Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu
drukuj

Nabór do pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - starszy specjalista sekcji uzgodnień

OGŁOSZENIE

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu ogłasza konkurs na stanowisko pracy:

STARSZY SPECJALISTA SEKCJI UZGODNIEŃ

w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282 t.j.) dla stanowisk urzędnicych:

- Jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2,3 ustawy
- Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
- Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- Posiada wykształcenie wyższe inżynierski oraz minimum 5 lat stażu pracy
- Cieszy się nieposzlakowaną opinią
- Bardzo dobra znajomość programu EDIOM oraz programu Map View
- Posiada prawo jazdy kategorii "B"
* Bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na w/w stanowisku, w szczególności:

- Ustawa o drogach publicznych
- Ustawa o samorządzie powiatowym
- Kodeks postępowania administracyjnego
- Ustawa - prawo budowlane
- Prawo geodezyjne i kartograficzne

2 WYMAGANIA DODATKOWE: bardzo dobra znajomość obsługi komputera, staż pracy na stanowisku obejmującym zakres zadań wyszczególnionych w pkt.3.

3 ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU: przygotowywanie wniosków i rozliczaniu otrzymanych środków (dotacje celowe, fundusze strukturalne, fundusze z Banku Światowego i inne), opracowywanie sprawozdań, analiz i bieżących informacji z realizacji wykonywanych zadań, współpraca ze Starostwem Powiatowym w sprawie regulacji stanu prawnego oraz wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod budowę dróg powiatowych, gromadzenie danych do ewidencji dróg powiatowych oraz mostów na terenie powiatu żywieckiego, gromadzenie danych techiczno-eksploatacyjnych i przechowywanie dokumentacji technicznej, ewidencja dokumentacji technicznej.

4 INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU: częste wyjazdy w teren, praca przy komputerze powyżej 4 godzin, praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, kontakt z interesantami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w czerwcu wynosił poniżej 6%.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. List motywacyjny.
2. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (w załączeniu).
3. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (w załączeniu).
4. Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii „B” (w załączeniu).
5. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
6. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy(świadectwa pracy, zaświadczenia).

Dokumenty od pkt 1 do pkt 4 powinny być własnoręcznie podpisane.

Wybór kandydatów będzie składał się z dwóch etapów.
Pierwszy etap będzie polegał na sprawdzeniu podanych w ogłoszeniu wymagań formalnych. Kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikują się do drugiego etapu rekrutacji.
Drugi etap będzie polegał na przeprowadzeniu testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Zakres testu i rozmowy będzie obejmował akty prawne i tematykę wskazaną w punkcie 1 i 2.
Test oraz rozmowa zostaną przeprowadzone w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec.
Wyniki poszczególnych etapów rekrutacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu (https://www.e-bip.org.pl/pzd_zywiec/) oraz tablicy ogłoszeń w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu.

Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, (I piętro) lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec, do dnia 28.07.2022 r. (w przypadku przesłania pocztą liczy się data wypływu do PZD) z dopiskiem:

"KONKURS NA STANOWISKO: "STARSZY SPECJALISTA SEKCJI UZGODNIEŃ"

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-33) 862-05-72 lub 73, wew. 175 codziennie w dni robocze w godzinach od 6:45 do 14:45.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu https://www.e-bip.org.pl/pzd_zywiec/ oraz tablicy ogłoszeń Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Starszy referent

OGŁOSZENIE

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu ogłasza konkurs na stanowisko pracy:

STARSZY REFERENT

w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

- zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 t.j. z późń. zm.) dla stanowisk urzędniczych:
* jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2,3 ustawy
*posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
*posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku
* nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
* cieszy się nieposzlakowana opinią
* posiada prawo jazdy kat „B”

- posiada wykształcenie min. srednie ekonomiczne i 2 lata stażu pracy
lub posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne
- posiada bardzo dobrą umiejetność obsługi programu: Bestia, vulcan, Płatnik, Symfonia Kadry-Płace, FK Rekord
- bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na w/w stanowisku, w szczególności:

* ustawa o rachunkowości
* ustawa o finansach publicznych
* ustawa Prawo Zamówień Publicznych

2. WYMAGANIA DODATKOWE: posiada znajomość przepisów prawa podatkowego oraz bardzo dobrą znajomość obsługi komputera

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

• prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
• sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowych
• przygotowanie do zapłaty dowodów księgowych wydatków budżetowych i inwestycji
• dekretacja dowodów księgowych
• sporządzanie i prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji księgowej
• współpraca z Wydziałem Finansowym Starostwa Powiatowego w Żywcu w zakresie wykonania budżetu
• przygotowywanie dokumentów do sprawozdań finansowych
• przygotowywanie i wysyłanie deklaracji ZUS

4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU: praca przy komputerze powyżej 4 godzin, praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy

Wynagrodzenie zasadnicze brutto 3300.-

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w kwietniu 2022 wynosił poniżej 6%.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. List motywacyjny
2. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (w załączeniu).
3. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (w załączeniu).
4. Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii „B” (w załączeniu).
5. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
6. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).

Dokumenty od pkt 1 do pkt 4 powinny być własnoręcznie podpisane.

Wybór kandydatów będzie składał się z dwóch etapów.

Pierwszy etap będzie polegał na sprawdzeniu podanych w ogłoszeniu wymagań formalnych. Kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikują się do drugiego etapu rekrutacji.

Drugi etap będzie polegał na przeprowadzeniu testu, rozmowy kwalifikacyjnej oraz zadaniach praktycznych. Zakres testu, rozmowy oraz zadań praktycznych będzie obejmował akty prawne i tematykę wskazaną w punkcie 1 i 2.

Test, rozmowa oraz zadania praktyczne zostaną przeprowadzone w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec.

Wyniki poszczególnych etapów rekrutacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu (https://www.e-bip.org.pl/pzd_zywiec/) oraz tablicy ogłoszeń w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu.

Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, (I piętro) lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec, do dnia 20.05.2022 r. (w przypadku przesłania pocztą liczy się data wypływu do PZD) z dopiskiem:

„KONKURS NA STANOWISKO: „starszy referent”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-33) 862-05-72 lub 73, wew. 175 codziennie w dni robocze w godzinach od 6:45 do 14:45.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu https://www.e-bip.org.pl/pzd_zywiec/ oraz tablicy ogłoszeń Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu.


Ogłoszenie o naborze na stanowisko - KIEROWNIK SEKCJI UZGODNIEŃ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

KIEROWNIK SEKCJI UZGODNIEŃ I OCHRONY ŚRODOWISKA

w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.) dla stanowisk urzędniczych:

* jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2,3 ustawy
* posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
* nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
* posiada wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności budowlanej, drogowej lub mostowej lub wyższe o kierunku inżynieria środowiska oraz minimum 5 lat stażu pracy.
* cieszy się nieposzlakowana opinią
* posiada prawo jazdy kategorii „B”

- bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na w/w stanowisku, w szczególności:

* ustawa o drogach publicznych
* ustawa o samorządzie powiatowym
* kodeks postępowania administracyjnego
* ustawa – prawo budowlane

2. WYMAGANIA DODATKOWE: bardzo dobra znajomość obsługi komputera, staż pracy na stanowisku obejmującym zakres zadań wyszczególnionych w pkt. 3.

