Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
drukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zawartość deklaracji dostępności

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedziba w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.. Data publikacji strony internetowej: 2015-03-31. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23. Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Nowak, prfpk@prfpk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 302-34-05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Linku do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

  1. Wejście do budynku od ul. Szara 32-33 przez punkt kontroli wejść. Przejście ogólnodostępnym korytarzem, wejście klatką schodową lub windą znajdującą się w korytarzu przy schodach na II piętro gdzie znajduje się siedziba PRFPK Sp. z o.o.
  2. Wejście do budynku posiada pochylnię dla osób niepełnosprawnych.
  3. Obiekt chroniony całodobowo.
  4. Wstęp na teren obiektu możliwy w godzinach pracy PRFPK Sp. z o.o.
  5. Parking wewnętrzny niedostępny dla osób trzecich. Miejsca parkingowe ogólnodostępne przy budynku, brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  6. Istnieje prawo wstępu do budynku z psem asystującym.
  7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Piotr Nowak
Odpowiada:Piotr Nowak
Wytworzył:Piotr Nowak
Data ostatniej zmiany:2022-10-06 10:49:41

Archiwum

Data Autor
2022-10-06 10:48 Piotr Nowak zobacz
2022-10-05 11:06 Piotr Nowak zobacz
2022-10-05 10:57 Piotr Nowak zobacz
2022-03-03 13:39 Piotr Nowak zobacz
2020-09-23 14:15 Piotr Nowak zobacz
2020-09-23 14:14 Piotr Nowak zobacz
2020-09-23 13:45 Piotr Nowak zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 891