Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
drukuj

Archwium - Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mięscie Lubawskim przyłącza się do Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom, który obchodzony jest właśnie dziś, 10 września.

 

W 2021 roku w Polsce 1 496 dzieci i nastolatków podjęło próbę samobójczą, niestety 127 z tych przypadków zakończyło się śmiercią. W porównaniu do roku 2020 widoczny jest 77-procentowy wzrost zachowań samobójczych wśród młodzieży.

Dane dotyczące wszystkich zamachów samobójczych zakończonych zgonem w Polsce według Komendy Głównej Policji za rok 2021 mówią o 5 201 takich przypadkach.

Samobójstwom można zapobiegać. Uczymy się, jak udzielać pierwszej pomocy przy wypadku samochodowym czy zawale, tak samo powinniśmy uczyć się udzielania pierwszej pomocy emocjonalnej – ona też może uratować czyjeś życie. Jeśli dostrzegasz u kogoś bliskiego lub osoby z Twojego otoczenia niepokojące sygnały, chcesz pomóc, a nie wiesz jak, przyjdź do nas – alarmują pracownicy lubińskiego PCPR i wskazują, jakie sygnały mogą wskazywać na zagrożenie samobójstwem:

 • długotrwała zmiana nastroju – przygnębienie, płaczliwość, niepokój, rozdrażnienie;
 • wyraźne zmiany sposobu odżywiania się, zaburzenia snu;
 • trudności z koncentracją, rozkojarzenie przypominające nieobecność;
 • niechęć do rozmów, spotkań, wycofanie się z kontaktów z innymi;
 • utrata zainteresowania sprawami, które były ważne;
 • sięganie po substancje psychoaktywne;
 • odrzucanie pomocy, poczucie osamotnienia, opuszczenia przez innych;
 • poczucie bezradności i braku wiary w możliwość rozwiązania problemów;
 • poczucie winy, bycia złym człowiekiem i ciężarem dla innych;
 • skargi na nieustanne zmęczenie i towarzyszące im poczucie braku energii i niemocy;
 • wypowiadanie komunikatów o beznadziejności, bezsensie życia, o planach samobójczych;
 • poszukiwanie informacji jak odebrać sobie życie;
 • gromadzenie leków, przedmiotów do odebrania sobie życia;
 • pożegnania, przygotowanie listów, sporządzenie testamentu, domykanie spraw.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie można skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji specjalistów Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Warto też skorzystać z poradników dostępnych w Internecie (TUTAJ).

Wsparcie i pomoc można również uzyskać dzwoniąc na numery telefonów:

 • 800 70 22 22 – Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym,
 • 800 12 12 12 – wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysowej – infolinia dla dzieci, młodzieży i opiekunów,
 • 116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży,
 • 112 – w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

data publikacji: 09.09.2022r.                                                                                                            

  

Zaproszenie do udziału w badaniu PFRON aktywność społeczna i obywatelska.

Szanowni Państwo,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienie której zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Ankieta pozwoli zobrazować, jak kształtuje się aktywność społeczna i obywatelska osób niepełnosprawnych oraz jakie są w tym zakresie potrzeby. Ważnym zagadnieniem jest również poznanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie kontaktów z administracją publiczną.

Ankiety nie trzeba drukować. Wypełnia się ją i wysyła komputerowo.

Poniżej link do ankiety:

https://forms.office.com/r/L67G2bn1F9

Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 6 września 2022 r.

data publikacji 24.08.2022r.                                                                                                                 

 

Uwaga niepełnosprawni!!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim przypomina, że od dnia 01.09.2022 r. do dnia 10 października 2022 r. osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczące się w szkole policealnej, kolegium językowym lub pobierające naukę w szkole wyższej (studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe) mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnego i o dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (dojazd na uczelnię, zakup materiałów biurowych, dostęp do Internetu, itp.) w ramach Modułu II programu „Aktywny samorząd”.

Wnioski można składać w formie papierowej lub elektronicznej poprzez platformę https://sow.pfron.org.pl/

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu dostępne są pod nr telefonu (56) 474 31 96 oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3 w pokoju nr 4 a także na stronie internetowej 
www.pcprcentrumpomocy.e-bip.org.pl w zakładce „Aktywny samorząd” oraz na stronie internetowej PFRON. 

data publikacji: 24.08.2022r.                                                                                                               

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

Liczba miejsc pracy: 1, – Psycholog.

Forma zatrudnienia (do uzgodnienia): umowa o pracę na czas określony – ¼ etatu , lub ½ etatu bądź umowa zlecenie.

 1. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 Nowe Miasto Lubawskie

ul. Grunwaldzka 3

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pracy lub usług specjalistyczno - psychologicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
w ramach Zespołu do spraw pieczy zastępczej.