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU: kierownie sekcją uzgodnień, zlecanie robót dokumentacji technicznej i kosztorysów, nadzór, odbiory dla: robót modernizacji i remontu kapitalnego dróg, robót utrzymaniowych z regeneracjami i powierzchniowym utrwalaniem dróg włącznie, opracowywanie sprawozdań, analiz i bieżących informacji z realizacji wykonywanych zadań, pomoc w przygotowaniu specyfikacji szczegółowych warunków umowy oraz określenia przedmiotu zamówienia do przetargów, przygotowywanie wniosków i rozliczanie otrzymanych środków (dotacje celowe, fundusze z budżetu państwa na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, fundusze unijne oraz inne środki zewnętrznne), prowadzenie spraw w zakresie gruntów zajętych pod drogę - regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne wg. stanu na dzień 31.12.1998 r.., kompletowanie dokumentacji technicznej inwestycji w celu otrzymania pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót, współpraca ze Starostwem Powiatowym w Żywcu w zakresie przygotowania wniosków i ich rozliczania (dotacji celowe, fundusze z budżetu państwa na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, fundusze unijne i inne środki zewnętrzne), czuwanie nad terminowością rozliczanych zadań w stosunku do zawartych umów, obliczanie kar.

4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU: częste wyjazdy w teren, praca przy komputerze powyżej 4 godzin, praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, kontakt z interesantami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w grudniu 2021 wynosił poniżej 6%.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

- List motywacyjny
- Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (w załączeniu).
- Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (w załączeniu).
- Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii „B” (w załączeniu).
- Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
- Kserokopie świadectw pracy.

Dokumenty w punkcie 5 od poz. 1 do poz. 4 powinny być własnoręcznie podpisane.

Wybór kandydatów będzie składał się z dwóch etapów.
Pierwszy etap będzie polegał na sprawdzeniu podanych w ogłoszeniu wymagań formalnych. Kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikują się do drugiego etapu rekrutacji.
Drugi etap będzie polegał na przeprowadzeniu testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Zakres testu i rozmowy będzie obejmował akty prawne i tematykę wskazaną w punkcie 1. Informacja o terminie testu i rozmowy zostanie przekazana kandydatom we wskazany przez nich sposób.
Test oraz rozmowa zostaną przeprowadzone w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec.
Wyniki poszczególnych etapów rekrutacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu (https://www.e-bip.org.pl/pzd_zywiec/) oraz tablicy ogłoszeń w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu.

Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, (I piętro) lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec, do dnia 09.02.2022 r. (w przypadku przesłania pocztą liczy się data wypływu do PZD) z dopiskiem:

„KONKURS NA STANOWISKO: „KIEROWNIK SEKCJI UZGODNIEŃ I OCHRONY ŚRODOWISKA”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-33) 862-05-72 lub 73, wew. 175 codziennie w dni robocze w godzinach od 6:45 do 14:45.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu https://www.e-bip.org.pl/pzd_zywiec/ oraz tablicy ogłoszeń Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu.

……………………………………………………………
(Dyrektor PZD w Żywcu)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Starszy referent - mosty

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

STARSZY REFERENT

w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.) dla stanowisk urzędniczych:

* jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2,3 ustawy
* posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
* nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
* posiada wykształcenie średnie techniczne o kierunku lub specjalności budowlanej, drogowej lub mostowej i 2 lata stażu pracy lub wyższe techniczne o kierunku lub specjalności budowlanej, drogowej lub mostowej
* cieszy się nieposzlakowana opinią
* posiada prawo jazdy kategorii „B”

- bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na w/w stanowisku, w szczególności:

* ustawa o drogach publicznych
* ustawa o samorządzie powiatowym
* kodeks postępowania administracyjnego
* ustawa – prawo budowlane

2. WYMAGANIA DODATKOWE: bardzo dobra znajomość obsługi komputera, staż pracy na stanowisku obejmującym zakres zadań wyszczególnionych w pkt. 3, praktyka zawodowa w wykonawstwie drogowo-mostowym.

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU: uczestniczenie w przeglądach obiektów mostowych, przygotowywanie dokumentacji związanej z przekazaniem obiektów mostowych innym zarządcom, prowadzenie ksiąg obiektów mostowych, przygotowywanie sprawozdań w zakresie gospodarki mostowej, ewidencjonowanie wydatków ponoszonych na bieżące utrzymanie obiektów mostowych, kontrola prowadzonych robót w zakresie prawidłowego oznakowania, prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej, uczestniczenie w odbiorach robót mostowych.

