Biuletyn Informacji Publicznej
Wielkopolski Park Narodowy
drukuj

Archwium - zamówienia

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA I SIWZ

„Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin zamku Klaudyny Działyńskiej - Potockiej na wyspie Zamkowej na Jeziorze Góreckim”

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU w BZP

Numer: 549932-N-2018
Data: 24/04/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wielkopolski Park Narodowy, Krajowy numer identyfikacyjny 30199777600000, ul. Jeziory, 62-050   Jeziory, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 982 300, e-mail sekretariat@wielkopolskipn.pl, faks 618 982 301.
Adres profilu nabywcy: www.wielkopolskipn.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst w ogłoszeniu w BZP:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.1
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-05-09, godzina 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-05-14, godzina 09:00

II.2) Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termin składania ofert ulega zmianie w związku z nierównoczesnym zamieszczeniem ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych i na  stronie internetowej Zamawiającego. Zamówienie w BZP ukazało się w dniu 24.04.2018r. natomiast na stronie internetowej Zamawiającego z powodu problemów technicznych w dniu 25.04.2018r., w związku z czym Zamawiający wydłuża czas składania ofert do dnia 14.05.2018 r. do godz. 9:00.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 i4a ustawy Prawo zamówień publicznych, ulega również zmianie zapis dotyczący terminu składania ofert i otwarcia ofert w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W pkt XI SIWZ ulega zmianie pkt 1 i pkt 2 – obowiązujący termin składania ofert to: 14.05.2018 godz. 9:00, obowiązujący termin otwarcia ofert: 14.05.2018r., godz. 10:00. W pkt X.14 ulega zmianie zaadresowanie i opis koperty na następujący: 3/37/1/18 „Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin zamku Klaudyny Działyńskiej -Potockiej na wyspie Zamkowej na Jeziorze Góreckim”. Oferta w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pn.:  – nie otwierać przed 14.05.2018 r. godz.10.00.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Miłosz Wagner
Odpowiada:Miłosz Wagner
Wytworzył:Miłosz Wagner
Data ostatniej zmiany:2018-04-26 12:36:51
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 13962