Biuletyn Informacji Publicznej
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wołowie
drukuj

Aktualności

 

Obgryzanie ogonków u świń – analiza ryzyka – przykład dla rolników.

 

Instrukcja znajduje się poniżej w zakładce: "Instrukja - przykład dla rolników" ↓

 

......................................................................................................................................................

Dobrostan bydła

Link: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/ochrona-zwierzat-gospodarskich

 

........................................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

Zakaz wypuszczania drobiu został zniesiony

 

W dniu 29.01.2024 r. Wojewoda Dolnośląski wydał rozporządzenie nr 5 uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów legnickiego, lubińskiego, średzkiego oraz wołowskiego.

 

W związku z powyższym na terenie całego powiatu można wypuszczać drób na zewnątrz.

 

Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego znajduje się pod adresem:

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2024/744/

....................................................................................................................

.............................

 

................................................

 

Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów
legnickiego, lubińskiego, średzkiego oraz wołowskiego.

 

 

Informuję, że w związku z wystąpieniem na terenie powiatu legnickiego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w dniu 29 grudnia 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał Rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów legnickiego, lubińskiego, średzkiego oraz wołowskiego. 

Na podstawie ww. rozporządzenia do obszaru zagrożonego w powiecie wołowskim w gminie Wołów weszły następujące miejscowości: Domaszków, Gliniany, Krzydlina Wielka, Lubiąż, Rataje, Prawików.

Mieszkańców tych miejscowości dotyczą wyszczególnione w ww. rozporządzeniu nakazy i zakazy określone przez Wojewodę Dolnośląskiego, to m.in.:

1) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków, poprzez ich przetworzenie lub unieszkodliwienie w zakładzie zatwierdzonym do tego celu;

 2) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

3) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

1) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

4) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

5) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych a obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

 

Na terenie całego powiatu wołowskiego nakazuje się:

1) utrzymywanie drobiu w zamknięciu !!!

2) karmienie i pojenie drobiu w zamknięciu lub miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem i wodą przeznaczoną dla drobiu.

 

Powyższe środki stosuje się minimum przez kolejne 30 dni (do odwołania przez Wojewodę Dolnośląskiego).

 

Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego znajduje się pod adresem:

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2023/7310/

 

 

Zalecenia Komisji Europejskiej - trzoda chlewna

 

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii, opracowane z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z działaniami zaleconymi przez Komisję Europejską w zakresie:

 1. przeprowadzania szczegółowej analizy ryzyka w związku z zagrożeniem wystąpienia obgryzania ogonków u świń;
 2. stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń.

Informacje i dokumenty do pobrania znajdują się poniżej w sekcji "Załączniki".

..........................................................................................................................................................................................................................................

 

Wołów, 12.10.2023 r.

 

Szczepienie psów przeciwko wścieliźnie

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wołów, 12.10.2023 r.

Wymagania przy utrzymywanie świń na użytek własny

powiat wołowski – obszar  II różowy

 

Świnie utrzymywane na użytek własny to świnie wyłącznie na własne potrzeby (potrzeby własnego gospodarstwa domowego) – prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, knury. Nie ma możliwości sprzedaży.

 

Gospodarstwo utrzymujące świnie musi być zarejestrowane w ARiMR (posiadać nr siedziby stada), zgłaszać zdarzenia dotyczące świń do ARiMR, prowadzić księgę rejestracji świń oraz dokonywać spisu świń 2 razy w roku w ARiMR

 

Zakup świń tylko z zarejestrowanych w ARIMR gospodarstw , zgłoszonych do ARIMR oraz oznakowanych.

 

Zakup świń tylko ze świadectwem zdrowia.

