Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Janowie Lubelskim
drukuj

!!! AKTUALNOŚCI !!!

Wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie 2023r.

https://www.e-bip.org.pl/upload/00485/11754/0881596-80695433.pdf

 

Utrzymywanie drobiu na własne potrzeby – warunki zwolnienia z rejestracji:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/utrzymywanie-drobiu-na-wlasne-potrzeby--warunki-zwolnienia-z-rejestracji

 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim informuje, że od dnia
1 stycznia 2023 r. świadectwa zdrowia dla świń przemieszczanych z gospodarstw zlokalizowanych w gminach Chrzanów, Dzwola, Godziszów będą wystawiane przez inspektorów weterynaryjnych zatrudnionych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Janowie Lubelskim. Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina, że kontrola stanu zdrowia zwierząt wraz z wystawieniem świadectwa zdrowia odbywać się będzie w godzinach pracy tut. Inspektoratu. W związku z powyższym zamiar przemieszczenia świń należy zgłosić w formie pisemnej odpowiednio wcześniej do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Janowie Lubelskim osobiście, za pośrednictwem poczty lub e-mail na obowiązujących formularzach.

Za przeprowadzenie kontroli wraz z wystawieniem świadectwa zdrowia dla zwierząt pobierane są opłaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1672 ze zm.)

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim informuje, że od dnia 28.10.2022 r. teren całego powiatu janowskiego należy do obszaru objętego ograniczeniami II (różowego) w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

Od dnia 28.10.2022 r. nastąpiła zmiana regionalizacji obszarów objętych ograniczeniami i weszło w życie ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/2067 z dnia 25 października 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (link do rozporządzenia:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2067&from=PL).

 

Przestrzeganie zasad bioasekuracji pozostaje bez zmian.

 

wnioski związane z planowanym przemieszczeniem świń (do rzeźni, do gospodarstwa) oraz ubojem na użytek własny w gospodarstwie należy składać najpóźniej do piątku do godziny 13.00 (dotyczy również wniosków przesyłanych za pośrednictwem e-mail).

 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji Nr 2021/605/UE z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającym szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, (Dz. U. UE L Nr 129, str. 1 z późn. zm.), należy do dnia 30 października 2021 r. złożyć do akceptacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Janowie Lubelskim plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie na terenie powiatu janowskiego.

(przykładowy wzór planu)

 

 

 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
w naszym województwie

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Janowie Lubelskim

zwraca  się z prośbą o ograniczenie wizyt w urzędzie do załatwianie  wyłącznie pilnych spraw. Pozostałe w miarę możliwości można dokonywać drogą  elektroniczną, telefonicznie lub pocztą. Jeżeli występuje konieczność wizyty w urzędzie apelujemy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Janowie Lubelskim, ul. Bialska 98, 23-300 Janów Lubelski

Tel./fax 15 872 30 32

e-mail: janow.lubelski.piw@wiw.lublin.pl

 

    Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, na terenie województwa lubelskiego przypomina o konieczności podejmowania działań mających na celu zabezpieczenie gospodarstw utrzymujących drób, wynikających z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017 r. poz. 722), jednocześne przypomina, że nie stosowanie się do wymogów określonych w ww. rozporządzeniu, może skutkować nałożeniem kar administracyjnych.

         !!!AKTUALNA MAPA ASF!!!     

 

INFORMACJE ODNOŚNIE ASF!!!

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

Zmiana rozporządzeń dotyczących produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w zakładach i rzeźniach o małej zdoloności produkcyjnej:

- z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej  - http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/613

- z dnia 2 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w określonych zakładach o małej zdolności produkcyjnej - http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/605

 

 

 

 

 

Punkt informacyjny ASF

W związku z ryzykiem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF)  

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim informuje, że informacje dotyczące aktualnej sytuacji,  zagrożenia i sposobów zabezpieczenia gospodarstwa przed wystąpieniem tej choroby można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Janowie Lubelskim w każdy wtorek w godzinach 7.30-14.30.

