Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku
drukuj

Organizacja

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący.

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

3. Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły zgodnie z Uchwałą Nr XX/185/2020 Rady Miasta Kraśnik z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Kraśnik oraz okreslenia granic obwodów szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 r.

4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba uczniów w oddziałe nie może przekroczyć 28, zapis ten nie dotyczy klas pierwszych, gdzie liczba dzieci w oddziale nie może być większa jak 25. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonym do użytku szkolnego.  Podział na grupy uzależniony jest od liczby uczniów w klasie, możliwości finansowych szkoły. Zasady podziału na grupy określają odrębne przepisy. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów z podziałem na dziewczęta i chłopców, przy czym w przypadku mniejszej liczebności dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych.

5. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

6. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy lekcyjne trwają od 5 do 20 minut.

 

Rozkład dzwonków:

8.00-8.45

8.55-9.40

9.50-10.35

10.45-11.30

11.40-12.25

12.40-13.25

13.35-14.20

14.25-15.10

 

7. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zamianę.

8. W szkole działają organizacje uczniowskie, których funkcjonowanie określają plany i regulaminy zgodne ze Statutem.

9. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu szkoła organizuje świetlicę. Świetlica jest czynna zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora.

10. W szkole funkcjonuje biblioteka.

 

Organizacja pracy świetlicy

1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekroczyć 25.

2. Zajęcia w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy.

3. Wychowawcy świetlicy szkolnej zapewniają opiekę uczniom podczas spożywania przez nich obiadów w stołówce.

4. Świetlica pracuje w oparciu o regulamin, do którego każdy rodzic i uczeń mają obowiązek dostosowania się.

 

Organizacja pracy biblioteki


1. Biblioteka jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2. Biblioteka zajmuje pomieszczenie w budynku szkoły, które przeznaczone jest na gromadzenie księgozbioru oraz umożliwia uczniom i nauczycielom korzystanie z księgozbioru podręcznego.

3. Biblioteka szkolna jest wyposażona w odpowiednie meble, sprzęt biblioteczny.

4. Wszystkie materiały biblioteczne są opatrzone sygnaturą.

5. Z biblioteki korzystają uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice oraz inne osoby za zgodą dyrektora.

6. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas przerw, zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 

Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę:

 • sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem
 • pracownie komputerowe z dostępem do internetu
 • świetlicę szkolną
 • bibliotekę 
 • szatnie
 • halę sportową, 2 sale gimnastyczne, wielofunkcyjne boisko sportowe
 • salę doświadczania świata
 • 2 gabinety pedagoga
 • gabinet psychologa
 • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
 • gabinet stomatologiczny

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Kamińska
Odpowiada:Agnieszka Kamińska
Wytworzył:Agnieszka Kamińska
Data ostatniej zmiany:2022-02-20 12:24:55

Archiwum

Data Autor
2021-09-01 06:55 Agnieszka Kamińska zobacz
2020-09-08 22:24 Agnieszka Kamińska zobacz
2020-02-11 15:44 Iwona Margoła zobacz
2020-02-11 15:41 Iwona Margoła zobacz
2019-09-19 10:54 Iwona Margoła zobacz
2016-10-25 08:08 Artur Domański zobacz
2015-09-30 21:08 Artur Domański zobacz
2015-03-01 18:50 Artur Domański zobacz
2014-05-16 10:24 Artur Domański zobacz
2013-10-31 13:57 Artur Domański zobacz
2013-07-03 08:58 Artur Domański zobacz
2013-07-03 08:57 Artur Domański zobacz
2013-05-25 11:01 Artur Domański zobacz
2013-05-24 12:25 Artur Domański zobacz
2013-05-24 11:50 Artur Domański zobacz
2013-05-24 11:46 Artur Domański zobacz
2013-05-24 11:06 Artur Domański zobacz
2013-05-24 11:05 Artur Domański zobacz
2013-05-24 11:02 Artur Domański zobacz
2013-05-21 10:59 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3338