Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr2 im. Jarosława Iwaszkiewicza
drukuj

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sekretariat Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów oraz wydaje zaświadczenia.
Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw od poniedziałku do piątku w godz. od 730 – 1500.

Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.

Sprawy można załatwiać korespondencyjnie kierując je na adres:

Zespół Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza
ul. Goetla 2
40-749 Katowice

 


Duplikaty legitymacji

 • Duplikat legitymacji szkolnej wydawany jest na pisemny wniosek, kierowany do dyrektora szkoły.
 • Do wniosku należy dołączyć:
  • 1 aktualną fotografię legitymacyjną
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – aktualnie wynosi 9 zł.
 •  wniosek o wydanie duplikatu legitymacji w załącznikach

 

Duplikaty świadectw i dyplomów

 

Świadectwa  dojrzałości  i dyplomy uzyskane do roku 2004 włącznie:

 

 

Podstawa prawna :

Duplikaty świadectw i dyplomów państwowych wydaje się zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych
i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.U. Nr 58, poz. 504 z późn.zm.).

Duplikaty o których mowa wydaje się na podstawie dokumentacji pedagogicznej znajdującej się w archiwum Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach.

 

Wymagane dokumenty :

 

Duplikaty wydaje się wyłącznie w przypadku utraty oryginału świadectwa lub dyplomu.

W celu wystawienia duplikatu  należy złożyć :

 • wniosek o wydanie duplikatu  (w załącznikach)
 • kserokopię dowodu osobistego
 • dowód wpłaty

 

Opłata :

 

Opłata za sporządzenie duplikatu wynosi 26 zł za każdy dokument, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 225,poz.1635)

Opłatę należy wnieść na konto :

PKO BP I O/Katowice
nr rachunku 84 1020 2313 0000  3702 0515 7757.

Zespół Szkół Nr 2  im. J. Iwaszkiewicza

40-749 Katowice, ul. Goetla 2

tytułem wpłaty : opłata za duplikat świadectwa, dyplomu)

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 • osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 2
 • drogą pocztową na adres szkoły

 Termin i sposób załatwienia :

 

 

Jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje oraz została przekazana opłata za wystawienie duplikatu, wydaje się go bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 2 tygodni. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii.

Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające prawomocne upoważnienie lub przesyłany jest drogą pocztową na wskazany adres.

 

 

 

 

Świadectwa dojrzałości i dyplomów uzyskanych od roku 2005:

 

Duplikaty świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości oraz dyplomów uzyskanych począwszy od roku 2005 wystawia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie.

 

Kontakt:

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
ul. Mickiewicza 4
43-600 Jaworzno
tel. (32) 616 33 99, (32) 616 28 14, (32) 752 00 44, (32) 752 02 90, (32) 752 02 93, (32) 752 03 88.

 

Wniosek o wydanie duplikatów świadectw/zaświadczeń do pobrania pod adresem linkuhttp://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/wnioski-i-druki

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Iwona Goźlińska
Odpowiada:Iwona Goźlińska
Wytworzył:Jerzy Sobotta
Data ostatniej zmiany:2020-02-20 11:45:53

Archiwum

Data Autor
2015-08-09 09:28 Mirosłąwa Okoń zobacz
2014-10-09 10:24 Mirosłąwa Okoń zobacz
2014-10-09 10:23 Mirosłąwa Okoń zobacz
2014-10-09 10:15 Mirosłąwa Okoń zobacz
2014-10-07 18:37 Mirosłąwa Okoń zobacz
2014-10-07 17:51 Mirosłąwa Okoń zobacz
2014-10-07 17:49 Mirosłąwa Okoń zobacz
2014-10-07 17:02 Mirosłąwa Okoń zobacz
2014-10-07 17:01 Mirosłąwa Okoń zobacz
2014-10-06 11:14 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 789