Informacja o pomocy dla rolników gospodarujących na terenach objętych afrykańskim pomorem świń - w załączniku.

 

 Informacje na temat ASF w zakładce Afrykański Pomór Świń

 

1. Afrykański Pomór Świń - informacje dla rolników w załączniku

2. Zmiana w przepisach dotyczących sprzedaży bezpośredniej - informacje w załączniku

3. Podróże ze zwierzętami towarzyszącymi

4. Świadectwa zdrowia dla świń przemieszczanych do rzeźni.

Od dnia 4.11.2016 r. obowiązują świadectwa dla świń przemieszczanych ze stad lub punktów skupu do rzeźni. świadectwa zdrowia wystawiane są przez urzędowych lekarzy weterynarii, wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza w Janowie Lubelskim.

Obowiązek zaopatrzenia świń przemieszczanych ze stada do stada lub do punktu skupu pozostaje bez zmian.

Zasady bioasekuracji (ASF)

 

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika  II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.  

 

 1. Zasady bioasekuracji ustanawia załącznik II do RWK 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego specjalne środki kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.
 2. Zasady bioasekuracji dotyczą gospodarstw utrzymujących świnie:

- w obszarze  objętym ograniczeniami  I,

- w obszarze objętym ograniczeniami II,

- w obszarze objętym ograniczeniami III,

z których

- świnie będą wywożone poza obszary objęte ograniczeniami;

- materiał biologiczny będzie wywożony poza obszary objęte ograniczeniami;

- UPPZ będą wywożone poza obszary objęte ograniczeniami;

- świeże mięso, surowe wyroby mięsne oraz produkty mięsne otrzymane ze świń utrzymywanych i ubitych w obszarze objętym ograniczeniami II i III będą wywożone poza te obszary.

 1. Gospodarstwa, które wprowadzają na rynek zarówno zwierzęta, jak i ww. produkty zwierzęce opisane w pkt 2. muszą wdrożyć następujące zasady utrzymania świń:
 2. a) nie może być bezpośredniego ani pośredniego kontaktu między utrzymywanymi świniami, a co najmniej:
  • innymi świniami utrzymywanymi w innych gospodarstwach (np. zakaz naturalnego krycia loch i loszek przez knura pochodzącego z innego gospodarstwa; nie utrzymywanie własnych świń przez pracowników zatrudnionych spoza fermy obsługujących świnie, materiały paszowe używane w gospodarstwie lub materiał ściółkowy; zakaz pożyczania i przywożenia do  okresowego użycia sprzętu i narzędzi służących do obsługi świń z i do innych gospodarstw. Wyjątek stanowiłby specjalistyczny sprzęt i urządzenia niezbędny do użycia w budynkach gdzie przebywają świnie po uprzednio wykonanych zabiegach czyszczenia i dezynfekcji);
  • dzikami zarówno żywymi, tuszami dzików odstrzelonych lub zwłokami dzików padłych;
 1. b) każdorazowa zmiana obuwia i odzieży roboczej przy wejściu i wyjściu do/z budynku inwentarskiego, w którym przebywają świnie. Należy ustanowić wydzieloną strefę (np. oddzieloną ścianką działową lub ławką), poza którą nie można przemieszczać się bez zmiany odzieży i obuwia;
 2. c) mycie i dezynfekcja rąk oraz dezynfekcja obuwia przy wejściu do pomieszczeń inwentarskich (środki używane do odkażania spełniają wymagania i zarejestrowanych zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych);
 3. d) brak jakiegokolwiek kontaktu z utrzymywanymi świniami przez okres co najmniej 48 godzin przez osoby uczestniczące w polowaniu lub odstrzale sanitarnym, na którym pozyskano dziki lub jakiegokolwiek innego kontaktu z dzikami, tuszami lub zwłokami dzików;
 4. e) obowiązuje zakaz wstępu nieupoważnionych osób lub wjazdu nieupoważnionych środków transportu do gospodarstwa, w tym do pomieszczeń, w których trzymane są świnie. Oznacza to konieczność rejestracji wraz z zapisaniem celu wizyty wszystkich osób wchodzących do budynków inwentarskich o istotnym znaczeniu jak chlewnia, magazyn materiałów ściółkowych i pasz;
 5. f) obowiązkowe jest rejestrowanie wszystkich osób i środków transportu, wkraczających do gospodarstwa, w którym trzymane są świnie (przykłady rejestrów znajdują się na stronie (https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/materialy-pomocnicze-dla-hodowcow-swin);
 6. g) pomieszczenia i budynki gospodarstwa, w którym trzymane są świnie, muszą:
 • być zbudowane w taki sposób aby żadne inne zwierzęta z zewnątrz nie mogły wejść do budynków lub pomieszczeń, ani mieć kontaktu ze świniami utrzymywanymi w budynku/pomieszczeniu,  ich paszą i ściółką (system zabezpieczeń przeciw owadom może być zorganizowany poprzez używanie lamp owadobójczych, lepów, repelentów, środków owadobójczych używanych na zewnątrz i wewnątrz budynków, larwicydów oraz odpowiednim zabezpieczeniu zbiorników przechowywania gnojowicy (obornika), osuszaniu terenu wokół budynków (nie dopuszczenie do utrzymywania się stojącej wody, bezodpływowych oczek wodnych itp.);
 • umożliwiać wykonanie mycia i dezynfekcji rąk;