4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU: częste wyjazdy w teren, praca przy komputerze powyżej 4 godzin, praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, kontakt z interesantami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w grudniu 2021 wynosił poniżej 6%.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

- List motywacyjny
- Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (w załączeniu).
- Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (w załączeniu).
- Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii „B” (w załączeniu).
- Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
- Kserokopie świadectw pracy.


Dokumenty w punkcie 5 od poz. 1 do poz. 4 powinny być własnoręcznie podpisane.

Wybór kandydatów będzie składał się z dwóch etapów.
Pierwszy etap będzie polegał na sprawdzeniu podanych w ogłoszeniu wymagań formalnych. Kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikują się do drugiego etapu rekrutacji.
Drugi etap będzie polegał na przeprowadzeniu testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Zakres testu i rozmowy będzie obejmował akty prawne i tematykę wskazaną w punkcie 1. Informacja o terminie testu i rozmowy zostanie przekazana kandydatom we wskazany przez nich sposób.
Test oraz rozmowa zostaną przeprowadzone w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec.
Wyniki poszczególnych etapów rekrutacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu (https://www.e-bip.org.pl/pzd_zywiec/) oraz tablicy ogłoszeń w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu.

Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, (I piętro) lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec, do dnia 09.02.2022 r. (w przypadku przesłania pocztą liczy się data wypływu do PZD) z dopiskiem:

„KONKURS NA STANOWISKO: „STARSZY REFERENT”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-33) 862-05-72 lub 73, wew. 175 codziennie w dni robocze w godzinach od 6:45 do 14:45.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu https://www.e-bip.org.pl/pzd_zywiec/ oraz tablicy ogłoszeń Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu.

……………………………………………………………
(Dyrektor PZD w Żywcu)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Starszy referent - mosty

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

STARSZY REFERENT

w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.) dla stanowisk urzędniczych:

* jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2,3 ustawy
* posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
* nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
* posiada wykształcenie średnie techniczne o kierunku lub specjalności budowlanej, drogowej lub mostowej i 2 lata stażu pracy lub wyższe techniczne o kierunku lub specjalności budowlanej, drogowej lub mostowej
* cieszy się nieposzlakowana opinią
* posiada prawo jazdy kategorii „B”

- bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na w/w stanowisku, w szczególności:

* ustawa o drogach publicznych
* ustawa o samorządzie powiatowym
* kodeks postępowania administracyjnego
* ustawa – prawo budowlane

2. WYMAGANIA DODATKOWE: bardzo dobra znajomość obsługi komputera, staż pracy na stanowisku obejmującym zakres zadań wyszczególnionych w pkt. 3, praktyka zawodowa w wykonawstwie drogowo-mostowym.

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU: uczestniczenie w przeglądach obiektów mostowych, przygotowywanie dokumentacji związanej z przekazaniem obiektów mostowych innym zarządcom, prowadzenie ksiąg obiektów mostowych, przygotowywanie sprawozdań w zakresie gospodarki mostowej, ewidencjonowanie wydatków ponoszonych na bieżące utrzymanie obiektów mostowych, kontrola prowadzonych robót w zakresie prawidłowego oznakowania, prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej, uczestniczenie w odbiorach robót mostowych.

4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU: częste wyjazdy w teren, praca przy komputerze powyżej 4 godzin, praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, kontakt z interesantami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w grudniu 2021 wynosił poniżej 6%.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

- List motywacyjny
- Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (w załączeniu).
- Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (w załączeniu).
- Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii „B” (w załączeniu).
- Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
- Kserokopie świadectw pracy.


Dokumenty w punkcie 5 od poz. 1 do poz. 4 powinny być własnoręcznie podpisane.

