Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Medyczna
drukuj

Zasady i tryb przyjmowania na studia

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych w roku akademickim 2022/2023 w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu

§1.

Rekrutacja na I rok studiów prowadzona jest na podstawie:

 • posiadania uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne na poziomie studiów pierwszego stopnia;
 • podania uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku dietetyka na poziomie studiów pierwszego stopnia.
 • posiadania uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów drugiego stopnia.
 • posiadania uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku Organizacja
  i zarządzanie w ochronie służby zdrowia – Prawo medyczne na poziomie studiów podyplomowych.

Warunki przyjęcia na studia:

 • rejestracja w systemie rekrutacji online poprzez stronę internetową lub osobiście,
 • osobiste złożenie dokumentów w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu,
 • posiadanie świadectwa dojrzałości a w przypadku studiów II stopnia również dyplom ukończenia studiów I stopnia, w przypadku studiów podyplomowych dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na konto Uczelni w ING Bank Śląski S.A. o numerze: 15 1050 1360 1000 0023 4982 9172
 • kwalifikacja lekarza medycyny pracy do podjęcia studiów na kierunku pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, dietetyka,
 • podpisanie zobowiązania odpłatności za studia, zgodnie z Regulaminem opłat z dnia 28 kwietnia 2022 r., poprzez zawarcie stosownej umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

 

Terminarz rekrutacji w roku akademickim 2022/2023 w semestrze zimowym:

I nabór  11.05.2022 do 25.09.2022 r.

II nabór 26.09.2022 do 31.10.2022 r.

Terminarz rekrutacji w roku akademickim 2022/2023 w semestrze letnim:

I nabór  04.01.2023 do 28.02.2023 r.

II nabór 01.03.2023 do 14.03.2023 r.

 

Po otrzymaniu decyzji Komisji Rekrutacyjnej WSM w Sosnowcu o przyjęciu na pierwszy rok studiów na wybranym kierunku, kandydat jest zobowiązany zakończyć proces rekrutacji na studia odpowiednio do 25 września 2022 roku lub 28 lutego 2023 roku.

 

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc, ustalanego decyzją Rektora dla poszczególnych kierunków studiów.

 

Wykaz dokumentów do złożenia w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu (w białej nieopisanej teczce z gumką) niezbędnych dla kierunków:

 

 pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne oraz dietetyka:

 • podanie do JM Rektora,
 • kwestionariusz osobowy,
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis świadectwa dojrzałości) wraz z kserokopią,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią,
 • dwie fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w formacie 3,5 cm x 4,5 cm).
 • zaświadczenie wystawione przez Lekarza Medycyny Pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na określonym kierunku. Badania można wykonać bezpłatnie w Przychodni Medycyny Pracy na terenie miasta Sosnowiec na podstawie skierowania wydanego w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu,
 • zgoda na przetwarzanie prac pisemnych przez program antyplagiatowy,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

 

dodatkowo dla II stopnia pielęgniarstwa :

 • potwierdzenie ukończenia studiów pierwszego stopnia (kopia notarialna, odpis lub oryginał dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo) wraz z kserokopią,

 

dodatkowo dla studiów pomostowych:

 • oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis świadectwa/dyplomu ukończenia medycznej szkoły zawodowej wraz z kserokopią,
 • prawo wykonywania zawodu pielęgniarki do wglądu wraz z kserokopią.
 • zaświadczenie zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie,
 • dokumenty stanowiące podstawę zwolnień z zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych ( fakultatywnie):
 • dokumenty potwierdzające okresy i miejsca (oddziały) zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej
 • dokumenty potwierdzające ukończone specjalizacje w dziedzinach pielęgniarstwa
 • dokumenty potwierdzające ukończone kursy kwalifikacyjne w dziedzinach pielęgniarstwa.

dla studiów podyplomowych :

 • podanie do JM Rektora,
 • kwestionariusz osobowy,
 • jedna fotografia - zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w formacie 3,5 cm x 4,5 cm),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 

Rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2022 roku a kończy 30 września 2023 roku.

§2.

 

 1. Studia na kierunku PIELĘGNIARSTWO I stopnia:
 • prowadzone są w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
 • trwają 7 semestrów,
 • są płatne na zasadach określonych w Regulaminie Opłat WSM w Sosnowcu,
 • wstęp na studia jest wolny dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości,
 • postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w oparciu o kolejność zgłoszenia na podstawie osobistego złożenia kwestionariusza osobowego oraz podania na studia,
 • absolwenci studiów otrzymują dyplom studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem potwierdzającym uzyskanie co najmniej 210 punktów ECTS.

 

§3.

 1. Studia na kierunku PIELĘGNIARSTWO II stopnia:
 • prowadzone są w formie studiów niestacjonarnych,
 • trwają 4 semestry,
 • są płatne na zasadach określonych w Regulaminie Opłat w WSM w Sosnowcu
 • wstęp na studia jest wolny dla kandydatów legitymujących się dyplomem studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo,
 • postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w oparciu o kolejność zgłoszenia na podstawie osobistego złożenia kwestionariusza osobowego oraz podania na studia,
 • absolwenci studiów otrzymują dyplom studiów drugiego stopnia wraz z suplementem potwierdzającym uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS.