 1. Wymagania formalne niezbędne:
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • kandydat posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
 • 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,
 • kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz jego władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,
 • kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, samodzielność, dobra organizacja pracy.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy własnej, samodzielność,

komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność,

 • umiejętność oceny ryzyka i podejmowanie decyzji,
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu Office,
 • mobilność w dotarciu do środowiska pracy (mile widziane prawo jazdy kat. B).
 1. Przewidziany zakres zadań:
 • uczestnictwo w ocenie sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej,
 • sporządzanie diagnozy psychofizycznej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka,
 • wsparcie psychologiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, rodziców dzieci objętych tą pieczą oraz dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie realizowanych zadań,
 • uczestnictwo w ocenie rodziny zastępczej,
 • sporządzanie opinii psychologicznej dla potrzeb organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 • sporządzanie ocen psychologicznych rozwoju dziecka zgłaszanego do Ośrodka Adopcyjnego.
 1. Termin realizacji usługi: do uzgodnienia.
 2. Oferta powinna zawierać:
 • wypełniony przez kandydata kwestionariusz osobowy (stanowiący załącznik nr 1) wraz z numerem telefonu kontaktowego,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
 • aktualne CV Wykonawcy z klauzulą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, które są niezbędne do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia         26 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych); (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.).
 • dokumenty aplikacyjne muszą być własnoręcznie i czytelnie podpisane przez kandydata,
 • w przypadku zatrudnienia, kandydat obowiązany będzie dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.
 1. Kontakt z kandydatami:

Osobą uprawnioną do kontaktów z kandydatami jest pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Pan Marcin Karczewski, tel: 564743196 lub e-mail: marcin.karczewski@pcprnml.pl w godzinach od poniedziałku do piątku 7:15-15:15

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do 20.07.2022r. do godz. 14:00   w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Psycholog”- piecza zastępcza (decyduje data doręczenia dokumentów do PCPR w Nowym Mieście Lubawskim) lub mailem na adres: sekretariat@pcprnml.pl

 1. Informacje dodatkowe:
 • osoby, których oferty spełniać będą wymagania formalne zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną,
 • ostateczna decyzja o zatrudnieniu na stanowisko psychologa nastąpi po analizie złożonych dokumentów i po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie BIP PCPR,
 • oferty, które wpłyną do PCPR po terminie nie będą rozpatrywane,
 • zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.

data publikacji: 20.07.2022r.                                                                                                               

 

Rada Nadzorcza PFRON przyjęła dwa nowe programy dla osób niepełnosprawnych w ramach pakietu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”. Pierwszy to „Mieszkanie dla absolwenta”, drugi „Dostępne mieszkanie”. Osoby zainteresowane udziałem w tych programach bardzo prosimy o zgłaszanie się lub przesyłanie informacji o udziale do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim do dnia 22.07.2022 r. PCPR zaprasza do kontaktu osobistego w biurze lub za pośrednictwem e-maila sekretariat@pcprnml.pl

„Mieszkanie dla absolwenta”

Celem Programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta. Adresatem Programu może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

 • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dodatkowe założenia Programu polegają na:

 • aktywnym poszukiwaniu pracy – należy przez to rozumieć konkretne starania, które osoba poczyniła, aby znaleźć pracę, tzn. m.in. podjęła jedno z następujących działań: zamieszczanie lub odpowiadanie na ogłoszenia, w tym także korzystanie z aplikacji i portali umożliwiających poszukiwanie pracy znajdujących się w Internecie, przeglądanie ogłoszeń, poszukiwanie pracy poprzez krewnych, znajomych lub bezpośrednio w zakładach pracy, poszukiwanie pracy poprzez powiatowy urząd pracy lub prywatne biuro pośrednictwa pracy, uczestniczenie w testach, rozmowach kwalifikacyjnych, podjęcie starań o zorganizowanie własnego miejsca pracy;
 • koszcie wynajmu – należy przez to rozumieć czynsz najmu przedmiotu dofinansowania oraz koszty związane z jego eksploatacją, w tym: opłaty za ogrzewanie lokalu oraz części wspólnych, opłaty za energię elektryczną w lokalu oraz w częściach wspólnych, opłaty za wywóz śmieci, opłaty za sprzątanie części wspólnych budynku, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za eksploatację części wspólnych, opłaty za konserwację urządzeń technicznych, fundusz remontowy – tylko w części przypadającej na beneficjenta;
 • przedmiocie dofinansowania – należy przez to rozumieć lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny wynajmowany przez beneficjenta samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami fizycznymi na cele mieszkaniowe, przy spełnieniu następujących warunków:

beneficjent faktycznie zamieszkuje w przedmiocie dofinansowania, na każdego najemcę przypada nie mniej niż 20 m2 powierzchni użytkowej, umowę najmu sporządzono na piśmie, a beneficjent jest w niej wskazany jako najemca lub jeden z najemców, w umowie najmu podpisanej przez wszystkie strony umowy wskazano wysokość czynszu i innych opłat, jeśli występują, czynsz wnoszony jest przez beneficjenta na wskazany w umowie najmu rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-rozliczeniowej.

Wnioski o ogłoszonym naborze będzie można składać do dnia 31.12.2023 r. w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW) o przyznanie dofinansowania na wynajem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

 

„Dostępne mieszkanie”

Celem Programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych. Adresatem Programu może być osoba niepełnosprawna, która spełnia warunki:

 • posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane  na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 • złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 • złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • w momencie składania wniosku nie ukończyła 65. roku życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:

 • oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
 • orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

Formy i warunki udzielenia dofinansowania

Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego (w II kwartale 2022 r. w woj. warmińsko-mazurskim wskaźnik wynosi 4 884,00 zł).

Wnioski o ogłoszonym naborze będzie można składać do dnia 31.12.2024 r. w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW) o przyznanie dofinansowania na zamianę miejsca zamieszkania na wolne od barier architektonicznych.

