Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku
drukuj

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa prowadzone w Szkole Podstawowej nr 2 w Kraśniku oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych:

 

 • rejestr pracowników
 • rejestr wydanych świadectw ukończenia SP nr 2 
 • rejestr wydanych zaświadczeń OKE
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 • rejestr wydanych kart rowerowych i motorowerowych
 • rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych
 • rejestr zarządzeń dyrektora szkoły
 • rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
 • rejestr delegacji służbowych
 • rejestr wypadków uczniów
 • ewidencja zwolnień lekarskich
 • ewidencja czasu pracy pracowników niepedagogicznych
 • księga druków ścisłego zarachowania (świadectwa szkolne, legitymacje)
 • księga korespondencji
 • księga protokołów Rady Pedagogicznej
 • arkusze ocen
 • dzienniki
 • instrukcja kancelaryjna

W Szkole Podstawowej nr 2 w Kraśniku przechowywane są:

 • dzienniki zajęć lekcyjnych
 • dzienniki zajęć pozalekcyjnych
 • arkusze organizacji zespołu
 • arkusze ocen
 • pozostałą dokumentację

   SP nr 2 jako placówka oświatowa wykonuje zadania i prowadzi sprawy na podstawie Ustawy o Prawo Oświatowe oraz innych przepisów szczegółowych w tym zakresie.

   Skargi i wnioski wnosi się do dyrektora SP nr 2. Są one załatwiane zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

   Dane (oceny uczniów, uwagi o zachowaniu, itd. udostępniane są wyłącznie zainteresowanym rodzicom (prawnym opiekunom) na ich prośbę oraz podczas kontaktów indywidualnych z nauczycielami, dyrektorem oraz podczas zebrań z wychowawcami.

   Duplikaty świadectw, zaświadczenia o zatrudnieniu itp. wydawane są na wniosek zainteresowanych osób. W przypadku utraty oryginału świadectwa, potrzeby wypisania zaświadczenia (np. o zatrudnieniu) uczeń, absolwent lub były pracownik występuje doszkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa lub wydanie zaświadczenia.

   Szkoła sporządza duplikat świadectwa, wydaje zaświadczenie na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania lub dokumentów zawartych w aktach osobowych.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Kamińska
Odpowiada:Agnieszka Kamińska
Wytworzył:Agnieszka Kamińska
Data ostatniej zmiany:2020-09-08 22:18:55

Archiwum

Data Autor
2020-02-12 10:22 Iwona Margoła zobacz
2017-10-09 10:22 Artur Domański zobacz
2015-03-01 18:57 Artur Domański zobacz
2013-05-23 11:43 Artur Domański zobacz
2013-05-23 11:28 Artur Domański zobacz
2013-05-22 08:31 Artur Domański zobacz
2013-05-22 08:31 Artur Domański zobacz
2013-05-22 08:31 Artur Domański zobacz
2013-05-22 08:31 Artur Domański zobacz
2013-05-22 08:30 Artur Domański zobacz
2013-05-22 08:29 Artur Domański zobacz
2013-05-21 10:59 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1694