Wybór kandydatów będzie składał się z dwóch etapów.
Pierwszy etap będzie polegał na sprawdzeniu podanych w ogłoszeniu wymagań formalnych. Kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikują się do drugiego etapu rekrutacji.
Drugi etap będzie polegał na przeprowadzeniu testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Zakres testu i rozmowy będzie obejmował akty prawne i tematykę wskazaną w punkcie 1. Informacja o terminie testu i rozmowy zostanie przekazana kandydatom we wskazany przez nich sposób.
Test oraz rozmowa zostaną przeprowadzone w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec.
Wyniki poszczególnych etapów rekrutacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu (https://www.e-bip.org.pl/pzd_zywiec/) oraz tablicy ogłoszeń w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu.

Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, (I piętro) lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec, do dnia 23.01.2022 r. (w przypadku przesłania pocztą liczy się data wypływu do PZD) z dopiskiem:

„KONKURS NA STANOWISKO: „STARSZY REFERENT”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-33) 862-05-72 lub 73, wew. 175 codziennie w dni robocze w godzinach od 6:45 do 14:45.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu https://www.e-bip.org.pl/pzd_zywiec/ oraz tablicy ogłoszeń Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu.

……………………………………………………………
(Dyrektor PZD w Żywcu)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Starszy referent - mosty

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

STARSZY REFERENT

w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.) dla stanowisk urzędniczych:

* jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2,3 ustawy
* posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
* nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
* posiada wykształcenie średnie techniczne o kierunku lub specjalności drogowej lub mostowej i 2 lata stażu pracy lub wyższe techniczne o kierunku lub specjalności drogowej lub mostowej
* cieszy się nieposzlakowana opinią
* posiada prawo jazdy kategorii „B”

- bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na w/w stanowisku, w szczególności:

* ustawa o drogach publicznych
* ustawa o samorządzie powiatowym
* kodeks postępowania administracyjnego
* Ustawa – prawo budowlane

2. WYMAGANIA DODATKOWE: dobra znajomość obsługi komputera, staż pracy na stanowisku obejmującym zakres zadań wyszczególnionych w pkt. 3, praktyka zawodowa w wykonawstwie drogowo-mostowym.

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU: uczestniczenie w przeglądach obiektów mostowych, przygotowywanie dokumentacji związanej z przekazaniem obiektów mostowych innym zarządcom, prowadzenie ksiąg obiektów mostowych, przygotowywanie sprawozdań w zakresie gospodarki mostowej, ewidencjonowanie wydatków ponoszonych na bieżące utrzymanie obiektów mostowych, kontrola prowadzonych robót w zakresie prawidłowego oznakowania, prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej, uczestniczenie w odbiorach robót mostowych.

4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU: częste wyjazdy w teren, praca przy komputerze powyżej 4 godzin, praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, kontakt z interesantami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w listopadzie 2021 wynosił poniżej 6%.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

- List motywacyjny
- Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (w załączeniu).
- Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (w załączeniu).
- Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii „B” (w załączeniu).
- Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
- Kserokopie świadectw pracy.


Dokumenty w punkcie 5 od poz. 1 do poz. 4 powinny być własnoręcznie podpisane.

Wybór kandydatów będzie składał się z dwóch etapów.
Pierwszy etap będzie polegał na sprawdzeniu podanych w ogłoszeniu wymagań formalnych. Kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikują się do drugiego etapu rekrutacji.
Drugi etap będzie polegał na przeprowadzeniu testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Zakres testu i rozmowy będzie obejmował akty prawne i tematykę wskazaną w punkcie 1. Informacja o terminie testu i rozmowy zostanie przekazana kandydatom we wskazany przez nich sposób.
Test oraz rozmowa zostaną przeprowadzone w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec.
Wyniki poszczególnych etapów rekrutacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu (https://www.e-bip.org.pl/pzd_zywiec/) oraz tablicy ogłoszeń w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu.

Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, (I piętro) lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec, do dnia 27.12.2021 r. (w przypadku przesłania pocztą liczy się data wypływu do PZD) z dopiskiem:

„KONKURS NA STANOWISKO: „STARSZY REFERENT”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-33) 862-05-72 lub 73, wew. 175 codziennie w dni robocze w godzinach od 6:45 do 14:45.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu https://www.e-bip.org.pl/pzd_zywiec/ oraz tablicy ogłoszeń Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu.

