Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku
drukuj

Status prawny

Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Kraśnik utworzoną na podstawie Uchwały Rady Miasta Kraśnik nr XXXV/269/2021 z 28 stycznia 2021 r.

W skład Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku z siedzibą przy ul. Urzędowskiej 10, 23-200 Kraśnik, wchodzą:

 1. Przedszkole Miejskie nr 5 w Kraśniku;
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kraśniku.

Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraśnik.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty.

 

UCHWAŁA NR XXXV/269/2021

RADY MIASTA KRAŚNIK

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 1 pkt 1, art. 88 ust. 1 i ust. 7, art. 91 ust. 1, ust.2 i ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz art. 3 i art. 231 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) - Rada Miasta Kraśnik uchwala, co następuje:

 • 1. 

Z dniem 1 września 2021 r. tworzy się Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku z siedzibą przy ul. Urzędowskiej 10, 23-200 Kraśnik, w skład którego wchodzą:

 1. Przedszkole Miejskie nr 5 w Kraśniku;
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kraśniku.
 • 2. 

Akt założycielski Zespołu, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

 • 3. 

Zespołowi Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku nadaje się statut, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 • 4. 

Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku jest jednostką budżetową Miasta Kraśnik i przejmuje z dniem 1 września 2021 r. mienie, należności i zobowiązania Przedszkola Miejskiego nr 5 w Kraśniku i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kraśniku.

 • 5. 

Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni Przedszkola Miejskiego nr 5 w Kraśniku i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kraśniku stają się z dniem 1 września 2021 r. pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśnik w oparciu o art. 231 § 1 i art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).

 • 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kraśnik.

 • 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaKrasnik/document/705188/Uchwa%C5%82a-XXXV_269_2021

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Kamińska
Odpowiada:Agnieszka Kamińska
Wytworzył:Agnieszka Kamińska
Data ostatniej zmiany:2022-02-20 12:17:31

Archiwum

Data Autor
2021-09-01 06:44 Agnieszka Kamińska zobacz
2020-09-08 21:50 Agnieszka Kamińska zobacz
2020-02-11 15:32 Iwona Margoła zobacz
2019-09-19 10:22 Iwona Margoła zobacz
2017-10-09 09:57 Artur Domański zobacz
2017-10-09 09:56 Artur Domański zobacz
2015-03-01 18:50 Artur Domański zobacz
2013-05-25 11:09 Artur Domański zobacz
2013-05-25 10:59 Artur Domański zobacz
2013-05-24 12:38 Artur Domański zobacz
2013-05-24 12:38 Artur Domański zobacz
2013-05-24 12:27 Artur Domański zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2247