Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kraśniku
drukuj

Archwium - Organizacja

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący.

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

3. Do Zespołu przyjmuje się z urzędu w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/220/2013 Rady Miasta Kraśnik z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów.

4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba uczniów w oddziałe nie może przekroczyć 28, zapis ten nie dotyczy klas pierwszych PSP nr 2, gdzie liczba dzieci w oddziale nie może być większa jak 25. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonym do użytku szkolnego. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy jeżeli liczba uczniów jest mniejsza niż 18. Podział na grupy uzależniony jest od liczby uczniów w klasie, możliwości finansowych szkoły. Zasady podziału na grupy określają odrębne przepisy. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów z podziałem na dziewczęta i chłopców, przy czym w przypadku mniejszej liczebności dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych.

5. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora Zespołu dla gimnazjum i szkoły podstawowej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

6. Podstawową formą pracy szkoły podstawowej dla klas IV-VI i gimnazjum są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy lekcyjne trwają od 5 do 20 minut.

 

Rozkład dzwonków:

8.00-8.45

8.55-9.40

9.50-10.35

10.45-11.30

11.40-12.25

12.40-13.25

13.30-14.15

14.20-15.05

15.10-15.55

 

7. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zamianę.

8. W Zespole działają organizacje uczniowskie, których działalność określają plany i regulaminy zgodne ze Statutem.

9. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły Zespół organizuje świetlicę. Świetlica jest czynna zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora Zespołu.

10. W Zespole funkcjonuje biblioteka.

 

Organizacja pracy świetlicy

1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekroczyć 30, a od roku 2014/2015 - 25.

2. Zajęcia w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy.

3. Wychowawcy świetlicy szkolnej zapewniają opiekę uczniom podczas spożywania przez nich obiadów w stołówce.

4. Świetlica pracuje w oparciu o regulamin, do którego każdy uczeń ma obowiązek dostosowania się.

 

Organizacja pracy biblioteki


1. Biblioteka jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych Zespołu, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy oregionie.

2. Biblioteka zajmuje pomieszczenie w budynku szkoły, które przeznaczone jest na gromadzenie księgozbioru oraz umożliwia uczniom i nauczycielom korzystanie z księgozbioru podręcznego.

3. Biblioteka szkolna jest wyposażona w odpowiednie meble, sprzęt biblioteczny.

4. Wszystkie materiały biblioteczne są opatrzone sygnaturą.

5. Z biblioteki korzystają uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice oraz inne osoby za zgodą dyrektora Zespołu.

6. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas przerw, zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 

Dla realizacji celów statutowych Zespół posiada następującą bazę:

  • sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem
  • pracownie komputerowe z dostępem do internetu
  • świetlice szkolną
  • bibliotekę z centrum multimedialnym
  • szatnie
  • halę sportową, 2 sale gimnastyczne, wielofunkcyjne boisko sportowe
  • 2 gabinety pedagoga
  • gabinet psychologa
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przdlekarskiej oraz gabinet stomatologiczny

Osoby odpowiedzialne

Autor:Artur Domański
Odpowiada:Artur Domański
Wytworzył:Artur Domański
Data ostatniej zmiany:2015-09-30 21:08:02
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2344