 

Ilość hodowanych świń w ciągu roku nie większa niż zapotrzebowanie rodziny na mięso (ok. 10 sztuk w ciągu roku ), nie jest wykluczone hodowanie lochy

Hodowla świń na użytek własny podlega kontroli przez Inspekcję Weterynaryjną tak jak każda inna hodowla ( obszar II min dwa razy w roku, obszar III min 4 razy w roku)

 

Wymagania bioasekuracji ASF w hodowli :

 • utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach,
  w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne
 • zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych (siatki w oknach, drzwiach, otworach wentylacyjnych)
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego
 • karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych (zabezpieczone szczelne pomieszczenie, zamykany pojemnik)
 • używania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności (odzież oddzielna do prac przy świniach)
 • W gospodarstwie znajduje się dokumentacja weterynaryjna dotycząca przebiegu leczenia i przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych
 • W gospodarstwie znajduje się dokumentacja weterynaryjna dotycząca padłych zwierząt.
 • Przestrzegany jest zakaz żywienia świń odpadami gastronomicznymi lub materiałem paszowym zawierającym odpady gastronomiczne.
 • W przypadku utrzymywania na wybiegu:

- zabezpieczenia wybiegu podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5m, związanym na stałe z podłożem

- zabezpieczenia każdego wjazdu i wyjazdu oraz wejścia i wyjścia z takiego wybiegu matą dezynfekcyjną, stale utrzymywaną w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż:

 • szerokość danego wejścia i wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1m oraz
 • szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość - nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego wybiegu

a także stałe utrzymywanie mat dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego

 • karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami II lub III, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom
 • wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie słomy na ściółkę dla zwierząt, pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami II lub III, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem
 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i pochodzących z dzików produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF
 • wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które
  w ciągu ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt

Ubój świń w gospodarstwie na użytek własny:

 • świnie utrzymywane w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem;
 • świnie zostaną poddane badaniu przedubojowemu świń
 • mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu w tym badanie w kierunku włośnia
 • uboju dokona osoba z uprawnieniami ubojowca.

Podstawy prawne:

 • ustawia z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2629 z późn. zm.),
 • ustawia z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2023 r. poz. 1075),
 • ustawia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 poz. 572),
 • ustawia z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 2727 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2021 r. poz. 1485 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. Urz. UE. L Nr 300, str. 1 z późn. zm.).

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wołów, dnia 15 września 2023r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje o pojawieniu się na terenie naszego powiatu jeżozwierza

W dniu 15 września 2023 jeden z myśliwych z terenu powiatu wołowskiego nagrał jeżozwierza na drodze między miejscowościami Prawików i Grodzanów. W przypadku zaobserwowania tego zwierzęcia proszę nie zbliżać się do niego. Należy poinformować o tym fakcie właściwy urząd gminy (Wołów lub Brzeg Dolny) ewentualnie policję. Poniżej link do filmu:

https://drive.google.com/file/d/1DfnPj3d2geZgjsvWe5zLR916jVrGZvcZ/view?usp=sharing

 

Wołów, dnia 3 lipca 2023r.

 

Oświadczenie Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zakażeń kotów domowych

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje o oświadczeniu Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zakażeń kotów domowych - powyższe oświadczenie znajduje się pod adresem :  https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Oswiadczenie-GLW-ws.-zakazen-kotow-domowych/idn:2280

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wołów, dnia 15 marca 2023r.

 

NOWE PRZYPADKI ASF - stan na 15 marca 2023r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje o stwierdzeniu nowych  przypadków afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu wołowskiego. ASF stwierdzono u 12 padłych dzików odnalezionych w różnych lokacjach powiatu wołowskiego.

W związku z wyżej opisanymi przypadkami ASF  Komisja Europejska w najbliższych dniach nie zmieni zasięgu i rodzaju obowiązujących obszarów objętych ograniczeniami na terenie naszego powiatu.

Nadal aktualna jest mapa dotycząca obszarów objętych ograniczeniami w związku z ASF znajdująca się pod adresem  https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji przez hodowców trzody chlewnej z terenu powiatu wołowskiego. Jak widać coraz większe obszary naszego powiatu są skażone wirusem ASF, który bardzo łatwo przenieść do gospodarstwa i zakazić nimi trzodę chlewną. Tylko odpowiedzialne podejście do przestrzegania zasad bioasekuracji może ochronić hodowców trzody chlewnej przed wniknięciem wirusa ASF do ich gospodarstw.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wołów, 31 stycznia 2023 r.

