Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Medyczna
drukuj

Regulamin studiów

 WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA

W SOSNOWCU

 

                                                                                                                        

REGULAMIN STUDIÓW

  Załącznik nr 1

do Uchwały nr 14/2022 Senatu Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu z dnia 28.04.2022 r.

 SPIS TREŚCI

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.. 3
 2. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA.. 6

III.       ORGANIZACJA ROKU AKADEMCKIEGO.. 9

 1. TERMIN I SPOSÓB PODAWANIA DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW PLANÓW STUDIÓW I PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA.. 10
 2. WARUNKI I TRYB ODBYWANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.. 10
 3. PRAKTYKI ZAWODOWE.. 14

VII.     SKALA OCEN.. 15

VIII. EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) 15

 1. INFORMACJE O UZYSKANYCH WYNIKACH EGZAMINU I ZALICZEŃ.. 16
 2. WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW PRZEZ STUDENTÓW PRZYJĘTYCH NA STUDIA W WYNIKU POTWIERDZENIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM INDYWUDUALNEGO PLANU STUDIÓW I OPIEKI NAUKOWEJ 17
 3. ZASADY ODBYWANIA STUDIÓW W RAMACH INDYWIDUALNEGO PLANU STUDIÓW I PROGRAMU KSZTAŁCENIA 18

XII.     ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE, EGZAMINY DYPLOMOWE I PRACE DYPLOMOWE W JĘZYKU OBCYM... 20

XIII. SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW... 20

XIV. URLOPY I KRÓTKOTRWAŁE NIEOBECNOŚCI. 21

 1. ZMIANA KIERUNKU LUB FORMY STUDIÓW... 21

XVI.    EGZAMIN KOMISYJNY.. 22

XVII. WARUNKOWE ZEZWOLENIE NA PODJĘCIE STUDIÓW W NASTĘPNYM ROKU LUB SEMESTRZE ORAZ POWTARZANIE NIEZALICZONEGO PRZEDMIOTU.. 23

XVIII. WZNOWIENIE STUDIÓW... 24

XIX. EGZAMIN DYPLOMOWY NA STUDIACH I STOPNIA (STUDIA LICENCJACKIE) LUB NA STUDIACH II STOPNIA (STUDIA MAGISTERSKIE) 26

 1. TRYB PRZEPROWADZANIA OTWARTEGO EGZAMINU DYPLOMOWEGO (LICENCJACKIEGO LUB MAGISTERSKIEGO) 31

XXI. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW... 32

XXII. STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI. 32

XXIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.. 33

XXIV. PRZEPISY KOŃCOWE.. 34

 

I.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Studia w uczelni są prowadzone zgodnie z efektami kształcenia, do których są dostosowane programy i plany studiów.
 2. Regulamin studiów Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu, zwanej dalej w skrócie Uczelnią, reguluje całokształt zagadnień dotyczących studiów pierwszego i drugiego stopnia, form studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków, z wyłączeniem studiów podyplomowych, do których stosuje się odrębne przepisy. Inne kwestie związane z funkcjonowaniem Uczelni reguluje jej statut.
 3. Niniejszy regulamin ma także zastosowanie w stosunku do cudzoziemców studiujących w WSM.
 4. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
 5. podstawowa jednostka organizacyjna – jednostka organizacyjna określona w statucie uczelni, prowadząca co najmniej jeden kierunek studiów;
 6. profil praktyczny – profil programu kształcenia obejmującego moduły zajęć służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu studiów określonego w punktach ECTS obejmuje zajęcia praktyczne kształtujące te umiejętności i kompetencje, w tym umiejętności uzyskiwane na zajęciach warsztatowych, które są prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią;
 7. program kształcenia – opis określonych przez uczelnię spójnych efektów kształcenia, zgodny z Polskimi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opis procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS;
 8. kwalifikacje - efekty kształcenia, poświadczone dyplomem, świadectwem, certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez uprawnioną instytucję potwierdzającym uzyskanie zakładanych efektów kształcenia;
 9. efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie kształcenia w systemie studiów
 10. efekty uczenia się – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia się poza systemem studiów;
 11. potwierdzenie efektów uczenia się – formalny proces weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych poza systemem studiów, umożliwiający podjęcie studiów w uczelni zgodnie z zasadami uchwalonymi przez senat;
 12. kwalifikacje pierwszego stopnia - efekt kształcenia na studiach pierwszego stopnia, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem;
 13. kwalifikacje drugiego stopnia - efekt kształcenia na studiach drugiego stopnia, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem;
 14. indywidualny tok studiów (ITS) – program kształcenia i plan studiów przygotowany dla studenta, realizowany we współpracy z opiekunem naukowym;
 15. etap studiów - część programu kształcenia wyodrębniona w planie studiów przewidziana do realizacji w określonym czasie;
 16. punkty zaliczeniowe ECTS - punkty przewidziane w programie kształcenia dla danego kierunku lub specjalności dla poszczególnych przedmiotów objętych tym programem (punkty Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów – ECTS);
 17. rok studiów- jednostka zaliczeniowa realizacji programów studiów;
 18. rok akademicki - okres kalendarzowy, w którym prowadzone są zajęcia oraz egzaminy i zaliczenia przewidziane w planie studiów i programie kształcenia;
 19. Statut – Statut Wyższej Szkoły Medycznej
 20. student - osoba kształcąca się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia, która uzyskała decyzję o przyjęciu na studia i złożyła ślubowanie określone w Statucie.
 21. Studia stacjonarne - forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośrednio udziału nauczycieli akademickich i studentów;
 22. Studia niestacjonarne - forma studiów wyższych, inna niż studia stacjonarne, wskazana przez Senat;

§ 2

 PRZYJĘCIE NA STUDIA

 1. Zasady i warunki przyjęcia na studia określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Senat Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu.
 2. Przyjęcie w poczet studentów następuje po zakwalifikowaniu kandydata na pierwszy semestr przez Komisję Rekrutacyjną, z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa statut Uczelni, co potwierdza na piśmie.
 3. Przyjęcie na studia stacjonarne lub niestacjonarne może również nastąpić w przypadku przeniesienia z innej uczelni, na podstawie decyzji Dziekana.
 4. Po immatrykulacji lub w przypadku przeniesienia z innej uczelni, po pozytywnej decyzji Dziekana, student otrzymuje legitymację studencką oraz indeks, w którym jest dokumentowany przebieg i wyniki studiów. Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.
 5. Osobom przyjętym na studia przysługuje, od chwili przyjęcia, prawo otrzymania stosownych zaświadczeń (np. zaświadczenia o wpisaniu na listę studentów).

§3

 SZCZEGÓŁOWE ZASADY STUDIOWANIA

 Szczegółowe zasady studiowania, w tym sprawy organizacji studiów oraz toku studiowania w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, określa Senat uczelni w uzgodnieniu w właściwym organem samorządu studenckiego.

 1. Szczegółowe zasady studiowania, w granicach określonych w postanowieniach Regulaminu, obejmują:
 2. zasady zaliczania etapu studiów, w tym przyznawania warunkowych wpisów na kolejny etap studiów lub kierowania na powtarzanie etapu studiów;
 3. zasady wznawiania studiów;
 4. warunki odbywania studiów przez studentów przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;
 5. zasady odbywania indywidualnego toku studiów, w tym dla studentów przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;
 6. zmiany formy studiów przez studenta;
 7. zasady zaliczania seminarium dyplomowego lub innych zajęć prowadzących do złożenia pracy dyplomowej oraz przeprowadzenia egzaminu dyplomowego;

§4

 OPIEKUN ROKU

 Dziekan w porozumieniu z organami Samorządu Studenckiego może powołać spośród nauczycieli akademickich Opiekuna Roku.

 1. Zadaniem opiekuna danego roku studiów jest bieżąca pomoc studentom we wszystkich sprawach związanych z odbywaniem studiów.
 2. Opiekunowie zaznajamiają studentów z regulaminem studiów i innymi przepisami wewnątrzuczelnianymi. Do zadań opiekunów należy również pomoc w zakresie spraw wynikających z toku studiów i potrzeb socjalno-bytowych.
 3. W uzasadnionych przypadkach Dziekan w porozumieniu z organami Samorządu Studenckiego może odwołać Opiekuna Roku.
 4. Nadzór nad działalnością opiekunów sprawuje Dziekan.
 5. Na poszczególnych latach studiów studenci mogą wybrać spośród siebie Starostę Roku.

§5

 REKTOR

 1. Do zadań rektora należą sprawy dotyczące uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów uczelni.
 2. Do zadań rektora należy w szczególności:

1) reprezentowanie uczelni;

2) zarządzanie uczelnią;

3) przygotowywanie projektu statutu oraz projektu strategii uczelni;

4) składanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni;

5) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy;

6) powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni i ich odwoływanie;

7) prowadzenie polityki kadrowej w uczelni;

8) tworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu;

9) tworzenie szkół doktorskich;

10) prowadzenie gospodarki finansowej uczelni;

11) zapewnianie wykonywania przepisów obowiązujących w uczelni.

 1. Rektor nadaje regulamin organizacyjny, który określa:

1) strukturę organizacyjną uczelni oraz podział zadań w ramach tej struktury;

2) organizację oraz zasady działania administracji uczelni.

4. Przełożonym ogółu studentów Uczelni oraz instytucją odwoławczą w sprawach objętych niniejszym Regulaminem Studiów jest Rektor.

5. Rektor sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą uczelni.

6. Sprawuje nadzór nad doskonaleniem uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia.

7. Decyzja Rektora w postępowaniu odwoławczym jest ostateczna.

§6

DZIEKAN

 1. Dziekan sprawuje nadzór nad realizacją programu kształcenia i planu studiów oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących przebiegu studiów na wydziale, które nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rektora.
 2. Od wszystkich decyzji Dziekana dotyczących studiów, w sprawach objętych regulaminem studiów, przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

§7

 SAMORZĄD STUDENCKI 

 1. Reprezentantem ogółu studentów Uczelni jest organ Samorządu studenckiego.
 2. Samorząd studencki ma prawo do występowania z wnioskami i propozycjami do Senatu Uczelni w sprawach objętych niniejszym Regulaminem Studiów.
 3. Prowadzi na terenie uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych studentów.
 4. Jest zobowiązany do opracowania i promowania kodeksu etyki studenta.
 5. Uczelnia zapewnia środki materialne niezbędne do funkcjonowania organów samorządu studenckiego.
 6. Organy samorządu studenckiego decydują w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez organy uczelni na cele studenckie. Organy samorządu studenckiego przedstawiają organom uczelni sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim.
 7. Rektor uchyla uchwałę organu samorządu studenckiego niezgodną z przepisami prawa, statutem uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem samorządu studenckiego.

