Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Medyczna
drukuj

Strategia rozwoju Uczelni

STRATEGIA ROZWOJU
Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu
do 2020 roku

 

logo

  

1.WPROWADZENIE

Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu została utworzona w 2007 r. Powołanie do życia tej Uczelni wynikało z aktualnych potrzeb na rynku usług medycznych w naszym regionie. Zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną z wyższym wykształceniem jest niezbędne przy szybkim tempie rozwoju technik medycznych. Zawód pielęgniarki i położnej wymaga wysokich kwalifikacji medycznych na poziomie studiów wyższych. Bardzo liczna rzesza pracowników medycznych na terenie Śląska i Zagłębia potrzebuje bazy szkoleniowej dla dalszego kształcenia umiejętności medycznych. Podobnie wygląda sytuacja w Ratownictwie Medycznym. W trosce o dobro pacjenta staje się niezbędnym uzyskanie wyższego wykształcenia w tym zakresie.

Od samego początku trzon kadry tej uczelni stanową absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Wyższa Szkoła Medyczna jest uczelnią która podtrzymuje tradycje szkolenia medycznego w regionie Zagłębia. Bazą materialną stał się budynek po nieistniejącej już kopalni Niwka na terenie Sosnowca w dzielnicy Niwka Modrzejów.
W okresie ostatnich czterech lat nasi absolwenci okazali się wysoko wykwalifikowanymi specjalistami w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego. Wysoki poziom szkolenia medycznego został doceniony przez absolwentów, którzy dopiero w pracy mogli ocenić uzyskane kwalifikacje. Przy zachowaniu wysokiego poziomu kształcenia Wyższa Szkoła Medyczna stała się liczącą się w regionie uczelnią wyższą.


2.MISJA

Misją Wyższej Szkoły Medycznej jest wypromowanie specjalistów wysokiej klasy w zakresie ochrony życia ludzkiego. W trosce o wysoki poziom nauczania zatrudniliśmy wysoko wyspecjalizowaną kadrę profesorów, docentów, doktorów nauk medycznych, a także specjalistów poszczególnych dziedzin medycznych zarówno teoretycznych jak i klinicznych.
Pielęgniarki, położne i ratownicy medyczni stanowią niezwykle istotne ogniwo w zakresie usług medycznych. Ogromna odpowiedzialność za życie i zdrowie pacjenta musi iść w parze z kompetencjami zawodowymi oraz wysokim profesjonalizmem zawodowym. W poszanowaniu godności człowieka misją Wyższej Szkoły Medycznej jest wyszkolenie specjalistów medycznych oraz wykreowanie odpowiednich postaw moralno-etycznych pracownika służby zdrowia. Uczelnia troszczy się o kształtowanie postaw młodzieży w zakresie kultury i poszanowania obyczajów akademickich w atmosferze wolności i tolerancji. Dba o szeroką dostępność prowadzonych studiów, dążąc do zapewnienia młodzieży ze wszystkich środowisk równych szans edukacyjnych.

Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu jako wspólnota studentów, absolwentów i pracowników, dostarcza wzorce dobrych obyczajów w życiu akademickim i publicznym, a wykształcenie, które daje, pozwala na wykonywanie zawodów wymagających wysokich norm etycznych. Wspiera także wszelkie inicjatywy na rzecz integracji środowiska akademickiego.

 

3. WIZJA

Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu w 2020 roku powinna być Uczelnią:

 • kształcącą wysoko wykwalifikowanych specjalistów poszukiwanych na rynku pracy,
 • będącą ważnym centrum naukowo-dydaktycznym w regionie, adresującą swoją ofertę dydaktyczną do polskich i zagranicznych studentów oraz oferującą kształcenie przez całe życie,
 • sprawnie zarządzaną o wysokiej jakości kształcenia i badań naukowych,
 • nieustannie doskonalącą wszystkie obszary działalności na rzecz studentów, kadry naukowej, dydaktycznej i administracyjnej, otwartą na otoczenie społeczne i gospodarcze,
 • prowadzącą badania znajdujące wszechstronne zastosowanie w praktyce,
 • dysponującą nowoczesnym zapleczem badawczym, dydaktycznym i socjalnym dla studentów,
 • zapewniającą studentom i pracownikom naukowo-dydaktycznym warunki umożliwiające mobilność krajową i zagraniczną, a zespołom naukowym prowadzenie badań interdyscyplinarnych, a także pomoc w skutecznym ubieganiu się o środki finansowe,
 • wpisującą się w model nowoczesnej uczelni wyższej, ściśle współpracującej w zakresie badań i dydaktyki medycznej.

