Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 7
drukuj

Rejestry, ewidencje, archiwa

Sekretariat Zespołu Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej prowadzi m.in.

 • księgę ewidencji uczniów,
 • dziennik korespondencyjny,
 • jednolity rzeczowy wykaz akt,
 • rejestr wydawanych legitymacji szkolnych
 • rejestr wydawanych zaświadczeń,
 • książkę kontroli,
 • księga zatrudnionych nauczycieli,
 • księga zatrudnionych pracowników
 • księga awansów

 Zbiór danych przetwarzanych w związku z działalnością statutową placówek i szkół w ZS7: 

 • teczki danych uczniów;
 • księga zastępstw nauczycieli;
 • protokoły Rady Pedagogicznej;
 • dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne, dzienniki zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć specjalistycznych, pedagoga, psychologa biblioteki szkolnej;
 • arkusze organizacji roku szkolnego;
 • księga absolwentów i wydanych świadectw;
 • księga druków ścisłego  zarachowania
 • ewidencja osób korzystających z księgozbioru bibliotecznego;
 • arkusze ocen uczniów;
 • protokoły egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
 • dokumentacja zdrowotna uczniów;
 • rejestr wypadków uczniów;
 • rejestr kart wycieczek;

Zbiór danych przetwarzanych w systemie finansowo - kadrowym ZS7: 

 • księga druków ścisłego zarachowania;
 • akta osobowe pracowników
 • listy płac pracowników – system informatyczny, wydruki;
 • ewidencja zwolnień lekarskich pracowników
 • ewidencja  urlopów  pracowników niepedagogicznych;
 • ewidencja osób korzystających ze świadczeń Funduszu Socjalnego;
 • ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych;
 • ewidencja wydawanej pracownikom odzieży ochronnej;
 • zbiór upoważnień;

 

 Zasady dostępu do informacji zawartych w wyżej wymienionych rejestrach i ewidencjach, jak też dostęp do dokumentów archiwalnych regulują przepisy ustaw szczególnych, w tym m. in.:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2015 poz. 2156 z dnia 21 grudnia  2015  ze zm.).
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2014 poz. 191 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2014 poz. 1502 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 nr 157 poz.1241 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Osoby odpowiedzialne

Autor:Joanna Szwajnoch
Odpowiada:Joanna Szwajnoch
Wytworzył:Joanna Szwajnoch
Data ostatniej zmiany:2019-09-15 21:15:36

Archiwum

Data Autor
2016-06-02 13:53 Joanna Szwajnoch zobacz
2016-06-02 13:23 Joanna Szwajnoch zobacz
2016-06-02 11:03 Joanna Szwajnoch zobacz
2016-06-02 11:01 Joanna Szwajnoch zobacz
2016-06-01 13:26 Joanna Szwajnoch zobacz
2015-11-20 13:51 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1013