(iii)   umożliwiać dokonanie mycia i dezynfekcji  tych pomieszczeń;

(iv)  posiadać warunki w postaci wydzielonego miejsca do zmiany obuwia i odzieży przed wejściem do pomieszczeń, w których trzymane są świnie (np. szatni przepustowej lub miejsca oddzielonego ławką, ścianką działową itp.);

 1. h) posiadać ogrodzenie chroniące pomieszczenia, w których trzymane są świnie oraz budynki, w których przechowywana jest pasza i ściółka. Ściana budynków z odpowiednio zabezpieczonymi otworami okiennymi może stanowić barierę spełniającą wyznaczony cel. W przypadku braku spełnienia tego wymogu można do końca października 2021r. nakazać po kontroli i w formie decyzji administracyjnej  wykonanie obowiązku  bez uszczerbku dla możliwości wprowadzania świń na rynek jeżeli:

- nie ma bezpośredniego zagrożenia ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa ASF z gospodarstwa z powodu braku ogrodzenia (inne wymagania są w pełni spełnione),

- świnie z tego gospodarstwa nie mogą być przemieszczane do innych państw członkowskich lub krajów trzecich,

- istnieje inny sposób zabezpieczenia budynków inwentarskich oraz magazynów pasz i ściółki przed dzikimi zwierzętami,

 1. i) w pierwszej fazie tj. do 31 października 2021r. tzw. „Plan bezpieczeństwa biologicznego” „zatwierdzony” przez właściwego PLW, uwzględniający profil gospodarstwa i ustawodawstwo krajowe musi być sporządzony dla tych gospodarstw, w których pracuje minimum jedna osoba z zewnątrz. „Zatwierdzenie”, czyli potwierdzenie sporządzenia dokumentacji zawierającego wszystkie wymagane poniżej elementy będzie częścią składową kontroli spełnienia zasad bioasekuracji.

Do końca br. kontrole posiadania tzw. „Planu bezpieczeństwa biologicznego” powinny być przeprowadzone również w podmiotach nie zatrudniających dodatkowych pracowników spoza gospodarstw z wyznaczeniem terminu jego  utworzenia nie dłuższego niż 2 miesiące. W takich gospodarstwach elementy „Planu” do utworzenia powinny obejmować pkt 4 (i), (ii), (iii) (v), (vi), (vii).

 1. Plan bezpieczeństwa biologicznego obejmuje co najmniej:
 • ustanowienie w gospodarstwie stref „czystych” i „brudnych” dla pracowników, w zależności od typu gospodarstwa, takich jak szatnie, prysznic, stołówka.

