Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
drukuj

Kontrola działalności Spółki

Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w 2023 r.

Lp.

Nazwa organu
kontroli

Data kontroli

Zakres przedmiotowy
prowadzonej kontroli

1

DORADZTWO Firma Consultingowo-Usługowa Biegłych Księgowych Sp. z o.o. w Elblągu

17.04.2023 – 15.05.2022

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

2

Izba Administracji Skarbowej

09.02.2023 - 20.02.2023

Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020

 
Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w 2022 r.

Lp.

Nazwa organu
kontroli

Data kontroli

Zakres przedmiotowy
prowadzonej kontroli

1

DORADZTWO Firma Consultingowo-Usługowa Biegłych Księgowych Sp. z o.o. w Elblągu

18.04.2022 – 25.05.2022

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

2

Rada Nadzorcza – kontrola indywidualna Członka RN

11.10.2022

Weryfikacja prawidłowości przygotowania i wdrożenia procedury nowego produktu „Zielone poręczenie” – umowa nr 39/ZI/20227

3

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Gdańsku

06.10.2022 

Prawidłowość realizacji Umowy Operacyjnej – Pożyczka na rozwój działalności poręczeniowej nr PFR/PDP/2020/10

 
Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w 2021 r.

Lp.

Nazwa organu
kontroli

Data kontroli

Zakres przedmiotowy
prowadzonej kontroli

1

Biuro Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o.

26.04.2021 – 17.05.2021

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

2

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

15.06.2021 - 19.08.2021

Kontrola wydatków kwalifikowalnych – opłat za zarządzanie do umowy operacyjnej 3/RPPM/15317/2018/DIF/087

3

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Gdańsku

31.07.2021 

Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji Umowy Operacyjnej nr PFR/REPO/1/2019/01

 
Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w 2020 r.

Lp.

Nazwa organu
kontroli

Data kontroli

Zakres przedmiotowy
prowadzonej kontroli

1

Biuro Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o.

05.05.2020 – 29.05.2020

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

2

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

08.07.2020 - 25.08.2020

Kontrola wydatków kwlifikowanych - opłat za zarządzanie do umowy operacyjnej nr 3/RPPM/15317/2018/I/DIF/087

3

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Gdańsku

31.07.2020 –  w toku

Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji Umowy Operacyjnej nr PFR/3/2018/II/14 na Usługę uruchomienia i zarządzania produktem gwarancyjnym dla części II zamówienia - Poręczenie z Reporęczeniem Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. w wysokości 20.000.000,00 PLN

 
Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w 2019 r.

Lp.

Nazwa organu
kontroli

Data kontroli

Zakres przedmiotowy
prowadzonej kontroli

1

Firma Consultingowo-Usługowa Biegłych Księgowych

DORADZTWO Sp. z o.o.

22.04.2019 – 23.05.2019

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

2

Instytucja Zarządzająca RPO WP

13.02.2019 - 01.03.2019

Badanie prawidłowości wykorzystania środków EFRR w ramach Działania 1.1 (Poddziałania 1.1.2), Działania 2.1 (Poddziałania 2.2.2) RPO WP 2014-2020 w ramach projektu Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+ (umowa operacyjna nr 3/RPPM/15317/2018/I/DIF/087)

3

BGK

28.10.2019 – 30.10.2019

Prawidłowość realizacji Umowy Operacyjnej nr 3/RPPM/15317/2018/I/DIF/087 Instrument Finansowy Poręczenie

 
Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w 2018 r.

Lp.

Nazwa organu
kontroli

Data kontroli

Zakres przedmiotowy
prowadzonej kontroli

1

Firma Consultingowo-Usługowa Biegłych Księgowych

DORADZTWO Sp. z o.o.

31.03.2018 – 27.04.2018

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

2

BGK

23.11.2018

Badanie wysokości zaangażowania wynikającego z portfela aktywnych poręczeń, portfela poręczeń wypłaconych w roku 2017, prawidłowości utworzenia rezerw na poręczenia wypłacone w 2017 roku.

