Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna w Piasecznie
drukuj

Nabór - specjalista ds administracyjnych

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno

ogłasza nabór na stanowisko:

 specjalista ds. administracyjnych

 1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat
 3. Norma czasu pracy: równoważny system czasu pracy 
 4. Miejsce wykonywanej pracy: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa i koordynowanie spraw związanych lokalami Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno (zgodnie ze statutem) w charakterze administratora nieruchomości w celu zapewnienia ich sprawnego działania i/lub funkcjonowania zgodnie w celem i przeznaczeniem wynikającym ze statutu Biblioteki jak i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
 • administrowanie nieruchomościami Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno w tym prowadzenie spraw związanych z administrowaniem obiektami i zapewnieniem infrastruktury technicznej;
 • opracowanie rocznego Planu Obsługi Technicznej w tym okresowych przeglądów i konserwacji: nieruchomości, instalacji, urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie;
 • przygotowywanie zakresu merytorycznego usług / dostaw związanych z funkcjonowaniem i/lub eksploatacją obiektów, w tym uczestniczenie w negocjowaniu warunków umów, koordynowanie i nadzór nad świadczeniem usług związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem i/lub eksploatacją obiektu;
 • niezwłoczne reagowanie na zgłoszenia (i ich monitorowanie) ze strony osób / podmiotów świadczących usługi / dostawy na podstawie umów zawartych z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Piaseczno związanych z funkcjonowaniem i/lub eksploatacją obiektów;
 • dokonywanie odbiorów robót częściowych/ ostatecznych / pogwarancyjnych w stosunku do osób / pomiotów świadczących usługi / dostawy / roboty budowlane na rzecz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno oraz prowadzenie w tym zakresie właściwej dokumentacji;
 • przyjmowanie zgłoszeń o awariach / usterkach i innych nieprawidłowościach związanych z realizacją umowy, monitorowanie usuwania ich skutków;
 • przygotowanie, organizacja i odbiór prac remontowych;
 • cykliczne przeglądy stanu technicznego obiektów poza przeglądami wynikającymi z harmonogramu w tym zgłaszanie wad i usterek w ramach gwarancji udzielonych przez wykonawców, a następnie monitorowanie ich usuwania;
 • prowadzenie elektronicznego rejestru w formie ewidencji kart dostępu do pomieszczeń w budynkach Centrum Edukacyjno-Multimedialnym;
 • udział w procedurach wyboru najemców w tym poprzez przygotowywanie zakresów merytorycznych / technicznych najmu, dzierżawy pomieszczeń;
 • odpowiedzialność za wypożyczanie sprzętu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno, uczestniczenie w procedurze ustalania stawek odpłatności za wynajem pomieszczeń Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno;
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji administracyjnej i technicznej;
 • przygotowywanie sprawozdań, raportów;

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • umiejętność pracy z dokumentacją techniczną;
 • wysokie zdolności organizacyjne i koordynacyjne;
 • duży poziom samodzielności i odpowiedzialności za wykonywane zadania.

Wymagane dokumenty formalne:

 • Życiorys (CV)
 • Kwestionariusz osobowy
 • List motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.
 • Kopie świadectw pracy.
 • Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Inne dokumenty potwierdzające przydatność na stanowisku pracy.
 • List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”

Informacja o terminie i miejscu składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty należy złożyć do 8 lipca 2019 r. w siedzibie biblioteki lub przesłać pocztą (liczy się dzień wpływu do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno) na adres:
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno.
 • z dopiskiem: Nabór na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych. Dokumenty, które wpłyną do biblioteki po terminie, nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki biblioteka-piaseczno.pl.
 • Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Uwagi końcowe:

Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej analizie, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku w/w analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. 
Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP-ie https://www.e-bip.org.pl/bibliotekapiaseczno

Przewiduje się zatrudnienie pracownika nie później niż 1.08.2019 r.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Łukasz Krzysztof Załęski
Odpowiada:Łukasz Krzysztof Załęski
Wytworzył:Łukasz Krzysztof Załęski
Data ostatniej zmiany:2019-06-24 13:53:21

Archiwum

Data Autor
2019-06-24 13:52 Łukasz Krzysztof Załęski zobacz
2019-06-24 13:51 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2019-06-24 13:49 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 396