Część czysta może obejmować wyłącznie budynki inwentarskie oraz  miejsca  przechowywania  gotowej do użycia paszy i ściółkę;

 • ustanowienie zasad dotyczących wprowadzania nowych świń do gospodarstwa. Czy zakupione świnie wprowadzane są do budynków/pomieszczeń, gdzie już przebywają zwierzęta, czy stosowany jest system całe puste- całe pełne. Jeśli w budynku przebywają już inne świnie w jaki sposób odizolujemy nowe świnie na okres 30 dni od dnia ich wprowadzenia;
 • opracowane procedury czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu, sprzętu przetrzymywanego na fermie i higieny pracowników (osób obsługujących świnie);
 • opracowane zasady zapewnienia żywności dla pracowników na terenie gospodarstwa oraz zakazu trzymania świń przez osoby pracujące bezpośrednio przy świniach;
 • program szkoleń dla pracowników, w tym każdego nowoprzyjętego do pracy przed podjęciem czynności, obejmujący co najmniej: zasady higieny, wejścia i wyjścia do/z budynków, gdzie utrzymywane są świnie, w tym zmianę odzieży i obuwia, zasady prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, obuwia, urządzeń, sprzętu i pomieszczeń, podstawowej oceny stanu zdrowia świń. O zasadach bioasekuracji przy obsłudze zwierząt w gospodarstwie powinni też być poinformowania domownicy. W gospodarstwach nie zatrudniających osób z zewnątrz do obsługi świń, paszy i materiałów ściółkowych spełnienie tego wymogu następuje przez posiadanie ulotek informacyjnych, uczestnictwie w spotkaniach szkoleniowych w sprawie zasad kontroli i zapobiegania ASF organizowanych dla hodowców świń;
 • ustanowienie i przegląd minimum raz na rok lub kiedy zaistnieje potrzeba, zasad obejmujących przemieszczanie się ludzi, zwierząt, urządzeń i sprzętu  wewnątrz gospodarstwa w celu zapewnienia właściwego oddzielenia różnych jednostek epizootycznych (np. budynków, obszarów produkcyjnych fermy jak porodówki, odchowalnie, tuczarnie), zasady dotyczące ustanowienia konkretnych wejść i wyjść do budynków oraz uniknięcia bezpośredniego lub pośredniego kontaktu świń z UPPZ w tym odpady kuchenne powstającymi w gospodarstwie, a także zwierzętami z innych jednostek epizootycznych. Opracowane procedury przekazania padłych świń do unieszkodliwienia w zakładach sektora utylizacyjnego (odbiór przez uprawniony podmiot z podaniem nazwy i kontaktowego numeru telefonu lub adresu mailowego , wypełnienie oświadczeń w dokumentach handlowych o zgłoszeniu upadków PLW;
 • procedury i instrukcje dotyczące stosowania zasad wymagań bioasekuracji podczas konieczności dokonywania napraw, remontów, czy konserwacji urządzeń lub innej infrastruktury budynku gdzie przebywają świnie, przechowuje się pasze i ściółkę, w tym zasady wejścia do tych budynków i wyjścia;
 • zasady przeprowadzania audytów i lub samooceny opracowanych i stosowanych zasad bioasekuracji w tym „Planu bezpieczeństwa biologicznego”. Minimum raz na rok taki przegląd dokumentacji powinien być robiony lub po każdej zmianie jak zwiększenie produkcji (nowe budynki), zmiany sposobu zakupu zwierząt, zmiana typu gospodarstwa np. z obiegu zamkniętego na tucz. W przypadku gospodarstw do 50 sztuk średniorocznie audyt przeprowadzany będzie w ramach kontroli PLW.
 1. Kontrole PLW lub urzędowych lekarzy weterynarii w gospodarstwach prowadzone są z częstotliwością:

- w obszarach objętym ograniczeniami I i II dwa razy do roku w odstępach min. 4 miesięcy. Kontrola sprawdzająca w przypadku wykrytych uchybień może być zaliczona do wymogu częstotliwości wizyt jeśli odbywała się z uwzględnieniem nakazanego interwału czasowego,

- w obszarze objętym ograniczeniami III 4 razy do roku w ostępach 3 miesięcznych. Liczba kontroli  może być zmniejszona do 2 rocznie, jeśli ostatnia kontrola warunków utrzymania świń potwierdziła spełnienie wymagań bioasekuracji oraz prowadzony jest monitoring i nadzór choroby określony przepisami art. 16 ust. 1 lit. c RWK.