Tekst aktualnej wersji programów oraz zasad finansowania umieszczony jest na witrynie internetowej PFRON – https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/.

Osoby zainteresowane udziałem w tych programach bardzo prosimy o zgłaszanie się lub przesyłanie informacji o udziale do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim do dnia 29.07.2022r. (osobiście, faxem: 56 474 31 96 lub e-mailem: sekretariat@pcprnml.pl).

 

data publikacji: 20.07.2022r.                                                                                                               

  

ie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi

INFOLINIA:+48 47 721 75 75

Nie ufaj bezgranicznie - informacja dotycząca postępowania uchodźców z Ukrainy w niejasnych sytuacjach

data publikacji: 19.05.2022r.                                                                                                                   

Komunikat związany z sytuacja na Ukrainie

„Nie ufaj bezgranicznie” – kampania informacyjna przeciwko handlowi ludźmi

Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi.
W obliczu tych szczególnych zagrożeń należy skupić się przede wszystkim na grupie dzieci i kobiet mogących stosunkowo łatwo stać ofiarami przestępstwa handlu ludźmi.

W związku z powyższym Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej i Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA wspólnie opracowali merytorycznie i graficznie ulotkę skierowaną do obywateli Ukrainy przekraczających granice polsko-ukraińską. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia handlu ludźmi - obywatele Ukrainy, jak również wszystkich innych państw mogą prosić o pomoc Krajowe Centrum Informacyjno-Konsultacyjne.

Oprócz zaangażowania Polski w udzielanie wszechstronnej pomocy Ukrainie oraz jej obywatelom, należy podjąć również działania polegające na rozpowszechnianiu materiałów dotyczących zagrożenia handlem ludźmi i zwracających na niego uwagę. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przygotowaną treścią oraz dystrybucji załączonych ulotek.

 

Ulotka UA https://www.gov.pl/attachment/545b4095-ebc6-45d4-9c22-f2f9a4a7d4bc

Ulotka PL https://www.gov.pl/attachment/bf234778-7f1f-484a-bf50-92fa5d734faf

Ulotka EN https://www.gov.pl/attachment/5e735029-cdc0-40f6-bc07-169bf882f08a

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/komunikat-zwiazany-z-sytuacja-na-ukrainie

 

data publikacji: 18.03.2022r.                                                                                                                       

  

Solidarni z Ukrainą - Ulotki informacyjne dla uchodźców

PL

UA

RU

EN

data publikacji: 07.03.2021r.                                                                                                                                                    

 

Informacje dotyczące pomocy humanitarnej Ukrainie.

Link : https://pomagamukrainie.gov.pl/

Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi).

Odzież i okrycie:

 • Koce zwykłe i termiczne
 • Śpiwory
 • Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej
 • Materace
 • Ubrania (nowe lub używane w dobrym stanie)
 • Płaszcze przeciwdeszczowe

Środki higieny i czystości:

 • Płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło
 • Dezodoranty
 • Pasta do zębów
 • Szczoteczki do zębów
 • Grzebienie
 • Bielizna damska, męska, dziecięca
 • Podpaski
 • Pampersy
 • Pieluchy dla dorosłych
 • Papier toaletowy i ręczniki papierowe
 • Ręczniki (w tym z mikrofibry)
 • Worki na śmieci
 • Środki dezyfekujące/alkohol do dezynfekcji
 • Maski filtrujące lub jednorazowe

Żywność:

 • woda
 • żywność do szybkiego przygotowania (instant)
 • batony (w tym energetyczne),
 • bakalie, orzechy,
 • konserwy,
 • makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania
 • narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)

Inne:

 • Zapałki
 • Baterie, powerbanki
 • Oświetlenie, w tym latarki
 • Świece
 • Zestawy pierwszej pomocy

Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie)

Czego nie wysyłamy w ramach pomocy humanitarnej?

UWAGA: produkty z poniższej listy nie będą przyjmowane! Jeżeli chcesz przekazać coś z poniższej listy

 • Broń palna (w tym gazowa, hukowa itp.)
 • Broń biała
 • Hełmy, elementy opancerzenia, umundurowania
 • Inny sprzęt militarny i paramilitarny
 • Produkty, których wywóz z terytorium RP wymaga koncesji lub zezwolenia
 • Inne produkty, które nie stanowią pomocy humanitarnej.

 data publikacji: 28.02.2022r.                                                                                                             

  

CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB DOROSŁYCH W KRYZYSIE PSYCHICZNYM - Zespół Szkół nr 6

 

 

 

 

 

 

 

CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB DOROSŁYCH W KRYZYSIE PSYCHICZNYM
od 1 grudnia 2021 r. znów działa.

Zadanie jest realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025 finansowane przez Ministra Zdrowia.
Wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, rozmowy, porady, wsparcia psychicznego lub rozmowy z psychiatrą mogą skorzystać z pomocy Centrum Wsparcia. Ponad to pod numerem Centrum Wsparcia można umówić się na rozmowę z prawnikiem lub pracownikiem socjalnym, jeśli istnieje taka potrzeba.

W ramach Centrum Wsparcia udzielana jest całodobowa pomoc osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego poprzez telefon, czat i email. Centrum Wsparcia działa 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, Telefoniczne Centrum Wsparcia 800 70 2222. LINIA JEST BEZPŁATNA.

