Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym
drukuj

Usługa przeprowadzenia kursów/szkoleń

 Kamień Mały, 2017-12-13

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: postępowania na usługi społeczne pn.:  Usługa przeprowadzenia kursów dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym spełniająca wymagania Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności na lata 2014-2020, w ramach projektu, pt: ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w ZS CKR w Kamieniu Małym”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanej przez Europejski Fundusz Społeczny, oś priorytetowa 8. Nowoczesna Edukacja, działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, poddziałanie 8.4.1.Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT.


Na postawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 01 grudnia 2017 r. zawarł umowy w sprawie zamówienia publicznego w ww. postępowaniu:

Część I Kurs Manager Gastronomi: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp; ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy: 3250 zł brutto.

Część II Kurs Baristyczny I stopnia: ALL-IN Waldemar Mucha, ul. Strażacka 54D/2, 35-312 Rzeszów
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy: 5900 zł brutto.

Część III Szkolenie z dekoracji stołu: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp; ul.Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy: 3850 zł brutto.

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                  Kamień Mały, 2017-11-24

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  CZ I, CZII, CZ III

 w trybie Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi na zadanie pn.: Usługa przeprowadzenia kursów dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym spełniająca wymagania Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności na lata 2014-2020, w ramach projektu, pt: ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w ZS CKR w Kamieniu Małym”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanej przez Europejski Fundusz Społeczny, oś priorytetowa 8. Nowoczesna Edukacja, działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, poddziałanie 8.4.1.Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT.

o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w art. 138g ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U 2015.2164 z późn. zm.)

Zamawiający  przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty  na  cz I, II, III

 

___________________________________________________________________________________

Kamień Mały, 2017-11-17

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający przekazuje  informacje z otwarcia ofert (plik do pobrania).

_____________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługi społeczne i inne szczególne usługi

dalej zwane „ogłoszeniem o zamówieniu”

 

na zadanie pn.: Usługa przeprowadzenia kursów/szkoleń: manager gastronomii, kurs baristyczny I stopnia, szkolenie z zakresu dekoracji stołu, kurs instruktora jazdy konnej dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym spełniająca wymagania Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności na lata 2014-2020, w ramach projektu, pt: ,,Modernizacja kształcenia zawodowego
w ZS CKR w Kamieniu Małym”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanej przez Europejski Fundusz Społeczny, oś priorytetowa 8. Nowoczesna Edukacja, działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, poddziałanie 8.4.1.Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT.

o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w art. 138g ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U 2015.2164 z późn. zm.)

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89 66-460 Witnica Sekretariat do dnia 17.11.2017r. do godziny 12:00.

Ogłoszenie zostało opublikowane w bazie konkurencyjności pod nr 1067407

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Głuszko
Odpowiada:Ryszard Nowicki
Wytworzył:Agnieszka Głuszko
Data ostatniej zmiany:2017-12-13 23:01:30

Archiwum

Data Autor
2017-11-24 11:17 Agnieszka Głuszko zobacz
2017-11-17 14:49 Agnieszka Głuszko zobacz
2017-11-17 14:47 Agnieszka Głuszko zobacz
2017-11-17 14:46 Agnieszka Głuszko zobacz
2017-11-09 15:44 Agnieszka Głuszko zobacz
2017-11-09 15:37 Agnieszka Głuszko zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 483