3

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

28.11.2018 – 29.11.2018

Poprawność realizacji Umowy operacyjnej – Nowy Limit Reporęczenia nr 1.4/2012/FPIWP/1/084/NL-2/PFR/002, w szczególności: umowy operacyjne, koszty zarządzania, poprawność instrumentów informacji i promocji, ochrona danych osobowych.

 
Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w 2017 r.

Lp.

Nazwa organu
kontroli

Data kontroli

Zakres przedmiotowy
prowadzonej kontroli

1

Biuro Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o.

10.04.2017 – 28.04.2017

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

 
Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w 2016 r.

Lp.

Nazwa organu
kontroli

Data kontroli

Zakres przedmiotowy
prowadzonej kontroli

1

Biuro Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o.

05.04.2016 – 20.04.2016

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

2

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

29.07.2016– 17.08.2016

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest Zakład.

3

Najwyższa Izba Kontroli

20.09.2016 – 22.11.2016

Nazwa i tytuł kontroli: P/16/060 Wspieranie przedsiębiorczości przez regionalne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe.

4

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

12.12.2016 – 13.12.2016

Prawidłowość realizacji Umowy operacyjnej 1.3/2012/FPJWP/1/085 w zakresie kosztów zarządzania oraz poprawności realizacji informacji i promocji.

 
Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w 2015 r.
Lp.
Nazwa organu
kontroli
Data kontroli
Zakres przedmiotowy
prowadzonej kontroli
 
1
Bank Gospodarstwa Krajowego MFPJ
 od 31.08.2015  30.09.2015
Poprawność realizacji umów operacyjnych reporęczenie nr 1.5/2013/FPJWP/1/162 oraz 1.4/2012/FPJWP/1/084 w zakresie operacji II stopnia, kosztów zarządzania, informacji i promocji projektu oraz zaleceń pokontrolnych.
2
 

Audytor zewnętrzny na zlecenie

Banku Gospodarstwa Krajowego MFPJ
od 21.09.2015
06.10.2015

Analiza zagadnienia dotyczącego pokrywania się opłat pobieranych przez Fundusz od ostatecznych beneficjentów z kosztami zarzadzania refundowanymi przez MFPJ.

 
Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w 2014 r.
Lp.
Nazwa organu
kontroli
Data kontroli
Zakres przedmiotowy
prowadzonej kontroli
 
1
Urząd Kontroli Skarbowej
od 02.12.2013 - 31.12.2014 
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
 
2
Komisja Europejska
10.09.2014
Audyt dotyczący realizacji Inicjatywy JEREMIE
 
Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w 2013 r. 
Lp.
Nazwa organu
kontroli
Data kontroli
Zakres przedmiotowy
prowadzonej kontroli
 
1
Agencja Rozwoju
Pomorza SA
13-18.04.2013
Kontrola w zakresie finansowej, rzeczowej i merytorycznej realizacji Projektu WND-RPPM.01.04.00-00-004/08
„Powiatowe Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.”
 
2
Urząd Kontroli Skarbowej
od 02.12.2013 - 31.12.2014 
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
 
Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w 2012 r. 
Lp.
Nazwa organu
kontroli
Data kontroli
Zakres przedmiotowy
prowadzonej kontroli
 
1
Agencja Rozwoju
Pomorza SA
19-23.03.2012
Kontrola w zakresie finansowej, rzeczowej i merytorycznej realizacji Projektu WND-RPPM.01.04.00-00-004/08
„Powiatowe Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.”
 
2
Bank Gospodarstwa Krajowego
Menadżer Funduszu Powierniczego
JEREMIE
14-15.05.2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrola w zakresie poprawności realizacji Umowy Operacyjnej – Reporęczenie nr 1.1/2010/FPJWP/1/001 w obszarze kosztów zarządzania, informacji i promocji Projektu, realizacji zaleceń pokontrolnych (kontrola nr 1.1/2010/FPJWP/1/001/KP/15)
Weryfikacja wiarygodności składanych przez Pośrednika Finansowego oświadczeń w związku ze złożonymi Wnioskami o Wypłatę Reporęczenia, w obszarze zgodności tych oświadczeń z dokumentacją Operacji II Stopnia, w ramach Umowy Operacyjnej – Reporęczenie nr 1.1/2010/FPJWP/1/001
 