!!!UWAGA MIESZKAŃCY POWIATU WOŁOWSKIEGO!!!

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje, że w dniu 31.01.2023 r. ogłoszono ROZPORZĄDZENIE NR 3 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 31 stycznia 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów wołowskiego, górowskiego i trzebnickiego. https://edzienniki.duw.pl/legalact/2023/680/

Tym samym od dzisiaj nie obowiązują zapisy rozporządzenie nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów wołowskiego, górowskiego i trzebnickiego (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 34), w tym miedzy innymi nakaz utrzymywania drobiu w zamknięciu !!!

 

 

Wołów, 03 stycznia 2023 r.

!!!UWAGA HODOWCY DROBIU!!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje, że na terenie powiatu wołowskiego w miejscowości Białawy Wielkie zostało wyznaczone ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków. W związku z powyższym wyznaczono obszary: zapowietrzony i zagrożony wystąpieniem ww. choroby, na których obowiązują zakazy i nakazy dotyczące utrzymywania i przemieszczenia ptaków oraz jaj, a także postępowania ze ściółką i nawozami naturalnymi.

 

OBSZAR ZAPOWIETRZONY

Białawy Małe, Białawy, Białawy Wielkie, Czaplice, Brzózka, Mysłoszów, Głębowice, Trzcinica Wołowska, Turzany, Aleksandrowice

 OBSZAR ZAGROŻONY

- w gminie Wińsko, miejscowości: Staszowice, Smogorzów Wielki, Smogorzówek, Rudawa, Domanice, Baszyn, Zygląg,  Chwałkowice, Wińsko, Rogówek, Kleszczowice, Białków, Stryjno, Węglewo, Morzyna, Grzeszyn, Piskorzyna, Naroków

 

- w gminie Wołów miejscowości: Nieszkowice, Trzy Domy, Pierusza, Pawłoszewo, Łazarzowice, Smarków, Straża, Gródek, Proszkowa, Siodłkowice, Stęszów, Pełczyn, Straszowice, Żychlin, Wróblewo,

Wszystkie obowiązujące wymagania wymienione są w Rozporządzeniu nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów wołowskiego, górowskiego i trzebnickiego i dotyczą również hodowców drobiu z miejscowości poza obszarem zapowietrzonym i zagrożonym.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie apeluje o rygorystyczne przestrzeganie przepisów zawartych w ww. rozporządzeniu !!!

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wołów, 31 grudnia 2022 r.

OGNISKO WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW H5N1 NA TERENIE POWIATU WOŁOWSKIEGO

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje, że w dniu 30 grudnia 2022 r. wyznaczono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków na fermie drobiu w miejscowości Białawy Wielkie w gminie Wińsko. W związku z powyższym zostanie wydane rozporządzenie Wojewody Dolnoślaskiego wyznaczające obszar zapowietrzony i zagrożony oraz wprowadzające nakazy i zakazy dla wszystkich właścicieli drobiu, w tym również właścicieli utrzymujących drób "na potrzeby własne". W momencie pojawienia się tego aktu prawa miejscowego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie jak najszybciej poinformuje o tym fakcie.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wołów, dnia 15 kwietnia 2022r.

 

NOWE ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE GRYPY PTAKÓW (HPAI) 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje o publikacji nowego aktu prawnego:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/768

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od publikacji.

Zapisy ww. rozporządzenia dotyczą zarówno osób hodujących drób na potrzeby własne jak i właścicieli ferm drobiu.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wołów, dnia 27 stycznia 2022r.

