Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
drukuj

Archwium - Pilotażowy program "Aktywny samorząd"

UWAGA

WAŻNA INFORMACJA DLA

BENEFICJENTÓW PILOTAŻOWEGO PROGRAMU

Aktywny samorząd” Moduł II !!!

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim informuje, iż z dniem 24.09.2019 r. uruchomiony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 10.10.2019 r. osobiście, listownie bądź za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia dostępnego na stronie internetowej PFRON pod adresem: https://sow.pfron.org.pl .

Przypominamy, że osobom niepełnosprawnym, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożą wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przysługuje zwiększenie dodatku na pokrycie kształcenia, nie więcej niż o 800 zł. W celu uzyskania instrukcji utworzenia Profilu Zaufanego można odwiedzić poniższe strony internetowe:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Do wniosku o dofinansowanie kosztów nauki, złożonego drogą elektroniczną, należy wypełnić wymagane załączniki, a następie dołączyć je w formie skanu do złożonego wcześniej na platformie SOW wniosku . Wykaz wymaganych załączników:

 1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

 2. Zaświadczenie z uczelni

 3. Zaświadczenie od pracodawcy (o ile dotyczy)

 4. Informacje o osobie reprezentującej Wnioskodawcę – Opiekun prawny lub pełnomocnik (o ile dotyczy)

 5. Oświadczenie pełnomocnika (o ile dotyczy)

 6. Klauzulę informacyjną.

Szczegółowe informacje na temat programu System Obsługi Wsparcia dostępne są na stronie internetowej: portal-sow.pfron.org.pl lub pod nr tel. 56 474 31 96.

 

Przydatne linki:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/z-profilem-zaufanym-naprawde-warto/

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/juz-ponad-300-powiatow-w-polsce-podpisalo-porozumienie-i-wdraza-system-sow/

https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator

 

Zmiany w naborze wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że w związku z przystąpieniem Powiatu Nowomiejskiego do Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON osoby niepełnosprawne, zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, będą mogły składać wnioski o dofinansowanie w następujących formach:

 • za pośrednictwem portalu SOW, na stronie internetowej: sow.pfron.org.pl,

 • osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim pok. nr 4, w terminie od 01.09.2019 r. do 10.10.2019 r., w godz. od 9.15 do 11.15,

 • listownie na adres siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Grunwaldzka 3, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie (o dacie wpływu wniosku decyduje data stempla pocztowego).

W związku z wprowadzoną przez PFRON modyfikacją dokumentu pn. Kierunki działań (…) w 2019 r. osobom niepełnosprawnym, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożą wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przysługuje zwiększenie dodatku na pokrycie kształcenia, nie więcej niż o 800 zł.

Dostęp do Systemu SOW jest bezpłatny. Podstawowym i jedynym warunkiem jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania jednego z narzędzi autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Szczegółowe informacje na temat programu System Obsługi Wsparcia dostępne są na stronie internetowej: portal-sow.pfron.org.pl lub pod nr tel. 56 474 31 96.

W związku z trwającymi pracami wdrożeniowymi systemu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim w najbliższym czasie poinformuje o terminie uruchomienia naboru wniosków w wersji elektronicznej.

 

 

UWAGA!!!

 

 

 

PFRON przywraca dofinansowania na wózki

 

inwalidzkie o napędzie elektrycznym w ramach

 

realizacji pilotażowego programu

 

„Aktywny samorząd”

 

Do 10 tys. złotych dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będą mogły otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu, które:

 • posiadają znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności;

 • są zatrudnione lub uczą się;

 • są w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej (osoby poza wiekiem aktywności zawodowej mogą uzyskać wsparcie w programie tylko w przypadku, jeśli są zatrudnione);

 • posiadają dysfunkcję uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Jeżeli osoba niepełnosprawna nie będzie zatrudniona lub nie będzie się uczyć, to warunkiem przyznania pomocy (tylko w tym przypadku) jest pozytywna opinia eksperta PFRON, co do uzyskania zdolności do pracy albo podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Ważne: Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) posiadane przez osobę niepełnosprawną i potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest równoznaczne z pozytywną opinią eksperta PFRON.

Maksymalna kwota dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wynosi 10.000 zł, natomiast minimalny udział własny wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu wózka.

Niebawem dostępny będzie formularz wniosku wraz z załącznikami w ramach realizacji Modułu I Obszar C zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Więcej szczegółowych informacji na temat dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pok. Nr 4 lub pod numerem telefonu 56 474 31 96, osoba do kontaktu Karolina Zaleś.

 

 

UWAGA WNIOSKODAWCY W MODULE I

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim uprzejmie informuje, iż rusza nabór wniosków w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Wnioski będzie można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dwóch cyklach:

 • wnioski złożone od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r. będą rozpatrywane w ramach I cyklu,

 • wnioski złożone od 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r. będą rozpatrywane w ramach II cyklu.

   

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu dostępne są pod nr telefonu         (56) 474 31 96 oraz w siedzibie Centrum w pokoju nr 4, natomiast wnioski o dofinansowanie można pobierać osobiście, bądź też ze strony internetowej www.pcprcentrumpomocy.e-bip.org.pl.

 

 

 

 

UWAGA WNIOSKODAWCY W MODULE II

 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie pokrycia kosztów nauki wszystkie osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Nowomiejskiego, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
które uczą się w szkole policealnej lub na studiach wyższych lub też planują rozpocząć naukę.

Nabór wniosków w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, w semestrze zimowym roku akademickiego/szkolnego 2019/2020 rozpocznie się z dniem 01.09.2019 r. i potrwa do 10.10.2019 r. Aktualne druki wniosków dostępne są w siedzibie PCPR lub na stronach internetowych www.pcprcentrumpomocy.e-bip.org.pl oraz www.pcprnm.pl.

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawski, ul. Grunwaldzka 3, w godzinach od 915 do 1515. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56 474 31 96 lub pocztą elektroniczną pod adresem: karolina.zales@pcprnml.pl

Osoby odpowiedzialne

Autor:Karolina Zaleś
Odpowiada:Marcin Karczewski
Wytworzył:Marcin Karczewski
Data ostatniej zmiany:2019-09-19 13:04:25
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3040