Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
drukuj

Wyrównywanie Różnic Między Regionami III

Informacja dotycząca Obszaru B i D Programu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim informuje,
że w ramach Obszaru D (likwidacja barier transportowych) programu pn. „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III” placówki opiekuńcze lub placówki dziennego pobytu, które spełniają warunki programowe oraz służą osobom niepełnosprawnym
do poprawy jakości ich funkcjonowania, życia i integracji społecznej, mają prawo
do korzystania ze wsparcia.

Informujemy, że adresatami programu są:

  • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  • gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji.

Zgodnie z definicją programową zawartą w rozdziale II ust. 8 programu placówką służącą rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest placówka działająca co najmniej rok, licząc od daty złożenia wniosku, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku) prowadzona przez organizację pozarządową lub jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie należy wskazać, że pojęcie „rehabilitacja” zawarte w rozdziale II ust. 7 programu wskazuje, że „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań,
w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Ponadto informujemy, że w ramach Obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania i komunikowania się), adresatem programu są gminy albo powiaty w zakresie likwidacji barier w urzędach (np. urzędy gmin, miejskie czy gminne ośrodki pomocy społecznej, starostwa powiatowe, powiatowe centra pomocy rodzinie
i powiatowe urzędy pracy) lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne
lub środowiskowe domy samopomocy tj. samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz wszystkie inne podmioty prowadzące takie placówki.

data publikacji: 13.12.2021r.                                                                                                                                   

 

 

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III w 2022 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim informuje,
że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 r.

Program będzie realizowany w następujących obszarach:

Obszar A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności
w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

Adresat programu: zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

Obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

Adresat programu: gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

Obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej na tym stanowisku;

Adresat pomocy: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

Obszar D – na likwidację barier transportowych do:

  • 120.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  • 100.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio osobowymi,
  • 300.000,00 zł dla autobusów;

Adresat pomocy: placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych, do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów projektu;

Adresat pomocy: gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej, do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 160.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

Adresat pomocy: jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;

Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych;

Adresat pomocy: powiaty.

Wnioski dotyczące obszarów B,C,D,F i G Programu przyjmowane są do 31.01.2022r.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu należy składać bezpośrednio do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PFRON w Olsztynie, ul. Mickiewicza 21/23. Wnioski te są przyjmowane w trybie ciągłym.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące realizacji programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie- Program wyrównywania różnic między regionami III oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim przy ul.Grunwaldzkiej 3 pok. Nr 4 w godzinach od 915 do 1515 lub pod nr tel. 56 474 31 96.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Karolina Zaleś
Odpowiada:Marcin Karczewski
Wytworzył:Marcin Karczewski
Data ostatniej zmiany:2022-02-03 12:25:53

Archiwum

Data Autor
2022-01-13 11:36 Karolina Zaleś zobacz
2022-01-13 10:12 Karolina Zaleś zobacz
2021-12-13 13:32 Karolina Zaleś zobacz
2021-12-13 13:31 Karolina Zaleś zobacz
2021-12-13 13:31 Karolina Zaleś zobacz
2021-12-07 08:34 Karolina Zaleś zobacz
2021-12-03 12:00 Karolina Zaleś zobacz
2021-12-03 11:40 Karolina Zaleś zobacz
2021-12-03 11:38 Karolina Zaleś zobacz
2021-12-03 11:38 Karolina Zaleś zobacz
2021-12-03 11:03 Karolina Zaleś zobacz
2021-01-12 13:45 Karolina Zaleś zobacz
2021-01-12 13:43 Karolina Zaleś zobacz
2021-01-12 13:43 Karolina Zaleś zobacz
2019-12-13 13:07 Karolina Zaleś zobacz
2019-12-13 12:32 Karolina Zaleś zobacz
2019-12-11 09:40 Karolina Zaleś zobacz
2019-12-11 09:40 Karolina Zaleś zobacz
2019-12-11 09:39 Karolina Zaleś zobacz
2019-12-11 09:01 Karolina Zaleś zobacz
2018-12-04 13:27 Karolina Zaleś zobacz
2018-12-04 13:22 Karolina Zaleś zobacz
2018-12-04 13:21 Karolina Zaleś zobacz
2018-12-04 13:11 EWA MURAWSKA - CZARNECKA zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1080