II.     PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

§8

 PRAWA STUDENTA 

 1. Studenci są pełnoprawnymi członkami społeczności akademickiej Uczelni.
 2. Uczelnia winna zapewnić optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości studentów i realizację praw określonych w ust. 3.
 3. Student ma prawo do:
 4. zdobywania wiedzy na wybranym kierunku (kierunkach) studiów, rozwijania własnych zainteresowań naukowych oraz korzystania w tym celu z pomocy dydaktycznych, urządzeń i środków będących w dyspozycji Uczelni,
 5. przenoszenia i uznawania punktów ECTS,
 6. usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, urlopów od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów,
 7. przystąpienia do egzaminu komisyjnego przy udziale wskazanego przez niego obserwatora
 8. pomocy władz Uczelni, nauczycieli akademickich i innych pracowników w sprawach związanych z realizacją programu kształcenia,
 9. zrzeszania się w kołach naukowych i uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych w Uczelni,
 10. studiowania według indywidualnych planów studiów i programów kształcenia ,
 11. rozwijania zainteresowań kulturowych, turystycznych i sportowych,
 12. studiowania jednocześnie na dwóch kierunkach studiów w Uczelni na zasadach określonych przez Rektora,
 13. studiowania równolegle w innych szkołach wyższych,
 14. zgłaszania do organów Uczelni postulatów dotyczących planów studiów, programów kształcenia, toku studiów, procesu nauczania i wychowania oraz wszystkich innych spraw środowiska akademickiego, ważnych dla przebiegu studiów i rozwoju osobistego,
 15. oceniać proces dydaktyczny,
 16. oceniać prace jednostek administracyjnych zapewniających obsługę toku studiów oraz formułować wnioski, dotyczące tej pracy,
 17. współuczestnictwa w decyzjach organów Uczelni za pośrednictwem przedstawicieli będących członkami kolegialnych organów uczelni,
 18. uczestniczenia w działalności samorządowej i społecznej,
 19. otrzymania nagród i wyróżnień za bardzo dobre wyniki i osiągnięcia w nauce,
 20. pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: (zasady przyznawania pomocy materialnej określają odrębne przepisy Uczelni):
 • stypendium socjalnego
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogi
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego;
 • stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.
 1. Student będący osobą niepełnosprawną ma prawo zwrócić się do Dziekana z wnioskiem o przydzielenie indywidualnej organizacji studiów, dostosowanej do szczególnych potrzeb studenta, wynikających z rodzaju niepełnosprawności.
 2. Student ma prawo do poszanowania swej godności przez każdego członka społeczności akademickiej.

§9

 OBOWIĄZKI STUDENTA 

 1. Student jest obowiązany postępować zgodnie z treścią ślubowania i przepisami obowiązującymi w Uczelni..
 2. Do obowiązków studenta należy pełne wykorzystanie możliwości kształcenia się, a w szczególności do:
 3. osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,
 4. uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z regulaminem studiów,
 5. składania egzaminów, odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych i spełniania innych wymogów przewidzianych w planie studiów,
 6. etycznego uzyskiwania zaliczeń wszystkich zajęć oraz przygotowywanie prac zaliczeniowych i dyplomowych z poszanowaniem praw autorskich,
 7. przestrzeganie przepisów obowiązujących w Uczelni,
 8. okazywanie szacunku pracownikom Uczelni i przestrzeganie zasad współżycia koleżeńskiego,
 9. dbanie o godność osobistą i dobre imię Uczelni,
 10. poszanowanie mienia Uczelni i przeciwdziałanie niewłaściwemu stosunkowi do niego i ponoszenia odpowiedzialności materialnej za jego zniszczenie lub stratę, proporcjonalnie do stopnia jego zniszczenia.
 11. Studenta obowiązuje aktywny udział w zajęciach dydaktycznych i zaliczeniach zgodnie z programem kształcenia i planem studiów, terminowe składanie egzaminów i wypełnianie innych obowiązków wynikających z planu studiów.
 12. Wykłady monograficzne, ćwiczenia, proseminaria, seminaria, konwersatoria, zajęcia laboratoryjne i zajęcia praktyczne, a także praktyki zawodowe są obligatoryjne.
 13. Studenta obowiązuje zakaz wnoszenia, używania i rozpowszechniania alkoholu, środków odurzających oraz innych substancji i przedmiotów niebezpiecznych na terenie uczelni.
 14. Studenta obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i używania urządzeń elektronicznych w czasie egzaminów/zaliczeń.
 15. Nagrywanie treści zajęć dyktafonem, wykonywanie zdjęć w czasie ich trwania, odbywać się może tylko za zgodą wykładowcy prowadzącego, natomiast kamerą za zgodą Dziekana oraz wykładowcy prowadzącego.

§10

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA 

 1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta oraz naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed Komisją Dyscyplinarną ds. studentów albo przed rektorem.
 2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez rektora i komisję dyscyplinarną.
 3. Karami dyscyplinarnymi są:
 1. upomnienie,
 2. nagana,
 3. nagana z ostrzeżeniem,
 4. zawieszenie w określonych prawach studenta na okres jednego roku,
 5. wydalenie z uczelni.
 1. Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określają odrębne przepisy.

§11

ZMIANA DANYCH STUDENTA 

Student obowiązany jest poinformować niezwłocznie Dziekanat o zmianie stanu cywilnego, nazwiska i danych kontaktowych.

§ 12

 ODPŁATNOŚĆ 

 1. Studia w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu są płatne.
 2. Zasady odpłatności za studia i lub usługi edukacyjne określają odrębne przepisy wewnętrzne Uczelni.

III.    ORGANIZACJA ROKU AKADEMCKIEGO

§13 

 1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego.
 2. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą rozpocząć się wcześniej.
 3. Rok akademicki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych obejmuje:
 4. 15 tygodni zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym,
 5. przerwę świąteczno-noworoczną,
 6. zimową sesję egzaminacyjną,
 7. zimową międzysemestralną przerwę,
 8. poprawkową sesję egzaminacyjną,
 9. 15 tygodni zajęć dydaktycznych w semestrze letnim,
 10. przerwę świąteczną w okresie świąt Wielkanocnych,
 11. letnią sesję egzaminacyjną,
 12. przerwę wakacyjną,
 13. poprawkową sesję egzaminacyjną.
 14. Studia odbywają się zgodnie z obowiązującymi w Uczelni planami studiów i programami kształcenia. Plan studiów określa szczegółowo organizację i sposób realizacji programu kształcenia.
 15. Szczegółową organizację roku akademickiego ustala corocznie Rektor, określając terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, czas trwania sesji egzaminacyjnych oraz okresy wakacji i ogłasza w kalendarzu akademickim nie później niż trzy miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego.
 16. Rektor może w czasie trwania roku akademickiego wprowadzić w nim zmiany oraz zawiesić zajęcia na czas określony.
 17. Wakacje zimowe i letnie trwają łącznie nie krócej niż 6 tygodni, w tym 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich.
 18. Rektor może ustanowić w ciągu roku akademickiego dni wolne od zajęć dydaktycznych, tzw. dni rektorskie.
 19. Organizację praktyk zawodowych określają odrębne przepisy.
 20. Okresem zaliczeniowym dla wszystkich rodzajów studiów jest semestr.

IV. TERMIN I SPOSÓB PODAWANIA DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW PLANÓW STUDIÓW I PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA

§14 

 1. Kształcenie studentów w Uczelni odbywa się według planów studiów i programów kształcenia, zwanych dalej „programami studiów”.
 2. Nadzór nad realizacją programów studiów sprawuje Dziekan.
 3. Projekty planu studiów i programu kształcenia opracowuje Komisja Dydaktyczno-programowa pod kierunkiem Przewodniczącego.
 4. Za terminowe przygotowanie planów studiów i programów kształcenia odpowiedzialny jest Dziekan.
 5. Dziekan przedkłada plany studiów i programy studiów do zatwierdzenia przez Senat Uczelni.
 6. Treści kształcenia przewidziane dla danego programu studiów dzielone są na spójne merytorycznie części, zwane dalej kursami, których realizacja zamyka się w ramach podstawowych okresów zaliczeniowych tych studiów.
 7. Na stronie internetowej Uczelni oraz na tablicach informacyjnych w Dziekanacie publikowane są obowiązujące w danym roku akademickim plany studiów wraz z zakresem przedmiotów, modułów, formach realizacji i zaliczenia, a także ilością punktów ECTS, zakresem praktyk zawodowych oraz zasad ich realizacji.

V. WARUNKI I TRYB ODBYWANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

§ 15

 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 

 1. Podstawą organizacji procesu dydaktycznego na danym kierunku jest plan studiów.
 2. Plan studiów określa czas trwania studiów i obejmuje spis przedmiotów (wraz z wykazem godzin oraz punktacją ECTS), egzaminów i zaliczeń, godzin kontaktowych z nauczycielem i nie kontaktowych oraz obowiązkowych praktyk zawodowych prowadzonych na danym kierunku (wraz z określeniem ich wymiaru czasowego).
 3. Szczegółowe rozkłady zajęć ustala Dziekan, podając je do wiadomości studentów nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem semestru. Terminy egzaminów powinny być, w miarę możliwości, rozłożone równomiernie w czasie sesji egzaminacyjnej zimowej i letniej. Ich liczba nie powinna być wyższa niż 8 w ciągu roku akademickiego.
 4. Rozkłady zajęć, o których mowa w ust. 3, powinny zawierać wykaz egzaminów i zaliczeń obowiązujących w danym semestrze i roku studiów.
 5. W razie przyjęcia w poczet studentów Uczelni studenta innej uczelni, zmiany kierunków studiów, zmiany systemu lub podjęcia studiów na innym kierunku, Dziekan określa warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta zaległości wynikających z różnic planów i programów nauczania.
 6. Na wniosek studenta Dziekan może podjąć decyzję o zaliczeniu przedmiotu przewidzianego do realizacji w danym semestrze na podstawie wcześniej uzyskanego zaliczenia (na innym kierunku w WSM lub na tym samym lub innym kierunku w innej uczelni).
 7. Warunki przepisywania ocen z przedmiotu:
  1. procedura przepisania oceny jest dokonywana przez Dziekana w porozumieniu z wykładowcą prowadzącym zajęcia/przedmiot,
  2. nauczyciel prowadzący na podstawie dostarczonych dokumentów, potwierdzających zaliczenie danego przedmiotu określa sposób przepisania oceny i zakres zaliczenia przedmiotu na podstawie założonych efektów kształcenia,
  3. przepisaniu podlegają oceny uzyskane na równorzędnym lub wyższym poziomie kształcenia,
  4. przepisaniu podlegają tylko oceny uzyskane w pierwszym terminie,
  5. przepisaniu nie podlegają pozytywne oceny z przedmiotów zrealizowanych w semestrze, z którego student był skreślony.
 8. Wykłady w Uczelni są zamknięte.
 9. Nadzór nad całością przebiegu procesu dydaktycznego i wychowawczego na Wydziale sprawuje Dziekan.

