Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zamościu
drukuj

Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zamościu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zamościu.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. pochodzą z różnych źródeł,
 2. opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 3. posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 18.09.2020 r.

Wygląd strony

 1. Serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące
 2. Możliwa zmiana wielkości czcionki
 3. Zastosowano prawidłowy kontrast
 4. Wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wyznaczonymi osobami ds. dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Zamościu są: Ewa Waryszak, Adrian Wojda. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu (84) 616-92-84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zamościu odbywa się schodami. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe do budynku znajdują się powyżej poziomu chodnika. Powiatowy Inspektorat Weterynarii ulokowany jest na parterze oraz 1 piętrze.
 2. Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych, występują bariery architektoniczne.
 3. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parking przed budynkiem jest ogólnodostępny, nie występują problemy z zaparkowaniem samochodu.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W urzędzie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego, nie ma przeciwwskazań co do wykorzystania tłumacza online.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kontakt z urzędem

Kontakt z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Zamościu możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. Korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: zamosc.piw@wiw.lublin.pl
 2. Poprzez platformę ePUAP, adres skrytki: /PIW-zamosc/SkrytkaESP
 3. Listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zamościu ul. Sienkiewicza 24, 22-400 Zamość
 4. Telefonicznie: (84) 616-92-84, za pomocą faksu (84) 638-14-62

 

- Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021 – 2023

- Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 

Artykuły

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Osoby odpowiedzialne

Autor:Adrian Wojda
Odpowiada:Adrian Wojda
Wytworzył:Adrian Wojda
Data ostatniej zmiany:2021-08-31 12:55:28

Archiwum

Data Autor
2021-08-31 12:54 Adrian Wojda zobacz
2021-08-31 12:39 Adrian Wojda zobacz
2021-08-31 12:29 Adrian Wojda zobacz
2021-08-31 12:29 Adrian Wojda zobacz
2021-08-31 12:28 Adrian Wojda zobacz
2021-08-31 12:28 Adrian Wojda zobacz
2020-09-18 14:13 Adrian Wojda zobacz
2020-09-18 14:12 Adrian Wojda zobacz
2020-09-18 13:11 Adrian Wojda zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 537