3
Bank Gospodarstwa Krajowego
Menadżer Funduszu Powierniczego
JEREMIE
20.07.2012
Weryfikacja poprawności realizacji Operacji II Stopnia przez Ostatecznych Beneficjentów wskazanych przez Instytucję zarządzającą w zakresie nakładania się dofinansowania, o którym mowa w pkt 3.5. Umowy Operacyjnej – Reporęczenie nr 1.1/2010/FPJWP/1/001
 
4
Bank Gospodarstwa Krajowego
Centrum Poręczeń i Gwarancji
24.10.2012
Kontrola w zakresie udzielania i wypłat poręczeń, w tym prawidłowości podejmowanych decyzji o udzieleniu i wypłacie poręczeń, prawidłowości tworzenia rezerw związanych z działalnością poręczeniową, prawidłowości przechowywania przyjętych przez Fundusz zabezpieczeń udzielonych poręczeń oraz prawidłowości lokowania środków Funduszu
 
Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w 2011 r.

Lp.

Nazwa organu kontroli

Data

Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli

1

Agencja Rozwoju Pomorza SA

07-14.02.2011

Kontrola w zakresie finansowej, rzeczowej i merytorycznej realizacji Projektu WND-RPPM.01.04.00-00-004/08

„Powiatowe Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.”

2

Bank Gospodarstwa Krajowego

Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE

09-10.06.2011

Kontrola w zakresie poprawności Operacji II Stopnia wg stanu na dzień 30.04.2011 w aspekcie prawidłowej realizacji Umowy Operacyjnej I Stopnia

3

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

07-17.11.2011

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne i innych składek, ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

4

Bank Gospodarstwa Krajowego

Centrum poręczeń i Gwarancji

23-25.11.2011

Kontrola w zakresie udzielania i wypłat, w tym prawidłowości podejmowanych decyzji o udzieleniu i wypłacie poręczeń, prawidłowości tworzenia rezerw związanych z działalnością poręczeniową, prawidłowości przechowywania przyjętych przez Fundusz zabezpieczeń udzielonych poręczeń

 
Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w 2010 r. 

Lp.

Nazwa organu kontroli

Data

Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli

1

Bank Gospodarstwa Krajowego

05-06.01.2010

Kontrola w zakresie utrzymywania standardów działalności poręczycielskiej, jakości portfela poręczeń oraz działalności operacyjnej PRFPK Sp. z o.o.

2

Bank Gospodarstwa Krajowego

18-19.11.2010

Kontrola w zakresie utrzymywania standardów działalności poręczycielskiej, jakości portfela poręczeń oraz działalności operacyjnej PRFPK Sp. z o.o.

 
 
 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Piotr Nowak
Odpowiada:Piotr Nowak
Wytworzył:Piotr Nowak
Data ostatniej zmiany:2024-06-26 09:30:00

Archiwum

Data Autor
2023-12-04 13:41 Piotr Nowak zobacz
2023-12-04 13:31 Piotr Nowak zobacz
2023-12-04 13:30 Piotr Nowak zobacz
2023-12-04 13:29 Piotr Nowak zobacz
2023-12-04 12:51 Piotr Nowak zobacz
2023-12-04 12:36 Piotr Nowak zobacz
2022-10-05 11:55 Piotr Nowak zobacz
2022-10-05 11:55 Piotr Nowak zobacz
2021-09-06 11:25 Piotr Nowak zobacz
2021-09-06 11:25 Piotr Nowak zobacz
2020-07-03 12:03 Piotr Nowak zobacz
2019-08-19 10:00 Piotr Nowak zobacz
2019-08-19 09:59 Piotr Nowak zobacz
2017-09-12 11:01 Piotr Nowak zobacz
2016-06-21 09:24 Piotr Nowak zobacz
2016-06-21 09:10 Piotr Nowak zobacz
2016-06-21 08:58 Piotr Nowak zobacz
2015-12-18 09:25 Piotr Nowak zobacz
2015-03-31 13:50 Piotr Nowak zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2125