W wyznaczonych godzinach w Centrum pełnią dyżury także specjaliści: lekarze psychiatrzy, prawnicy, pracownicy socjalni, terapeuci uzależnień, asystenci zdrowia oraz seksuolodzy. Informacje na temat dyżurów dostępne są na stronie https://centrumwsparcia.pl/

W Centrum dyżurują psychologowie gotowi do wysłuchania, zrozumienia i akceptacji. Pomogą także we wskazaniu odpowiednich placówek specjalistycznych w danym regionie kraju, w którym można otrzymać bezpośrednią pomoc.
Kontaktując się z Centrum Wsparcia będziesz mógł porozmawiać o swoim problemie i uzyskać profesjonalne wsparcie.

data publikacji: 17.01.2022r.                                                                                                                  

 

WAŻNE

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Uprzejmie informuję, że już od początku 2022r. obowiązywać będą nowe wzory wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które zostaną ujednolicone z Systemem Obsługi Wsparcia adresowanym dla osób niepełnosprawnych.

Nowe wnioski będą dla Państwa dostępne już po koniec stycznia 2022r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim oraz na stronie internetowej BIP: pcprcentrumpomocy.e-bip.org.pl.  

              

 data publikacji: 30.12.2021r.                                                                                                                                   

 

Dzień dobry, szanowni Państwo informujemy iż rozpoczęliśmy otwarty nabór uczestników do Projektu pn. „Wierzymy w Twój sukces!” 

               Projekt pn. „Wierzymy w Twój sukces!” nr RPWM.11.01.01-28-0066/20, współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Podziałanie: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe. 

Wartość Projektu:  995 052,50 zł.

Dofinansowanie Projektu z UE: 845 794,62 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.09.2021 r. do 31.12.2022 r.

Grupę docelową Projektu stanowi 54 osób (30K/24M), które spełniają następujące kryteria:

 1. Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 2. Zamieszkanie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w powiatach: braniewskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, elbląskim, iławskim, lidzbarskim, ostródzkim, nowomiejskim i działdowskim
 3. Pozostających bez zatrudnienia – wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynków pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym 
 4. Wiek od 18 roku życia.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

               Głównym celem projektu jest zwiększenie do 31.12.2022 r. zdolności  do zatrudnienia oraz aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym 54 osób (30 Kobiet i 24 Mężczyzn) zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w wieku od 18 lat, zamieszkujących w rozumieniu KC na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w POWIATACH: braniewskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, elbląskim, iławskim, lidzbarskim, ostródzkim, nowomiejskim i działdowskim, w GMINACH w których procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie województw pozostających bez zatrudnienia – wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, w tym minimum 17 osób [10K/7M] długotrwale bezrobotnych, spośród których minimum 6 osób [3K/3M] to osoby z niepełnosprawnościami.

        W RAMACH PROJEKTU REALIZUJEMY:

 • diagnoza potrzeb UP i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji – spotkania z doradcą zawodowym  –  ( 5h/UP) dla 54 UP
 • grupowe treningi kompetencji społecznych - (36h/UP) dla 54 UP
 • indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie – (3h/UP) dla 54 UP
 • indywidualne wsparcie psychologiczne – (4h/UP) dla 54 UP
 • indywidualne wsparcie zawodowe w formie jobcoachingu – (8h/UP) dla 54 UP
 •  szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe - (100h/UP) dla 54 UP
 • czteromiesięczne staże dla 40 UP z największymi deficytami bądź brakiem doświadczenia zawodowego 
 • indywidualne pośrednictwo pracy - (6h/UP) dla 54 UP

               W trakcie szkoleń wypłacane będą stypendia szkoleniowe, natomiast w trakcie staży zostaną wypłacone stypendia stażowe. Ponadto, część z uczestników/czek, otrzyma zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Zachęcamy Państwa do informowania wszystkich osób kwalifikujących się do objęcia w/w wsparciem, które w znaczący sposób może wpłynąć na poprawę ich sytuacji.

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji Projektu oraz samej rekrutacji mogą Państwo uzyskać:

 1. tel.  500 483 333

e-mail.  j.bill@eprojekty.info

data publikacji: 01.12.2021r.                                                                                                                                 

 

Zostań Rodzicem Zastępczym

Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym i bezpiecznym domu. Jeśli jednak rodzice nie mogą z różnych powodów  wychowywać swoich dzieci, wtedy właśnie potrzebna jest rodzina zastępcza, pełna miłości i ciepła, którego zabrakło w domu rodzinnym. Jeśli nie jest Ci obcy los dzieci, zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.

Zostań Rodziną Pomocową

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na ich wniosek są wspierane przez rodziny pomocowe. W przypadku czasowego niesprawowania przez rodziców zastępczych opieki nad dzieckiem piecza zastępcza nad małoletnim dzieckiem może zostać powierzona rodzinie pomocowej. Czas pobytu dziecka w rodzinie pomocowej nie może przekraczać 2 miesięcy.

