Biuletyn Informacji Publicznej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wałczu
drukuj

Wykorzystanie informacji...

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446) przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, o których mowa w art. 3 powołanej ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Na podstawie art. 5 powołanej ustawy każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

1) udostępnionych w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego;

2) przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Zasady udostępniania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w rozdziale 2 powołanej ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji udostępnionych na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałczu.

Ponowne wykorzystanie informacji udostępnionych na podmiotowej stronie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałczu jest bezwarunkowe, niemniej podmiot wykorzystujący przedmiotową informację jest zobowiązany do umieszczenia w materiale, w którym wykorzystał informację, danych o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałczu nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Spółka zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałczu nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji sektora publicznego będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący tę informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące wyżej wymienionej Spółce.

Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadku, gdy informacja publiczna nie została udostępniona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałczu.

Spółka zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Krystyna Kalwasińska
Odpowiada:Kalwasińska
Wytworzył:Kalwasińska
Data ostatniej zmiany:2021-04-09 11:24:16

Archiwum

Data Autor
2021-04-01 09:50 Teresa Kalwasińska zobacz
2021-03-31 16:07 Krystyna Kalwasińska zobacz
2021-03-31 16:05 Krystyna Kalwasińska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 501