Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Janowie Lubelskim
drukuj

Grypa ptaków

 

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI

 

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epizootyczną na terenie kraju spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim przypomina o konieczności stosowania środków bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia choroby do gospodarstw utrzymujących drób zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2022 r. poz. 768) - pismo PLW.

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 6 kwietnia 2022 r.
Poz. 768
R O ZP O R ZĄ D ZEN I E
M I N I S TR A R O LN I C TW A I R O ZW O J U W S I 1)
z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków


Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób za-
kaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich gospodarstwach utrzymujących drób:
1) zakazuje się:
a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, w tym wód powierzchnio-
wych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
2) nakazuje się:
a) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki,
z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
c) utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków,
d) przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
e) karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
f) lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,
g) powstrzymanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu,
h) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzenie dokumentacji zawierającej informacje o wystąpieniu objawów klinicznych, o których mowa w ust. 3.


2. W gospodarstwach utrzymujących drób prowadzących działalność nadzorowaną, o której mowa w art. 1 pkt 1
lit. n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, nakazuje się
ponadto:
1) w przypadku wystąpienia zagrożenia epizootycznego – wyposażenie takiego gospodarstwa w maty dezynfekcyjne
w liczbie zapewniającej możliwość ich wyłożenia przed:
a) wejściami do budynków inwentarskich i wyjściami z tych budynków albo zastosowanie w tym gospodarstwie
innych rozwiązań technicznych pozwalających na oczyszczenie i odkażenie obuwia przed wejściami do takich
budynków i wyjściami z nich,
b) wjazdami do tego gospodarstwa i wyjazdami z niego albo zainstalowanie w tym gospodarstwie niecek dezyn-
fekcyjnych lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję kół pojazdów wjeżdżających do tego gospodar-
stwa lub z niego wyjeżdzających
– przy czym szerokość tych mat albo niecek nie powinna być mniejsza niż szerokość wjazdów do tego gospodarstwa
i wyjazdów z niego, a ich długość – nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego do
tego gospodarstwa lub z niego wyjeżdżającego;
2) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków, w których jest utrzymywany drób:
a) środków bezpieczeństwa biologicznego i ochrony osobistej, w tym odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego
przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku,
b) oczyszczania i dezynfekcji obuwia;
3) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do utrzymywania drobiu przed każdym ich użyciem, a jeżeli
są używane wyłącznie w danym budynku – co najmniej raz dziennie;
4) prowadzenie i przechowywanie w tym gospodarstwie przez rok dokumentacji dotyczącej zakupu, przyjęcia i zużycia
środków odkażających, terminu wykonania czynności deratyzacji i dezynfekcji oraz daty padnięcia zwierząt i liczby
zwłok padłych zwierząt przekazanych do unieszkodliwienia;
5) wdrożenie procedur w zakresie zapobiegania przedostawaniu się dzikiego ptactwa do kurników i miejsc przechowy-
wania paszy i ściółki oraz przeprowadzania deratyzacji i dezynsekcji;
6) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu drobiu, jaj, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego roz-
porządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300
z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.2)) wjeżdżających na teren tego gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomiesz-
czeń, w których jest utrzymywany drób;
7) wyposażenie tego gospodarstwa w przeznaczony wyłącznie do użytku przez to gospodarstwo kontener do przetrzy-
mywania zwłok padłego drobiu lub wydzielenie w tym gospodarstwie pomieszczenia przeznaczonego wyłącznie do
przetrzymywania takich zwłok; ten kontener i to pomieszczenie zabezpiecza się przed dostępem gryzoni, zwierząt
domowych i dzikich;
8) usuwanie padłego drobiu do kontenera lub pomieszczenia przeznaczonych do przetrzymywania zwłok padłego drobiu – nie rzadziej niż raz dziennie;
9) wyposażenie tego gospodarstwa w środki odkażające w ilości umożliwiającej bieżącą dezynfekcję co najmniej przez
7 dni oraz utrzymywanie mat dezynfekcyjnych albo niecek dezynfekcyjnych lub innych urządzeń zapewniających
dezynfekcję w stanie zapewniającym skuteczność użytego środka odkażającego;
10) zabezpieczenie znajdujących się na terenie tego gospodarstwa zbiorników wodnych przed dostępem ptaków wolno żyjących;
11) utrzymywanie czystości i porządku wokół budynków inwentarskich oraz miejsc, w których są przechowywane pasza
i ściółka, w tym regularne wykaszanie roślinności i uprzątanie pozostałości pasz i ściółki;