 

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodzica zastępczego lub rodziny pomocowej, szczegółowe informacje mogą uzyskać kontaktując się z pracownikiem PCPR - Katarzyną Wolak pod numerem telefonu 56 47 43 196 lub adresem e-mail: sekretariat@pcprnml.pl

data publikacji: 30.11.2021r.                                                                                                                                     

  

 

Kampania "Biała wstążka" tuż tuż | MOPR Słupsk

 

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że w ramach Ogólnoświatowej Kampanii „Biała Wstążka-Otwarte Drzwi” w  dniu 3 grudnia 2021r. w godzinach od 10.00 do 14.00 będą udzielane telefoniczne porady przez psychologa, radcę prawnego oraz starszego specjalistę pracy z rodziną.

Serdecznie zapraszamy osoby chętne do skorzystania ze wsparcia specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod numerem tel.: 56 4743196

 

data publikacji: 09.11.2021r.                                                                                                                                                    

 

Rynek pracy jest dla wszystkich

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim informuje, o utworzeniu jedynego, ogólnopolskiego portalu pracy, w pełni poświęconego aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami – WERBEO.PL (www.werbeo.pl). Twórcą portalu jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Sp. z o.o. Sp. K.

Na portalu dostępne są oferty pracy zdalnej i stacjonarnej w całej Polsce. wystarczy wejść na portal i zarejestrować się bezpłatnie, aktywując konto osoby poszukującej pracy. Obsługa aplikacji odbywa się online, każda osoba
z niepełnosprawnością ma szanse na znalezienie zatrudnienia.

Zachęcamy wszystkie osoby z niepełnosprawnościami z terenu powiatu nowomiejskiego do odwiedzenia portalu.

 data publikacji: 06.09.2021r.                                                                                                                                     

 

 

 

Informacja na temat projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. 

          Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

          Partnerami projektu są: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Celem projektu jest modyfikacja istniejących i wypracowanie nowych instrumentów w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami.

          W marcu br. zakończyła się realizacja Zadania 1 pn. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznych osób niepełnosprawnych, w wyniku którego opracowano cztery raporty. Raporty te są dostępne pod następującym adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1116,projekt-aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych

          Jednocześnie informujemy, że w kwietniu br. rozpoczęła się realizacja Zadania 2 ww. Projektu pn. Przygotowanie modyfikacji istniejących i propozycji nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Jednym
z działań projektowych jest organizacja konsultacji środowiskowych wybranych instrumentów, na które rozpoczęła się rekrutacja. Informacje na ten temat oraz linki
do formularzy zgłoszeniowych znajdują się na stronie internetowej Projektu pod adresem: http://wlaczeniespoleczne.pl/wez-udzial-w-konsultacjach oraz na Facebooku Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi.

          Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,167,projekty-po-wer oraz projektu http://wlaczeniespoleczne.pl/

 

data publikacji: 12.08.2021r.                                                                                                                                     

 

Informacja o realizacji

programu korekcyjno - edukacyjnego

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Nowym Mieście Lubawskim

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór osób chętnych do uczestnictwa w Programie korekcyjno – edukacyjnym pt: „Partner”. Program jest adresowany do osób pełnoletnich, które nie radzą sobie z kontrolowaniem niewłaściwych zachowań i emocji oraz stosujących przemoc wobec najbliższych.

Celem głównym programu jest psychoedukacja osób stosujących przemoc wobec najbliższych w kierunku zmiany zachowań typu przemocowego na rzecz postawy partnerstwa i poszanowania wobec domowników.

Spotkanie organizacyjne dla osób zainteresowanych uczestnictwem w ww. programie odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021 r. o godzinie 10.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim ul. Grunwaldzka 3, III piętro, sala nr 6. 

Osoba do kontaktu: Pani Katarzyna Wolak  nr tel. 56 474 31 96.                                           

data publikacji: 09.06.2021r.                                                                                                                                                       

 

 
Aplikacja mobilna TWÓJ PARASOL
 
 
Boisz się? „TWÓJ PARASOL” może uratować Ci życie… | Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Twój Parasol to darmowa aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuację związaną z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie.

Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego

Sytuacja alienacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie.  Aplikacja „Twój Parasol” może być szczególnie przydatna w obecnym czasie, zwłaszcza w kontekście utrudnionej komunikacji ze służbami i konieczności zachowania dyskrecji w sprawach przemocy.

Więcej informacji pod linkiem:

https://twojparasol.com

link do filmu instruktarzowego:

https://twojparasol.com/wp-content/uploads/2019/11/tutorial2.mp4

data publikacji: 02.06.2021r.                                                                                                                                                   

  

MIĘDZYNARODOWY ZNAK „POMÓŻ MI”

 „POMÓŻ MI” to międzynarodowy znak, który możemy pokazać, gdy jesteśmy ofiarami przemocy domowej. Ma chronić ofiary przed ich oprawcami i zachęcić je do proszenia o wsparcie.

W czasie pandemii większość z nas jest unieruchomiona w domach. W tym ciężkim czasie osoby, które doświadczaj przemocy ze strony partnerów zostało zamkniętych w domach ze swoimi największymi wrogami. Ofiary przemocy domowej pozostawione są same sobie. Ciężko im poprosić o pomoc, kiedy są zamknięte w domu. Międzynarodowy znak „POMÓŻ MI” jest dyskretnym sygnałem, który możemy wysłać do kogoś kogo znamy lub całkowicie obcej nam osoby. Informuje on o tym, że jesteśmy ofiarą przemocy. Znak ,,pomóż mi’’ to wezwanie o pomoc, zrozumiałe na całym świecie. Przełamuje on barierę językową, czy kulturową. Nie wymaga bliskiego kontaktu, może być pokazany nawet przez okno czy w internecie. To prosty gest ręką, który ofiara przemocy może dyskretnie pokazać np. kurierowi, sprzedawcy w sklepie czy też podczas rozmowy video. Gdy zobaczysz ten znak niezwłocznie zadzwoń pod nr 112 i poinformuj, że osoba w ten sposób poprosiła Cię o pomoc.