 

§4.

 

Studia na kierunku PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE:

 • Prowadzone są w formie studiów niestacjonarnych  i trwają: 
  • Poziom A - dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami pięcioletnich liceów medycznych - 2 semestry;
  • Poziom B - dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami dwuletnich medycznych szkół zawodowych - 3 semestry;
  • Poziom C - dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia dwu i pół - letnich medycznych szkół zawodowych - 2 semestry;
  • Poziom D - dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia trzyletnich szkół policealnych albo – pomaturalnych - 2 semestry.
 • wstęp na studia jest wolny dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości oraz dyplomem ukończenia odpowiedniej medycznej szkoły zawodowej;
 • kwalifikacja przeprowadzona zostanie w ramach rekrutacji na zasadzie kolejności zgłoszeń dokonanych poprzez rejestrację osobistą w ramach limitu miejsc,
 • absolwenci studiów otrzymują dyplom studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem.

Studia na kierunku PIELĘGNIARSTWO prowadzone jako studia pierwszego stopnia na podstawie art. 52 ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej  (Dz. U. 2022 poz. 551 ze zm.)

 

Warunki przyjęcia na studia pomostowe dla uczestnika studiów, oznaczającego pielęgniarkę/pielęgniarza w rozumieniu obowiązującej ustawy o zawodzie pielęgniarki, posiadającej:

 • Obywatelstwo państwa polskiego albo obywatelstwo państwa obcego.
 • Pielęgniarka/pielęgniarz posiadająca obywatelstwo polskie musi legitymować się odpowiednim wykształceniem pozwalającym na wykonywanie zawodu pielęgniarki. Dyplom pielęgniarki/pielęgniarza.
 • Pielęgniarka/pielęgniarz posiadająca wyłącznie obywatelstwo państwa obcego, (niezależnie czy jest to państwo członkowskie UE lub państwo trzecie) jest zobowiązana posiadać ważne prawo wykonywania zawodu na terenie RP oraz być faktycznie zatrudniona na terenie RP w zawodzie pielęgniarki.
 • Wymagane jest zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki lub o przyjęcie mogą ubiegać się osoby, których przerwa w wykonywaniu zawodu pielęgniarki jest nie dłuższa niż 5 lat.
 • Świadectwo dojrzałości.
 • 5.

Studia na kierunku - Dietetyka I stopnia:

 • prowadzone są wyłącznie w formie studiów niestacjonarnych,
 • trwają 6 semestrów,
 • są płatne na zasadach określonych w Regulaminie Opłat w WSM w Sosnowcu
 • wstęp na studia jest wolny dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości,
 • postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w oparciu o kolejność zgłoszenia na podstawie osobistego złożenia kwestionariusza osobowego oraz podania na studia,
 • absolwenci studiów otrzymują dyplom studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem potwierdzającym uzyskanie co najmniej 180 punktów ECTS.

                 

§6.

Studia na kierunku RATOWNICTWO MEDYCZNE I stopnia:

 • prowadzone są wyłącznie w formie studiów niestacjonarnych,
 • trwają 6 semestrów,
 • są płatne na zasadach określonych w Regulaminie Opłat w WSM w Sosnowcu
 • wstęp na studia jest wolny dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości,
 • postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w oparciu o kolejność zgłoszenia na
  podstawie osobistego złożenia kwestionariusza osobowego oraz podania na studia,
 • absolwenci studiów otrzymują dyplom studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem potwierdzającym uzyskanie co najmniej 180 punktów ECTS.

 

§7.

Studia podyplomowe na kierunku Organizacja i Zarządzanie w ochronie służby zdrowia -    Prawo Medyczne

 • prowadzone są wyłącznie w formie studiów niestacjonarnych,
 • trwają 2 semestry,
 • są płatne na zasadach określonych w Regulaminie Opłat w WSM,
 • wstęp na studia jest wolny dla kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych,
 • postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w oparciu o kolejność zgłoszenia na podstawie osobistego złożenia kwestionariusza osobowego oraz podania na studia,
 • absolwenci studiów otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

             

Warunkiem podjęcia studiów podyplomowych jest ukończenie studiów wyższych.

§8.

Wzory dokumentów do pobrania na stronie internetowej Uczelni www.wsmsosnowiec.pl w zakładce Rekrutacja:

 • Podanie do JM Rektora
 • Kwestionariusz osobowy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Zgoda na przetwarzanie prac pisemnych

Osoby odpowiedzialne

Autor:KGK
Odpowiada:KGK
Wytworzył:KGK
Data ostatniej zmiany:2022-10-21 15:25:43

Archiwum

Data Autor
2019-07-23 10:21 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1134