Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
drukuj

Umowa Spółki

TEKST JEDNOLITY
UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Stawiający, zwani dalej Wspólnikami, oświadczają, że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszym ciągu tej umowy „Spółką”.
 2. Firma Spółki brzmi: Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu firmy – Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.

§ 3.

 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
 3. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach, przedsięwzięciach i organizacjach gospodarczych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II. CEL ORAZ PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 4.

 1. Celem działania Spółki jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców na terenie województwa pomorskiego poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania dłużnego, to jest:
  1) udzielanie poręczeń, zobowiązań finansowych przedsiębiorców wobec instytucji udzielających im finansowania dłużnego,
  2) świadczenie usług doradztwa gospodarczego oraz w dziedzinie marketingu i promocji,
  3) świadczenie usług agencyjnych i przedstawicielskich na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych,
  4) Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, finansów firm oraz zintegrowanych systemów wspomagania i zarządzania branżowego.
 2. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
  1) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
  2) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
  3) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
  4) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.59B).

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I UDZIAŁY

§ 5.

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.709.000,- (czternaście milionów siedemset dziewięć tysięcy) złotych i dzieli się na 14.709 (czternaście tysięcy siedemset dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów po 1.000 (jeden tysiąc złotych) każdy.
 2. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
 3. Udziały mogą być pokrywane gotówką oraz wkładami niepieniężnymi (aportami).
 4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte i pokryte przez Wspólników w następujący sposób:
  1) Samorząd Województwa Pomorskiego obejmuje 11.300 (jedenaście tysięcy trzysta) udziałów po 1.000,- (jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości 11.300.000,- (jedenaście milionów trzysta tysięcy) złotych i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym,
  2) Agencja Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku obejmuje 500 (pięćset) udziałów po 1.000,-(jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości 500.000,-(pięćset tysięcy) złotych i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym,
  3) Gmina Miasta Gdyni obejmuje 115 (sto piętnaście) udziałów po 1.000,-(jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości 115.000,-(sto piętnaście tysięcy) złotych i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym,
  4) Gmina Miasta Tczew obejmuje 100 (sto) udziałów po 1.000,-(jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości 100.000,-(sto tysięcy) złotych i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym,
  5) Gmina Miasta Rumi obejmuje 10 (dziesięć) udziałów po 1.000,-(jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości 10.000,-(dziesięć tysięcy) złotych i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym,
  6) Gmina Miasta Sopot obejmuje 50 (pięćdziesiąt) udziałów po 1.000,-(jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości 50.000,-(pięćdziesiąt tysięcy) złotych i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym,
  7) Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie obejmuje 2.000 (dwa tysiące) udziałów po 1.000,- (jeden tysiąc) złotych każdy o łącznej wartości 2.000.000,- (dwa miliony) złotych i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym,
  8) Powiat Wejherowo obejmuje 20 (dwadzieścia) udziałów po 1.000,- (jeden tysiąc) złotych każdy o łącznej wartości 20.000,- (dwadzieścia tysięcy) złotych i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym,
  9) Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Gdańsku obejmuje 30 (trzydzieści) udziałów po 1.000,- (jeden tysiąc) złotych każdy o łącznej wartości 30.000,- (trzydzieści tysięcy) złotych i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym,
  10) Gmina Miasta Gdańsk obejmuje 484 (czterysta osiemdziesiąt cztery) udziały po 1.000,- (jeden tysiąc) złotych każdy o łącznej wartości 484.000,- (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące) złotych z czego 15 (piętnaście) udziałów pokrywa wkładem gotówkowym a 469 (czterysta sześćdziesiąt dziewięć) udziałów pokrywa w całości aportem w postaci majątku „GEDANIUM” Gdański Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
  11) Gmina Miasta Człuchów obejmuje 30 (trzydzieści) udziałów po 1.000,- (jeden tysiąc) złotych każdy o łącznej wartości 30.000,- (trzydzieści tysięcy) złotych i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym,
  12) Gmina Miasta Brusy obejmuje 10 (dziesięć) udziałów po 1.000,-(jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości 10.000,-(dziesięć tysięcy) złotych i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym,
  13) Gmina Miasta Pruszcz Gdański obejmuje 10 (dziesięć) udziałów po 1.000,-(jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości 10.000,-(dziesięć tysięcy) złotych i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym.
  14) Gmina Miejska Słupsk obejmuje 50 (pięćdziesiąt) udziałów po 1.000,- (jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości 50.000,- (pięćdziesiąt tysięcy) złotych i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym.
 5. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
 6. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie Kapitału zakładowego nie stanowi zmiany umowy Spółki, o ile nastąpi w terminie do dnia 31.12.2015 roku do maksymalnej kwoty 25.000.000,-(dwadzieścia pięć milionów) złotych przez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących.
 7. Udziały mogą być umarzane na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone. Udziały umarza się z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Wspólnikowi z tytułu umorzenia jego udziałów przysługuje wypłata kwoty równej wartości jego umorzonych udziałów, obliczonej na podstawie bilansu Spółki na koniec roku obrotowego poprzedzającego umorzenie udziałów.

