drukuj

Nabór do pracy

 

                                                        OGŁOSZENIE

                          Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej  w Kaliszu u. Cegielniana 6

ogłasza  nabór na  stanowisko:    pracownik socjalny

         umowa na zastępstwo

1.Wymiar czasu pracy:     cały etat  lub   1/2 etatu

2. Wymagania niezbędne

A. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z  ustawą z dnia 12 marca 

     2004 r. o pomocy społecznej art.116 i art.156 ( tekst jednolity – Dz.U.2017r.  poz. 1769) z pózn. zm.)

B. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu pracownika socjalnego.

C. Nieposzlakowana opinia, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

D. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych., znajomość przepisów  

    ustawy o pomocy społecznej i  kodeksu postępowania administracyjnego.

   3.Wymagania dodatkowe:

obsługa komputera i wykorzystywanie nowoczesnych środków łączności, umiejętność  wypowiadania się na piśmie,samodzielność i kreatywność,uczciwość i sumienność,empatia i komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,odpowiedzialność,szacunek do drugiego człowieka,umiejętności negocjacyjne i umiejętność rozwiązywania konfliktów.

    4.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   1/.praca socjalna

2/. dokonywanie  analizy i oceny zjawisk, które powodują  zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej  wśród osób ubiegających się o skierowanie do DDPS i podopiecznych oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

3/. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy  w zakresie rozwiązywania  spraw życiowych podopiecznych; skuteczne posługiwanie się  przepisami prawa w realizacji tych zadań;

4/.wsparcie  w uzyskaniu dla podopiecznych będących w trudnej sytuacji życiowej  pomocy, dotyczącej możliwości rozwiązywania problemów przez  właściwe  instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;

5/.udzielanie pomocy zgodnie z zasadami  etyki zawodowej;

6/. pobudzanie  społecznej  aktywności  i inicjowanie  działań  samopomocowych wśród podopiecznych i ich rodzin;

7/. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i  aktualizacyjnych u podopiecznych DDPS – terminowo i zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

8/. prowadzenie zajęć profilaktycznych dla podopiecznych;

9/. pomoc  w organizowaniu i prowadzeniu imprez, wycieczek i zabaw;

10/. współpraca z  rodzinami podopiecznych oraz z pracownikami MOPS w Kaliszu, policją, lekarzami, opiekunkami ze skierowań MOPS, pielęgniarkami  środowiskowymi;

  Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys (CV),

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,

 4. oświadczenie o niekaralności,

  5.       oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku pracownika 

          socjalnego oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw  

         publicznych,

   

  Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016 r.poz. 922 ze zm.)

   

  Dodatkowe informacje:

  Dokumenty należy składać w  Dziennym Domu Pomocy Społecznej,   62 -800  Kalisz ul.Cegielniana 6 w dni robocze w godz. 7.oo -  14.30 –  do dnia 20 października 2017 roku do godziny14.30 -osobiście lub pocztą  z dopiskiem:„Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”

  Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62 75 35 778 w dni robocze do godz. 14.30oraz  drogę e -mailową  ddps.kalisz@wp.pl

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Dziennego Domu Pomocy Społecznej  http://ddpskalisz.pl/                                                                                                              

                                                                                                            kierownik DDPS – Maria Kamińska

 

                                                      

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Maria Kamińska
Odpowiada:Emilia Bińczyk
Wytworzył:Emilia Bińczyk
Data ostatniej zmiany:2017-10-17 09:03:37

Archiwum

Data Autor
2017-10-12 09:27 Maria Kamińska zobacz
2017-10-12 09:19 Maria Kamińska zobacz
2017-10-03 12:21 Maria Kamińska zobacz
2017-10-03 12:16 Maria Kamińska zobacz
2017-09-27 11:47 Maria Kamińska zobacz
2017-09-27 11:45 Maria Kamińska zobacz
2017-08-31 14:42 Maria Kamińska zobacz
2017-08-31 14:36 Maria Kamińska zobacz
2017-08-31 14:21 Maria Kamińska zobacz
2015-02-10 11:14 Maria Kamińska zobacz
2012-01-26 13:43 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 278