§16

UZYSKIWANIE ZALICZEŃ I SKŁADANIE EGZAMINÓW 

 1. Jednostką zaliczeniową w ramach toku studiów jest rok akademicki. Zaliczenie roku zostaje potwierdzone wpisem na kolejny rok studiów w dokumentacji rejestrującej przebieg studiów.
 2. Zaliczenie przedmiotów realizowane jest według planu studiów i programu kształcenia, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
 3. Student zobowiązany jest do zaliczenia roku studiów najpóźniej do końca roku akademickiego, w którym uzyskał wpis.
 4. Jeśli plan studiów i program kształcenia na danym kierunku przewiduje zakończenie studiów w semestrze zimowym, student zobowiązany jest do zaliczenia ostatniego roku studiów najpóźniej do końca zimowej sesji poprawkowej w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów.
 5. Student może uzyskiwać zaliczenia i zdawać egzaminy w czasie roku akademickiego przed sesją egzaminacyjną wyłącznie za zgodą prowadzącego zajęcia.
 6. Oceny z wszystkich egzaminów i zaliczeń wykładowcy wpisują do protokołów elektronicznych w e-dziekanacie, protokoły są drukowane, podpisywane przez wykładowcę i dostarczane do dziekanatu w formie dokumentu.
 7. Po uzupełnieniu wszystkich protokołów przez wykładowców, drukowane są karty zaliczeniowe.
 8. W przypadku przedmiotów kończących się zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem, warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia.
 9. Prowadzący ćwiczenia zobowiązani są do przekazania egzaminatorowi listy studentów, którzy nie otrzymali zaliczenia z określonego przedmiotu.
 10. Student ma prawo do wglądu do swojej ocenionej pracy zaliczeniowej lub egzaminacyjnej wraz z treścią pytań i kluczem odpowiedzi, w terminie 10 dni od ogłoszenia wyników zaliczenia lub egzaminu.
 11. Jeśli w wyniku wglądu do pracy i jej analizy student stwierdził, ze udzielone przez niego odpowiedzi są prawidłowe, a nie otrzymały należytej liczby punktów, może wystąpić w terminie 2 dni od dnia wglądu do pracy do Dziekana, z umotywowanym wnioskiem o powtórne sprawdzenie pracy.

§17

ZALICZENIE 

 1. Zaliczenie dokumentuje się wpisem przez wykładowcę oceny w zaliczeniowym protokole elektronicznym, karcie zaliczeniowej (okresowych osiągnięć studenta)..
 2. Plan studiów określa przedmioty kończące się zaliczeniem bez oceny, zaliczeniem na ocenę bądź egzaminem.
 3. W przypadku negatywnej oceny wiedzy studenta z przedmiotu kończącego się zaliczeniem bez oceny, protokole i karcie okresowej oceny studenta w rubryce przeznaczonej na zaliczenie formy przedmiotu wpisuje się: „brak zaliczenia”, z datą i podpisem nauczyciela akademickiego – dotyczy tylko seminarium licencjackiego.
 4. Zaliczenie przedmiotu objętego egzaminem dokonywane jest na podstawie:
 5. zaliczenia zajęć, wchodzących w skład danego przedmiotu w oparciu o różne formy aktywności studenta np. prac pisemnych oraz wyniku sprawdzianu,
 6. egzaminu będącego sprawdzianem stopnia opanowania przez studenta efektów kształcenia określonych w programie danego przedmiotu,
 7. Zaliczenia przedmiotu nieobjętego egzaminem dokonuje się na zasadach określonych w ust. 4 pkt. a).
 8. Zaliczenia: seminariów, ćwiczeń, konwersatoriów, oraz lektoratów dokonywane są w formie i na warunkach określonych przez prowadzącego dane zajęcia.
 9. W sprawach dotyczących zaliczeń studentowi przysługuje - w ciągu 7 dni od daty zaliczenia - prawo odwołania do Dziekana, który może zarządzić komisyjnie sprawdzenie uzyskanych przez studenta wyników. Komisyjne zaliczenie powinno się odbywać w terminie 14 dni od daty złożenia przez studenta wniosku.
 10. W skład komisji powołanej do przeprowadzenia komisyjnego zaliczenia wchodzą:
  -Dziekan lub wyznaczony przez niego profesor lub doktor habilitowany,
  - prowadzący zajęcia, z których student nie uzyskał zaliczenia,
  - prowadzący wykład z przedmiotu w skład, którego wchodzą zajęcia objęte zaliczeniem, a w przypadku, gdy wykład nie jest prowadzony lub, gdy wykład i ćwiczenia prowadzi ta sama osoba – drugi specjalista,
  - przedstawiciel Samorządu Studenckiego.
 11. Dokładne terminy kolokwiów zaliczeniowych powinny być podane do wiadomości, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 12. Warunkiem wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia efektów kształcenia i wymaganej liczny punktów ECTS, odbycie przewidzianych w programie kształcenia praktyk zawodowych, złożenie egzaminu dyplomowego oraz pracy dyplomowej.

§18

EGZAMIN

 1. Egzamin przeprowadza wykładowca, prowadzący zajęcia z danego przedmiotu, stosując zasady określone w niniejszym paragrafie.
 2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie wszystkich form zajęć z danego przedmiotu.
 3. W razie niedopuszczenia do egzaminu, o którym mowa w ust. 2 Dziekan wpisuje ocenę niedostateczną z egzaminu.
 4. Student przystępuje do egzaminu w ustalonym terminie z kartą okresowych osiągnięć i indeksem.
 5. Termin egzaminu ustala egzaminator z Dziekanem i Kierownikiem Dziekanatu.
 6. Na studiach stacjonarnych w ciągu jednego dnia nie można ustalić terminu dla więcej niż jednego egzaminu.
 7. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może upoważnić do przeprowadzenia egzaminu innego wykładowcę tej samej specjalności.
 8. Dziekan na podstawie planu studiów ustala egzaminy, które studenci powinni złożyć w sesji egzaminacyjnej. Student może składać egzamin przed zaplanowaną sesją egzaminacyjną, jeśli egzaminator – po zasięgnięciu opinii prowadzącego ćwiczenia – wyrazi na to zgodę. Termin ten jest traktowany jako termin „zerowy”.
 9. Egzaminator udostępnia studentom wykaz zagadnień objętych egzaminem nie później niż na 30 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.
 10. Student zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty ostatecznego terminu uzyskania zaliczeń i złożenia egzaminów w danym semestrze, złożyć w Dziekanacie indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta. Zaliczenia semestru dokonuje Dziekan.
 11. Po upływie ostatecznego terminu uzyskania zaliczeń i egzaminów w danym roku Dziekan może w indywidualnych wypadkach przedłużyć okres zaliczeniowy, ale nie dłużej niż do końca następnej sesji egzaminacyjnej.
 12. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej (2,0) lub niezaliczeniem zajęć oraz utratą terminu.
 13. Student, który nie przystąpił do egzaminu z uzasadnionych przyczyn, zachowuje prawo do zdawania egzaminu w innym dniu wyznaczonym przez egzaminatora, tak jak w pierwszym terminie pod warunkiem zgłoszenia się do egzaminatora niezwłocznie po ustaniu przyczyny nieobecności i spełnieniu warunku opisanego w § 18 ust. 14.
 14. Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach lub egzaminie przez studenta winno nastąpić na piśmie, wraz z załączeniem zaświadczenia wydanego przez lekarza lub inny organ administracji państwowej lub samorządowej albo sąd do 14 dni od daty zajęć lub egzaminu. O usprawiedliwieniu nieobecności decyduje Dziekan. W przypadku usprawiedliwienia nieobecności na egzaminie Dziekan wyznacza jednocześnie okres, w jakim student winien zdać zaległy egzamin.
 15. Student nie traci prawa do składania egzaminu w innym terminie, jeżeli egzamin w wyznaczonym uprzednio terminie nie odbył się z powodu nieobecności egzaminatora.
 16. W przypadku, gdy przeprowadzenie egzaminu przez wykładowcę danego przedmiotu nie jest możliwe, Dziekan wyznacza na egzaminatora innego nauczyciela akademickiego.
 17. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności, gdy student nie stawił się na egzamin bez usprawiedliwienia, a także, gdy egzaminator nie może dokonać wpisu zaliczenia, Rektor oraz Dziekan mają prawo dokonywania wpisów oraz korekty ocen w indeksach, kartach okresowych osiągnięć studentów i protokołach zaliczeń i egzaminów, w oparciu o wyniki zaliczeń lub egzaminów przekazane przez egzaminatorów.
 18. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej (2,0) studentowi przysługuje prawo do jednokrotnego zdawania egzaminu poprawkowego z każdego niezdanego przedmiotu.
 19. Egzamin poprawkowy odbywa się w terminie poprawkowej sesji egzaminacyjnej, a termin egzaminu poprawkowego ustala Dziekan.
 20. W wyjątkowych przypadkach (na uzasadniony wniosek pisemny studenta) Dziekan może ustalić inny termin egzaminu poprawkowego.

VI. PRAKTYKI ZAWODOWE

§19 

 1. Praktyki zawodowe mają charakter obowiązkowy, wynikający ze standardów kształcenia, planów studiów i programów kształcenia, odbywają się na podstawie skierowania wystawionego przez Uczelnię, w ciągu roku akademickiego i/lub w okresie wakacji.
 2. Rodzaj praktyk zawodowych oraz czas ich trwania określa plan studiów i program kształcenia dla danego kierunku studiów.
 3. Praktyka zawodowa musi być realizowana i zaliczona przed końcem semestru, którego program przewiduje jej wykonanie.
 4. Praktyka zawodowa zaliczana jest na ocenę, która zostaje odnotowana w dzienniku praktyk, indeksie i protokole egzaminacyjnym.
 5. Kształcenie praktyczne odbywa się w oparciu o bazę własną Uczelni lub w placówkach służby zdrowia.
 6. Praktyki zawodowe odbywają się w wyznaczonych przez Uczelnię podmiotach opieki zdrowotnej, z którymi Uczelnia zawarła stosowne porozumienia.
 7. Porozumienia z instytucjami, w których odbywają się praktyki zawodowe, zawiera Rektor lub Kanclerz Uczelni.
 8. Na wniosek studenta praktyka może odbywać się w wybranej przez studenta placówce na terenie kraju, o ile placówka uzyska akceptację Dziekana i wyrazi zgodę na nieodpłatne przyjęcie studenta. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może wyrazić zgodę na odbycie praktyki za granicą.
 9. Praktyki zawodowe są realizowane pod kierunkiem opiekuna praktyk będącego merytorycznym pracownikiem danego podmiotu leczniczego i pod nadzorem koordynatora praktyk z ramienia podmiotu leczniczego.
 10. Za realizację planów, programów oraz przebieg praktyk zawodowych odpowiedzialny jest opiekun praktyk oraz Kierownik Praktyk Zawodowych.
 11. Warunkiem zaliczenia praktyk zawodowych jest ich odbycie w ustalonym terminie potwierdzonym w dokumentacji praktyk, odzwierciedlających przebieg praktyki oraz osiągnięcie przewidzianych efektów kształcenia.
 12. Zaliczenia praktyk zawodowych dokonuje powołany przez Dziekana Kierownik Praktyk Zawodowych.
 13. Szczegółową organizację, przebieg i ocenę praktyk zawodowych reguluje regulamin praktyk, opracowany dla każdego kierunku studiów odrębnie.