Dyskretny znak:

Pomocny może okazać się niewerbalny komunikat. Z taką właśnie myślą  organizacje do walki z przemocą z całego świata, rozpowszechniają migowy znak ,,POMÓŻ MI. Jest to prosty i czytelny ruch dłoni, który może nawet uratować ludzkie życie.

Jak wykonać znak „POMÓŻ MI”

 1. Pokaż otwartą dłoń.
 2. Złóż dłoń w pięść chowając kciuk do środka.
 3. Złóż dłoń w pięść.

Co zrobić jeśli zobaczymy taki znak?

Jeśli zauważyłeś/aś, że ktoś pokazał Ci znak ,,POMÓŻ MI”, nie bój się zareagować! Po zobaczeniu gestu należy zadzwonić na policję i wyjaśnić, że znajoma nam lub obca osoba pokazała „POMÓŻ MI”. Możemy również zadzwonić na Niebieską Linię pod numer 22 668 70 00

Taki znak nie wymaga bliskiego kontaktu, może być on pokazany dosłownie wszędzie i w każdej nadążającej się okazji, można nawet pokazać go przez okno czy w Internecie. Bardzo ważne jest aby rozpowszechnić wiedzę o tym sekretnym geście. Im więcej osób będzie umiało go rozpoznać, tym większej ilości ofiar przemocy uda się pomóc! 

data publikacji: 02.06.2021r.                                                                                                                                                      

 

Informacja na temat Projektu: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Jeśli z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy, a chcesz być nadal aktywny zawodowo i żyć pełnią życia – zgłoś się do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i weź udział w bezpłatnej rehabilitacji kompleksowej - zawodowej, psychospołecznej i medycznej.

Rehabilitacja kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, lecz chcieliby zmienić tą sytuację – zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią dla ich możliwości zawodowych.

W powrocie do aktywności zawodowej pomagają Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej, oferując niezbędną rehabilitację i szeroką ofertę kursów zawodowych dostosowanych do potrzeb osób z ograniczeniami zdrowotnymi. Pobyt, rehabilitacja i szkolenia są bezpłatne.

Co oferuje Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej?

W Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej pomożemy Ci:

 • ocenić Twój stan zdrowia i podjąć niezbędne działania, aby w jak największym stopniu odzyskać sprawność,
 • odzyskać wiarę we własne możliwości, wybrać nowy zawód i zdobyć kwalifikacje niezbędne do jego wykonywania,
 • znaleźć pracę dopasowaną do Twoich możliwości i potrzeb lub rozpocząć działalność gospodarczą.

Zgłosiłeś chęć udziału w rehabilitacji kompleksowej – co dalej?

 • lekarz i psycholog ocenią Twój stan zdrowia i wystawią orzeczenie o potrzebie rehabilitacji kompleksowej,
 • otrzymasz skierowanie z PFRON do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej z propozycją terminu zgłoszenia się do Ośrodka.

W ośrodku możliwy jest pobyt z zakwaterowaniem i pełnym wyżywieniem. Jeśli jednak mieszkasz na tyle blisko, by codziennie dojeżdżać na zajęcia  - to masz taką możliwość (wówczas otrzymasz posiłki w trakcie trwania zajęć).

Co Cię czeka w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej?

Rehabilitacja kompleksowa rozpocznie się od dokładnej oceny przez specjalistów – lekarzy, rehabilitantów, psychologów i doradców zawodowych – stanu Twojego zdrowia, kondycji psychicznej oraz możliwości rozwoju zawodowego. Na tej podstawie przygotowany zostanie Indywidualny Program Rehabilitacji dostosowany do Twoich potrzeb i możliwości. Zostanie w nim określony ogólny cel rehabilitacji, dobrane do niego działania (zabiegi, szkolenia, spotkania ze specjalistami itp.) oraz harmonogram działań i sposób oceny ich efektów.

W przygotowaniu Indywidualnego Programu Rehabilitacji i jego realizacji będzie uczestniczył zespół rehabilitacyjny. Indywidualny Program Rehabilitacji będzie przygotowywany wspólnie z Tobą.

Gdzie jest realizowana rehabilitacja kompleksowa?


Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Obecnie funkcjonują 4 takie ośrodki: w Wągrowcu (woj. wielkopolskie),
w Ustroniu (woj. śląskie), w Nałęczowie (woj. lubelskie) oraz w Grębiszewie (woj. mazowieckie).

Uwaga! Funkcjonowanie Ośrodków Rehabilitacji Kompleksowej odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, obowiązującymi w czasie pandemii. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce Ośrodki będą funkcjonować zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez zespół specjalistów ds. zakażeń. Co ważne, wszyscy uczestnicy projektu przed wejściem do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej poddawani są testom na obecność koronawirusa.

Celem rehabilitacji kompleksowej jest uzyskanie przez Ciebie zatrudnienia na otwartym rynku pracy lub założenie działalności gospodarczej.

Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny.


Jak się zgłosić do projektu?

 1. Aby ubiegać się o udział w projekcie wystarczy pobrać formularz zgłoszeniowy, wydrukować go i wypełnić.
 2. Jeżeli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności, dołącz jego kopię do formularza zgłoszeniowego.
  (Aby wziąć udział w projekcie nie musisz posiadać orzeczenia o niepełnosprawności)
 3. Formularz zgłoszeniowy wyślij na adres:


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
Rehabilitacja kompleksowa

    4. Po otrzymaniu dokumentów pracownicy projektu niezwłocznie skontaktują się  z Tobą telefonicznie, aby zaprosić Cię na Komisje Kwalifikacyjną.

 1. Wyniki Komisji Kwalifikacyjnej muszą zostać zatwierdzone przez Komisję Centralną.
 2. Po zatwierdzeniu przez Komisję Centralną zostaniesz poinformowany o wynikach. Jeżeli wynik będzie pozytywny, zostaniesz zaproszony do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej.


Na każdym etapie zgłoszenia, jeżeli masz pytanie lub potrzebujesz pomocy zadzwoń pod numer 22 50 55 600 lub napisz wiadomość na adres ork@pfron.org.pl

  

Kontakt PFRON:

Infolinia: (22) 50 55 600

Adres email: ork@pfron.org.pl

www: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

  

Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

Oddział Warmińsko – Mazurski

tel. (89) 722 90 24, 882 789 201

email: jbularz@pfron.org.pl

data publikacji: 25.05.2021r.

   

 

Turnus rehabilitacyjny tylko po szczepieniu lub z ważnym testem przeciw COVID-19

Jeśli planujesz wyjazd na turnus rehabilitacyjny, pamiętaj o wykonaniu testu w kierunku SARS-CoV-2. Jeśli poddałeś się szczepieniu, wyjedziesz bez dodatkowych warunków.

Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą wyjechać na turnus rehabilitacyjny, muszą przedstawić negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Skierowanie na test wystawi lekarz opieki zdrowotnej. Można też będzie uzyskać skierowanie na test, wypełniając formularz na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Test należy wykonać nie wcześniej niż cztery dni przed terminem rozpoczęcia turnusu.

Wyjazd będzie znacznie łatwiejszy dla osób zaszczepionych przeciwko koronawirusowi, ponieważ wystarczy tylko potwierdzenie przyjęcia szczepionki.

Powyższe zasady obowiązują także opiekuna uczestnika turnusu, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza kierującego osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 905)

data publikacji: 18.05.2021r.

 

 

Program "Zajęcia klubowe w WTZ"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że zgodnie z procedurami programu „Zajęcia klubowe w WTZ” termin II tury naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację przedmiotowego programu wyznaczony jest od 1 do 30 czerwca br.

Zbliżająca się tura naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.), oraz zajęć klubowych w tych WTZ,   w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl w zakładce: o Funduszu/programy i zadania PFRON/programy i zadania realizowane obecnie/Program „Zajęcia klubowe WTZ”.

 

data publikacji 17.05.2021r.

 

Nowe  Miasto Lub., dnia 04.02.2021 r.

  

                                               Instytucja Finansowa

                                             

W związku z obowiązkiem wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, od roku budżetowego 2021, zwracam się do Państwa z prośbą o złożenie oferty na zarządzanie i prowadzenie PPK z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

 • proponowanych warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK;
 • przedstawienia efektywności zarządzania aktywami w co najmniej ostatnich dwóch latach;
 • doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi;
 • najlepiej rozumianego interesu osób zatrudnionych.

Ponadto zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie kanałów dostępu i kontaktu (np. za pośrednictwem strony internetowej, infolinii, itp.) osób uczestniczących w PPK z instytucją finansową.

Składać ofertę należy do 17 lutego 2021 r. w formie elektronicznej na adres e-mail:

sekretariat@pcprnml.pl

lub w formie papierowej na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul.Grunwaldzka 3

 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Złożona oferta zostanie przeanalizowana i przedstawiona pracodawcy wraz z konsultacją z przedstawicielem załogi. Ostatecznego wyboru instytucji finansowej z którą zostanie podpisana umowa na zarządzenie i prowadzenie PPK dokona Dyrektor Jednostki.

data publikacji: 09.02.2021r.

 

 

 

Dyrektor PCPR

 

Anna Marchlewska - Barczewska

Projekt Support Facility (PSF) 2021
 
PSF 2021 jest poświęcony innowacyjnym rozwiązaniom promującym integrację i ochronę najbardziej wrażliwych grup społecznych w Regionie Morza Bałtyckiego (RMB) w okresie kryzysu. 
 
Nabór wniosków
 
Formularz zgłoszeniowy PSF będzie dostępny: www.cbss.org/psf/ od 15 lutego do 31 marca 2021 r.
 
Zapytania prosimy kierować do Pani Jekateriny Popovej                     jekaterina.popova@cbss.org
 
Więcej informacji: Podręcznik CBSS PSF, który jest dostępny do pobrania.
 
data publikacji: 07.01.2021r.
 
 

 

Informacja

W dniach 24.12.2020r oraz 31.12.2020r Powiatowe Centrum Pomocy Rodznie w Nowym Mieście Lubawskim będzie czynne w godzinach od 7:15 do 13:00.

data publikacji: 22.12.2020r.