 

4.ZAŁOŻENIA STRATEGII

O sile i prestiżu Uczelni decyduje wiele czynników, z których najważniejsze to:

 • wysoka jakość kształcenia,
 • kadra naukowo-dydaktyczna, złożona z ludzi uznawanych przez społeczeństwo za autorytety w nauce i dydaktyce, a także w działalności gospodarczej i społecznej,
 • odpowiednia infrastruktura dydaktyczna, badawcza i socjalna,
 • profesjonalna i kreatywna kadra pracowników administracyjnych,
 • sprawny system zarządzania Uczelnią,
 • silne zespoły badawcze liczące się w nauce polskiej i światowej, odpowiadające na potrzeby społeczeństwa i gospodarki,
 • szeroka współpraca międzynarodowa w sferze badań podstawowych i stosowanych oraz dydaktyki,
 • wszechstronna oferta edukacyjna wyrażająca się dużą liczbą ważnych kierunków studiów, odpowiadająca potrzebom rynku pracy, innowacyjnej gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego,
 • absolwenci liczący się na rynku pracy,
 • tworzenie warunków podmiotowego i partnerskiego traktowania studentów, i pracowników, a także utrzymywanie dobrych relacji z absolwentami,
 • silne i dobrze ułożone związki z regionem, umożliwiające wspomaganie potrzeb gospodarczo-społecznych i kulturowych regionu,
 • wysoka zdolność zdobywania funduszy i pomnażania bazy materialnej Uczelni.
 • Sformułowane powyżej generalne założenia Strategii Wyższej Szkoły Medycznej wskazują ogólne i długotrwałe cele programowe w kluczowych kierunkach działania Uczelni, stanowią także podstawę do sformułowania priorytetów i celów szczegółowych.

 

4.1. Kształcenie

Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu jest uczelnią medyczną, w której trzon stanowią studenci którzy pracują zawodowo w służbie zdrowia i w systemie studiów niestacjonarnych chcą uzupełnić swoje wykształcenie. Jednocześnie prowadzimy studia stacjonarne dla studentów którzy zdobywają wykształcenie medyczne od podstaw.
Uczelnia powinna zapewniać wszechstronne, akademickie wykształcenie. Wymaga to zmian organizacyjnych Uczelni zmierzających do tworzenia podstawowych jednostek organizacyjnych o różnorodnych profilach naukowych i wszechstronnej ofercie edukacyjnej. Należy też tworzyć nowe kierunki studiów, odpowiadające zmieniającej się strukturze nauki oraz studia interdyscyplinarne i podyplomowe.

W Uczelni prowadzone jest kształcenie na pierwszym stopniu (studia licencjackie),w niedalekiej przyszłości rozpoczniemy studia na drugim stopniu (studia magisterskie) natomiast w drugiej kolejności uruchomimy studia na trzecim stopniu (studia doktoranckie). W ofercie posiadamy trzy kierunki studiów o profilach medycznych: pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne. W 2012 roku zamierzamy uruchomić studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku turystyka i rekreacja. W tym zakresie Uczelnia uzyskała już pozwolenie na uruchomienie tego kierunku. Kierunek Turystyka i Rekreacja posiadać będzie trzy specjalności: turystyka aktywna, hotelarstwo i gastronomia oraz odnowa biologiczna. Wśród wielu propozycji dalszego rozwoju uczelni planujemy uruchomić inne kierunki medyczne takie jak fizjoterapia czy kosmetologia w zależności od potrzeb rynku medycznego. Uczelnia oferuje studia stacjonarne i niestacjonarne. W ofercie posiadamy tez studia podyplomowe na 5 kierunkach. Przewiduje się w Uczelni zwiększenie liczby studiujących i słuchaczy na studiach podyplomowych.
Realizacja powyższych celów edukacyjnych wymaga:

 • poprawy warunków kształcenia umożliwiających zapewnienie najwyższego poziomu studiów,
 • powiązania wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia z należytymi bodźcami motywującymi,
 • rozwijania i doskonalenia zdalnego, interaktywnego kształcenia na wszystkich poziomach,
 • rozszerzenia oferty kształcenia dla studentów zagranicznych.

4.2.Nauka

Miernikiem jakości prowadzonych badań są wysokie wskaźniki aktywności naukowej (liczba publikacji, cytowań, patentów i wdrożeń, międzynarodowych i krajowych nagród, udział w międzynarodowych programach, stowarzyszeniach naukowych).
Wyniki badań naukowych powinny stanowić podstawę oferty programowej Uczelni i być wprowadzane do treści programów nauczania.
Uczelnia powinna:

 • aktywnie pozyskiwać fundusze na badania naukowe,
 • wspierać rozwój młodej kadry naukowej oraz kierunki badań kluczowe dla przyszłości Uczelni,
 • pozyskiwać środki na rozwój infrastruktury badawczej oraz wspierać rozwój tej struktury w środowisku akademickim regionu Zagłębia,
 • wprowadzać rozwiązania organizacyjne zwiększające efektywność prowadzonych badań naukowych,
 • wspomagać rozwój badań stosowanych, zamawianych i finansowanych z zewnątrz,
 • tworzyć sieci naukowe z innymi placówkami badawczymi krajowymi i zagranicznymi,
 • stymulować rozwój naukowych kontaktów międzynarodowych,
 • stwarzać dogodne warunki do komercjalizacji wyników badań,
 • umożliwiać zespołom naukowym kształtowanie struktur organizacyjnych optymalnych z punktu widzenia specyfiki badań,
 • zapewniać wszechstronny dostęp do informacji naukowej,
 • wspomagać system wdrożeń,
 • promować postawy przedsiębiorcze, a zwłaszcza wspierać rozwój przedsiębiorczości akademickiej.

4.3. Uczelnia w swoim otoczeniu

Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu, jako niepubliczna uczelnia w makroregionie południowej Polski, ma prawo i obowiązek wypowiadania się w sprawach szczególnie ważnych dla naszego regionu.

Działania Wyższej Szkoły Medycznej winny być spójne z oczekiwaniami otoczenia zewnętrznego. Uczelnia powinna pozostawać w stałym kontakcie z instytucjami samorządowymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi oraz reagować na płynące stamtąd potrzeby.

Nauka i nauczanie na Uczelni są w znacznym stopniu uzależnione od finansowania. Warunkiem dodatkowego finansowania są efektywne związki Uczelni z gospodarką oraz krajowymi i zagranicznymi, w tym unijnymi, instytucjami publicznymi.

5.PRIORYTETY I CELE SZCZEGÓŁOWE

Osiągnięcie wyżej wymienionych założeń strategicznych nastąpi poprzez realizację celów szczegółowych zakreślonych w ramach następujących priorytetów:

 • jakość kształcenia,
 • jakość i zakres badań naukowych,
 • racjonalizacja programu inwestycyjnego,
 • zarządzanie Uczelnią i jej organizacja,
 • współpraca z otoczeniem,
 • kreowanie wizerunku i wzmacnianie pozycji Uczelni.

