tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 128/666/2017

 

Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

 

z dnia 21 grudnia 2017 r.

 

 

 

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim

 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.), Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.

 

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2. Informacje o ogłoszeniu konkursu zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim oraz Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, a także na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim oraz tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.

 

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

 

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

 

do Uchwały Nr 128/666/2017

 

Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

 

z dnia 21 grudnia 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄD POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

 

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim

 

ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

 

 

 

1. Stanowisko pracy: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.

 

 

 

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 

 1. obywatelstwo polskie,

 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 3. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

 4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1311 ze zm.),

 6. wykształcenie wyższe, pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

 7. co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej, o którym mowa w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.),

 8. kandydat posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.),

 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku – Dyrektora,

 10. znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych, programu MS Office.

 

 

 

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 

 1. preferowane wyższe studia magisterskie na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, polityka społeczna, prawo, socjologia lub na kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji),

 2. doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku kierowniczym,

 3. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,

 4. odporność na stres, wysoka kultura osobista,

 5. dyspozycyjność, kreatywność,

 6. umiejętność samodzielnego organizowania pracy i terminowego wykonywania zadań,

 7. posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz znajomość uwarunkowań prawno-budżetowych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego,

 8. znajomość przepisów z zakresu: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy – Kodeks pracy, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych.

 

 

 

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

 

Do kompetencji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim należy w szczególności:

 

 1. realizacja zadań przypisanych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, o których mowa w regulaminie organizacyjnym jednostki obejmujących m.in. zadania z zakresu pomocy społecznej, zadania z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych,

 2. kierowanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz,

 3. współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi,

 4. określanie i wdrażanie odpowiedniej struktury organizacyjnej,

 5. dobór kadr i podział zadań,

 6. sporządzanie planów pracy oraz nadzór nad ich realizacją,

 7. składanie organom powiatu corocznych sprawozdań z działalności PCPR oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej,

 8. przestrzeganie dyscypliny finansowej,

 9. nadzór nad organizacją pracy i realizacją zadań PCPR wynikających z przepisów prawa, statutu, regulaminów, uchwał,

 10. wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących pracę PCPR,

 11. przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,

 12. wydawanie w oparciu o upoważnienie Starosty decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej należących do właściwości powiatu,

 13. przygotowanie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, sprawozdań.

 

 

 

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

 

 1. praca w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, w budynku znajduje się winda,

 2. praca w pozycji siedzącej przed monitorem ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,

 3. oświetlenie dzienne oraz sztuczne,

 4. wyposażenie pomieszczenia: biurko, komputer drukarka, krzesło obracane, szafa,

 5. zagrożenia: potknięcia i upadki na tym samym poziomie /poślizgnięcia/, uderzenia o nieruchome przedmioty /meble biurowe/, porażenie prądem elektrycznym, praca w wymuszonej pozycji ciała, obciążenie narządu wzroku, stres.

 

 

 

 

 

6. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

W miesiącu listopadzie 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

 

7. Wymagane dokumenty:

 

 1. list motywacyjny,

 2. kwestionariusz osobowy,

 3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

 4. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 6. własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 7. własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

 8. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

 9. własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na kierowniczym stanowisku – Dyrektora,

 10. własnoręcznie podpisane oświadczenie o znajomości obsługi komputera, urządzeń biurowych, programu MS Office,

 11. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, zaświadczeń z dotychczasowych miejsc pracy, innych dokumentów pozwalających ustalić wymagany staż pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata na każdej ze stron),

 12. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej w rozumieniu art. 122 ustawy o pomocy społecznej (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata na każdej ze stron),

 13. koncepcja funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim (maksymalnie do 5 stron),

 14. posiadane referencje, o ile kandydat nimi dysponuje (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata na każdej ze stron),

 

8. Miejsce, termin i godzina złożenia dokumentów.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim z dopiskiem: „Dotyczy nabo­ru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim” w terminie do dnia 05 stycznia 2018 r. , do godziny 15:15.

 

9. Informacje dodatkowe.

 

Nie będą rozpatrywane aplikacje, które:
- wpłyną do Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim po wyżej określonym terminie (decyduje data i godzina wpływu do Starostwa Powiatowego),
lub
- nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów,
lub
- nie będą własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, CV oraz oświadczenia

 

lub

 

- będą zawierały kopie dokumentów niepoświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem na każdej ze stron.

 

 

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim oraz Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, a także tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie oraz tablicy ogłoszeń w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Grunwaldzkiej 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskim.

 

10. Określenie formy selekcji końcowej.

 

Po dokonaniu przez Komisję konkursową analizy złożonych dokumentów, a więc porównaniu danych zawartych w aplikacji z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu dokonuje się zakwalifikowania kandydata do drugiego etapu naboru. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostają powiadomieni o dopuszczeniu do drugiego etapu naboru oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci niespełniający wymagań formalnych zostają powiadomieni o niedopuszczeniu do drugiego etapu naboru. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane w dalszym toku prac Komisji. Nie dopuszcza się na tym etapie wzywania kandydatów do uzupełnienia złożonych ofert.

