Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zamościu
drukuj

Statut prawny


STATUT
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Zamościu
 

 

 

 § 1. 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zamościu, zwany dalej Inspektoratem, działa na podstawie niniejszego Statutu, oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1077 z późn zm.);
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016 r. poz. 1870 z późn zm.);
 3. ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. 2015 r. poz. 525 z późn zm.);
 4. zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi Nr 3,poz. 3).

 

§ 2. 

 1. Siedzibą Inspektoratu jest miasto Zamość.
 2. Obszarem działania Inspektoratu jest Zamość - miasto na prawach powiatu oraz powiat zamojski.

 

§ 3. 

 1. Inspektorat prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu, zwany dalej Powiatowym Lekarzem Weterynarii, jest dysponentem III stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

 

§ 4. 

 1. Działalnością Inspektoratu kieruje Powiatowy Lekarz Weterynarii.
 2. Powiatowy Lekarz Weterynarii wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy oraz Inspektoratu.
 3. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca.
 4. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii i jego Zastępcy lub czasowej niemożności wykonywania przez nich obowiązków, działalnością Inspektoratu kieruje osoba upoważniona pisemnie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 

 § 5. 

Inspektorat zapewnia realizację zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej oraz w przepisach odrębnych.

 

§6. 

Szczegółową organizację i tryb pracy Inspektoratu oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w jego skład określa regulamin organizacyjny ustalony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w uzgodnieniu z Lubelskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Adrian Wojda
Odpowiada:Adrian Wojda
Wytworzył:Adrian Wojda
Data ostatniej zmiany:2017-03-13 12:38:28

Archiwum

Data Autor
2017-03-13 12:37 Adrian Wojda zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1419