§ 20

SEMESTR 

 1. Okresem zaliczeniowym na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych jest semestr.
 2. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów i praktyk zawodowych oraz złożenie egzaminów przewidzianych w planie studiów.
 3. Warunkiem zaliczenia semestru lub roku studiów jest uzyskanie liczby punktów ECTS wskazanej w planie studiów i wynoszącej:
 4. dla semestru nie mniej niż 30,
 5. dla roku studiów nie mniej niż 60.
 6. Zaliczenie semestru studiów powinno nastąpić najpóźniej do końca odpowiedniego okresu zaliczeniowego, związanego z rokiem lub semestrem studiów, określonego w kalendarzu akademickim, bez względu na liczbę wykorzystanych terminów egzaminacyjnych, z wyłączeniem praktyk zawodowych.
 7. Student, który nie złożył karty okresowych osiągnięć oraz indeksu w terminach, o których mowa w ust. 4, może zostać skierowany na powtarzanie roku bądź skreślony z listy studentów.
 8. Decyzje w sprawie zaliczenia semestru podejmuje Dziekan.

VII. SKALA OCEN

§21

 

 1. Przy zaliczeniach i egzaminach w Uczelni obowiązuje następująca skala ocen:

                        bardzo dobry                          -           5,0

                        dobry plus                              -           4,5

                        dobry                                      -           4,0

                        dostateczny plus                    -           3,5

                        dostateczny                            -           3,0

                        niedostateczny                       -           2,0

 1. Ocenami pozytywnymi oznaczającymi zdanie egzaminu, zaliczenie zajęć dydaktycznych, przyjęcie pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej), samokształceniowej lub innej, są oceny: bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny. Oceną negatywną, oznaczającą niezdanie egzaminu, niezaliczenie zajęć dydaktycznych, nieprzyjęcie pracy dyplomowej (ocena promotora pracy licencjackiej lub magisterskiej), samokształceniowej lub innej, jest ocena: niedostateczny. 

VIII. EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS)

§22 

 1. Studia w Uczelni odbywają się w systemie punktów zaliczeniowych, zwanych punktami ECTS.
 2. Studentom przyznaje się punkty ECTS wyłącznie wtedy, gdy procedura oceniania wykaże, ze osiągnęli oni zakładane efekty kształcenia dla danego przedmiotu/formy zajęć. Jeśli w skład przedmiotu wchodzi więcej niż jedna forma zajęć, program kształcenia może przewidywać uzyskanie punktów ECTS za zaliczenie każdej z tych form z osobna pod warunkiem przypisania każdej z form efektów kształcenia oraz określenia metod ich weryfikacji oceny.
 3. Student za zaliczenie przedmiotu i praktyki zawodowej uzyskuje punkty zgodnie z planami i programami studiów.
 4. Warunkiem uzyskania przez studenta punktów ECTS, przypisanych do danego przedmiotu/modułu/ jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Zaliczenie przedmiotu/modułu następuje w drodze sprawdzenia efektów kształcenia.
 5. Uznaje się, iż student osiągnął założone dla danego przedmiotu/modułu efekty kształcenia, jeżeli zaliczył wszystkie przewidziane formy zajęć dydaktycznych, w tym – jeśli zakłada to program studiów – złożenie egzaminu.
 6. Liczba punktów ECTS przyporządkowana poszczególnym przedmiotom/modułom odzwierciedla nakład pracy studenta (sumaryczne obciążenie pracą studenta) wymagany do uzyskania efektów kształcenia założonych dla przedmiotu/modułu. Nakład pracy obejmuje zarówno pracę studenta w czasie zajęć zorganizowanych w uczelni lub praktyk zawodowych (godziny kontaktowe i konsultacje z prowadzącym), jak i jego pracę własną (prace samokształceniowe, przygotowanie się do; zajęć, zaliczeń, egzaminów).
 7. Liczba punktów ECTS przyporządkowana egzaminowi dyplomowemu;
  1. licencjackiemu – 5 punktów ECTS (pielęgniarstwo i dietetyka) i 7 punktów ECTS (ratownictwo medyczne),
  2. magisterskiemu – 20 punktów ECTS.
 8. Uzyskane punkty podlegają kumulacji.
 9. Suma punktów ECTS przyporządkowanych przedmiotom/modułom dla danego roku wynosi, co najmniej 60, natomiast w semestrze nie mniej niż 30 ECTS.
 10. Punktów ECTS nie przyporządkowuje się:
 11. zajęciom z przysposobienia bibliotecznego,
 12. szkoleniom, w tym z zakresu BHP i przeciwpożarowym.
 13. Warunkiem zaliczenia roku studiów jest uzyskanie co najmniej 60 ECTS.
 14. Warunkiem zaliczenia programu studiów:
 15. pierwszego stopnia jest uzyskanie co najmniej 180 punktów ECTS
 16. drugiego stopnia  jest uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS, w przypadku studiów trwających 4 semestry.

IX.    INFORMACJE O UZYSKANYCH WYNIKACH EGZAMINU I ZALICZEŃ

 §23 

 1. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest na początku semestru podać do wiadomości studentów warunki (sposób i formę) uzyskania zaliczeń z zajęć, wynikające z planu studiów i programów kształcenia oraz sylabusów, uwzględniających efekty kształcenia; wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
 2. Wyniki egzaminów i zaliczeń dokonywanych w formie ustnej powinny być podane do wiadomości studentów bezpośrednio po ich przeprowadzeniu, w przypadku egzaminów i zaliczeń dokonywanych w formie pisemnej - najpóźniej do 7 dni od ich przeprowadzenia, poprzez wywieszenie informacji w Dziekanacie oraz na stronie internetowej (z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych   U. 2018 r. poz. 1000 i  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. 

X. WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW PRZEZ STUDENTÓW PRZYJĘTYCH NA STUDIA W WYNIKU POTWIERDZENIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM INDYWUDUALNEGO PLANU STUDIÓW I OPIEKI NAUKOWEJ

§24

 1. Efekty uczenia się potwierdza się w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia zawartym w programie kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.
 2. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:
  - osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;
  - kwalifikację pełną na poziomie 5PRK albo kwalifikację nadaną w ramach zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str.1) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
 3. kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
 4. kwalifikację pełną na poziomie 7PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.
 1. W przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących do potwierdzenia efektów uczenia się nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego.
 2. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.
 3. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzania efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.
 4. Dla osób przyjętych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się Uczelnia nie tworzy „skróconych” programów kształcenia, ani też odrębnych grup studentów kształcących się wg odrębnego programu studiów. Osoby przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się są włączone do regularnego trybu studiów.
 5. Potwierdzenie efektów uczenia się odbywa się na pisemny wniosek kandydata.
 6. Kandydat składa wraz z wnioskiem następujące dokumenty:
  - świadectwo dojrzałości
  - dyplom ukończenia studiów (w przypadku kandydatów, o których mowa w ust. 2 pkt. b i c)
  - dokumenty potwierdzające staż pracy, zajmowane stanowiska oraz zakresy wykonywanych zdań
  - opis doświadczenia zawodowego
  - opinie pracodawcy(ów), rekomendacje
  - dokumentację pozwalającą ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które zostały nabyte w systemach kształcenia pozaformalnego i nieformalnego (certyfikaty, świadectwa i zaświadczenia o odbytych praktykach, kursach, szkoleniach, zaświadczenia o udziale w wolontariacie bądź innych akacjach społecznych, itp.)
  - inne dokumenty i dowody potwierdzające posiadane efekty uczenia się
  - kserokopię dowodu osobistego
 1. Wnioski o potwierdzenie efektów uczenia się wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w pkt. 8 mogą być składane do końca marca poprzedniego roku akademickiego, w Dziekanacie Uczelni.
 2. W celu przeprowadzenia procedury potwierdzania efektów uczenia się dla danego kierunku studiów, powoływana jest Komisja Weryfikująca Efekty Uczenia się.
 3. Komisja Weryfikująca Efekty Uczenia się sprawdza i weryfikuje przedłożone przez kandydata dokumenty, przeprowadza egzamin (egzaminy) w celu potwierdzenia efektów uczenia się i wystawia oceny zgodnie ze skalą ocen określoną w Regulaminie studiów.
 4. Jeżeli przedłożona dokumentacja jest niewystarczająca do podjęcia decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się Komisja może wezwać wnioskodawcę do jej uzupełnienia.
 5. W przypadku pozytywnego wyniku procedury potwierdzenia efektów uczenia się Komisja wystawia wnioskodawcy zaświadczenie.
 6. O negatywnym wyniku procedury potwierdzenia efektów uczenia się Komisja informuje wnioskodawcę w drodze decyzji.
 7. Od decyzji Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia się służy odwołanie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Dziekana Wydziału.
 8. Decyzja potwierdzająca efekty uczenia się upoważnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyłącznie w roku akademickim następującym po roku, w którym została wydana decyzja.
 9. Za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się pobierana jest opłata. Opłatę wnosi się niezależnie od wyniku postępowania potwierdzenia efektów uczenia się.

