Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
drukuj

Nabór do pracy

Kalisz dnia 09.03.2023rDzienny Dom Pomocy Społecznej

ul. Cegielniana 6

62-800 KaliszKierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

w niepełnym wymiarze czasu pracy – 3/4 etatu

1. Stanowisko: pracownik socjalny.
2. Wymiar etatu: 3/4 etatu
3. Wymagania:

1.
wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116, ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2021 r., poz. 2268 ze zm.), tj. spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
a. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
b. ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,
c. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej
do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
- pedagogika,
- pedagogika specjalna,
- politologia,
- polityka społeczna,
- psychologia,
- socjologia,
- nauki o rodzinie,
d. ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 1 lit. c.
2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
4. Znajomość regulacji prawnych z zakresu:

- ustawy o pomocy społecznej oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,

- ustawy o pracownikach samorządowych

- Kodeksu Postępowania Administracyjnego

- ustawy o kombatantach i osobach represjonowanych,

- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy

- ustawy o ochronie życia psychicznego,

- ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Wymagania dodatkowe:
1. inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
2. preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,
3. gotowość podjęcia pracy,

4. samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,
5. odporność na stres,
6. odpowiedzialność, sumienność i dokładność,
7. dyspozycyjność i zaangażowanie,
8. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,
9. komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji i nawiązywania kontaktów.

Dokumenty, jakie musi złożyć kandydat:
1. podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
o zatrudnienie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych
2. podpisane własnoręcznie podanie,
3. podpisany życiorys (CV) (obejmujące dane wymienione w art. 221 Kodeksu pracy),
4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
5. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności
prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym
wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwa skarbowe,

7. kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy.

Kserokopie dokumentów, które składa kandydat powinny być przez niego potwierdzone
za zgodność z oryginałem.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1. Termin składania dokumentów: 24.03.2023 r. do godz. 15:00

 Wymagane dokumenty aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego,” w siedzibie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Cegielniana 6 w godzinach pracy placówki ( 7.30 do 15.30) lub
przesłać pocztą z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego.” Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do DDPS.
3. Oferty, które wpłyną do DDPS w Kaliszu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Kandydaci, których oferty zostaną pozytywnie ocenione pod względem formalnym, zostaną telefonicznie zaproszeni do II etapu (rozmowa kwalifikacyjna).

Dodatkowe informacje na temat zatrudnienia można uzyskać po nr telefonu 62 753 57 78


Niniejsze ogłoszenie nie stanowi naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. Z 2022 r., poz. 530).


Kierownik DDPS w Kaliszu

Emilia Bińczyk

   

                                             

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Emilia Bińczyk
Odpowiada:Sylwia Duda
Wytworzył:Sylwia Duda
Data ostatniej zmiany:2023-03-10 14:59:24

Archiwum

Data Autor
2023-03-10 09:18 Emilia Bińczyk zobacz
2023-02-15 10:43 Emilia Bińczyk zobacz
2023-02-15 10:39 Emilia Bińczyk zobacz
2023-02-15 10:06 Emilia Bińczyk zobacz
2022-02-08 10:33 Maria Kamińska zobacz
2022-01-25 11:26 Maria Kamińska zobacz
2021-12-23 09:09 Maria Kamińska zobacz
2021-12-23 09:07 Maria Kamińska zobacz
2021-07-28 12:11 Maria Kamińska zobacz
2021-07-20 14:29 Maria Kamińska zobacz
2021-07-20 14:24 Maria Kamińska zobacz
2021-06-09 13:08 Maria Kamińska zobacz
2021-02-15 10:55 Maria Kamińska zobacz
2021-02-15 10:52 Maria Kamińska zobacz
2021-02-15 10:52 Maria Kamińska zobacz
2021-01-28 10:26 Maria Kamińska zobacz
2021-01-28 10:26 Maria Kamińska zobacz
2021-01-12 09:39 Maria Kamińska zobacz
2020-10-01 09:48 Maria Kamińska zobacz
2020-10-01 09:47 Maria Kamińska zobacz
2020-09-30 13:35 Maria Kamińska zobacz
2020-09-15 10:09 Maria Kamińska zobacz
2020-09-15 10:07 Maria Kamińska zobacz
2020-08-11 07:29 Maria Kamińska zobacz
2020-07-15 11:32 Maria Kamińska zobacz
2020-07-15 11:29 Maria Kamińska zobacz
2020-07-15 11:26 Maria Kamińska zobacz
2020-07-08 13:24 Maria Kamińska zobacz
2020-06-05 12:25 Maria Kamińska zobacz
2020-05-29 13:18 Maria Kamińska zobacz
2020-03-12 09:41 Maria Kamińska zobacz
2020-03-02 08:40 Maria Kamińska zobacz
2020-02-28 13:50 Maria Kamińska zobacz
2020-02-28 13:49 Maria Kamińska zobacz
2020-02-28 09:57 Maria Kamińska zobacz
2020-02-25 07:41 Maria Kamińska zobacz
2020-02-14 08:35 Maria Kamińska zobacz
2020-02-05 13:56 Maria Kamińska zobacz
2020-02-05 13:54 Maria Kamińska zobacz
2020-02-05 13:51 Maria Kamińska zobacz
2019-12-11 11:03 Maria Kamińska zobacz
2019-12-11 11:03 Maria Kamińska zobacz
2019-11-14 13:47 Maria Kamińska zobacz
2019-11-14 12:45 Maria Kamińska zobacz
2019-11-14 12:44 Maria Kamińska zobacz
2019-10-16 11:08 Maria Kamińska zobacz
2019-10-16 11:02 Maria Kamińska zobacz
2019-10-08 10:15 Maria Kamińska zobacz
2019-10-08 10:14 Maria Kamińska zobacz
2019-09-19 08:41 Maria Kamińska zobacz
2019-05-13 09:21 Maria Kamińska zobacz
2019-05-13 09:21 Maria Kamińska zobacz
2017-11-06 09:18 Maria Kamińska zobacz
2017-11-06 09:15 Maria Kamińska zobacz
2017-10-17 09:03 Maria Kamińska zobacz
2017-10-12 09:27 Maria Kamińska zobacz
2017-10-12 09:19 Maria Kamińska zobacz
2017-10-03 12:21 Maria Kamińska zobacz
2017-10-03 12:16 Maria Kamińska zobacz
2017-09-27 11:47 Maria Kamińska zobacz
2017-09-27 11:45 Maria Kamińska zobacz
2017-08-31 14:42 Maria Kamińska zobacz
2017-08-31 14:36 Maria Kamińska zobacz
2017-08-31 14:21 Maria Kamińska zobacz
2015-02-10 11:14 Maria Kamińska zobacz
2012-01-26 13:43 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4886