Biuletyn Informacji Publicznej
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wołowie
drukuj

Grypa Ptaków

Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów
legnickiego, lubińskiego, średzkiego oraz wołowskiego.

 

 

Informuję, że w związku z wystąpieniem na terenie powiatu legnickiego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w dniu 29 grudnia 2023 r. Wojewoda Dolnośląski wydał Rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów legnickiego, lubińskiego, średzkiego oraz wołowskiego. 

Na podstawie ww. rozporządzenia do obszaru zagrożonego w powiecie wołowskim w gminie Wołów weszły następujące miejscowości: Domaszków, Gliniany, Krzydlina Wielka, Lubiąż, Rataje, Prawików.

Mieszkańców tych miejscowości dotyczą wyszczególnione w ww. rozporządzeniu nakazy i zakazy określone przez Wojewodę Dolnośląskiego, to m.in.:

1) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków, poprzez ich przetworzenie lub unieszkodliwienie w zakładzie zatwierdzonym do tego celu;

 2) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

3) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

1) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

4) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

5) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych a obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

 

Na terenie całego powiatu wołowskiego nakazuje się:

1) utrzymywanie drobiu w zamknięciu !!!

2) karmienie i pojenie drobiu w zamknięciu lub miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem i wodą przeznaczoną dla drobiu.

 

Powyższe środki stosuje się minimum przez kolejne 30 dni (do odwołania przez Wojewodę Dolnośląskiego).

 

Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego znajduje się pod adresem:

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2023/7310/

 

 

 

 

Wołów, 24 października 2023 r.

UWAGA HODOWCY DROBIU!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje o publikacji nowego aktu prawnego:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2225

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 listopada br.

Rozporządzenie wprowadza między innymi zmiany dotyczące gospodarstw utrzymujących drób prowadzących działalność nadzorowaną (RHD, SB).

W razie watpliwości proszę o kontakt z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Wołowie pod numerem telefonu 713892793.

 

 

 

Wołów, 03 stycznia 2023 r.

!!!UWAGA HODOWCY DROBIU!!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje, że na terenie powiatu wołowskiego w miejscowości Białawy Wielkie zostało wyznaczone ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków. W związku z powyższym wyznaczono obszary: zapowietrzony i zagrożony wystąpieniem ww. choroby, na których obowiązują zakazy i nakazy dotyczące utrzymywania i przemieszczenia ptaków oraz jaj, a także postępowania ze ściółką i nawozami naturalnymi.

 

OBSZAR ZAPOWIETRZONY

Białawy Małe, Białawy, Białawy Wielkie, Czaplice, Brzózka, Mysłoszów, Głębowice, Trzcinica Wołowska, Turzany, Aleksandrowice

 OBSZAR ZAGROŻONY

- w gminie Wińsko, miejscowości: Staszowice, Smogorzów Wielki, Smogorzówek, Rudawa, Domanice, Baszyn, Zygląg,  Chwałkowice, Wińsko, Rogówek, Kleszczowice, Białków, Stryjno, Węglewo, Morzyna, Grzeszyn, Piskorzyna, Naroków

 

- w gminie Wołów miejscowości: Nieszkowice, Trzy Domy, Pierusza, Pawłoszewo, Łazarzowice, Smarków, Straża, Gródek, Proszkowa, Siodłkowice, Stęszów, Pełczyn, Straszowice, Żychlin, Wróblewo,

Wszystkie obowiązujące wymagania wymienione są w Rozporządzeniu nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów wołowskiego, górowskiego i trzebnickiego i dotyczą również hodowców drobiu z miejscowości poza obszarem zapowietrzonym i zagrożonym.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie apeluje o rygorystyczne przestrzeganie przepisów zawartych w ww. rozporządzeniu !!!

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wołów, dnia 31 grudnia 2022r.

OGNISKO WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW H5N1 NA TERENIE POWIATU WOŁOWSKIEGO

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje, że w dniu 30 grudnia 2022 r. wyznaczono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków na fermie drobiu w miejscowości Białawy Wielkie w gminie Wińsko. W związku z powyższym zostanie wydane rozporządzenie Wojewody Dolnoślaskiego wyznaczające obszar zapowietrzony i zagrożony oraz wprowadzające nakazy i zakazy dla wszystkich właścicieli drobiu, w tym również właścicieli utrzymujących drób "na potrzeby własne". W momencie pojawienia się tego aktu prawa miejscowego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie jak najszybciej poinformuje o tym fakcie.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wołów, dnia 27 października 2022 

NOWE WZORY DRUKÓW DOTYCZĄCE GRYPY PTAKÓW (HPAI)- PLAN BIOASEKURACJI 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje o zamieszczeniu nowych wzorów druków:

- rejestr wyjazdów z gospodarstwa, 

- rejestr monitoprowania i zawlczania gryzoni, 

- rejestr dezynfekcji i zużycia środków dezynfekcyjnych, 

- rejestr wejść do pomieszczenia, 

-rejestr przeglądów stada.