XI. ZASADY ODBYWANIA STUDIÓW W RAMACH INDYWIDUALNEGO PLANU STUDIÓW I PROGRAMU KSZTAŁCENIA

§ 25

 

 1. Zgodnie z art. 85 pkt.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dopuszcza się możliwość studiowania według indywidualnego planu studiów i programu nauczania.
 2. Studia odbywane według indywidualnych planów studiów i programów studiów polegają na rozszerzeniu zakresu w ramach studiowanej specjalności albo na zmianie profilu kształcenia (łączenie dwu lub więcej specjalności w obrębie jednego lub dwu kierunków) oraz udziału studenta w pracach naukowo-badawczych.
 3. Studia odbywane według indywidualnego planu studiów nie mogą prowadzić do skrócenia okresu studiów.
 4. O zgodę na rozpoczęcie studiów według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia, student występuje do Dziekana, przedkładając umotywowane podanie.
 5. O uzyskanie zgody na studia według indywidualnego planu studiów i programu nauczania może ubiegać się student, który ukończył, co najmniej pierwszy rok studiów i wyróżnia się wybitnymi uzdolnieniami i postępami w nauce (średnia ocen min. 4,5).
 6. O zakwalifikowaniu na studia w trybie, o którym mowa w ust. 1, decyduje Dziekan, biorąc pod uwagę wyniki w studiowaniu, zainteresowania i zdolności studenta.
 7. Student zakwalifikowany na studia według indywidualnego planu studiów i programu nauczania odbywa je pod opieką pracownika naukowego zatrudnionego w Uczelni, zwanego „Opiekunem naukowym”. Opiekuna naukowego powołuje Dziekan, uwzględniając propozycje studenta. Opiekunem naukowym powinien być nauczyciel akademicki z tytułem profesora, doktora habilitowanego lub doktora.
 8. Opiekun naukowy określa obowiązki studenta w zakresie uczestnictwa w wykładach, ćwiczeniach i innych zajęciach oraz sposoby i terminy składania egzaminów.
 9. Dziekan po zasięgnięciu opinii Opiekuna naukowego może cofnąć zgodę na odbywanie studiów według indywidualnego planu studiów i programu nauczania, jeżeli student nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z zatwierdzonego programu.
 10. Student, któremu cofnięto zgodę na studiowanie w ramach indywidualnego planu studiów i programu nauczania, zobowiązany jest do uzupełnienia różnic programowych, o ile takie wystąpiły, w terminie wyznaczonym przez Dziekana.

§ 26

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan może przyznać studentowi, na jego wniosek, prawo do indywidualnej organizacji studiów (IOS). Dotyczy to w szczególności studentów:
  - samotnie wychowujących dzieci,
  - o umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności,
  - mających problemy zdrowotne,
  - studiujących na dwóch kierunkach,
  - w innych szczególnych przypadkach losowych.
 2. Zgodę na indywidualną organizację studiów udziela Dziekan na okres semestru lub roku akademickiego. Studentom niepełnosprawnym (brak znacznego stopnia niepełnosprawności) zgoda może być udzielona na cały okres studiów.
 3. Indywidualna organizacja studiów polega na określeniu przez Dziekana indywidualnego sposobu realizacji i rozliczania planu studiów w danym roku akademickim. W porozumieniu z prowadzącymi poszczególne przedmioty ustalany jest sposób uczestnictwa studenta w zajęciach dydaktycznych oraz formy ich zaliczania. Indywidualna organizacja studiów nie może oznaczać zwolnienia studenta z obowiązku uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów, może natomiast oznaczać pozwolenie na zaliczenia roczne.
 4. Pisemne ustalenia wynikające z ust. 3 sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden służy studentowi, jako podstawa do realizacji planu studiów, a drugi znajduje się w aktach studenta.

XII. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE, EGZAMINY DYPLOMOWE I PRACE DYPLOMOWE W JĘZYKU OBCYM

§27 

 1. Zajęcia dydaktyczne w Uczelni oraz sprawdziany wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych a także egzaminy dyplomowe (licencjackie lub magisterskie) mogą być prowadzone w języku obcym, jeżeli uwzględnia to przyjęty program nauczania.
 2. Na wniosek studenta praca dyplomowa (licencjacka lub magisterska) oraz egzamin dyplomowy (licencjacki lub magisterski) mogą odbywać się w języku obcym. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor po zasięgnięciu opinii Promotora i Dziekana.
 3. Do zakresu i warunków prowadzenia w języku obcym zajęć dydaktycznych, sprawdzianów wiedzy, egzaminów dyplomowych oraz przygotowania w języku obcym prac dyplomowych stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące prowadzenia zajęć, sprawdzianów wiedzy, egzaminów dyplomowych w języku obcym.

XIII. SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW

§28 

 1. Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku:
  - niepodjęcia studiów,
  - rezygnacji ze studiów – rezygnacja następuje z chwilą skutecznego doręczenia przez studenta pisemnego oświadczenia o rezygnacji ze studiów,
  - niezłożenia w terminie pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej) lub nieprzystąpienia w terminie do poszczególnych części egzaminu dyplomowego (licencjackiego i magisterskiego),
  - ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.
 2. Podstawą do stwierdzenia niepodjęcia studiów jest nieodebranie indeksu i legitymacji studenckiej w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia zajęć.
 3. Student rezygnujący ze studiów zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie na piśmie Dziekana. Fakt rezygnacji studenta ze studiów może być także stwierdzony przez Dziekana na podstawie:
  - list obecności z zajęć obowiązkowych,
  - protokołów egzaminacyjnych,
  - student bez usprawiedliwienia nie uczestniczy w zajęciach obowiązkowych w ciągu kolejnych 30 dni lub nie przystąpił do sesji egzaminacyjnej,
 4. Dziekan wzywa studenta (pisemnie) celem wyjaśnienia przyczyn braku obecności w określonym terminie, brak wyjaśnienia przez studenta (absencji bez usprawiedliwienia) w wyznaczonym terminie, stanowi podstawę do stwierdzenia, iż student zrezygnował ze studiów.
 5. Dziekan może ponadto skreślić studenta z listy studentów w przypadku:
  - stwierdzenia braku postępów w nauce,
  - nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie,
  - niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów,
  - niepodpisania przez studenta przedłożonej przez uczelnię umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne.
 6. Podstawą do stwierdzenia braku postępów w nauce jest niezaliczenie przez studenta w semestrze, co najmniej 3 przedmiotów.
 7. Od decyzji, o których mowa w ust.4 pkt. a i b, przysługuje odwołanie do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna.

XIV. URLOPY I KRÓTKOTRWAŁE NIEOBECNOŚCI 

§29 

 1. Studentowi może być udzielony urlop:
  - krótkoterminowy, trwający maksymalnie do 3 miesięcy kalendarzowych,
  - długoterminowy, nie dłuższy jednak niż rok.
 2. Dziekan może udzielić studentowi urlopu, szczególnie w następujących przypadkach:
  - długotrwałej choroby, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim,
  - ważnych okolicznościach losowych,
  - urodzenia dziecka lub opieki nad nim na podstawie złożonego podania wraz z odpisem aktu urodzenia dziecka,
  - innych ważnych i udokumentowanych okoliczności.
 3. Udzielenie urlopu długoterminowego może być podstawą do przedłużenia planowego terminu studiów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan.
 4. Udzielenie urlopu potwierdza się wpisem do indeksu.
 5. W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie.
 6. Studentowi może być udzielony krótkoterminowy urlop w związku z wyjazdami krajowymi lub zagranicznymi organizowanymi przez Uczelnię, Samorząd Studencki, uczelniane organizacje studenckie, a także w innych odpowiednio przez studenta uzasadnionych przypadkach.
 7. Krótkotrwałą nieobecność na zajęciach student usprawiedliwia u Dziekana, a na jego żądanie przedkłada dokumenty potwierdzające usprawiedliwienie nieobecności.
 8. W trakcie urlopu długoterminowego student nie może brać udziału w zajęciach, zaliczać ich i przystępować do egzaminów.
 9. Urlop może zostać przyznany studentowi po zaliczeniu semestru studiów lub w uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach Dziekan może przyznać urlop w sytuacji braku zaliczenia semestru.
 10. O konieczności zaliczenia przez studenta urlopowanego dodatkowych przedmiotów wprowadzonych w związku ze zmianą planu studiów i programu nauczania decyduje Dziekan i informuje o tym studenta.
 11. Student powracający z urlopu długoterminowego obowiązany jest przed upływem terminu, na jaki urlop został mu przyznany, zgłosić pisemnie gotowość podjęcia studiów.
 12. Otrzymywanie pomocy materialnej w okresie urlopu regulują odrębne przepisy. 

XV.   ZMIANA KIERUNKU LUB FORMY STUDIÓW

§30 

 1. Student może przenieść się z innej uczelni, za zgodą Dziekana, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.
 2. Decyzję w sprawie przyjęcia wydaje Dziekan.
 3. Dziekan ustala różnice programowe, o ile takie występują i wyznacza termin ich uzupełnienia, nie dłużej jak jeden rok.
 4. W przypadku dużej ilości różnić programowych Dziekan może podjąć decyzje o cofnięciu studenta na niższy semestr.
 5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty określone w ogólnych zasadach rekrutacji obowiązujących w Uczelni oraz dokumentację potwierdzającą dotychczasowy przebieg studiów. W uzasadnionych przypadkach, na żądanie Dziekana, osoba ubiegająca się o przeniesienie dostarcza dodatkową dokumentację niezbędną do wydania decyzji o przyjęciu
 6. Student przyjęty z innej uczelni otrzymuje legitymację studencką oraz nowy indeks.
 7. Student może studiować na więcej niż jednym kierunku także w różnych uczelniach, za zgodą Dziekana Uczelni przyjmującej, wyrażonej w formie decyzji, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w Uczelni macierzystej. 

XVI. EGZAMIN KOMISYJNY

§31 

 1. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może zarządzić przeprowadzenie egzaminu komisyjnego w przypadku:
  - gdy w trakcie egzaminu doszło do nieprawidłowości w jego przeprowadzeniu
  - zakres przeprowadzonego egzaminu wykracza poza zakres określony ogłoszony przez wykładowcę.
 2. Wniosek w sprawie przeprowadzenia egzaminu komisyjnego może złożyć student, organ samorządu studenckiego lub egzaminator w terminie 7 dni od daty egzaminu poprawkowego, Dziekan może zarządzić egzamin komisyjny w formie ustnej lub pisemnej, który powinien odbyć się nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
 3. Egzamin komisyjny odbywa się przed Komisją złożoną z:
  - Dziekana lub Prodziekana, jako Przewodniczącego Komisji,
  - egzaminatora, który przeprowadził poprzedni egzamin,
  - drugiego specjalisty z zakresu przedmiotu objętego egzaminem,
  - przedstawiciela Dziekanatu jako protokolanta,
  - oraz obserwatora wskazanego przez studenta.
 4. Komisji nie może przewodniczyć osoba poprzednio egzaminująca studenta.
 5. Student na egzaminie komisyjnym losuje zestaw pytań przygotowanych przez egzaminatora.
 6. Wynik egzaminu komisyjnego ustala Komisja, a Przewodniczący Komisji wpisuje ocenę w indeksie i w karcie okresowych osiągnięć studenta.
 7. Przebieg egzaminu odnotowuje się w protokole, który podpisują Przewodniczący i Członkowie Komisji.
 8. Ocena z egzaminu komisyjnego jest ostateczną oceną z danego przedmiotu.
 9. Z przeprowadzenia egzaminu komisyjnego sporządza się protokół.
 10. W przypadku niezłożenia przez studenta egzaminu komisyjnego, Dziekan podejmuje decyzję o:
  - skierowaniu na powtarzanie roku,
  - skreśleniu z listy studentów. 

