Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr2 im. Jarosława Iwaszkiewicza
drukuj

Przedmiot działalności

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

 

Zespół Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach, ma swoją siedzibę przy ulicy Goetla 2 w Katowicach. Jest placówką publiczną i jednostką budżetową działającą w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Organem prowadzącym jest miasto Katowice, szkoła korzysta z bazy materialnej, stanowiącej własność komunalną miasta Katowice, nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

W skład Zespołu Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach wchodzi:

Gimnazjum nr 17 o 3 - letnim cyklu kształcenia, opartym na podbudowie 6 - letniej szkoły podstawowej (wygaszane) - zakończono działalność 31.08.2019r. - przekształcone w Branżową Szkołę I stopnia nr 12

Technikum nr 16 o 5 – letnim cyklu kształcenia, opartym na podbudowie 8 – letniej szkoły podstawowej, kształcącym w specjalnościach:

- technik górnictwa podziemnego – symbol cyfrowy zawodu 311703

- technik elektryk – symbol cyfrowy zawodu 311303

- technik organizacji turystyki – symbol cyfrowy zawodu 422104,

- technik eksploatacji portów i terminali - symbol cyfrowy zawodu 333106,

- technik ogrodnik - symbol cyfrowy zawodu 314205,

Technikum nr 16 o 4 – letnim cyklu kształcenia, opartym na podbudowie 3 – letniego gimnazjum, kształcącym w specjalnościach:

- technik górnictwa podziemnego – symbol cyfrowy zawodu 311703

- technik elektryk – symbol cyfrowy zawodu 311303

- technik obsługi turystycznej – symbol cyfrowy zawodu 422103,

- technik eksploatacji portów i terminali - symbol cyfrowy zawodu 333106,

- technik ogrodnik - symbol cyfrowy zawodu 314205,

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 12, kształcąca w zawodach:

- elektryk - symbol cyfrowy zawodu 741103,

- ogrodnik - symbol cyfrowy zawodu 611303,

- elektromechanik - symbol cyfrowy zawodu 742201,

- górnik eksploatacji podziemnej - symbol cyfrowy zawodu 811101.

Zespół Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach działa według przyjętej Misji Szkoły, która stanowi integralną część oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w niej założeń jest jednym z głównych celów działalności szkoły:

 • we wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności,

 • wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej,

 • kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo – wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los,

 • pracujemy z młodzieżą w oparciu o nowoczesne programy kształcenia ogólnego i zawodowego, stosujemy efektywne metody nauczania,

 • przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych, rynku pracy oraz do pełnienia ważnych ról społecznych,

 • ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami szkoły, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju,

 • ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców, środowiska lokalnego oraz wszystkich bezpośrednich „klientów” szkoły,

 • okresowo przeprowadzamy ewaluację wewnętrzną (badanie, diagnozowanie i ocenianie jakości pracy szkoły), a wyniki ewaluacji, skutki działań statutowych wykorzystujemy do stałego doskonalenia działalności szkoły we wszystkich obszarach jej funkcjonowania,

 • opracowujemy i realizujemy Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły,

 • działamy według Planu Pracy Szkoły,

 • zapewniamy uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

 • organizujemy zajęcia wspomagające,

 • organizujemy praktyki zawodowe,

 • posiadamy umowy z zakładami pracy gwarantujące pracę.

  Działalność szkoły szczegółowo określa Koncepcja Pracy Szkoły na lata 2016 – 2020

Podstawy prawne działania szkoły stanowią:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 z późniejszymi zmianami)

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. O stemie oświaty (Dz. U. z 2019r. poz. 1481 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2215 z późniejszymi zmianami)
 • Kodeks Pracy

 • Ustawa o Pracownikach Samorządowych

 • Statut Szkoły

 • inne dokumenty regulujące pracę szkoły (rozporządzenia MEN, uchwały Rady Miasta, zarządzenia Prezydenta, wewnątrzszkolne procedury, instrukcje, regulaminy).

 

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Iwona Goźlińska
Odpowiada:Iwona Goźlińska
Wytworzył:Jerzy Sobotta
Data ostatniej zmiany:2020-02-20 11:23:25

Archiwum

Data Autor
2020-02-20 11:23 Iwona Goźlińska zobacz
2019-10-28 10:08 Jerzy Sobotta zobacz
2019-10-28 09:55 Jerzy Sobotta zobacz
2016-11-02 12:52 Mirosława Okoń zobacz
2016-10-25 10:06 Mirosława Okoń zobacz
2016-10-25 10:01 Mirosława Okoń zobacz
2016-09-28 13:09 Mirosława Okoń zobacz
2016-09-28 13:05 Mirosława Okoń zobacz
2016-09-28 13:00 Mirosława Okoń zobacz
2016-03-04 15:19 Mirosława Okoń zobacz
2015-12-03 11:14 Mirosława Okoń zobacz
2015-12-03 11:13 Mirosława Okoń zobacz
2015-12-03 11:13 Mirosława Okoń zobacz
2015-12-03 11:05 Mirosława Okoń zobacz
2015-12-03 11:03 Mirosława Okoń zobacz
2015-10-28 17:50 Mirosława Okoń zobacz
2015-10-27 12:27 Mirosława Okoń zobacz
2014-10-13 20:37 Mirosława Okoń zobacz
2014-10-13 20:35 Mirosława Okoń zobacz
2014-10-06 11:14 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 978