Sporządził : Krzysztof Jażdżewski

Sprawdził: Katarzyna Wawrzak, Paweł Meyer

Zaakceptował: Bogdan Konopka.

 

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Edyta Nowak
Odpowiada:Roman Jarosz
Wytworzył:Roman Jarosz
Data ostatniej zmiany:2023-03-16 08:18:59

Archiwum

Data Autor
2023-03-16 08:16 Edyta Nowak zobacz
2023-03-03 07:49 Edyta Nowak zobacz
2023-02-10 10:56 Edyta Nowak zobacz
2023-02-06 11:35 Edyta Nowak zobacz
2023-02-06 11:35 Edyta Nowak zobacz
2023-02-06 11:34 Edyta Nowak zobacz
2022-10-31 08:08 Edyta Nowak zobacz
2022-09-22 08:56 Edyta Nowak zobacz
2022-09-22 08:49 Edyta Nowak zobacz
2022-09-22 08:48 Edyta Nowak zobacz
2022-09-22 08:48 Edyta Nowak zobacz
2022-04-13 07:55 Edyta Nowak zobacz
2022-04-06 10:53 Edyta Nowak zobacz
2022-04-06 10:51 Edyta Nowak zobacz
2022-03-31 08:21 Edyta Nowak zobacz
2021-10-26 08:55 Edyta Nowak zobacz
2021-10-18 14:40 Edyta Nowak zobacz
2021-10-18 14:39 Edyta Nowak zobacz
2021-08-31 09:21 Edyta Nowak zobacz
2021-08-31 09:17 Edyta Nowak zobacz
2021-08-30 10:48 Edyta Nowak zobacz
2021-07-19 12:20 Edyta Nowak zobacz
2021-07-19 12:19 Edyta Nowak zobacz
2021-04-01 09:55 Edyta Nowak zobacz
2021-04-01 09:48 Edyta Nowak zobacz
2021-04-01 09:48 Edyta Nowak zobacz
2021-04-01 09:47 Edyta Nowak zobacz
2021-04-01 09:46 Edyta Nowak zobacz
2021-04-01 09:46 Edyta Nowak zobacz
2021-04-01 09:45 Edyta Nowak zobacz
2021-04-01 08:39 Edyta Nowak zobacz
2021-03-31 14:07 Edyta Nowak zobacz
2021-01-08 10:43 Edyta Nowak zobacz
2021-01-08 10:43 Edyta Nowak zobacz
2021-01-08 10:42 Edyta Nowak zobacz
2021-01-08 08:36 Edyta Nowak zobacz
2021-01-08 08:35 Edyta Nowak zobacz
2021-01-08 08:28 Edyta Nowak zobacz
2021-01-08 08:17 Edyta Nowak zobacz
2021-01-08 08:14 Edyta Nowak zobacz
2020-11-24 18:10 Edyta Nowak zobacz
2020-11-18 11:25 Edyta Nowak zobacz
2020-11-18 11:25 Edyta Nowak zobacz
2020-11-18 10:58 Edyta Nowak zobacz
2020-11-18 10:53 Edyta Nowak zobacz
2020-10-28 11:53 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:53 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:52 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:51 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:50 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:47 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:46 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:44 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:42 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:42 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:40 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:36 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:32 