……………………………………………………………
(Dyrektor PZD w Żywcu)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Główny księgowy

OGŁOSZENIE

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu ogłasza konkurs na stanowisko pracy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec
1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
Zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o finansach publicznych Głównym Księgowym, z zastrzeżeniem ust. 9, może być osoba, która:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

Ponadto posiada:
- umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (Windows, Excel, Word) oraz programami finansowo-księgowymi: Rekord, Vulcan, Bestia.
- znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do przedmiotowej ustawy; ustawy o zamówieniach publicznych i przepisach wykonawczych, o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób fizycznych, systemie ubezpieczeń społecznych i o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
- znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej;
- znajomość przepisów dotyczących gospodarowania mieniem jednostki;
- umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych;
- odpowiedzialność, systematyczność, terminowość i dokładność w pracy;
- posiada prawo jazdy kategorii „B”;
2. WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Doświadczenie w prowadzeniu rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki budżetowej.
2. Doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku w obszarze finansów i rachunkowości.
3. Znajomość programu Płatnik.
3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
1. Prowadzenie ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) w zakresie wydatków;
2. Zapewnienie prawidłowej realizacji polityki finansowej Powiatowego Zarządu Dróg.
3. Wykonywania określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
4. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora PZD dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności obiegu dokumentów finansowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji składników majątkowych jednostki i zakładowego planu kont.
5. Opracowywanie planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg oraz nadzorowanie jego realizacji.
6. Prowadzenie ewidencji zmian w planie finansowym jednostki.
7. Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podlegania lub zwolnienia z podatku VAT.
8. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej.
9. Kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań finansowych.
10. Wykonywanie obowiązków głównego księgowego wynikających z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
11. Organizowanie pracy działu finansowego.
12. Przygotowywanie projektów aktów prawnych Dyrektora jednostki z zakresu działania działu.
13. Opracowywanie sprawozdań, analiz i bieżących informacji realizacji zadań działu dla potrzeb Dyrektora PZD, Starostwa Powiatowego, Zarządu Powiatu, Rady Powiatu i Komisji.
14. Sporządzanie sprawozdania finansowego Powiatowego Zarządu Dróg.
15. Zapewnienie przestrzegania przy realizacji zadań gospodarczo-finansowych działu zasad wynikających z prawa zamówień publicznych.
16. Współdziałanie z innymi działami, służbami jednostki, Starostwa Powiatowego, a także organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innymi jednostkami realizującymi zadania społeczno-gospodarcze na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg.

4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU: praca przy komputerze powyżej 4 godzin, praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w październiku 2021 wynosił poniżej 6%.

5.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. List motywacyjny.
2. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (w załączeniu).
3. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych. Braku prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwo skarbowe (w załączeniu).
4. Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii „B” (w załączeniu).
5. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
6. Kserokopie świadectw pracy.

Dokumenty od pkt 1 do pkt 4 powinny być własnoręcznie podpisane.

Wybór kandydatów będzie składał się z dwóch etapów.
Pierwszy etap będzie polegał na sprawdzeniu podanych w ogłoszeniu wymagań formalnych. Kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikują się do drugiego etapu rekrutacji.
Drugi etap będzie polegał na przeprowadzeniu testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Zakres testu i rozmowy będzie obejmował akty prawne i tematykę wskazaną w punkcie 1. Informacja o terminie testu i rozmowy zostanie przekazana kandydatom we wskazany przez nich sposób.
Test oraz rozmowa zostaną przeprowadzone w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec.
Wyniki poszczególnych etapów rekrutacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu (https://www.e-bip.org.pl/pzd_zywiec/) oraz tablicy ogłoszeń w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu.

Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, (I piętro) lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec, do dnia 03.12.2021 r. (w przypadku przesłania pocztą liczy się data wypływu do PZD) z dopiskiem:

„KONKURS NA STANOWISKO: „GŁÓWNY KSIĘGOWY”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-33) 862-05-72 lub 73, wew. 175 codziennie w dni robocze w godzinach od 6:45 do 14:45.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu https://www.e-bip.org.pl/pzd_zywiec/ oraz tablicy ogłoszeń Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu.

……………………………………………………………
(Dyrektor PZD w Żywcu)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Starszy referent

OGŁOSZENIE

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu ogłasza konkurs na stanowisko pracy:

STARSZY REFERENT

w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

- bardzo dobra znajomość programu EDIOM oraz programu Map View
- posiada prawo jazdy kategorii „B”
- bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na w/w stanowisku, w
szczególności:

* ustawa o drogach publicznych
* ustawa o samorządzie powiatowym
* kodeks postępowania administracyjnego

- zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.) dla stanowisk urzędniczych:

* jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2,3 ustawy
* posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
* nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
* posiada wykształcenie średnie i 2 lata stażu pracy lub wyższe techniczne
* cieszy się nieposzlakowana opinią

2. WYMAGANIA DODATKOWE: posiada znajomość przepisów prawa budowlanego oraz dobrą znajomość obsługi komputera, staż pracy na stanowisku obejmującym zakres zadań wyszczególnionych w pkt. 3

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

• opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego gmin
• wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń i obiektów nie związanych z gospodarką drogową i obsługą ruchu drogowego
• wydawanie zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym
• wydawanie opinii na lokalizację obiektów budowlanych przy drogach powiatowych
• naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg powiatowych
• naliczanie kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami zezwolenia
• uczestnictwo w wizjach na wezwanie geodetów – ustalenie granic działki
• prowadzenie zadań związanych z utrzymaniem pasa drogowego polegające na: inwentaryzacji pasa drogowego pod względem posadowionych reklam, uzgadnianiu i wydawaniu decyzji na umieszczenie reklam w pasie dróg powiatowych, uzgodnienie lokalizacji ogrodzeń od strony pasa drogowego dróg powiatowych.

4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU: częste wyjazdy w teren, praca przy komputerze powyżej 4 godzin, praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, kontakt z interesantami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w październiku 2021 wynosił poniżej 6%.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. List motywacyjny.
2. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (w załączeniu).
3. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (w załączeniu).
4. Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii „B” (w załączeniu).
5. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
6. Kserokopie świadectw pracy.


Dokumenty od pkt 1 do pkt 4 powinny być własnoręcznie podpisane.

Wybór kandydatów będzie składał się z dwóch etapów.
Pierwszy etap będzie polegał na sprawdzeniu podanych w ogłoszeniu wymagań formalnych. Kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikują się do drugiego etapu rekrutacji.
Drugi etap będzie polegał na przeprowadzeniu testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Zakres testu i rozmowy będzie obejmował akty prawne i tematykę wskazaną w punkcie 1. Informacja o terminie testu i rozmowy zostanie przekazana kandydatom we wskazany przez nich sposób.
Test oraz rozmowa zostaną przeprowadzone w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec.
Wyniki poszczególnych etapów rekrutacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu (https://www.e-bip.org.pl/pzd_zywiec/) oraz tablicy ogłoszeń w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu.

Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, (I piętro) lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec, do dnia 03.12.2021 r. (w przypadku przesłania pocztą liczy się data wypływu do PZD) z dopiskiem:

„KONKURS NA STANOWISKO: „STARSZY REFERENT”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-33) 862-05-72 lub 73, wew. 175 codziennie w dni robocze w godzinach od 6:45 do 14:45.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu https://www.e-bip.org.pl/pzd_zywiec/ oraz tablicy ogłoszeń Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu.

