Biuletyn Informacji Publicznej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wałczu
drukuj

Zasady udostępniania informacji

Zasady udostępniania informacji

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.) każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej. Zgodnie z art. 10 ust. 1 powołanej ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, może być udostępniona na wniosek zainteresowanego.

Zgodnie z art. 5 powołanej ustawy prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji podlega ponadto ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Opłaty:

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Wnioskodawca zostanie poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 ust. 1 powołanej ustawy).

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałczu – siedziba: 78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9/2

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 powołanej ustawy).

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałczu wnioskodawcy przysługuje uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 17 powołanej ustawy).

Wymagane dokumenty (zob załączniki):

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Krystyna Kalwasińska
Odpowiada:Kalwasińska
Wytworzył:Kalwasińska
Data ostatniej zmiany:2021-04-09 11:23:36

Archiwum

Data Autor
2021-04-01 09:50 Teresa Kalwasińska zobacz
2021-03-31 16:14 Krystyna Kalwasińska zobacz
2021-03-31 16:13 Krystyna Kalwasińska zobacz
2021-03-31 15:55 Krystyna Kalwasińska zobacz
2021-03-31 15:54 Krystyna Kalwasińska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 532