§ 6.

 1. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zgromadzenie Wspólników w formie pisemnej.
 2. W razie braku zgody na zbycie udziałów, Zarząd Spółki lub Zgromadzenie Wspólników w terminie 30 dni powinien wskazać innego nabywcę, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
 3. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów od Wspólnika zbywającego udziały w proporcji do liczby posiadanych przez siebie udziałów i za cenę obliczoną na podstawie bilansu Spółki sporządzonego na koniec roku obrotowego poprzedzającego zbycie udziałów.
 4. Zgłoszenie prawa pierwszeństwa powinno zostać dokonane w ciągu miesiąca od daty powiadomienia przez Zarząd o powstaniu takiej możliwości. W razie istnienia kilku zgłoszeń, o wyborze nabywcy i ewentualnym podziale udziałów przeznaczonych do zbycia decyduje Zarząd Spółki.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 7.

Organami Spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Zarząd.

V. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 8.

 1. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 osób. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji.
 2. W przypadku Zarządu trzyosobowego w skład Zarządu wchodzi: Prezes, Wiceprezes i członek Zarządu.
 3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. Za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji uważa się ostatni pełny rok obrotowy przypadający w danej kadencji.

§ 9.

Do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Spółki umocowani są:

 1. w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu jednoosobowo,
 2. w przypadku Zarządu dwu- lub trzyosobowego - dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu wraz z prokurentem.

§ 10.

 1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu Spółki.
 3. Tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 11.

W imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej na podstawie uchwał Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu Spółki.

VI. RADA NADZORCZA

§ 12.

 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków, w tym z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji.
 2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazuje Zarząd Województwa Pomorskiego.
 3. Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazuje Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
 4. Jednego członka Rady Nadzorczej wskazuje Bank Gospodarstwa Krajowego.
 5. Sekretarza wybierają spośród siebie członkowie Rady Nadzorczej.

§ 13.

 1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
 2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. Za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji uważa się ostatni pełny rok obrotowy przypadający w danej kadencji.
 3. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników.
 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nich Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
 6. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu jednego tygodnia od chwili złożenia wniosku i odbyć się nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia jego złożenia.
 7. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zawiadomienie wysyłane telefaksem lub pocztą elektroniczną przynajmniej na trzy dni przed terminem posiedzenia, chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego trybu powiadomienia.
 8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego. Nie dotyczy to jedynie uchwały zatwierdzającej i zmieniającej regulamin działalności poręczycielskiej Funduszu, dla której ważności wymagane jest jej zatwierdzenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego, z tym zastrzeżeniem że niezgłoszenie uwag przez Bank Gospodarstwa Krajowego w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały jest równoznaczne z jej zatwierdzeniem.
 9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 14.

