Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr2 im. Jarosława Iwaszkiewicza
drukuj

Status prawny

Rada Miejska Katowic

Uchwała nr L/673/02 Rady Miejskiej Katowic

z dnia 27 maja 2002r.

w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach,

ul. Walerego Goetla 2, w szkoły ponadgimnazjalne oraz zmiany nazwy tego Zespołu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9, lit. „h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220); art. 9 ust. 1 pkt. 3 , art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z póź. zm.); art. 2c ust. 1, art. 6b ust. 1 oraz art. lOb ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12 poz. 96 z późn. zm.); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół ( Dz. U. Nr 10 poz. 96 )

Rada Miejska Katowic uchwala:

1.  Z dniem 1 września 2002 r. przekształcić następujące szkoły ponadpodstawowe wchodzące w
skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach, ul. Walerego
Goetla 2:

-  szkołę ponadpodstawową Liceum Ogólnokształcące w Katowicach, ul. Walerego Goetla 2, w szkołę ponadgimnazjalną - XVII Liceum Ogólnokształcące,

-   szkołę ponadpodstawową Liceum Ekonomiczne w Katowicach, ul. Walerego Goetla 2, w szkołę ponadgimnazjalną- Technikum Nr 16,

-  szkołę ponadpodstawową Zasadniczą Szkołę Zawodową w Katowicach , ul. Walerego Goetla 2, w szkołę ponadgimnazjalną- Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 13,

2.  Szkoła ponadpodstawową - Technikum Mechaniczno-Elektryczne - wchodząca w skład Zespołu będzie prowadzona w oparciu o dotychczasowe przepisy prawa do zakończenia cyklu kształcenia.

 1. Z dniem 1 września 2002 r. zmienić nazwę Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza na „Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach, ul. Walerego Goetla 2".
 2. Z dniem przekształcenia szkoły ponadgimnazjalne przejmują wszelką dokumentację i mienie dotychczasowych szkół ponadpodstawowych, a pracownicy tych szkół ponadpodstawowych stają się pracownikami szkół ponadgimnazjalnych.
 3. Nadać szkołom ponadgimnazjalnym statuty stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.
 4. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta Katowice.
 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                           
 Wiceprzewodniczący 

                                                                                      Rady Miejskiej Katowic
                                                                 
Marek Kramza

 

   

Rada Miejska Katowic

UCHWAŁA Nr XI/113/99

RADY MIEJSKIEJ KATOWIC

z dnia 31 maja 1999r.

w sprawie utworzenie publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Katowice.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.'Ti" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz.74 z późn. zmianami/, w związku z uchwałą Nr VIII/63/99 Rady Miejskiej Katowic z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Katowice oraz art.18 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155, poz.1014/ i art.2 ust.2 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 roku Przepisy wprowadzjące reformę ustroju szkolnego /Dz.U. Nr 12, poz.96/, art.5 ust.2 pkt 1,58 ust.l i 2, art.79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz.329 z późn. zmianami/ oraz pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora z dnia 12.03.1999r.

 

Rada Miejska Katowic uchwala:

1. Utworzyć z dniem 1 września 199r. gimnazja publiczne prowadzone przez miasto Katowice z następującymi siedzibami:

1)  Gimnazjum Nr 1         ul.Grażyńskiego 17
2)  Gimnazjum Nr 2         ul.Głowackiego 4
3)  Gimnazjum Nr 3         ul.Sokolska 23
4)  Gimnazjum Nr 4         ul.Graniczna 46
5)  Gimnazjum Nr 5         ul.Graniczna 27
6)  Gimnazjum Nr 6         ul.Witosa 23
7)  Gimnazjum Nr 7         ul.Gliwicka 276
8)  Gimnazjum Nr 8         ul.Chrobrego 4
9)  Gimnazjum Nr 9         ul.Krzyżowa 12 
10)  Gimnazjum Nr 10      ul.Słowiańska 1
11)  Gimnazjum Nr 11      ul.Deszczowa 14
12)  Gimnazjum Nr 12      ul.Staszica 2
13)  Gimnazjum Nr 13      ul.Brynicy 7
14)  Gimnazjum Nr 14      ul.Oswobodzenia 47
15)  Gimnazjum Nr 15      ul.Karliczka 15
16)  Gimnazjum Nr 16      ul.Wojciecha 9
17)  Gimnazjum Nr 17      ul.Goetla2,wZSZNr2
18)  Gimnazjum Nr 18      ul.Wantuły 11
19)  Gimnazjum Nr 19      ul.Spółdzielczości 21
20)  Gimnazjum Nr 20      ul.Gen.Jankego 160
21)  Gimnazjiun Nr 21      ul. Zielonogórska 23
22)  Gimnazjum Nr 22      ul.Hetmańska 8
23)  Gimnazjum Nr 23      ul .Medyków 27

 

2. Utworzone gimnazja będą utrzymywane ze środków finansowych miasta Katowice jako jednostki organizacyjne działające na zasadach jednostki budżetowej i korzystać będą z dotychczasowej bazy materialnej szkół podstawowych.

3. Nadać utworzonym gimnazjom statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

4. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                                                                                                                Przewodniczący

 Rady Miejskiej Katowic

                                                                                         Wojciech Boroński

 

 

Rada Miejska Katowic

UCHWAŁA Nr V/52/98

RADY MIEJSKIEJ KATOWIC

z dnia 21 grudnia 1998r.

w sprawie założenia szkół w ramach Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Jarosława

Iwaszkiewicza w Katowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkl. 2, art. 58, art.62 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm) oraz art. 17 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344 z późn. zm.), w związku z porozumieniem zawartym w dniu 17 grudnial998r. pomiędzy Miastem Katowice a Katowickim Holdingiem Węglowym S. A. w Katowicach w sprawie przekazania zadań organu prowadzącego dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza

RADA MIEJSKA KATOWIC

uchwala:

 1. Założyć z dniem 1 stycznia 1999 r. w ramach Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach przy ul. Goetla 2, Zasadniczą Szkołę Zawodową, Technikum Mechaniczno-Elektryczne oraz Liceum Ekonomiczne.
 2. Włączyć do szkół wymienionych w pkt. 1 oddziały klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Górniczej KWK „Staszic", Technikum Górniczego KWK „Staszic" oraz Liceum Ekonomicznego KHW S.A. KWK „Staszic" w Katowicach kształcące w zawodach niegómiczych.
 3. Założyć z dniem 1 września 1999 r. w ramach Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach Liceum Ogólnokształcące.
 4. Założone szkoły korzystają z dotychczasowej bazy materialnej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2.
 5. Zobowiązać Radę Szkoły do dokonania stosownych zmian w statucie Zespołu Szkół.
 6. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta.
 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                             
                                                                                                                                                                                                                                               

 PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej Katowic

                                                                                   Wojciech Boroński

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Iwona Goźlińska
Odpowiada:Iwona Goźlińska
Wytworzył:Jerzy Sobotta
Data ostatniej zmiany:2020-02-20 11:42:56

Archiwum

Data Autor
2014-10-29 19:41 Mirosława Okoń zobacz
2014-10-29 10:42 Mirosława Okoń zobacz
2014-10-29 10:39 Mirosława Okoń zobacz
2014-10-29 10:34 Mirosława Okoń zobacz
2014-10-16 09:26 Mirosława Okoń zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 877