Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
drukuj

Archwium - Pilotażowy program "Aktywny samorząd"

Zmiany w naborze wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że w związku z przystąpieniem Powiatu Nowomiejskiego do Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON osoby niepełnosprawne, zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, będą mogły składać wnioski o dofinansowanie w następujących formach:

 • za pośrednictwem portalu SOW, na stronie internetowej: sow.pfron.org.pl,

 • osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim pok. nr 4, w terminie od 01.09.2019 r. do 10.10.2019 r., w godz. od 9.15 do 11.15,

 • listownie na adres siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Grunwaldzka 3, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie (o dacie wpływu wniosku decyduje data stempla pocztowego).

W związku z wprowadzoną przez PFRON modyfikacją dokumentu pn. Kierunki działań (…) w 2019 r. osobom niepełnosprawnym, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożą wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przysługuje zwiększenie dodatku na pokrycie kształcenia, nie więcej niż o 800 zł.

Dostęp do Systemu SOW jest bezpłatny. Podstawowym i jedynym warunkiem jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania jednego z narzędzi autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Szczegółowe informacje na temat programu System Obsługi Wsparcia dostępne są na stronie internetowej: portal-sow.pfron.org.pl lub pod nr tel. 56 474 31 96.

W związku z trwającymi pracami wdrożeniowymi systemu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim w najbliższym czasie poinformuje o terminie uruchomienia naboru wniosków w wersji elektronicznej.

 

 

UWAGA!!!

 

 

 

PFRON przywraca dofinansowania na wózki

 

inwalidzkie o napędzie elektrycznym w ramach

 

realizacji pilotażowego programu

 

„Aktywny samorząd”

 

Do 10 tys. złotych dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będą mogły otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu, które:

 • posiadają znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności;

 • są zatrudnione lub uczą się;

 • są w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej (osoby poza wiekiem aktywności zawodowej mogą uzyskać wsparcie w programie tylko w przypadku, jeśli są zatrudnione);

 • posiadają dysfunkcję uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Jeżeli osoba niepełnosprawna nie będzie zatrudniona lub nie będzie się uczyć, to warunkiem przyznania pomocy (tylko w tym przypadku) jest pozytywna opinia eksperta PFRON, co do uzyskania zdolności do pracy albo podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Ważne: Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) posiadane przez osobę niepełnosprawną i potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest równoznaczne z pozytywną opinią eksperta PFRON.

Maksymalna kwota dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wynosi 10.000 zł, natomiast minimalny udział własny wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu wózka.

Niebawem dostępny będzie formularz wniosku wraz z załącznikami w ramach realizacji Modułu I Obszar C zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Więcej szczegółowych informacji na temat dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pok. Nr 4 lub pod numerem telefonu 56 474 31 96, osoba do kontaktu Karolina Zaleś.

 

 

UWAGA WNIOSKODAWCY W MODULE I

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim uprzejmie informuje, iż rusza nabór wniosków w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Wnioski będzie można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dwóch cyklach:

 • wnioski złożone od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r. będą rozpatrywane w ramach I cyklu,

 • wnioski złożone od 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r. będą rozpatrywane w ramach II cyklu.

   

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu dostępne są pod nr telefonu         (56) 474 31 96 oraz w siedzibie Centrum w pokoju nr 4, natomiast wnioski o dofinansowanie można pobierać osobiście, bądź też ze strony internetowej www.pcprcentrumpomocy.e-bip.org.pl.

 

 

 

 

UWAGA WNIOSKODAWCY W MODULE II

 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie pokrycia kosztów nauki wszystkie osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Nowomiejskiego, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
które uczą się w szkole policealnej lub na studiach wyższych lub też planują rozpocząć naukę.

Nabór wniosków w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, w semestrze zimowym roku akademickiego/szkolnego 2019/2020 rozpocznie się z dniem 01.09.2019 r. i potrwa do 10.10.2019 r. Aktualne druki wniosków dostępne są w siedzibie PCPR lub na stronach internetowych www.pcprcentrumpomocy.e-bip.org.pl oraz www.pcprnm.pl.

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawski, ul. Grunwaldzka 3, w godzinach od 915 do 1515. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56 474 31 96 lub pocztą elektroniczną pod adresem: karolina.zales@pcprnml.pl

Osoby odpowiedzialne

Autor:Karolina Zaleś
Odpowiada:Marcin Karczewski
Wytworzył:Marcin Karczewski
Data ostatniej zmiany:2019-09-09 10:22:32
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3040