5.1.Jakość kształcenia

Najważniejszym zadaniem Uczelni jest kształcenie. Rozwój Uczelni zależeć będzie od atrakcyjności oferty dydaktycznej i skutecznej promocji.
Do realizacji tego zadania niezbędne jest:

 • poszerzanie oferty dydaktycznej studiów pierwszego, drugiego stopnia, poprzez otwieranie nowych kierunków studiów i nowych specjalności, w tym w kooperacji z innymi uczelniami Śląska i Zagłębia oraz środowiskami biznesowymi,
 • nawiązywanie współpracy z innymi wyższymi szkołami w celu umożliwienia ich absolwentom podejmowania na Uczelni studiów wyższego stopnia,
 • podejmowanie prób wspólnego kształcenia z różnymi uczelniami na studiach pierwszego, drugiego stopnia,
 • zwiększenie atrakcyjności form kształcenia,
 • rozszerzenie możliwości realizacji zajęć z wykorzystaniem technik trójwymiarowego obrazowania,
 • zwiększenie roli indywidualnych ścieżek kształcenia i opieki nad studentami szczególnie uzdolnionymi,
 • poszerzanie oferty kursów prowadzonych w systemie kształcenia na odległość,
 • poszerzenie oferty studiów,
 • rozwój studiów w języku angielskim,
 • rozszerzenie oferty studiów dla obcokrajowców,
 • zwiększanie mobilności międzynarodowej studentów i pracowników,
 • podnoszenie jakości kształcenia poprzez korzystanie w większym stopniu z pomocy wykładowców z innych uczelni, w tym zagranicznych, jednostek badawczych i instytutów PAN,
 • podnoszenie aplikacyjnej wartości prac dyplomowych, również poprzez współpracę z przedsiębiorstwami,
 • wprowadzenie praktycznych przedmiotów realizowanych we współpracy z placówkami zewnętrznymi służby zdrowia
 • doskonalenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia,
 • unowocześnianie bazy dydaktycznej Uczelni,
 • poprawa warunków socjalnych studentów,
 • rozszerzenie form kształcenia ustawicznego i jego zaplecza.

5.2.Badania naukowe

W zakresie badań naukowych wymagane jest w szczególności:

 • powołanie Uczelnianej Komisji Bioetycznej
 • doskonalenie systemu motywującego pracowników Uczelni i studentów do ubiegania się o środki na badania, poprzez np.: obniżenie pensum dydaktycznego kierownikom projektów badawczych, nagradzanie osób zaangażowanych w przygotowanie projektów, przestrzeganie zasady, że uzyskanie środków na projekt badawczy krajowy lub międzynarodowy stanowi jeden z podstawowych warunków awansu,
 • tworzenie nowoczesnych laboratoriów badawczych,
 • doskonalenie systemu wyróżniania i wynagradzania pracowników Uczelni, w powiązaniu z ich aktywnością naukową i dydaktyczną,
 • uruchomienie wydawnictwa uczelnianego i drukowanie własnych recenzowanych materiałów naukowo – dydaktycznych, miesięczników oraz własnych monografii naukowych, skryptów dla studentów,
 • zwiększania innowacyjności badań,
 • nawiązywania współpracy ze środowiskiem medycznym i biznesowym oraz z samorządami w celu pozyskiwania zamówień i środków finansowych na badania naukowe,

5.3.Realizacja programu inwestycyjnego

Zgodnie z przyjętą w 2007 roku strategią rozwoju, w ostatnich latach istotnie zmodernizowano bazę materialną Uczelni. Obecnie niezbędne jest dokończenie inwestycji aktualnie prowadzonych w tym zakresie oraz przygotowanie i realizacja szeregu inwestycji nowych.
Planuje się w zakresie bazy:

 • pozyskanie auli dla 200 studentów
 • utworzenie pracowni anatomiczno – fizjologicznej
 • rozbudowa bazy informatycznej w celu nauczania w wersji 3D
 • dalsza rozbudowa pracowni reanimacji i resuscytacji
 • dalsza rozbudowa pracowni praktycznej nauki zawodu pielęgniarki
 • utworzenie szeregu pracowni na potrzeby kierunku Turystyka i Rekreacja
 • pozyskanie kolejnych budynków na cele dydaktyczne w związku z uruchamianiem nowego kierunku oraz uruchomienia studiów drugiego stopnia