 

Do drugiego etapu postępowania zostaną zakwalifikowani kandydaci spełniający wymagania formalne. W drugim etapie zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest poznanie wiedzy, predyspozycji i umiejętności kandydatów do prawidłowego zarządzania Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim. Niestawiennictwo kandydata w wyznaczonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną jest równoznaczne z rezygnacją tego kandydata z udziału w konkursie.

 

Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

 

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej jest zbadanie wiedzy kandydata na temat przepisów prawa i zadań realizowanych na stanowisku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim oraz przedstawienie przez kandydata koncepcji pracy na ww. stanowisku.

 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat odpowiada ustnie na pięć pytań jednakowych dla wszystkich kandydatów, związanych tematycznie z zakresem pracy na stanowisku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim oraz wymaganiami podanymi w ogłoszeniu o naborze. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona będzie o zestaw pytań ze znajomości przepisów, o których mowa w ust. 3 pkt 8 ogłoszenia. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat omawia przedłożoną w ofercie koncepcję funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.

 

11. Stanowiska nie może zajmować obywatel UE lub obywatel innego państwa, któremu na podstawie umowy międzynarodowej lub przepisu prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie RP.

 

12. Podstawowe warunki zatrudnienia w szczególności:

 

a) wymiar czasu pracy pełny etat,

 

b) umowa o pracę z wyłonionym kandydatem (podejmującym po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym) zostaje zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, w trakcie której zostaje przeprowadzona służba przygotowawcza. Po pozytywnym zdaniu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony lub na czas określony. W przypadku pozostałych kandydatów stosunek pracy pracownika samorządowego wyłonionego w drodze konkursu nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony,

 

c) osobom, które znalazły się w grupie pięciu najlepszych kandydatów w ramach przeprowadzanego naboru, nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy (zawarcie umowy o pracę).

 

 

 

 

 

Informacja:

 

Kwestionariusz i formularze oświadczeń znajdują się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim oraz na stronie BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.

 

 

 

 

 

/__________________________________/

 

(data, podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu)


Wymagane dokumenty do ww. oferty znajdują się w załączeniu poniższej strony (pliki)


 

 

 

 

Nowe Miasto Lubawskie 20.11.2015r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Sekretarza Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

w Nowym Mieście Lubawskim

 1. Wymagania niezbędne:

1) ukończone studia magisterskie na kierunku prawo lub administracja;
2) co najmniej 2-letni staż pracy;
3) posiadanie obywatelstwa polskiego;
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) nieposzlakowana opinia.

 1. Wymagania dodatkowe:

1) wiedza za zakresu zagadnień wynikających z zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn.zm.);

2) umiejętność stosowania przepisów prawa zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1110);

3) znajomość zagadnień z zakresu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.267 z późn. zm.);

4) znajomość ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1182 z późn. zm.);

5) umiejętność stosowania i interpretacji obowiązujących przepisów;

6) umiejętność organizowania pracy własnej i „Zespołu”;

7) doświadczenie w pracy w administracji publicznej;

8) znajomość obsługi komputera (pakiet Office).

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Prowadzenie dokumentacji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;

2) Analiza formalno - prawna złożonych wniosków;  
3) Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do posiedzeń Składów Orzekających;

4) Udział w posiedzeniach Składów Orzekających;
5) Protokołowanie posiedzeń Składów Orzekających;
6) Sporządzanie sprawozdawczości związanej z wykonywaniem powyższych zadań;
7) Przygotowywanie korespondencji wychodzącej Zespołu;

8) Przetwarzanie danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami;

9) Kierowanie bieżącą pracą Zespołu pod nieobecność Przewodniczącej Zespołu;

10) Inne ważne dla funkcjonowania Zespołu zadania określone przez Przewodniczącą Zespołu.

 1. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) Miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

2) Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu (równoważny system czasu pracy);

 1. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekroczył 6 %.

 1. Wymagane dokumenty:

1) oryginał wypełnionego kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza w załączeniu),

2) list motywacyjny,

3) Curriculum Vitae z przebiegiem pracy zawodowej,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających ukończone dodatkowo kursy lub szkolenia,

6) kserokopie świadectw pracy, ewentualnie zaświadczenie o zatrudnieniu, odbytym stażu,

7) kserokopia dowodu osobistego,

8) oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia w załączeniu),

9) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych (wzór oświadczenia w załączeniu).

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, lub pocztą na adres PCPR z dopiskiem „DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO SEKRETARZA POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI” w terminie do dnia 30.11.2015 r.