 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
 2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszej umowy Spółki lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  1a)   opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
  2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  3) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz z działalności Rady,
  4) ustalanie składu liczbowego Zarządu Spółki, powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz członków Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień §21 pkt.3;
  5) zawieszanie w czynnościach członka Zarządu Spółki, w tym Prezesa lub całego Zarządu,
  6) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu Spółki zgodnie z §11,-
  7) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia, gdy wartość tego prawa lub świadczenia przekracza kwotę 600.000 (sześćset tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem § 21 pkt 16, przy uwzględnieniu postanowień pkt 8,
  8) wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki oraz udzielenie przez Spółkę pożyczki, niezależnie od ich wielkości, z zastrzeżeniem § 21 pkt 16,
  9) wyrażanie zgody na udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest jakikolwiek podmiot z niżej wymienionych:

a. podmiot, w którym Spółka posiada akcje lub udziały;
b. osoby powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Zarządu Spółki;
c. członek Rady Nadzorczej lub osoby, które są z nimi powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa, podmiotami powiązanymi z nimi kapitałem lub poprzez pełnione funkcje.

  10) wybór rewidenta Spółki,
  11) opiniowanie projektów uchwał walnego zgromadzenia wspólników,
  12) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
  13) uchwalanie regulaminu działalności poręczycielskiej, z wyłączeniem taryf opłat i prowizji ustalanych przez  Zarząd

§ 15.

 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
 2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników.
 3. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
 4. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo żądać, aby Rada Nadzorcza uzyskała wszelkie informacje dotyczące Spółki lub aby zbadała uzyskane informacje dotyczące Spółki.

VII. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 16.

 1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.
 2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.
 4. Zarząd Spółki jest zobowiązany do zawiadomienia każdego Wspólnika o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników listem poleconym lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników.
 5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z ust. 3 i odbywa się nie później niż sześć tygodni od jego złożenia.

§ 17.

 1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
 2. Wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.
 3. Żądanie, o którym, mowa w ust.2, zgłoszone po dokonaniu zawiadomień o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 18.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się na terenie województwa pomorskiego.

§ 19.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile niniejsza umowa Spółki lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.

§ 20.

Na mocy niniejszej umowy wypracowany zysk przeznacza się wyłącznie na kapitały lub fundusze Spółki, które będą służyć realizacji jej celu działania określonego w §4 ust.1 niniejszej umowy.

§ 21.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:

1) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz jej rocznych i wieloletnich programów działania;
2) ustalanie składu liczbowego Rady Nadzorczej, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
3) powołanie Prezesa pierwszej kadencji;
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki,
5) udzielanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków,
6) podejmowanie uchwał dotyczących rozdysponowania wypracowanego zysku pomiędzy kapitał i fundusze Spółki, a także odnośnie pokrycia strat,
7) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki,
8) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
9) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
10) zmiana umowy Spółki wymaga zgody Wspólników, z których każdy posiada udziały o łącznej wartości co najmniej 100.000,00zł (sto tysięcy złotych),
11) podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zgody wspólników, z których każdy posiada udziały o łącznej wartości co najmniej 100.000,00zł (sto tysięcy złotych),
12) połączenie lub przekształcenie Spółki,
13) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
14) wybór likwidatorów,
15) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
16) wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia, gdy wartość tego prawa lub zobowiązania przekracza wartość kapitału zakładowego,
17) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy innej spółki lub przystąpienie do niej oraz zawarcie umowy o udziale w zyskach,
18) wyrażenie zgody na umorzenie udziałów,
19) inne sprawy przekazane przez zarząd.

VIII. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 22.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy upływa z końcem pierwszego kalendarzowego roku działania Spółki.

§ 23.

Za należyte prowadzenie księgowości Spółki odpowiada Zarząd Spółki.

§ 24.

Sprawy dotyczące lokowania środków finansowych Spółki reguluje regulamin Zarządu spółki.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych.

§ 26.

Koszty utworzenia Spółki ponoszą Wspólnicy proporcjonalnie do objętych w Spółce udziałów.

§ 27.

Wypisy tej umowy mogą być wydawane Wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości.

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Piotr Nowak
Odpowiada:Piotr Nowak
Wytworzył:Piotr Nowak
Data ostatniej zmiany:2016-03-16 11:58:09

Archiwum

Data Autor
2015-03-31 12:17 Piotr Nowak zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1406