tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

 

Nowe Miasto Lub., dn. 04.05.2015 r.

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

REFERENT

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe (studia o kierunku pedagogika, praca socjalna, administracja, socjologia),

b) posiadanie obywatelstwa polskiego,

c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) nieposzlakowana opinia,

f) znajomość kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 r.; znajomość programu „Aktywny samorząd”; znajomość zasad dot. wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”,

2. Wymagania dodatkowe:

a) wiedza z zakresu zagadnień wynikających z zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),

b) znajomość zagadnień z zakresu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202),

c) umiejętność opracowywania wniosków, narzędzi do monitoringu i ewaluacji oraz prowadzenia monitoringu i ewaluacji realizowanych programów,

d) doświadczenie w realizacji projektów/programów,

e) umiejętność obsługi pakietu Ms Office,

f) umiejętność stosowania i interpretacji obowiązujących przepisów,

g) zdolność łatwego komunikowania się w mowie i piśmie,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) zadania wynikające z realizacji programu „Aktywny samorząd”:

- opracowywanie wniosków dla uczestników programu,

- przygotowanie projektu zasad obowiązujących realizatora programu,

- ocena formalna wniosków,

- przygotowanie i rozliczenie umów z beneficjentami,

- promocja programu,

- sprawozdawczość,

- kontrola realizacji umów,

- monitoring programu i ewaluacja.

b) doradztwo i wsparcie dla osób niepełnosprawnych uczestniczących w programach,

c) opracowanie i obsługa programów i projektów na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

d) prowadzenie rejestrów,

e) znajomość i stałe śledzenie przepisów mających zastosowanie na zajmowanym stanowisku pracy.

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,

Czas pracy: ½ etatu.

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekroczył 6%.

V. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie,

d) kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1),

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

f) kserokopie świadectw pracy,

g) oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (załącznik nr 2),

h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (załącznik nr 3).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub pocztą na adres PCPR z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta” w terminie do dnia 14.05.2015 r. do godz. 15.15.

Aplikacje, które wpłyną do PCPR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1182 z późn. zm.)

VII. Informacje dodatkowe:

1. Etapy konkursu:

I etap: sprawdzenie przez komisję konkursową ofert kandydatów pod względem formalnym i dopuszczenie bądź odmowa dopuszczenia kandydatów do II etapu.

II etap: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu znajomości następujących przepisów:

a) kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 r.; program „Aktywny samorząd”; zasady dot. wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”,

b) sprawdzenie umiejętności opracowywania wniosków, narzędzi do monitoringu i ewaluacji,

c) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),

d) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),

e) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202)

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

2. Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie PCPR, ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: pcprcentrumpomocy.e-bip.org.pl.

3. Podstawowe warunki zatrudnienia

a) kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku,

b) umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, w trakcie której zostanie przeprowadzona służba przygotowawcza.

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyn oraz prawo udzielania pisemnej odpowiedzi tylko na oferty, które po weryfikacji formalnej zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

Nowe Miasto Lub.,dn.21.05.2015 r.
Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub.
Referent
Informujemy, że w wyniku zakończenia otwartego i konkurencyjnego naboru na ww. stanowisko została
wybrana Pani Karolina Zaleś, zam. Kaczek.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Karolina Zaleś pozytywnie przeszła I i II etap konkursu i w związku z tym została wybrana na
stanowisko Referenta w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Ewa Murawska - Czarnecka
Odpowiada:Ewa Murawsk a- Czarnecka
Wytworzył:Elwira Piecewicz
Data ostatniej zmiany:2015-05-21 12:17:49
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3699