W rejonie Sosnowca planuje się:

 • budowę obiektu naukowo-dydaktycznego ewentualnie pozyskanie od władz miasta Sosnowca kolejnego budynku na potrzeby Uczelni i dostosowanie go do obecnych wymogów w tym m. in. studiowania osób niepełnosprawnych
 • Ponadto planuje się:
 • rozbudowę infrastruktury systemu sieci komputerowych,
 • modernizację stołówki studenckiej,
 • zakup kolejnych woluminów do biblioteki
 • informatyzację biblioteki poprzez możliwość zdalnego zamawiania książek

5.4.Organizacja i system zarządzania Uczelnią

Dostosowanie struktury organizacyjnej i systemu zarządzania Uczelnią do zmieniających się potrzeb, w tym:
doskonalenie sytemu ISO 9001 w zarządzaniu Uczelnią,

 • usprawnienie systemu obiegu informacji na Uczelni poprzez doskonalenie funkcjonalności działających systemów informatycznych, wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego (Intranet).
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania Uczelni jako instytucji poprzez usprawnienie procesu zarządzania i wdrożenie systemu kontroli zarządczej, w tym procedur monitorujących i kontrolnych,
 • kontynuowanie procesu informatyzacji Uczelni, wprowadzenie pełnej obsługi informatycznej procesu dydaktycznego oraz wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania, w tym elektronicznego obiegu dokumentów,
 • wdrożenie elektronicznego systemu znakowania i zarządzania majątkiem Uczelni,
 • wdrożenie elektronicznego systemu biblioteki
 • wprowadzenie elektronicznych indeksów

 

5.5.Współpraca z otoczeniem

Wyższa Szkoła Medyczna ma silną pozycję w makroregionie, szczególnie w regionie śląska i zagłębia. Współpracujemy z placówkami publicznymi i niepublicznymi w zakresie szkolenia zawodowego naszych studentów.

W ostatnich dwóch latach Uczelnia nawiązała dobre kontakty naukowe z uczelniami na terenie Ukrainy tj. prestiżowymi Uniwersytetami Medycznymi w Charkowie i Kijowie. Docelowo planowana jest wymiana studentów miedzy uczelniami.
W celu utrwalania tej pozycji niezbędne jest:

 • pogłębienie współpracy z absolwentami,
 • rozszerzenie i wzbogacenie o nowe formy współpracy ze szkołami, rozszerzenie współpracy z innymi organizacjami i podmiotami gospodarczymi.

5.6.Kreowanie wizerunku i umacnianie pozycji Uczelni

Tworzenie pozytywnego wizerunku Uczelni na zewnątrz jest równoznaczne z umacnianiem jej pozycji, a promocja jest nierozerwalnie związana z rozwojem. Działania promocyjne powinny być skierowane nie tylko do kandydatów na studia, choć ten aspekt jest najważniejszy, ale także do podmiotów gospodarczych, które są zainteresowane wynikami prowadzonych na Uczelni badań, czy też do potencjalnych partnerów w realizacji projektów. Dlatego konieczne jest opracowanie i wdrożenie nowej strategii promocyjnej. Powinna ona uwzględniać m.in.:

 • prowadzenie profesjonalnych kampanii promocyjnych,
 • kreowanie i rozwój wydarzeń i imprez promujących Uczelnię,
 • wdrożenie i doskonalenie systemu identyfikacji wizualnej,
 • uroczyste wyróżnianie najlepszych pracowników, studentów i absolwentów,
 • udział w środowiskowych imprezach promocyjnych,
 • badanie opinii środowisk, do których kierowany jest przekaz promocyjny,

REKTOR
WYZSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ
W SOSNOWCU
  prof. zw dr hab. n. med. Andrzej Plech

Osoby odpowiedzialne

Autor:REKTOR
Odpowiada:PM
Wytworzył:PM
Data ostatniej zmiany:2019-07-23 11:05:40

Archiwum

Data Autor
2019-07-23 10:21 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 899