tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
drukuj

Archwium - Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Mieście Lubawskim istnieje od października 1999r. Od 1 lutego 2007r. funkcjonuje w ramach struktur organizacyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zespół realizuje zadania z administracji rządowej, dotyczące orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

W ramach orzecznictwa o niepełnosprawności prowadzone jest postępowanie ustalające:

 • niepełnosprawność osób w wieku do 16 roku życia (w odniesieniu do dzieci niepełnosprawność nie jest kategorią stopniowalną),
 • stopień niepełnosprawności w stosunku do osób, które ukończyły 16 rok życia (znaczny, umiarkowany oraz lekki)

Szczegółowe zasady orzekania o niepełnosprawności regulują następujące przepisy:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003r. nr 139, poz. 1328),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r. nr 17, poz. 162).
   

Orzeczenie wydane przez zespół służy do celów pozarentowych. Pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień:

 • korzystanie z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienie z opłat radiowo – telewizyjnych,
 • w zakresie rehabilitacji społecznej np. możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej; dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami  osób niepełnosprawnych; dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
 • w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia – możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, możliwość korzystania ze szkoleń, podleganie przywilejom pracowniczym osób niepełnosprawnych,
 • w zakresie pomocy społecznej – możliwość korzystania z pomocy świadczonej lub organizowanej przez pomoc społeczną,
 • korzystanie z usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
 • uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego.
   

Przyznanie uprawnień bądź możliwości skorzystania z w/w form pomocy odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.

Przy ustalaniu stopnia niepełnosprawności bierze się pod uwagę kryteria biologiczne (medyczne), społeczne oraz zawodowe. Realizowane postępowanie jest zespołowe oraz dwuinstancyjne. W skład zespołów orzekających wchodzą specjaliści z zakresu medycyny, psychologowie, doradcy zawodowi oraz pracownicy socjalni. Okres oczekiwania na wydanie orzeczenie wynosi około 1 miesiąca. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej. Legitymacja upoważnia do korzystania z ulg i uprawnień. Od decyzji zespołu przysługuje prawo odwołania do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieszczącego się w Elblągu przy ul. Wojska Polskiego 1.
Wszystkie osoby zainteresowane wydaniem orzeczenia informujemy, że stosowne wnioski należy składać w biurze Zespołu, mieszczącym się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Grunwaldzkiej 3, III piętro, pok. nr 8, kontakt telefoniczny – tel. 47 431 96.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Ewa Murawska - Czarnecka
Odpowiada:Ewa Murawska - Czarnecka
Wytworzył:Ewa Murawska - Czarnecka
Data ostatniej zmiany:2017-10-26 13:08:31
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 5633