Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
drukuj

Zostań rodzicem zastępczym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim poszukuje kandydatów, którzy chcieliby pełnić funkcję niezawodowej, zawodowej rodziny zastępczej lub prowadzić rodzinny dom dziecka.
Szczegółowe wymagania wobec kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej określa art. 42 ustawy z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.).

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz rodzinnego domu może być powierzone osobom, które:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej jedno z rodziców musi posiadać stałe źródło dochodu.

Szczegółowych informacji nt. programu „Zostań rodzicem zastępczym” udzielą pracownicy PCPR:


Katarzyna Wolak (tel. 56 474 31 96)
Anna Marchlewska – Barczewska ( tel. 56 474 31 96)

Osoby odpowiedzialne

Autor:Magdalena Gryza
Odpowiada:Magdalena Gryza
Wytworzył:Magdalena Gryza
Data ostatniej zmiany:2013-11-07 13:21:03

Archiwum

Data Autor
2013-11-05 10:31 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 864