POWIADOMIENIA O PRZYPADKACH GRYPY PTAKÓW (HPAI) NA TERENIE POWIATU WOŁÓW

W związku z pojawieniem się potwierdzonego przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu wołowskiego uprzejmnie informujemy, iż wszelkie informacje dotyczące sytuacji epizootycznej będą umieszczane w zakładce Grypa Ptaków.

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczanymi materiałami informacyjnymi. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wołów, dnia 21 stycznia 2022r.

POWIADOMIENIA O PRZYPADKACH ASF

NA TERENIE POWIATU WOŁÓW

W związku z pojawianiem się nowych potwierdzonych przyprzypadków ASF (afrykańskiego pomoru świń) u dzików na terenie powiatu wołowskiego wszystkie szczegóły dotyczące sytuacji epizootycznej będą umieszczane w zakładce Afrykański Pomór Świń.

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczanymi materiałami informacyjnymi. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wołów, dnia 13 stycznia 2022r.

NOWY PRZYPADEK ASF Z DNIA 12.01.2022r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje o stwierdzeniu nowego przypadku afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu wołowskiego. ASF stwierdzono u  padłego dzika odnalezionego w okolicy miejscowości Nieszkowice (N51.42517;E16.70111).

W związku z wyżej opisanym przypadkiem ASF u dzika Komisja Europejska w najbliższych dniach może zmienić zasięg i rodzaj obowiązujących obszarów objętych ograniczeniami na terenie naszego powiatu, co wprowadzi dodatkowe obostrzenia dla hodowców trzody chlewnej oraz myśliwych polujących na terenie naszego powiatu.

Aktualna mapa dotycząca obszarów objętych ograniczeniami w związku z ASF znajduje się pod adresem  https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji przez hodowców trzody chlewnej z terenu powiatu wołowskiego. Jak widać coraz większe obszary naszego powiatu są skażone wirusem ASF, który bardzo łatwo przenieść do gospodarstwa i zakazić nimi trzodę chlewną. Tylko odpowiedzialne podejście do przestrzegania zasad bioasekuracji może ochronić hodowców trzody chlewnej przed wniknięciem wirusa ASF do ich gospodarstw.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wołów, dnia 27 grudnia 2021r.

DIAGNOSTYKA WŁOŚNI

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie uprzejmie informuje, że od dnia 01 stycznia 2022 roku w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wołowie zostanie uruchomiona Terenowa Pracownia Diagnostyki Włośni gdzie będą wykonywane badania  próbek mięsa pochodzących od dzików odstrzelonych oraz od świń  poddanych ubojowi na potrzeby własne ze stad znajdujących się na terenie powiatu wołowskiego.

Więcej informacji w zakładce "Terenowa Pracownia Diagnostyki Włośni"

 

Wołów, dnia 03.12.2021r.

NOWE PRZYPADKI ASF

    Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje o stwierdzeniu nowych przypadków afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu wołowskiego. ASF stwierdzono u 6 dzików – trzech odstrzelonych (okolice miejscowości Pierusza, Trzcinica Wołowska, Grzeszyn) oraz trzech padłych dzików odnalezionych w okolicach miejscowości Naroków, Stryjno oraz Morzyna.

W związku z wyżej opisanymi przypadkami ASF u dzików Komisja Europejska w najbliższych dniach może zmienić zasięg i rodzaj obowiązujących obszarów objętych ograniczeniami na terenie naszego powiatu, co wprowadzi dodatkowe obostrzenia dla hodowców trzody chlewnej oraz myśliwych polujących na terenie naszego powiatu.

Aktualna mapa dotycząca obszarów objętych ograniczeniami w związku z ASF znajduje się pod adresem  https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.

