Biuletyn Informacji Publicznej
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wołowie
drukuj

Badanie mięsa na użytek własny

Wołów, dnia 27 grudnia 2021r.

DIAGNOSTYKA WŁOŚNI

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie uprzejmie informuje, że od dnia 01 stycznia 2022 roku w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wołowie zostanie uruchomiona Terenowa Pracownia Diagnostyki Włośni gdzie będą wykonywane badania  próbek mięsa pochodzących od dzików odstrzelonych oraz od świń  poddanych ubojowi na potrzeby własneze stad zanjdujących się na terenie powiatu wołowskiego.

Więcej informacji w zakładce "Terenowa Pracownia Diagnostyki Włośni"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wołów, dnia 06 listopada 2020r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Wolowie informuje że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny Dz.U.2016.885

Co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt, z wyłączeniem drobiu lub zajęczaków, w celu produkcji mięsa, jeżeli ubój ma być dokonany:

 1. na terenie gospodarstwa, w którym zwierzęta były utrzymywane - posiadacz zwierząt, informuje powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia uboju o zamiarze przeprowadzenia uboju

Informacja zawiera:

 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt poddawanych ubojowi,
 • gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi,
 • numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi, jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia,
 • miejsce i termin uboju,
 • imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju,
 • inne dane mające na celu ułatwienie kontaktu z informującym, w szczególności numer telefonu informującego,
 • w przypadku, o którym mowa w § 2a ust. 1 - oświadczenie, że świnie były utrzymywane w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem;

W przypadku uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz, informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana w formie pisemnego powiadomienia zawierającego dodatkowo oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka

 

wzór

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub

kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

 1. Informacja o zamiarze przeprowadzenia uboju

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierzęcia:

...............................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres podmiotu prowadzącego gospodarstwo:1)

...............................................................................................................................................................................................

Gatunek zwierząt poddawanych ubojowi:

...............................................................................................................................................................................................

Liczba zwierząt poddawanych ubojowi:

...............................................................................................................................................................................................

Numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi:2)

...............................................................................................................................................................................................

Miejsce uboju:

...............................................................................................................................................................................................

Termin uboju:

...............................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju:

...............................................................................................................................................................................................

Inne dane, w tym numer telefonu, przekazującego powiadomienie:

...............................................................................................................................................................................................

 1. Oświadczenie o zagospodarowaniu materiału szczególnego ryzyka

Oświadczam, że pokryję koszty zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka dokonanego zgodnie z rozporzą-

dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dotyczą-

ce zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147

z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289, z późn. zm.) i rozpo-

rządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepi-

sy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,

i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęce-

 1. go) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.).

III. Informacja o zgłoszeniu mięsa do badania poubojowego

Zgłaszam do badania poubojowego mięso pozyskane / nie zgłaszam do badania poubojowego mięsa pozyskanego3)

ze zwierząt poddanych ubojowi w celu produkcji mięsa na użytek własny.

 

 

Jednocześnie przypomina że ubojowi na terenie gospodarstwa poddaje się zwierzęta:

-zdrowe,

-pochodzące z gospodarstw (obszarów) nie podlegającym ograniczeniom, nakazom lub zakazom ze względu na choroby zakaźne,

-dopuszczone na określonych warunkach uboju świń w gospodarstwach zlokalizowanych na obszarach podlegającym ograniczeniom nakazom i zakazom w związku z ASF:

-przed ubojem przynajmniej trzydziestodniowy okres utrzymywania świń w tych gospodarstwach,

-zakaz uboju świń w gospodarstwie innym niż gospodarstwo pochodzenia, jeżeli znajdują się tam podejrzane zwierzęta o zakażenie lub chorobę albo chore lub zakażone,

-obowiązkowe badanie przedubojowe świń i poubojowe pozyskanego mięsa jeśli gospodarstwa położone są na obszarach ochronnych, objętych ograniczeniami i obszarach zagrożenia,

przeprowadzenie z urzędu pobierania próbek do badania w kierunku ASF w trakcie badania przed- lub poubojowego przy podejrzeniu wystąpienia tej choroby.

-po zakończonym okresie leczenia - po upływie okresu karencji

 

Ubojowi na użytek własny można poddać:

 

-cielęta do szóstego miesiąca życia,

-świnie,

-owce, kozy, drób

zajęczaki,

zwierząta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych albo pozyskiwane przez myśliwego w wyniku odstrzału mięsa zwierząt łownych przeznaczonego na własny użytek

 

Zasady dostarczania próbek do urzędowego lekarza weterynarii

 1. Próbki powinny być dostarczone do urzędowego lekarza weterynarii:
 • niezwłocznie po dokonaniu uboju, nie później niż 24 godziny od terminu uboju zwierzęcia, z którego tuszy próbki zostały pobrane;
 • niezwłocznie po dokonaniu odstrzału, nie później niż 48 godzin od dokonania odstrzału.
 1. Próbki powinny być przechowywane i transportowane w warunkach zapobiegających rozkładowi gnilnemu mięsa, przy czym próbki nie mogą być mrożone.
 2. Dostarczający próbki powinien poinformować urzędowego lekarza weterynarii o:
 • wieku zwierzęcia;
 • miejscu pochodzenia zwierzęcia;

części zwierzęcia, z której zostały pobrane próbki do badania

 

WYKAZ URZĘDOWYCH LEKARZY WETERYNARII PRZEPROWADZAJĄCYCH BADANIE MIĘSA

 • GMINA WOŁÓW:
 • Wiesław Janus
 1. Skłodowskiej –Curie 9, 56-100 Wołów

Tel.608020438; 713892767

 • GMINA BRZEG DOLNY:
 • Zygmunt Dziwiński

Ul. Naborowska 12; 56-120 Brzeg Dolny

 • GMINA WIŃSKO
 • Czesław Lechocki
 • Iwno 46, 56-160 Wińsko

 

druk powiadomienia o zamiarze dokoniania uboju

Osoby odpowiedzialne

Autor:Henryka Filarowska
Odpowiada:Paweł Szewczyk
Wytworzył:Henryka Filarowska
Data ostatniej zmiany:2022-01-05 08:30:37

Archiwum

Data Autor
2021-12-27 14:30 Henryka Filarowska zobacz
2021-12-27 14:30 Henryka Filarowska zobacz
2021-12-27 14:30 Henryka Filarowska zobacz
2021-12-27 14:30 Henryka Filarowska zobacz
2021-12-27 14:28 Henryka Filarowska zobacz
2020-11-06 11:54 Henryka Filarowska zobacz
2020-11-06 11:48 Henryka Filarowska zobacz
2020-11-06 11:48 Paweł Szewczyk zobacz
2020-11-06 10:18 Paweł Szewczyk zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 863