……………………………………………………………
(Dyrektor PZD w Żywcu)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - pomoc administracyjna

Wolne stanowisko


1) nazwa stanowiska: pomoc administracyjna;

2) proponowane wynagrodzenie: w kwocie 3000 zł brutto, dodatek za wysługę lat od 5% do 20% w zależności od udokumentowanego stażu pracy, premia re-gulaminowa przyznawana zgodnie z zakładowym regulaminem wynagradzania pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu

3) zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 nadzór, kontola, rozliczanie prac prowadzonych przez brygady liniowe
 sporządzanie i ewidencja czasu pracy brygad liniowych, urlopów
 przyjmowanie zgłoszeń dotyczących stanu utrzymania dróg powiatowych w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg
 koordynacja zimowego utrzymania dróg powiatowych w powierzonym zakresie
 wprowadzanie właściwego oznakowania dróg
 prowadzenie wskazanaej korespondencji
 sporządzanie i rozliczanie kart drogowych
 opiniowanie projektów organizacji ruchu

4) wymagane kwalifikacje:
 wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa lub transportu,
 doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 prawo jazdy kat „B”

5) wymagane dokumenty: kwestionariusz kandydata dostępny na stronie ………………………………………………………………….link do kwestionariusza, list moty-wacyjny, do wglądu dokumenty potwierdzające wykształcenie i dotychczasowy przebieg zatrudnienia.

6) termin i miejsce składania aplikacji: podania należy przesłać na adres e-mail kadry-kasa@pzd.zywiec.pl lub w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, ul. Leśniaka 102a, 34-300 Żywiec w terminie do 30 czerwca 2021 r.

7) informacje dodatkowe:
 umowa o pracę na czas określony,
 proponowana data zatrudnienia – lipiec 2021 r. – listopad 2022 r.
Kontakt: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu tel. 33 862 05 72/73 oraz 500 150 086 w godz. 7:30 – 14:30
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu adres: 34-300 Żywiec ul. Leśniaka 102a.


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w związku z przeprowadzaniem pro-cesu rekrutacji na stanowisko – pomoc administracyjna znajduje się na stronie:
http://pzd.zywiec.pl/ochrona-danych-osobowych/tutaj
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy dla potrzeb przyszłych rekrutacji
http://pzd.zywiec.pl/ochrona-danych-osobowych/tutaj

Osoby odpowiedzialne

Autor:Łukasz Rybarski
Odpowiada:Łukasz Rybarski
Wytworzył:Łukasz Rybarski
Data ostatniej zmiany:2022-08-04 13:48:38

Archiwum

Data Autor
2022-07-15 07:48 Łukasz Rybarski zobacz
2022-07-15 06:44 Anna Sitko zobacz
2022-07-14 14:48 Anna Sitko zobacz
2022-06-08 11:45 Anna Sitko zobacz
2022-05-27 09:13 Anna Sitko zobacz
2022-05-27 09:12 Anna Sitko zobacz
2022-05-27 09:11 Anna Sitko zobacz
2022-05-06 09:42 Anna Sitko zobacz
2022-05-06 09:40 Anna Sitko zobacz
2022-02-18 11:49 Anna Sitko zobacz
2022-02-11 14:15 Anna Sitko zobacz
2022-01-26 07:05 Anna Sitko zobacz
2022-01-13 13:35 Anna Sitko zobacz
2022-01-13 13:27 Anna Sitko zobacz
2022-01-13 13:26 Anna Sitko zobacz
2022-01-05 12:40 Anna Sitko zobacz
2021-12-15 09:25 Anna Sitko zobacz
2021-12-13 12:52 Anna Sitko zobacz
2021-12-10 11:28 Anna Sitko zobacz
2021-11-30 10:04 Anna Sitko zobacz
2021-11-30 10:02 Anna Sitko zobacz
2021-11-19 13:14 Anna Sitko zobacz
2021-11-19 13:13 Anna Sitko zobacz
2021-11-19 13:10 Anna Sitko zobacz
2021-06-22 07:15 Anna Sitko zobacz
2021-06-22 07:14 Anna Sitko zobacz
2021-06-22 07:14 Anna Sitko zobacz
2021-06-22 07:13 Anna Sitko zobacz
2021-06-22 07:12 Anna Sitko zobacz
2019-05-23 14:00 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2335