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:31 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:16 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:14 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:07 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:06 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:03 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:02 Edyta Nowak zobacz
2020-09-18 11:46 Edyta Nowak zobacz
2020-09-18 11:45 Edyta Nowak zobacz
2020-09-18 11:44 Edyta Nowak zobacz
2020-09-18 11:43 Edyta Nowak zobacz
2020-09-18 11:35 Edyta Nowak zobacz
2020-09-18 08:55 Edyta Nowak zobacz
2020-08-03 08:28 Edyta Nowak zobacz
2020-08-03 08:23 Edyta Nowak zobacz
2020-08-03 08:16 Edyta Nowak zobacz
2020-05-20 07:33 Edyta Nowak zobacz
2020-04-17 14:39 Edyta Nowak zobacz
2020-04-17 14:38 Edyta Nowak zobacz
2020-04-16 13:15 Edyta Nowak zobacz
2020-04-16 13:14 Edyta Nowak zobacz
2020-04-16 13:12 Edyta Nowak zobacz
2020-04-16 13:12 Edyta Nowak zobacz
2020-04-16 13:00 Edyta Nowak zobacz
2020-04-16 12:55 Edyta Nowak zobacz
2020-04-16 12:54 Edyta Nowak zobacz
2020-04-16 12:32 Edyta Nowak zobacz
2020-04-16 12:26 Edyta Nowak zobacz
2020-03-25 07:04 Edyta Nowak zobacz
2020-03-13 13:43 Edyta Nowak zobacz
2020-02-04 08:42 Edyta Nowak zobacz
2020-01-31 08:52 Edyta Nowak zobacz
2020-01-31 08:49 Edyta Nowak zobacz
2020-01-31 08:48 Edyta Nowak zobacz
2019-12-13 12:38 Edyta Nowak zobacz
2019-12-13 12:37 Edyta Nowak zobacz
2019-12-13 12:32 Edyta Nowak zobacz
2019-11-15 11:43 Edyta Nowak zobacz
2019-11-15 11:42 Edyta Nowak zobacz
2019-11-15 11:39 Edyta Nowak zobacz
2019-11-15 11:39 Edyta Nowak zobacz
2019-11-15 11:37 Edyta Nowak zobacz
2019-11-15 11:25 Edyta Nowak zobacz
2019-11-15 11:23 Edyta Nowak zobacz
2019-11-15 11:20 Edyta Nowak zobacz
2019-11-15 11:12 Edyta Nowak zobacz
2019-11-15 11:10 Edyta Nowak zobacz
2019-11-15 10:54 Edyta Nowak zobacz
2019-09-12 13:47 Edyta Nowak zobacz
2019-09-12 13:44 Edyta Nowak zobacz
2019-09-12 13:43 Edyta Nowak zobacz
2019-09-12 13:42 Edyta Nowak zobacz
2019-09-12 13:41 Edyta Nowak zobacz
2019-09-12 13:40 Edyta Nowak zobacz
2019-09-12 13:37 Edyta Nowak zobacz
2019-09-12 13:36 Edyta Nowak zobacz
2019-09-12 13:33 Edyta Nowak zobacz
2019-09-12 13:32 Edyta Nowak zobacz
2019-09-12 13:27 Edyta Nowak zobacz
2019-09-12 13:26 Edyta Nowak zobacz
2019-09-12 13:13 Edyta Nowak zobacz
2019-09-12 12:26 Edyta Nowak zobacz
2019-09-12 12:11 Edyta Nowak zobacz
2019-09-10 11:09 Edyta Nowak zobacz
2019-09-10 11:08 Edyta Nowak zobacz
2019-09-10 10:52 Edyta Nowak zobacz
2019-09-10 10:45 Edyta Nowak zobacz
2019-09-10 09:05 Edyta Nowak zobacz
2019-09-05 17:11 Edyta Nowak zobacz