Wzory druków mogą być pomocne podczas tworzenia obowiązkowego planu bioasekuracji gospodarstw/ferm utrzymujących powyżej 350szt. drobiu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wołów, dnia 15 kwietnia 2022r.

 

NOWE ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE GRYPY PTAKÓW (HPAI) 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje o publikacji nowego aktu prawnego:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/768

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od publikacji.

Zapisy ww. rozporządzenia dotyczą zarówno osób hodujących drób na potrzeby własne jak i właścicieli ferm drobiu.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

  Wołów, dnia 28 stycznia2022r.  

POTWIERDZENIE WYSTĄPIENIA WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW NA TERENIE POWIATU WOŁOWSKIEGO

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje o potwierdzonym przypadku wysoce zjadliwej grypu ptaków stwierdzonej u padłego łabędzia wokolicy  miejscowości Wrzosy gmina Wołów. w powiecie wołowskim.  

W załącznikach do pobrania opublikowano rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wołowie nr 1/2022 z dnia 27 stycznia 2022r w sprawie  zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu wołowskiego. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wołów, dnia 04 stycznia 2022r.

UWAGA !!!

ROZPORZĄDZENIE NR 33 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w związku ze stwierdzeniem ognisk choroby zakaźnej – wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów średzkiego i wołowskiego.

Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren obejmujący:

  • w powiecie wołowskim:
  • w gminie Brzeg Dolny, miejscowości: Pysząca, Pogalewo Małe, Pogalewo Wielkie, Grodzanów, Naborów;
  • w gminie Wołów, miejscowości: Zagórzyce, Prawików, Stobno, Rataje

 

Na obszarze zagrożonym, o którym mowa nakazuje się:

1) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków, poprzez ich przetworzenie lub unieszkodliwienie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego), w zakładzie zatwierdzonym do tego celu;

2) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

3) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;

 

Na obszarze zagrożonym, o którym mowa zakazuje się:

1) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

4) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

 5) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych a obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

 

Jednocześnie Powiatowy lekarz Weterynarii w Wołowie przypomina o nadal obowiązujących wymaganiach dla hodowców drobiu zawartych w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Henryka Filarowska
Odpowiada:Paweł Szewczyk
Wytworzył:Henryka Filarowska
Data ostatniej zmiany:2024-01-03 08:37:41

Archiwum

Data Autor
2024-01-03 08:24 Henryka Filarowska zobacz
2024-01-03 08:24 Henryka Filarowska zobacz
2024-01-03 08:23 Henryka Filarowska zobacz
2023-10-24 12:05 Henryka Filarowska zobacz
2023-01-04 14:23 Henryka Filarowska zobacz
2023-01-03 10:15 Henryka Filarowska zobacz
2023-01-03 10:14 Henryka Filarowska zobacz
2022-12-31 11:19 Henryka Filarowska zobacz
2022-10-27 14:52 Henryka Filarowska zobacz
2022-04-15 12:07 Henryka Filarowska zobacz
2022-01-28 09:10 Henryka Filarowska zobacz
2022-01-28 09:10 Henryka Filarowska zobacz
2022-01-04 12:27 Henryka Filarowska zobacz
2020-11-06 09:57 Henryka Filarowska zobacz
2020-11-06 09:56 Henryka Filarowska zobacz
2020-11-06 09:55 Henryka Filarowska zobacz
2020-11-06 09:55 Henryka Filarowska zobacz
2020-11-06 09:54 Henryka Filarowska zobacz
2020-11-06 09:53 Henryka Filarowska zobacz
2020-11-05 14:28 Henryka Filarowska zobacz
2020-11-05 14:26 Henryka Filarowska zobacz
2020-11-05 14:24 Henryka Filarowska zobacz
2020-11-05 14:08 Henryka Filarowska zobacz
2020-11-05 14:08 Paweł Szewczyk zobacz
2020-11-05 14:04 Paweł Szewczyk zobacz
2020-11-05 14:02 Paweł Szewczyk zobacz
2020-11-05 13:54 Paweł Szewczyk zobacz
2020-11-05 13:48 Paweł Szewczyk zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1153