Biuletyn Informacji Publicznej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wałczu
drukuj

Organy Spółki

Organy Spółki

Zgromadzenie wspólników

   Maciej Żebrowski

  Burmistrz Miasta Wałcz

Rada Nadzorcza

Ewa Piotrowska

Przewodnicząca

 

Michał Terefenko

Sekretarz

 

Aneta Zdybel

Członek

Zarząd jednoosobowy

Mariusz Eysymontt

   Prezes Zarządu

 

 I. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności :

 l/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,

2/ zatwierdzanie bilansu i rachunku zysków i strat,

3/ udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium,

4/ podejmowanie uchwał o tworzeniu oddziałów,

5/ podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych spółek,

6/ podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia zysków lub pokrycia strat, wysokości odpisu na fundusze i kapitał zakładowy,

7/ podejmowanie uchwał dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu bądź jego nadzoru,

8/ podjęcie uchwały o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Towarzystwa,

9/ zbycie i wydzierżawianie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

10/ podejmowanie uchwał o zbyciu nieruchomości należących do Towarzystwa,

11/ wybór i odwołanie Rady Nadzorczej,

12/ podejmowanie uchwał w sprawie zmian w umowie spółki, w tym również podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego oraz o dopłatach,

13/ uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,

14/ uchwalenie regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa,

15/ podejmowanie innych uchwał przewidzianych aktami prawnymi.

II. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:

1/ sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Towarzystwa, a w szczególności:

a/ badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat zarówno co do zgodności z dokumentami, jak i stanem faktycznym,

b/ badanie sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa,

c/ analizowanie i opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie przeznaczenia źródeł i sposobów pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze itp.oraz przedstawianie opinii w tych sprawach Zgromadzeniu Wspólników.

2/ wnioskowanie lub zwoływanie zwyczajnych lub nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników,

3/ nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników,

4/ reprezentowanie Towarzystwa w umowach pomiędzy Towarzystwem a Zarządem tudzież w sporach między nimi,

5/ zatwierdzanie działań Zarządu w przypadku: a/ wystąpienia o kredyt w Krajowym Funduszu Mieszkaniowym, jak również u innych kredytodawców,

b/ korzystania z funduszu inwestycyjnego,

c/ rocznych planów finansowych,

d/ zasad ustalania wynagrodzeń pracowników Towarzystwa.

6/ wgląd do wszystkich dokumentów Towarzystwa oraz żądanie wyjaśnień od Zarządu.

7/ powoływanie i odwoływanie Zarządu

III. Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należą wszystkie sprawy, których nie zastrzega dla innych organów Kodeks Spółek Handlowych oraz zapisy aktu założycielskiego.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Krystynsa Kalwasińska
Odpowiada:Kalwasińska
Wytworzył:Kalwasińska
Data ostatniej zmiany:2024-02-29 14:29:59

Archiwum

Data Autor
2021-12-02 07:52 Krystynsa Kalwasińska zobacz
2021-12-02 07:52 Krystynsa Kalwasińska zobacz
2021-04-19 09:32 Krystynsa Kalwasińska zobacz
2021-04-09 10:46 Krystynsa Kalwasińska zobacz
2021-04-01 09:47 Teresa Kalwasińska zobacz
2021-03-31 15:07 Kalwasińska zobacz
2021-03-23 14:40 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 939