Aplikacje, które wpłyną do PCPR po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

 1. Informacje dodatkowe:

Etapy konkursu

I   e t a p : sprawdzenie przez komisję konkursową ofert kandydatów pod względem formalnym i dopuszczenie bądź odmowa dopuszczenia kandydatów do II etapu.
II   e t a p : rozmowa kwalifikacyjna z zakresu znajomości następujących przepisów:

a) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn.zm.);

b) rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1110);

c) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.267 z późn. zm.);

d) ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1182 z późn. zm.);

 1. Informacje o wyniku naboru

Informacje o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PCPR pcprcentrumpomocy.e-bip.org.pl

 1. Podstawowe warunki zatrudnienia

a) Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy na danym stanowisku.
b) Osoba zatrudniona na stanowisku sekretarza zobowiązana będzie odbyć szkolenie dla członków zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności oraz złożyć z wynikiem pozytywnym test sprawdzający w zakresie objętym szkoleniem.

c) umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony na zasadach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2014 r., poz.1202 z późn.zm.)

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyn oraz prawo udzielania pisemnej odpowiedzi tylko na oferty, które po weryfikacji formalnej zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej.


 

 

 

Nowe Miasto Lub.,dn. 09.12.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

Sekretarza Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

w Nowym Mieście Lub.

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia otwartego i konkurencyjnego naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Karolina Zaleś, zam. Kaczek.

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

 

 

Pani Karolina Zaleś pozytywnie przeszła I i II etap konkursu i w związku z tym została wybrana na stanowisko Sekretarza Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Mieście Lub.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowe Miasto Lub., dn. 04.05.2015 r.

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

REFERENT

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe (studia o kierunku pedagogika, praca socjalna, administracja, socjologia),

b) posiadanie obywatelstwa polskiego,

c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) nieposzlakowana opinia,

f) znajomość kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 r.; znajomość programu „Aktywny samorząd”; znajomość zasad dot. wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”,

2. Wymagania dodatkowe:

a) wiedza z zakresu zagadnień wynikających z zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),

b) znajomość zagadnień z zakresu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202),

c) umiejętność opracowywania wniosków, narzędzi do monitoringu i ewaluacji oraz prowadzenia monitoringu i ewaluacji realizowanych programów,

d) doświadczenie w realizacji projektów/programów,

e) umiejętność obsługi pakietu Ms Office,

f) umiejętność stosowania i interpretacji obowiązujących przepisów,

g) zdolność łatwego komunikowania się w mowie i piśmie,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) zadania wynikające z realizacji programu „Aktywny samorząd”:

- opracowywanie wniosków dla uczestników programu,

- przygotowanie projektu zasad obowiązujących realizatora programu,

- ocena formalna wniosków,

- przygotowanie i rozliczenie umów z beneficjentami,

- promocja programu,

- sprawozdawczość,

- kontrola realizacji umów,

- monitoring programu i ewaluacja.

b) doradztwo i wsparcie dla osób niepełnosprawnych uczestniczących w programach,

c) opracowanie i obsługa programów i projektów na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

d) prowadzenie rejestrów,

e) znajomość i stałe śledzenie przepisów mających zastosowanie na zajmowanym stanowisku pracy.

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,

Czas pracy: ½ etatu.

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekroczył 6%.

V. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie,

d) kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1),

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

f) kserokopie świadectw pracy,

g) oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (załącznik nr 2),

h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (załącznik nr 3).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub pocztą na adres PCPR z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta” w terminie do dnia 14.05.2015 r. do godz. 15.15.

Aplikacje, które wpłyną do PCPR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1182 z późn. zm.)

VII. Informacje dodatkowe:

1. Etapy konkursu:

I etap: sprawdzenie przez komisję konkursową ofert kandydatów pod względem formalnym i dopuszczenie bądź odmowa dopuszczenia kandydatów do II etapu.

II etap: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu znajomości następujących przepisów:

a) kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 r.; program „Aktywny samorząd”; zasady dot. wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”,

b) sprawdzenie umiejętności opracowywania wniosków, narzędzi do monitoringu i ewaluacji,

c) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),

d) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),

e) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202)

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

2. Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie PCPR, ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: pcprcentrumpomocy.e-bip.org.pl.

3. Podstawowe warunki zatrudnienia

a) kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku,

b) umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, w trakcie której zostanie przeprowadzona służba przygotowawcza.

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyn oraz prawo udzielania pisemnej odpowiedzi tylko na oferty, które po weryfikacji formalnej zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

Nowe Miasto Lub.,dn.21.05.2015 r.
Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub.
Referent
Informujemy, że w wyniku zakończenia otwartego i konkurencyjnego naboru na ww. stanowisko została
wybrana Pani Karolina Zaleś, zam. Kaczek.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Karolina Zaleś pozytywnie przeszła I i II etap konkursu i w związku z tym została wybrana na
stanowisko Referenta w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Ewa Murawska - Czarnecka
Odpowiada:Ewa Murawsk a- Czarnecka
Wytworzył:Aneta Sonnenfeld
Data ostatniej zmiany:2018-01-15 14:46:57
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3699