Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zamościu
drukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności https://www.e-bip.org.pl/piwzamosc

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zamościu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.e-bip.org.pl/piwzamosc.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Jesteśmy w trakcie prac nad udoskonaleniem strony pod kątem spójności informacji oraz poprawy nawigacji

Wyłączenia

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wyznaczonymi osobami ds. dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Zamościu są: Ewa Waryszak, Adrian Wojda. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, adres poczty elektronicznej zamosc.piw@wiw.lublin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 616-92-84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zamościu odbywa się schodami. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe do budynku znajdują się powyżej poziomu chodnika. Powiatowy Inspektorat Weterynarii ulokowany jest na parterze oraz 1 piętrze.
 2. Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych, występują bariery architektoniczne.
 3. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parking przed budynkiem jest ogólnodostępny, nie występują problemy z zaparkowaniem samochodu.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W urzędzie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego, nie ma przeciwwskazań co do wykorzystania tłumacza online.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

- Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021 – 2023

- Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

- Wzor wniosku o zapewnienie dostepnosc

 

Artykuły

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Osoby odpowiedzialne

Autor:Adrian Wojda
Odpowiada:Adrian Wojda
Wytworzył:Adrian Wojda
Data ostatniej zmiany:2024-03-27 13:28:10

Archiwum

Data Autor
2024-03-27 13:27 Adrian Wojda zobacz
2023-03-31 14:22 Adrian Wojda zobacz
2022-03-30 22:25 Adrian Wojda zobacz
2022-03-30 22:13 Adrian Wojda zobacz
2021-08-31 12:55 Adrian Wojda zobacz
2021-08-31 12:54 Adrian Wojda zobacz
2021-08-31 12:39 Adrian Wojda zobacz
2021-08-31 12:29 Adrian Wojda zobacz
2021-08-31 12:29 Adrian Wojda zobacz
2021-08-31 12:28 Adrian Wojda zobacz
2021-08-31 12:28 Adrian Wojda zobacz
2020-09-18 14:13 Adrian Wojda zobacz
2020-09-18 14:12 Adrian Wojda zobacz
2020-09-18 13:11 Adrian Wojda zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1899