Koordynaty dzików zakażonych afrykańskim pomorem świń z terenu naszego powiatu:

- 51.44291; 16.71404 (odstrzelony z okolic Trzcinicy Wołowskiej)

- 51.48957; 16.65110 (odstrzelony okolice Grzeszyna)

- 51.47164; 16.68143 (padły, odnaleziony w okolicach miejscowości Stryjno)

- 51.49528; 16.69248 (padły z okolic Morzyny)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji przez hodowców trzody chlewnej z terenu powiatu wołowskiego. Jak widać coraz większe obszary naszego powiatu są skażone wirusem ASF, który bardzo łatwo przenieść do gospodarstwa i zakazić nimi trzodę chlewną. Tylko odpowiedzialne podejście do przestrzegania zasad bioasekuracji może ochronić hodowców trzody chlewnej przed wniknięciem wirusa ASF do ich gospodarstw.

 

 

 

 

Wołów, dnia 06.11.2020r.

Szanowni Państwo 

W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Klientów oraz pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wołowie od dnia 03 listopada 2020r. wyłączona zostaje bezpośrednia obsługa Klienta zewnętrznego do odwołania.

W celu załatwienia spraw klientów kontakt z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Wołowie jest możliwy drogą:

telefoniczną: tel.71 389 27 93, fax 71 389 53 25

mailową: wolow@wroc.wiw.gov.pl 

lub pocztą tradycyjną na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wołowie

ul. M. Skłodowskiej-Curie 9; 56-100 Wołów.

Jednocześnie informujemy, że Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wołowie pracuje w dotychczasowych godzinach 

tj. pn-pt. 7:30-15:30

 

Z dniem 03 listopada 2020r. zostaje również zawieszona do odwołania działalność kasy. W związku z powyższym należności wobec Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wołowie należy kierować na konto:

94 1010 1674 0063 4722 3100 000

Konto do wpłat z tytułu: opłaty za nadzór weterynaryjny, czynsz

 

Dziękujemy za wyrozumiałość.

 

 

Rozporządzenie nr 1 WD z dnia 2.01.2023 r. w sprawie zwalczania HPAI na terenie powiatów wołowskiego, górowskiego i trzebnickiego

Szczepienie psów przeciwko wściekliźnie

Zalecenia Komisji Europejskiej - trzoda chlewna

Pliki

Pliki

Pliki

Instrukcja - przykład dla rolników

Osoby odpowiedzialne

Autor:Paweł Szewczyk
Odpowiada:Paweł Szewczyk
Wytworzył:Paweł Szewczyk
Data ostatniej zmiany:2024-05-23 12:21:09