XVII. WARUNKOWE ZEZWOLENIE NA PODJĘCIE STUDIÓW W NASTĘPNYM ROKU LUB SEMESTRZE ORAZ POWTARZANIE NIEZALICZONEGO PRZEDMIOTU

§ 32 

 1. W przypadku studenta, który nie zaliczył semestru/roku lub nie spełnił innych wymagań warunkujących kontynuowanie studiów, Dziekan wydaje decyzję o:
  - warunkowym wpisie na następny semestr/rok studiów,
  - powtarzaniu niezaliczonego przedmiotu z jednoczesnym kontynuowaniem studiów na semestrze wyższym,
  - powtarzaniu więcej niż jednego niezaliczonego przedmiotu bez prawa kontynuowania studiów na semestrze wyższym.
 2. Decyzje, o której mowa w ustępie 1 Dziekan wydaje na pisemny wniosek studenta.
 3. Wpis warunkowy, o których mowa w ustępie 1, pkt a), podlega następującym zasadom:
  - dotyczy studenta, który uzyskał zaliczenie, ale nie zdał egzaminu lub który nie uzyskał zaliczenia,
  - termin zaliczenia w ramach wpisu warunkowego nie może być dłuższy niż semestralny lub roczny cykl realizacji przedmiotu niezaliczonego,
  - decyzja nie może być wydana, jeśli jej wykonanie stałoby w sprzeczności z sekwencją przedmiotów nauczania,
  - warunkowy wpis na kolejny semestr jest dopuszczalny jedynie w przypadku niezaliczenia trzech przedmiotów w danym semestrze,
  - niezaliczenie innego przedmiotu w kolejnym semestrze nie wyklucza możliwości uzyskania wpisu warunkowego na następny semestr.
 4. W przypadku uzyskania wpisu warunkowego na kolejny rok studiów, student ma obowiązek w terminie określonym przez Dziekana, uzyskać liczbę punktów ECTS, która uzupełni różnicę punktową pozostałą z poprzedniego roku studiów oraz spełnić inne warunki przewidziane w programie studiów.
 5. Student, który nie uzyskał w roku minimalnej liczby punktów ECTS, potrzebnej do zaliczenia warunkowego, nie zalicza go i zostaje ponownie wpisany na ten sam semestr/rok studiów celem powtarzania.
 6. Powtarzanie roku jest dopuszczalne jeden raz, zarówno w ramach toku studiów pierwszego, jak i drugiego stopnia.
 7. Zasady powtarzania semestru w przypadku niezaliczenia przez studenta ostatniego semestru seminarium dyplomowego ustala Dziekan w porozumieniu z Promotorem pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej).
 8. W przypadku powtarzania przez studenta semestru, przedmioty, z których student uprzednio uzyskał ocenę pozytywną, bądź zaliczył je w inny przewidziany regulaminem sposób, mogą być uznane za zaliczone jedynie przez prowadzącego dany przedmiot.
 9. W przypadku takiej zmiany planu studiów, która uniemożliwia powtórzenie niezaliczonego przedmiotu Dziekan określa sposób jego zaliczenia.
 10. Powtarzany przedmiot, o którym mowa w ustępie 1pkt. b) jest realizowany we wszystkich przewidzianym planem i programem kształcenia formach za wyjątkiem zaliczonego kształcenia praktycznego.
 11. W przypadku nieuzyskania zaliczenia z przedmiotu wielosemestralnego powtórzeniu podlega dany semestr przedmiotu.
 12. W przypadku niezdania egzaminu z przedmiotu wielosemestralnego, ale przy jedno czesnym uzyskaniu zaliczenia wszystkich semestrów tego przedmiotu, powtórzeniu podlega ostatni jego semestr.
 13. Niezaliczenie powtarzanego przedmiotu powoduje skreślenie z listy studentów.
 14. W przypadku sytuacji wg ustępu 1 pkt. c) kiedy student, który powtarza więcej niż jeden przedmiot bez prawa kontynuowania studiów na semestrze wyższym realizuje zajęcia według nowych planów studiów i programów kształcenia z obowiązkiem wyrównania różnic programowych w terminie i na zasadach wynikających z możliwości organizacyjnych uczelni określonych w decyzji Dziekana.

XVIII. WZNOWIENIE STUDIÓW

§33 

 1. O wznowienie studiów może ubiegać się osoba, która była studentem Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku studiów: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, dietetyka i  została skreślona z listy studentów, po zaliczeniu, co najmniej pierwszego semestru studiów.
 2. Na wniosek osoby, która została skreślona z listy studentów po zaliczeniu co najmniej pierwszego semestru, bądź na wyższych latach studiów w WSM (lub innej uczelni) Dziekan może wydać decyzję o przyjęciu na odpowiedni semestr studiów (nie wyższy niż następujący po semestrze zaliczonym).
 3. Wznowienie studiów nie może nastąpić jeśli od daty przerwania studiów lub skreślenia z listy studentów minęło 5 lat.
 4. Wznowienie studiów nie może nastąpić w tym samym okresie zaliczeniowym, w którym nastąpiło skreślenie z listy studentów.
 5. Osoba starająca się o wznowienie studiów składa wniosek z uzasadnieniem do Dziekana w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru, na którym studia mają być wznowione.
 6. Osoba, która uzyskała zgodę Dziekana na wznowienie studiów i nie podjęła nauki, nie może ubiegać się o wznowienie, chyba że przyczyną niepodjęcia studiów była długotrwała choroba.
 7. Wznowienie studiów w celu umożliwienia studentowi przystąpienia do egzaminu dyplomowego może nastąpić do roku od daty planowego ukończenia studiów pod warunkiem uzyskania wszystkich zaliczeń określonych w planie studiów. Ewentualne zmiany w planie studiów nie obowiązują studenta.
 8. Osoba, która ubiega się o przyjęcie na odpowiedni semestr składa pisemny wniosek o wznowienie studiów do 30 września w przypadku ubiegania się o przyjęcie od semestru zimowego oraz do 31 stycznia w przypadku ubiegania się o przyjęcie od semestru letniego.
 9. Do wniosku należy dołączyć dokumenty określone w ogólnych zasadach rekrutacji obowiązujących w Uczelni oraz dokumentację potwierdzającą dotychczasowy przebieg studiów. W uzasadnionych przypadkach, na żądanie Dziekana, osoba ubiegająca się o wznowienie studiów dostarcza dodatkową dokumentację dotychczasowego przebiegu studiów
 10. O ponownym przyjęciu na studia decyduje Dziekan.
 11. Student, który został skreślony z listy studentów z powodu niedostatecznych postępów w nauce może otrzymać zgodę na wznowienie studiów tylko jeden raz. W szczególnych przypadkach Rektor może podjąć decyzję o kolejnym wznowieniu studiów.
 12. Wznowienie studiów następuje na semestr wskazany przez Dziekana, przy czym nie późniejszy, niż następujący po ostatnim semestrze, który student zaliczył przed skreśleniem z listy studentów.
 13. Semestrów, na które wpisano studenta warunkowo przy niespełnieniu warunku, nie uznaje się za zaliczone.
 14. Student, który wznawia studia na semestrze, na którym był zarejestrowany przed skreśleniem lub na niższym jest uważany za powtarzającego semestr (lub semestry) i ponosi pełną opłatę za powtarzanie semestru zajęć (przedmiotów) zgodnie z rozporządzeniem Rektora na dany rok akademicki.
 15. Osoba wznawiająca studia jest zobowiązana do uzupełnienia różnic programowych w zakresie i terminie wyznaczonym przez Dziekana.
 16. Dodatkowo osoba ubiegająca się o wznowienie studiów po upływie 2 lat od skreślenia z listy studentów jest zobowiązana zdać egzamin reaktywacyjny, który obejmuje dwa przedmioty zgodnie z załączoną tabelą, formę egzaminu ustala Dziekan. Załącznik 1. Dokumentacja przebiegu egzaminu reaktywacji studenta.
 17. Student, który z przyczyn losowych nie złożył pracy dyplomowej w regulaminowym terminie określonym w §35 pkt. 6 niniejszego regulaminu, może ubiegać się
  o przedłużenie terminu złożenia pracy i jej obrony, jednak nie później niż w następnej sesji egzaminacyjnej.
 18. Dyplomanci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wyżej wymienionych kierunków, którzy nie złożyli pracy dyplomowej w regulaminowym terminie zostają skreśleni z listy studentów.
 19. Student, który złożył pracę dyplomową, a nie przystąpił do obrony zostaje skreślony
  z listy studentów.
 20. Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego, w okresie jednego roku od daty skreślenia, następuje po pozytywnej opinii promotora po złożeniu podania do Dziekana.
 21. Dyplomanci skreśleni z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w regulaminowym terminie określonym w 35 pkt. 6 niniejszego regulaminu, w przypadku wznowienia studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów mają prawo do powtarzania seminarium dyplomowego, za który pobierana jest opłata według Regulaminu opłat.
 22. Student, który nie przystąpił do egzaminu dyplomowego lub zrezygnował z egzaminu
  w trakcie jego trwania, może przystąpić ponownie do egzaminu dyplomowego (zgodnie z regulaminem egzaminu dyplomowego) po wyznaczeniu ponownego terminu przez Dziekana.
 23. Decyzje dotyczące osób starających się o wznowienie studiów po upływie 3 lat od daty skreślenia z listy studentów podejmuje Rektor po zasięgnięciu opinii Dziekana.
 24. Osoby, które zostały wydalone z uczelni na skutek prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej, mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie na studia tylko w przypadku, gdy kara została im darowana lub uległa zatarciu w trybie i na zasadach określonych w przepisach o postępowaniu dyscyplinarnym, a nadto uzupełnią różnice programowe.

XIX. EGZAMIN DYPLOMOWY NA STUDIACH I STOPNIA (STUDIA LICENCJACKIE) LUB NA STUDIACH II STOPNIA (STUDIA MAGISTERSKIE)

§34 

Egzamin dyplomowy (licencjacki lub magisterski) obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych objętych programem studiów. Obejmuje on również problematykę pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej).