 

Program "Zajęcia klubowe WTZ"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że termin naboru wniosków Warsztatów Terapii Zajęciowej o dofinansowanie zajęć klubowych w kolejnym roku realizacyjnym przewidziany jest od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 20 listopada 2020 r. Program „Zajęcia klubowe WTZ” finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cele programu:

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

 

Beneficjenci, adresaci programu i podmioty udzielające pomocy w ramach programu.
Beneficjentami programu są:

 1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,        
 2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Adresatami programu są podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.
Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest adresatom programu ze środków PFRON przez samorządy powiatowe, które przystąpią do realizacji programu.

 

Warunki uczestnictwa w programie.        
Warunkiem uczestnictwa w programie, w tym warunkiem uzyskania pomocy finansowej w ramach programu, jest nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec:

 1. PFRON, w tym nieposiadanie zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;
 2. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego;
 3. innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej.

 

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl w zakładce: o Funduszu/programy i zadania PFRON/programy i zadania realizowane obecnie/Program „Zajęcia klubowe WTZ”

data publikacji: 13.10.2020r.

 

 

INFORMACJA

dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Mieście Lubawskim. 

Od  poniedziałku  25 maja 2020r.  PCPR w Nowym Mieście Lubawskim  przywraca  bezpośrednią  obsługę  klientów  z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych.

Sprawy wymagające wizyty w jednostce będą załatwiane po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny spotkania.

 

Tel: 56 47 431 96

data publikacji 06.10.2020r.

            Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy klient wchodzący do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności powinien mieć założoną maseczkę (lub chustę, szalik) zasłaniającą usta i nos oraz rękawiczki. Po wejściu na teren jednostki należy zdezynfekować ręce płynem znajdującym się w siedzibie PCPR. Między osobami, w trakcie oczekiwania, muszą być też zachowane bezpieczne odległości. Należy się też stosować do innych uwag i wskazówek pracowników PCPR związanych z utrzymaniem poziomu bezpieczeństwa.

Aktualne druki wniosków w wersji papierowej znajdują sie do pobrania przed głównym wejściem do budynku lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: pcprcentrumpomocy.e-bip.org.pl

 

Przypominamy, że nadal wszelkie dokumenty w formie papierowej można wrzucać do skrzynki, która znajduje się przed głównym wejściem do budynku lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Grunwaldzka 3

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Grunwaldzka 3

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

 

Prosimy o korzystanie z własnych długopisów - przyniesionych ze sobą.

Podczas wizyty w jednostce prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

data publikacji: 28.05.2020

 

 

UWAGA!!!

W ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie          o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), których placówki nie działały z powodu pandemii  przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie mogą również uzyskać osoby, których niepełnosprawność potwierdzona została orzeczeniem  wydanym przez lekarza orzecznika ZUS. Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.

Ewentualne pytania można zadać również konsultantom infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

Ze świadczenia skorzystać mogą:

 • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;
 • uczestnicy środowiskowych domów samopomocy;
 • podopieczni dziennych domów pomocy społecznej;
 • podopieczni placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci       i młodzież niepełnosprawna);
 • uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, którzy  w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 • pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 • pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych

Ważne! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą                     o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem          i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” uchwalony został przez Radę Nadzorczą PFRON 11 marca br. Więcej informacji o działaniach PFRON             w okresie epidemii w serwisie www.pfron.org.pl/koronawirus.

data publikacji: 20.04.2020r.

 

 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim uprzejmie informuję, że w związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną zmienia sposób kontaktowania się klientów w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu nowomiejskiego. Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu nowomiejskiego jest możliwa pod numerem tel. 698 992 503 w każdą środę od godz. 12:30 do godz. 14:30.

 

 

 

Szanowni Państwo,

Informuję, iż w związku z zaistniała sytuacją epidemiczną, Polskie Towarzystwo Psychologiczne uruchomiło pomoc psychologiczną, którą można uzyskać pod nr tel.: 730 822 320. - INFOLINIA BĘDZIE CZYNNA CODZIENNIE OD GODZ. 09.00 - 21.00.

 

 

UWAGA!!!

Zmiana organizacji obsługi klientów

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

i Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

w Nowym Mieście Lubawskim

 

         W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Mieście Lubawskim do niezbędnego minimum. Jeśli jest to możliwe, prosimy o kontakt za pośrednictwem telefonu 56 4743196 lub poczty elektronicznej sekretariat@pcprnml.pl

         Informujemy, że gotowe wnioski są do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem pcprcentrumpomocy.e-bip.org.pl. Wnioski można składać za pośrednictwem poczty polskiej na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub na wskazany powyżej adres e-mail.

         Ponadto informujemy, że posiedzenia składów orzekających w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności zaplanowane na miesiąc marzec zostają odwołane. Wszelkie zapytania prosimy kierować pod numer tel.: 56 47 43 196.

         Prosimy o zrozumienie i rozwagę oraz stosowanie się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Wspólnie minimalizujmy ryzyko zakażenia.

Dyrektor PCPR

Anna Marchlewska-Barczewska

Wniosek o dofinansowanie - Moduł III

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Karolina Zaleś
Odpowiada:Marcin Karczewski
Wytworzył:Marcin Karczewski
Data ostatniej zmiany:2022-09-12 11:06:36
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 6582