Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
drukuj

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

"WAŻNE !!!"

Informacje dotyczące spraw realizowanych przez Powiatowy Zespoł ds. Orzekania o Niepełnosprawności od stycznia 2024r. można uzyskać bezpośrednio pod numerem tel. 56 472 56 00.

 

data publikacji: 10.01.2024r.                                                                                                                

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Mieście Lubawskim istnieje od października 1999r. Od 1 lutego 2007r. funkcjonuje w ramach struktur organizacyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zespół realizuje zadania z administracji rządowej, dotyczące orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

W ramach orzecznictwa o niepełnosprawności prowadzone jest postępowanie ustalające:

 • niepełnosprawność osób w wieku do 16 roku życia (w odniesieniu do dzieci niepełnosprawność nie jest kategorią stopniowalną),
 • stopień niepełnosprawności w stosunku do osób, które ukończyły 16 rok życia (znaczny, umiarkowany oraz lekki)

Szczegółowe zasady orzekania o niepełnosprawności regulują następujące przepisy:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia.
   

Orzeczenie wydane przez zespół służy do celów pozarentowych. Pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień:

 • korzystanie z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienie z opłat radiowo – telewizyjnych,
 • w zakresie rehabilitacji społecznej np. możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej; dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami  osób niepełnosprawnych; dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
 • w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia – możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, możliwość korzystania ze szkoleń, podleganie przywilejom pracowniczym osób niepełnosprawnych,
 • w zakresie pomocy społecznej – możliwość korzystania z pomocy świadczonej lub organizowanej przez pomoc społeczną,
 • korzystanie z usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
 • uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego.
   

Przyznanie uprawnień bądź możliwości skorzystania z w/w form pomocy odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.

Przy ustalaniu stopnia niepełnosprawności bierze się pod uwagę kryteria biologiczne (medyczne), społeczne oraz zawodowe. Realizowane postępowanie jest zespołowe oraz dwuinstancyjne. W skład zespołów orzekających wchodzą specjaliści z zakresu medycyny, psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi oraz pracownicy socjalni. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej. Legitymacja upoważnia do korzystania z ulg i uprawnień. Od decyzji zespołu przysługuje prawo odwołania do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Warmińsko - Mazurskim mieszczącego się w Elblągu przy ul. Wojska Polskiego 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał orzeczenie. Zgodnie z art.127a §2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, orzeczenie staje się ostateczne i prawomocne. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania należy złożyć w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Mieście Lubawskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.


.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Magdalena Gryza
Odpowiada:Marcin Karczewski
Wytworzył:Marcin Karczewski
Data ostatniej zmiany:2024-01-11 07:57:53

Archiwum

Data Autor
2024-01-11 07:57 Magdalena Gryza zobacz
2024-01-11 07:52 Magdalena Gryza zobacz
2023-08-09 13:44 Magdalena Gryza zobacz
2023-08-09 13:44 Magdalena Gryza zobacz
2023-07-31 07:55 Magdalena Gryza zobacz
2023-07-31 07:53 Magdalena Gryza zobacz
2021-02-26 07:40 Magdalena Gryza zobacz
2021-02-18 12:01 Magdalena Gryza zobacz
2021-02-18 11:59 Magdalena Gryza zobacz
2021-02-18 11:40 Magdalena Gryza zobacz
2021-02-18 11:38 Magdalena Gryza zobacz
2021-02-04 12:11 Magdalena Gryza zobacz
2021-02-04 12:09 Magdalena Gryza zobacz
2021-02-04 12:07 Magdalena Gryza zobacz
2021-02-04 12:06 Magdalena Gryza zobacz
2019-06-10 11:15 Magdalena Gryza zobacz
2019-06-10 10:05 Magdalena Gryza zobacz
2019-06-10 10:04 Magdalena Gryza zobacz
2019-05-28 07:52 Magdalena Gryza zobacz
2019-02-20 11:30 Magdalena Gryza zobacz
2019-01-28 08:27 Magdalena Gryza zobacz
2018-08-23 12:41 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2018-06-27 13:23 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2018-05-17 07:50 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2017-12-29 13:51 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2017-10-26 13:08 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2016-12-07 12:01 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2016-01-08 12:51 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2015-12-31 10:26 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2015-12-31 10:03 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2015-01-12 10:34 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2014-12-31 11:05 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2014-01-28 10:29 Magdalena Gryza zobacz
2014-01-28 08:55 Magdalena Gryza zobacz
2013-11-07 13:22 Magdalena Gryza zobacz
2013-11-07 11:36 Magdalena Gryza zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 13448