§ 35

DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO (LICENCJACKIEGO LUB MAGISTERSKIEGO) 

 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego (licencjackiego lub magisterskiego) jest:
  - złożenie wszystkich egzaminów i uzyskanie zaliczenia z wszystkich przedmiotów oraz praktyk zawodowych przewidzianych w planie studiów,
  - złożenie w Dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej) zatwierdzonej i ocenionej przez Promotora,
  - uzyskanie wpisu z seminarium dyplomowego (licencjackiego lub magisterskiego),
  - uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej) od Recenzenta,
 2. Pracę magisterską student wykonuje pod kierunkiem Promotora, posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora.
 3. Kryteria doboru promotorów i recenzentów na studniach pierwszego i drugiego stopnia regulują odrębne przepisy (standardy kształcenia, programy kształcenia, regulaminy egzaminów dyplomowych).  
 4. W razie dłuższej nieobecności promotora pracy, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, lub ustania zatrudnienia opiekuna pracy, Dziekan wyznacza osobę przejmującą obowiązek kierowania pracą. Zmiana promotora pracy w okresie ostatnich 6 miesięcy przed terminem ukończenia studiów może stanowić podstawę do przedłużenia terminu złożenia pracy licencjackiej/magisterskiej.
 5. Temat pracy licencjackiej lub magisterskiej powinien być ustalony nie później niż na przedostatnim roku studiów, poza studiami pomostowymi trwającymi rok.
 6. Przed egzaminem dyplomowym promotor sprawdza pracę dyplomową wykorzystując Jednolity System Antyplagiatowy - tryb oraz procedury antyplagiatowe określone zostały w Regulaminie antyplagiatowym prac dyplomowych studentów WSM w Sosnowcu.
 7. Student obowiązany jest złożyć pracę dyplomową (licencjacką lub magisterską) w terminie określonym przez Dziekana.
 8. Dziekan, na wniosek promotora lub studenta, w uzasadnionych przypadkach,
  w szczególności w przypadku:
  - długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim orzeczeniem lekarskim,
  - braku możliwości wykonania pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej)
  - w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn niezależnych od studenta, może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej), o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminów określonych w ust. 6.
 9. Student, który nie złożył pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej) w wyznaczonym terminie w myśl ust. 7 pkt. a i b zostaje skreślony z listy studentów.
 10. Wznowienie studiów po skreśleniu studenta, może nastąpić na wniosek zainteresowanego, nie później niż rok po planowanym terminie egzaminu dyplomowego. Dziekan podejmuje decyzję o ponownym przyjęciu studenta określając semestr, od którego student winien wznowić studia, biorąc pod uwagę realne możliwości przygotowania nowej pracy dyplomowej. 

§36

SKŁADANIE EGZAMINU DYPLOMOWEGO (LICENCJACKIEGO LUB MAGISTERSKIEGO) 

 1. Egzamin dyplomowy w zakresie wiedzy i umiejętności praktycznych odbywa się przed komisjami powołanymi przez Dziekana.
 2. Dziekan podejmuje decyzje o terminie egzaminu i składzie powołanej Komisji Egzaminu Dyplomowego nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu.
 3. Egzamin magisterski lub licencjacki odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana. W skład komisji wchodzą: przewodniczący, promotor pracy oraz recenzent. Przewodniczącym komisji może być Dziekan lub wyznaczony przez Dziekana nauczyciel akademicki.
 4. W przypadku nagłej losowej nieobecności promotora pracy, Rektor lub Dziekan może wyznaczyć osobę pełniącą obowiązki promotora do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego i obrony pracy.
 5. Egzamin dyplomowy (licencjacki lub magisterski) winien być przeprowadzony w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej.
 6. Szczegółowy tryb przeprowadzania egzaminu dyplomowego (licencjackiego i magisterskiego) oraz obrony pracy licencjackiej i magisterskiej na poszczególnych kierunkach i formach studiów regulują odrębne przepisy.
 7. Student dopuszczony do egzaminu dyplomowego – obrony pracy (licencjackiej lub magisterskiej) zostaje powiadomiony (tablica ogłoszeń w Dziekanacie, strona internetowa Uczelni) o terminie egzaminu, nie później niż na 7 dni przed terminem egzaminu.
 8. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego:
  a) licencjackiego z części teoretycznej lub praktycznej,
  b) magisterskiego sprawdzającego wiedzę i umiejętności praktyczne

- oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu,
w ustalonym terminie Dziekan wyznacza drugi termin egzaminu, nie wcześniej jednak niż przed upływem 7 dni i nie później niż trzy miesiące od pierwszego terminu egzaminu.

 1. Student, który nie został dopuszczony do egzaminu dyplomowego (licencjackiego lub magisterskiego) z powodu niespełnienia warunków dopuszczenia, może po uzupełnieniu braków zostać dopuszczony do egzaminu w terminie dodatkowym.
 2. Terminy egzaminów dodatkowych i poprawkowych ustala Dziekan.
 3. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego (licencjackiego lub magisterskiego) w terminie poprawkowym lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w terminie poprawkowym Dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.
 4. Osoba skreślona z listy studentów może wznowić studia na warunkach określonych przez Dziekana.
 5. Jeżeli w roku akademickim, w którym student będzie składał egzamin dyplomowy, obowiązuje inny program studiów niż w roku, w którym uzyskał zaliczenie semestru, Dziekan może skierować go na powtarzanie ostatniego semestru studiów z obowiązkiem uzupełnienia różnic programowych.
 6. Dziekan na wniosek Promotora lub studenta, w uzasadnionych przypadkach,
  w szczególności w przypadku długotrwałej choroby studenta (potwierdzonej odpowiednim orzeczeniem lekarskim), może przedłużyć termin złożenia egzaminu dyplomowego (licencjackiego lub magisterskiego), o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminów określonych w szczegółowej organizacji roku akademickiego.
 7. W przypadku rozbieżności ocen pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej) o dopuszczeniu do obrony pracy decyduje Dziekan, stosując następujące zasady;
  1. jeżeli oceny Promotora i Recenzenta są rozbieżne, ale inne niż 2,0 (niedostateczny) – ocena jest średnią arytmetyczną ocen Promotora i Recenzenta,
  2. praca oceniona przez Promotora na 2,0 (niedostateczny) nie może być podstawą do przeprowadzenia obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej,
  3. w przypadku, gdy Recenzent oceni pracę na 2,0 (niedostateczny), a Promotor nie uzna tej oceny za obiektywną, Dziekan kieruje pracę do ponownej recenzji do innego nauczyciela akademickiego,
  4. Jeśli drugi recenzent ocenia także pracę na ocenę niedostateczną pracę uważa się za niedostateczną. W takim przypadku Dziekan podejmuje decyzję co do możliwości
   i terminu poprawienia pracy dyplomowej lub wykonania nowej pracy w następnym semestrze.
  5. W przypadku dokonania oceny pracy dyplomowej przez dwóch recenzentów,
   w protokole egzaminu dyplomowego w rubryce „ocena recenzenta” wpisuje się obie oceny.
  6. w przypadku pozytywnej oceny pracy dyplomowej przez drugiego Recenzenta, Dziekan dopuszcza studenta do obrony pracy z udziałem Recenzenta, który wystawił ocenę pozytywną.
 8. Warunkiem zdania egzaminu licencjackiego lub magisterskiego jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z każdej jego części zgodnie z regulaminami w/w egzaminów dyplomowych.  

§37 

OSTATECZNY WYNIK STUDIÓW I STOPNIA (STUDIA LICENCJACKIE) LUB II STOPNIA (STUDIA MAGISTERSKIE) 

 1. Ostateczny wynik studiów I stopnia (studia licencjackie) stanowi sumę:
  - ½ średniej ocen z planu studiów, tj. średniej wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń tych przedmiotów, z których plan studiów przewiduje zaliczenie z oceną, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych,
  - ¼ oceny egzaminu dyplomowego sprawdzającego wiedzę i umiejętności praktyczne (średnia ocen z części teoretycznej i praktycznej),
  - ¼ oceny z egzaminu dyplomowego - obrony pracy licencjackiej (ocena promotora, ocena recenzenta, średnia ocena z trzech pytań dotyczących pracy dyplomowej). 
 1. Ostateczny wynik studiów I stopnia (studia licencjackie) na kierunku Ratownictwo medyczne stanowi sumę:
 • Średnia arytmetyczna obliczona ze wszystkich pozytywnych i negatywnych ocen uzyskanych w czasie studiów – A
 • Ocena z egzaminu dyplomowego – B (średnia arytmetyczna z egzaminu teoretycznego i praktycznego)

Wynik studiów kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się według wzoru:

0,75*A+0,25*B

 1. Ostateczny wynik studiów II stopnia (studia magisterskie) stanowi sumę:
  1. ½ średniej ocen z planu studiów, tj. średniej wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń tych przedmiotów, z których plan studiów przewiduje zaliczenie z oceną, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych,
  2. ¼ oceny z egzaminu dyplomowego sprawdzającego wiedzę i umiejętności praktyczne,
  3. ¼ oceny z egzaminu dyplomowego - obrony pracy magisterskiej (ocena promotora, ocena recenzenta, ocena prezentowanej pracy, ocena z trzech pytań dotyczących pracy dyplomowej).
 2. W dyplomie ukończenia studiów i suplemencie wpisuje się ostateczny wynik studiów wyrównany do pełnej oceny, zgodnie z zasadą:

Średnia ocen

Ocena ostateczna

2,49 i poniżej 2,49

niedostateczny

2,50 - 3,25

dostateczny

3,26 - 3,75

dostateczny plus

3,76 - 4,25

dobry

4,26 - 4,75

dobry plus

4,76 - 5,00

bardzo dobry

 1. Ostateczny wynik studiów – podany z dokładnością do 0,01 – jest podstawą klasyfikacji (rankingu) absolwentów WSM w Sosnowcu.

§ 38

 

PRACA DYPLOMOWA (LICENCJACKA LUB MAGISTERSKA) 

1.Warunki stawiane pracom dyplomowym; licencjackiej i magisterskiej na poszczególne kierunki studiów regulują odrębne przepisy.

 1. W uzasadnionych przypadkach można dokonać zmiany tematu pracy dyplomowej.
 2. Zasady ustalania i zmiany tematu pracy dyplomowej określa Senat.
 3. Rejestr zatwierdzonych tematów prac dyplomowych prowadzi Dziekan.
 4. Pracę dyplomową składa się;
 5. w dwóch egzemplarzach w formie papierowej (wydruk komputerowy),
 6. jednym w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, zgodnie z ustalonymi zasadami, które regulują odrębne przepisy.
 7. Ocenę z obrony pracy dyplomowej ustala przewodniczący Komisji, biorąc pod uwagę oceny wystawione przez Promotora i Recenzenta oraz średnią ocenę z trzech pytań dotyczących tematu pracy dyplomowej (średnia ocen zaokrąglona do liczby wyrażającej stopień oceny w sposób przewidziany § 37 ust. 3 Regulaminu Studiów).
 8. W przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej przez Recenzenta o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego decyduje Dziekan, po uprzednim zasięgnięciu opinii dodatkowego Recenzenta.
 9. W przypadku, gdy student otrzyma z pracy dyplomowej ocenę niedostateczną, Dziekan podejmuje decyzję o powtórzeniu seminarium dyplomowego, bądź skreśleniu z listy studentów.
 10. Recenzję pracy dyplomowej wykonuje się na druku zatwierdzonym przez Rektora.
 11. Na wniosek Recenzenta, praca może zostać wyróżniona. Kryteria wyróżnienia regulują odrębne przepisy.
 12. Decyzję o wyróżnieniu podejmuje Komisja Egzaminu Dyplomowego w jednogłośnym głosowaniu.
 13. Praca dyplomowa podlega weryfikacji przez Jednolity System Antyplagiatowy, jeśli okaże się, że praca jest plagiatem:
  1. nie zostaje ona dopuszczona do obrony,
  2. nie jest dodawana do Bazy Systemu,
  3. wobec Autora pracy w terminie 14 dni od przekazania informacji, Rektor wszczyna postępowanie dyscyplinarne w trybie ustalonym w art. 287 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r., poz. 1668 z późn. zm.)
  4. wszelkie kwestie, dotyczące trybu postępowania dyscyplinarnego, nie ujęte w Regulaminie określa Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia (Dz. U. z 2018, poz. 1882).