Archiwum

Data Autor
2024-05-23 12:20 Paweł Szewczyk zobacz
2024-05-23 12:19 Paweł Szewczyk zobacz
2024-05-23 12:15 Paweł Szewczyk zobacz
2024-05-23 12:12 Paweł Szewczyk zobacz
2024-05-23 12:09 Paweł Szewczyk zobacz
2024-05-23 12:08 Paweł Szewczyk zobacz
2024-05-23 12:07 Paweł Szewczyk zobacz
2024-05-23 12:07 Paweł Szewczyk zobacz
2024-05-23 12:06 Paweł Szewczyk zobacz
2024-05-23 12:05 Paweł Szewczyk zobacz
2024-05-23 12:05 Paweł Szewczyk zobacz
2024-05-23 12:04 Paweł Szewczyk zobacz
2024-05-23 12:03 Paweł Szewczyk zobacz
2024-05-23 12:03 Paweł Szewczyk zobacz
2024-05-23 12:02 Paweł Szewczyk zobacz
2024-05-23 11:59 Paweł Szewczyk zobacz
2024-05-23 11:58 Paweł Szewczyk zobacz
2024-05-23 11:58 Paweł Szewczyk zobacz
2024-05-23 11:51 Paweł Szewczyk zobacz
2024-05-23 11:51 Paweł Szewczyk zobacz
2024-04-26 14:44 Paweł Szewczyk zobacz
2024-04-26 14:43 Paweł Szewczyk zobacz
2024-01-30 08:33 Paweł Szewczyk zobacz
2024-01-30 08:32 Paweł Szewczyk zobacz
2024-01-30 08:32 Paweł Szewczyk zobacz
2024-01-30 08:31 Paweł Szewczyk zobacz
2024-01-30 08:24 Paweł Szewczyk zobacz
2024-01-29 15:03 Paweł Szewczyk zobacz
2024-01-29 15:02 Paweł Szewczyk zobacz
2024-01-10 13:38 Paweł Szewczyk zobacz
2024-01-10 13:37 Paweł Szewczyk zobacz
2024-01-10 13:37 Paweł Szewczyk zobacz
2024-01-10 13:33 Paweł Szewczyk zobacz
2024-01-03 08:38 Paweł Szewczyk zobacz
2024-01-03 08:38 Paweł Szewczyk zobacz
2024-01-03 08:22 Paweł Szewczyk zobacz
2024-01-03 08:21 Paweł Szewczyk zobacz
2023-12-29 15:21 Paweł Szewczyk zobacz
2023-12-29 15:20 Paweł Szewczyk zobacz
2023-12-29 15:18 Paweł Szewczyk zobacz
2023-12-29 15:18 Paweł Szewczyk zobacz
2023-12-21 08:33 Paweł Szewczyk zobacz
2023-12-21 08:31 Paweł Szewczyk zobacz
2023-12-21 08:29 Paweł Szewczyk zobacz
2023-10-12 13:09 Paweł Szewczyk zobacz
2023-10-12 13:06 Paweł Szewczyk zobacz
2023-10-12 13:06 Paweł Szewczyk zobacz
2023-10-12 13:05 Paweł Szewczyk zobacz
2023-10-12 13:02 Paweł Szewczyk zobacz
2023-10-12 13:02 Paweł Szewczyk zobacz
2023-10-12 12:32 Paweł Szewczyk zobacz
2023-10-12 12:32 Paweł Szewczyk zobacz
2023-10-12 12:12 Paweł Szewczyk zobacz
2023-10-12 12:08 Paweł Szewczyk zobacz
2023-10-12 12:07 Paweł Szewczyk zobacz
2023-10-12 12:04 Paweł Szewczyk zobacz
2023-09-15 13:11 Paweł Szewczyk zobacz
2023-09-15 13:10 Paweł Szewczyk zobacz
2023-07-03 11:10 Paweł Szewczyk zobacz
2023-06-07 10:05 Paweł Szewczyk zobacz
2023-05-10 12:36 Paweł Szewczyk zobacz
2023-05-10 12:34 Paweł Szewczyk zobacz
2023-03-15 13:45 Paweł Szewczyk zobacz
2023-01-31 14:04 Paweł Szewczyk zobacz
2023-01-04 14:22 Paweł Szewczyk zobacz
2023-01-03 10:13 Paweł Szewczyk zobacz
2022-12-31 11:22 Paweł Szewczyk zobacz
2022-12-31 11:22 Paweł Szewczyk zobacz
2022-12-31 11:22 Paweł Szewczyk zobacz
2022-04-15 12:06 Paweł Szewczyk zobacz
2022-01-28 09:17 Henryka Filarowska zobacz
2022-01-21 13:37 Henryka Filarowska zobacz
2022-01-21 13:37 Henryka Filarowska zobacz
2022-01-13 09:13 Henryka Filarowska zobacz
2022-01-13 09:12 Henryka Filarowska zobacz
2022-01-13 09:12 Henryka Filarowska zobacz
2022-01-05 08:29 Henryka Filarowska zobacz
2022-01-05 08:29 Henryka Filarowska zobacz
2021-12-27 14:27 Henryka Filarowska zobacz
2021-12-03 14:27 Henryka Filarowska zobacz
2020-11-06 10:15 Henryka Filarowska zobacz
2020-11-05 12:37 Henryka Filarowska zobacz
2020-11-05 12:37 Henryka Filarowska zobacz
2020-11-05 12:33 Henryka Filarowska zobacz
2020-11-05 12:32 Henryka Filarowska zobacz
2020-11-05 10:42 Henryka Filarowska zobacz
2020-11-05 10:41 Henryka Filarowska zobacz
2019-03-13 13:24 Paweł Szewczyk zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1673