2019-09-05 17:02 Edyta Nowak zobacz
2019-09-05 17:01 Edyta Nowak zobacz
2019-07-24 12:18 Edyta Nowak zobacz
2019-07-19 09:57 Edyta Nowak zobacz
2019-06-18 08:11 Edyta Nowak zobacz
2019-04-16 13:16 Edyta Nowak zobacz
2019-04-16 13:16 Edyta Nowak zobacz
2019-03-06 09:33 Edyta Nowak zobacz
2019-03-06 08:41 Edyta Nowak zobacz
2019-02-05 08:26 Edyta Nowak zobacz
2019-02-05 08:25 Edyta Nowak zobacz
2019-02-05 08:21 Edyta Nowak zobacz
2019-02-05 08:21 Edyta Nowak zobacz
2019-02-05 08:20 Edyta Nowak zobacz
2019-02-05 08:19 Edyta Nowak zobacz
2019-02-05 08:18 Edyta Nowak zobacz
2019-02-05 08:17 Edyta Nowak zobacz
2018-11-09 14:45 Edyta Nowak zobacz
2018-11-09 14:43 Edyta Nowak zobacz
2018-10-10 09:41 Edyta Nowak zobacz
2018-10-10 09:23 Edyta Nowak zobacz
2018-10-10 09:12 Edyta Nowak zobacz
2018-10-10 09:11 Edyta Nowak zobacz
2018-10-10 09:04 Edyta Nowak zobacz
2018-10-10 09:00 Edyta Nowak zobacz
2018-10-10 08:59 Edyta Nowak zobacz
2018-10-05 14:37 Edyta Nowak zobacz
2018-10-05 14:29 Edyta Nowak zobacz
2018-10-05 14:28 Edyta Nowak zobacz
2018-10-04 14:34 Edyta Nowak zobacz
2018-10-04 14:27 Edyta Nowak zobacz
2018-04-26 11:31 Edyta Nowak zobacz
2018-04-12 12:00 Edyta Nowak zobacz
2018-03-20 09:15 Edyta Nowak zobacz
2018-03-20 09:10 Edyta Nowak zobacz
2018-03-20 09:00 Edyta Nowak zobacz
2018-03-20 08:55 Edyta Nowak zobacz
2018-03-19 14:50 Edyta Nowak zobacz
2018-01-08 13:33 Edyta Nowak zobacz
2017-08-01 14:48 Edyta Nowak zobacz
2017-08-01 14:47 Edyta Nowak zobacz
2017-07-21 12:32 Edyta Nowak zobacz
2017-04-25 10:13 Edyta Nowak zobacz
2017-04-25 10:11 Edyta Nowak zobacz
2017-04-07 09:14 Edyta Nowak zobacz
2017-04-07 09:13 Edyta Nowak zobacz
2017-03-02 08:53 Edyta Nowak zobacz
2016-12-28 13:32 Edyta Nowak zobacz
2016-12-28 13:31 Edyta Nowak zobacz
2016-12-28 13:30 Edyta Nowak zobacz
2016-12-28 13:29 Edyta Nowak zobacz
2016-11-07 09:07 Edyta Nowak zobacz
2016-08-23 09:21 Jerzy Sokołowski zobacz
2016-06-30 13:32 Jerzy Sokołowski zobacz
2016-06-30 13:27 Jerzy Sokołowski zobacz
2016-06-30 13:26 Jerzy Sokołowski zobacz
2016-06-30 13:25 Jerzy Sokołowski zobacz
2016-06-30 13:23 Jerzy Sokołowski zobacz
2016-06-30 13:23 Jerzy Sokołowski zobacz
2016-06-30 13:22 Jerzy Sokołowski zobacz
2016-06-30 13:10 Jerzy Sokołowski zobacz
2016-06-30 13:10 Jerzy Sokołowski zobacz
2016-06-30 13:07 Jerzy Sokołowski zobacz
2016-06-30 13:03 Jerzy Sokołowski zobacz
2016-06-30 13:02 Jerzy Sokołowski zobacz
2016-06-30 13:01 Jerzy Sokołowski zobacz
2016-01-12 11:44 Jerzy Sokołowski zobacz
2014-02-18 09:24 Jerzy Sokołowski zobacz
2014-02-18 09:20 Jerzy Sokołowski zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 8151