12) wyposażenie tego gospodarstwa w wydzielone miejsca do:
a) składowania środków odkażających, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych,
b) składowania obornika, paszy i ściółki,
c) przetrzymywania produktów leczniczych weterynaryjnych, w których zapewnia się warunki gwarantujące nie-
zmieniony stan tych produktów, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych;
13) posiadanie – w przypadku gdy w tym gospodarstwie utrzymuje się więcej niż 350 sztuk drobiu średniorocznie –
planu bioasekuracji uwzględniającego profil produkcji tego gospodarstwa, obejmującego co najmniej:
a) ustanowienie „czystych” i „brudnych” stref dla osób wykonujących czynności związane z utrzymywaniem drobiu,
b) ustanowienie rozwiązań dotyczących sposobu wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu, pasz, ściółki, mate-
riałów pomocniczych oraz sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w chowie i hodowli drobiu,
c) procedury dotyczące czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu i wyposażenia oraz higieny
osób wykonujących czynności związane z utrzymywaniem drobiu,
d) procedury w zakresie zwalczania szkodników,
e) ustanowienie rozwiązań mających na celu rozdzielenie poszczególnych stad drobiu utrzymywanych w tym gos-
podarstwie oraz uniknięcie bezpośredniego lub pośredniego kontaktu utrzymywanego drobiu z produktami
ubocznymi pochodzenia zwierzęcego.
3. Posiadacz drobiu niezwłocznie zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący
usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:
1) zwiększonej śmiertelności;
2) spadku pobierania paszy i wody;
3) objawów nerwowych, takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł lub niezborność ruchów;
4) duszności;
5) sinicy i wybroczyn;
6) biegunki;
7) nagłego spadku nieśności.
4. Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich zgłaszają organowi Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższemu
podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków –
niezwłocznie po zaobserwowaniu tych przypadków.
§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia
środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722).
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 276 z 20.10.2010, str. 33, Dz. Urz. UE L 216 z 14.08.2012,
str. 3, Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 86, Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40,
Dz. Urz. UE L 130 z 28.05.2018, str. 11, Dz. Urz. UE L 294 z 21.11.2018, str. 44 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 1.Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Edyta Nowak
Odpowiada:Roman Jarosz
Wytworzył:Roman Jarosz
Data ostatniej zmiany:2024-02-08 07:53:17

Archiwum

Data Autor
2023-01-04 14:48 Edyta Nowak zobacz
2023-01-04 14:47 Edyta Nowak zobacz
2022-06-15 08:52 Edyta Nowak zobacz
2022-06-15 08:49 Edyta Nowak zobacz
2022-06-15 08:48 Edyta Nowak zobacz
2022-06-15 08:47 Edyta Nowak zobacz
2022-06-15 08:45 Edyta Nowak zobacz
2022-06-15 08:42 Edyta Nowak zobacz
2017-04-07 09:10 Edyta Nowak zobacz
2017-04-07 09:09 Edyta Nowak zobacz
2017-03-10 13:15 Edyta Nowak zobacz
2017-03-10 13:14 Edyta Nowak zobacz
2017-03-06 12:41 Edyta Nowak zobacz
2017-03-02 08:52 Edyta Nowak zobacz
2017-02-17 12:05 Edyta Nowak zobacz
2017-02-17 12:05 Edyta Nowak zobacz
2017-02-17 11:11 Edyta Nowak zobacz
2017-01-13 08:26 Edyta Nowak zobacz
2017-01-13 08:26 Edyta Nowak zobacz
2016-12-20 07:22 Edyta Nowak zobacz
2016-12-06 09:14 Edyta Nowak zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1465