XX.   TRYB PRZEPROWADZANIA OTWARTEGO EGZAMINU DYPLOMOWEGO (LICENCJACKIEGO LUB MAGISTERSKIEGO)

§ 39 

 1. Otwarty egzamin dyplomowy przeprowadza się na wniosek studenta lub promotora w trybie określonym w niniejszym paragrafie.
 2. Student może złożyć wniosek do Dziekana w terminie nieprzekraczającym daty złożenia pracy dyplomowej.
 3. Student informuje promotora o złożeniu wniosku w dniu oddania promotorowi pracy dyplomowej.
 4. Promotor może również złożyć wniosek do Dziekana w terminie nieprzekraczającym  dnia przyjęcia pracy dyplomowej.
 5. Dziekan informuje o otwartym egzaminie dyplomowym odpowiednio promotora, studenta oraz Dziekanat.
 6. Egzamin odbywa się w pomieszczeniach Uczelni.
 7. Dziekanat zamieszcza na stronie internetowej Uczelni oraz na tablicy ogłoszeń stosownego kierunku studiów informację o otwartym egzaminie dyplomowym najpóźniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego podając w informacji skład Komisji egzaminacyjnej, termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu, nazwisko i imię studenta przystępującego do egzaminu oraz temat pracy dyplomowej.
 8. Otwarty egzamin dyplomowy składa się z części jawnej i niejawnej. Do części jawnej należy:
  - otworzenie egzaminu przez Przewodniczącego Komisji Egzaminu Dyplomowego,
  - przedstawienie składu Komisji Egzaminu Dyplomowego,
  - przedstawienie dyplomanta,
  - podanie tematu pracy dyplomowej,
  - podanie oceny pracy promotora i recenzenta wraz z uzasadnieniem oceny,
  - ogłoszenie przez przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej wyniku egzaminu.
 9. Student na egzaminie dyplomowym:
  - prezentuje pracę dyplomową,
  - bierze udział w dyskusji dotyczącej pracy,
  - ustosunkowanie się do otrzymanej recenzji (odpowiada na zarzuty zawarte w recenzji),
  - odpowiada na zadane pytania.
 10. Uczestnicy otwartego egzaminu dyplomowego, niebędący członkami Komisji, nie mogą zadawać pytań egzaminacyjnych dyplomantowi oraz uczestniczyć w obradach w części niejawnej oceniającej egzamin, natomiast mogą brać udział w dyskusji związanej z tematem pracy.
 11. W części niejawnej Komisja Egzaminu Dyplomowego ustala:
  - ocenę końcową pracy dyplomowej wyliczoną zgodnie z Regulaminem Studiów,
  - ocenę egzaminu dyplomowego (na podstawie odpowiedzi dyplomanta dotyczących pracy dyplomowej,
  - ocenę końcową ukończenia studiów wyliczoną zgodnie z Regulaminem Studiów. 

XXI. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

§40 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie kwalifikacji odpowiednich do stopnia kształcenia oraz wymaganych punktów ECTS.

 1. Ukończenie studiów następuje z dniem złożenia egzaminu dyplomowego.
 2. Absolwent Uczelni otrzymuje dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i suplementem do dyplomu.

XXII. STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI

§41

DOSTOSOWANIE ORGANIZACJI I REALIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO DO POTRZEB STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 1. Wychodząc naprzeciw potrzebie znoszenia wszelkiego rodzaju barier oraz potrzebie tworzenia optymalnych, przyjaznych warunków studiowania oraz organizacji i sposobu przeprowadzania egzaminów dla studentów niepełnosprawnych Uczelnia zapewnia realizację procesu dydaktycznego z uwzględnieniem szczególnych potrzeb studentów, będących osobami niepełnosprawnymi.
 2. Na wniosek studenta niepełnosprawnego Dziekan może mu zezwolić na studiowanie według indywidualnej organizacji studiów (IOS).
 3. Wszyscy pracownicy Uczelni odpowiedzialni za przygotowanie oraz za przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów zobowiązani są do uwzględniania próśb i wniosków studentów niepełnosprawnych w zakresie indywidualnego przeprowadzenia zaliczenia bądź egzaminu.
 4. W sytuacji określonej ust. 2, zobowiązuje się pracowników do organizowania egzaminów i zaliczeń w pomieszczeniach usytuowanych na parterze budynku dydaktycznego.
 5. Forma i sposób przeprowadzenia egzaminu bądź zaliczenia powinna uwzględniać charakter i stopień niepełnosprawności.
 6. Dziekan ustala na wniosek studenta, indywidualny termin egzaminu bądź zaliczenia, w przypadkach usprawiedliwionej nieobecności będącej bezpośrednim następstwem niepełnosprawności. Termin  ten może wykroczyć poza ramy ustalonej sesji egzaminacyjnej.

§42

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW ODBYWANIA STUDIÓW DO RODZAJU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA 

 1. W celu dostosowania organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi Rektor powołuje Pełnomocnika do Spraw Studentów Niepełnosprawnych .
 2. W odniesieniu do studentów niepełnosprawnych szczegółowe warunki odbywania studiów określane są z uwzględnieniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności studenta, medycznego opisu choroby, wywiadu ze studentem.
 3. Student będący osobą niepełnosprawną, może korzystać w szczególności z odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności form uczestnictwa w zajęciach oraz form uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów.
 4. Student będący osobą niepełnosprawną ma prawo do:
 5. otrzymywania materiałów w powiększonej czcionce,
 6. kopiowania foliogramów, prezentacji z zajęć lub przesyłania ich w formie elektronicznej,
 7. nagrywania wykładów na dyktafon, za zgodą wykładowcy,
 8. korzystania ze sprzętu wspomagającego proces nauczania, w szczególności zdolność czytania lub słyszenia,
 9. korzystania z pomocy i wsparcia Pełnomocnika do Spraw Studentów Niepełnosprawnych. 

XXIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§43

ZMIANA UCZELNI 

 1. Student może przenieść się do innej uczelni, o ile wypełnił wszystkie obowiązki wobec Uczelni macierzystej.
 2. Student może przenieść się z innej szkoły wyższej (w tym także zagranicznej), jeśli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w tej szkole wyższej. Warunkiem przyjęcia jest zbieżność planu studiów i programu nauczania, który realizował kandydat w poprzedniej uczelni, z planem studiów i programem kształcenia obowiązującym w Uczelni.
 3. Decyzję w sprawie przyjęcia studenta przenoszącego się z innej uczelni lub wznawiającego studia podejmuje Dziekan.
 4. Dziekan określa warunki, termin i sposób uzupełniania przez przeniesionego lub wznawiającego studia studenta zaległości wynikających z różnic w planach studiów i programach nauczania zgodnie z § 22. 

§44

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

 1. Studentom wyróżniającym się szczególnymi wynikami w nauce i wzorowym wypełnianiem swoich obowiązków mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia Rektora.
 2. Rektor może przyznać nagrody i wyróżnienia studentom szczególnie wyróżniającym się
  w nauce i działalności społecznej.
 3. Wyróżnienia Rektora stanowią:
 4. list gratulacyjny,
 5. Honorowa Odznaka Szkoły,
 6. wpis do Złotej Księgi Absolwentów Uczelni.
 7. Rektor może przyznać studentowi stypendium naukowe.
 8. O nagrodę lub wyróżnienie studenta występuje Dziekan, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów lub uczelnianego organu Samorządu Studenckiego.
 9. Wniosek o nagrodę lub wyróżnienie powinien zawierać:
 10. imię i nazwisko studenta, datę urodzenia, kierunek, stopień i rok studiów,
 11. osiągnięcia na studiach (średnia ocen z egzaminów i zaliczeń, wynik ukończenia studiów),
 12. szczególne osiągnięcia studenta w działalności naukowej, społecznej lub organizacyjnej.
 13. Wnioski o nagrody i wyróżnienia składane są do 15 lipca każdego roku.
 14. Nagrody i wyróżnienia uzyskane przez studenta wpisywane są do indeksu i potwierdzane podpisem Rektora. 

§45

TYTUŁ ZAWODOWY 

 1. Ukończenie studiów następuje z dniem złożenia egzaminu dyplomowego.
 2. Absolwent Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu otrzymuje na studiach pierwszego i drugiego stopnia tytuł zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 3. W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek absolwenta – ich odpis w języku obcym.
 4. Student, który zdał egzamin dyplomowy (licencjacki lub magisterski), może otrzymać zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego (licencjackiego lub magisterskiego), według wzoru ustalonego przez Rektora. Zaświadczenie jest numerowane i rejestrowane. 

XXIV. PRZEPISY KOŃCOWE

§46

Postępowanie w sprawach nieuregulowanych w regulaminie 

 1. Sprawy związane z tokiem studiów rozstrzyga Dziekan.
 2. Podanie kierowane do Dziekana powinno zawierać udokumentowane uzasadnienie.
 3. Decyzja powinna zawierać pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych. 

§47 

 1. Od decyzji wydanej na podstawie niniejszego regulaminu przysługuje odwołanie do Rektora.
 2. Odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Dziekana, który w sprawie przedmiotu odwołania dołącza swoją opinię na piśmie.
 3. Decyzje Rektora, podejmowane w pierwszej instancji, są ostateczne.

§48 

 1. Rektor uchyla zaskarżoną decyzję, jeśli jest ona niezgodna z przepisami ustawowymi, statutem Uczelni lub regulaminem studiów oraz przepisami wykonawczymi do regulaminu studiów ustalonymi przez Senat.
 2. Rektor może uchylić zaskarżoną decyzję, jeśli narusza ona ważny interes Uczelni lub studenta.

§49 

 1. W sprawach nieobjętych przepisami niniejszego regulaminu decyduje Rektor.
 2. Regulamin studiów wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:EW
Odpowiada:EW
Wytworzył:EW
Data ostatniej zmiany:2023-06-28 11:24:08

Archiwum

Data Autor
2022-10-21 14:46 EW zobacz
2019-07-23 10:21 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1632