Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
drukuj

Deklaracja dostępności

Koordynator ds. dostępności

Na podstawie art.14 ust.1 i 2 w związku z art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) oraz uchwały Nr 63/430/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 września 2020 r. został wyznaczony Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim i powiatowe jednostki organizacyjne w Nowym Mieście Lubawskim,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim i powiatowe jednostki organizacyjne w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Anna Marchlewska-Barczewska - Koordynator ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim i powiatowych jednostkach organizacyjnych w Nowym Mieście Lubawskim.

adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie,

telefon:  56 47 431 96, 601354166,

e-mail: anna.marchlewska-barczewska@pcprnml.pl

 

 

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://www.e-bip.org.pl/pcprcentrumpomocy.

Dane teleadresowe jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim

ul.Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

tel. 56 47 431 96, 56 47 256 00

fax 56 47 431 96

e-mail: sekretariat@pcprnml.pl

Data publikacji strony internetowej: 5.11.2013r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: aktualizacja na bieżąco

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.   o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne, cyfrowo w całości.

 
Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach BIP posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-21

Ocenę dostępności dokonano na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest : Marcin Karczewski
e-mail: marcin.karczewski@pcprnml.pl 
Telefon: 56 47431 96

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim zapewnia obsługę osób niepełnosprawnych.

 • Do budynku prowadzi wejście główne zlokalizowane w ścianie szczytowej od strony budynku przy ul. Grunwaldzkiej 3. Po drugiej stronie budynku znajduje się drugie wejście, pełniące również funkcję wyjścia ewakuacyjnego.
 • Krawędzie schodów wewnętrznych i zewnętrznych oznaczono kolorem żółty dla potrzeb osób słabowidzących.
 • Bezpośrednio przy wejściu głównym znajduje się winda ogólnodostępna umożliwiająca dostęp na każdą nadziemną kondygnację budynku.
 • Nad wejściami nie ma umieszczonych głośników dźwiękowych dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Obok budynku znajduje się parking, z wyznaczonymi czterema miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych, nieodpłatnie. Miejsca parkingowe posiadają oznakowania pionowe i poziome, z użyciem koloru niebieskiego.
 • W budynku na trzecim piętrze jest dostępna łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym  i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017r., poz. 1824) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, przy załatwianiu spraw oferuję się pomoc w komunikowaniu się  z pracownikami Centrum, poprzez zapewnienie obecności tłumacza języka migowego. Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego, należy zgłosić z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych) poprzez: pocztę elektroniczną – na adres:sekretariat@pcprnml.pl , fax: 56 4743196, telefon: 56 47 431 96 Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172).

 

 

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marcin Karczewski
Odpowiada:Marcin Karczewski
Wytworzył:Marcin Karczewski
Data ostatniej zmiany:2022-03-02 13:03:27

Archiwum

Data Autor
2020-11-19 13:19 Marcin Karczewski zobacz
2020-09-30 12:00 Marcin Karczewski zobacz
2020-09-25 14:28 Marcin Karczewski zobacz
2020-09-24 09:51 Marcin Karczewski zobacz
2020-09-22 12:22 Marcin Karczewski zobacz
2020-09-21 13:35 Marcin Karczewski zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1682