Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zamościu
drukuj

Archwium - Statut

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

im. kpt. Leonida Teligi w Ustce

 

 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./
 • Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w spawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /Dz.U. z 2001r. Nr 61, poz. 624

z późn.zm./

 • Roz[porządzenie MENiS z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych /Dz.U. z 2007r Nr 83, poz. 562,

z późn.zm./

 • Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych /Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 z późn.zm./.

 

 

ROZDZIAŁ I

 

§ 1

Nazwa, nr i siedziba szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.KPT.LEONIDA TELIGI W USTCE

UL. DARŁOWSKA 18

 

§ 2

Nazwę szkoły ustala się w pełnym brzmieniu.

Pełnej nazwy używa się także na pieczątkach i stemplach.

 

§ 3

Inne informacje o szkole.

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasto Ustka.
 2. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat.
 3. Oddziały przedszkolne.
 4. Środki finansowe na działalność szkoła uzyskuje z budżetu państwa, gminy.
 5. Obsługa finansowo-księgowa szkoły znajduje się w miejscu.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania szkoły

 

§ 4

 1. W realizacji swych celów i zadań szkoła przestrzega zasad zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą” oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności:

a)     umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły

b)     kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków i wieku uczniów

c)     sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły

d)     pełni funkcję kompensacyjną i kulturotwórczą.

 1. Działania szkoły skupiają się w trzech obszarach: dydaktyki, wychowania i opieki.
 2. W zakresie dydaktyki:

a)        umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do testu szóstoklasisty

b)     umożliwia rozwijanie uzdolnień i zainteresowań

5.   W zakresie wychowania:

a)        kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu zasad określonych
   w Ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków szkoły

b)        rozwija u wychowanków poczucie tożsamości narodowej, odpowiedzialności

 i tolerancji

c)        uczy rozwiązywania konfliktów

d)        przygotowuje do funkcjonowania w społeczeństwie

 1. Szczegółowe działania zapisane są w szkolnym programie wychowawczym, stanowiącym załącznik do statutu.
 2. W zakresie opieki:

a)  udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej

       b) organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły

        c) w miarę możliwości organizuje pomoc w zakresie ochrony zdrowia uczniów.

      8. Szczegółowe działania zapisane są w szkolnym programie profilaktycznym                            stanowiącym załącznik do statutu.

 

§5

 1. 1.     Szkoła realizuje wymienione cele i zadania w następujący sposób:

 

a) wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym objęte są obowiązkiem szkolnym

b) szkoła zatrudnia nauczycieli dobrze przygotowanych do wykonywania zawodu i
stara się o kadrę z najwyższymi kwalifikacjami

c) nauczyciele realizują autorskie programy nauczania na bazie podstaw programowych opracowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, dostosowując treści i metody do możliwości uczniów

d) szkoła wychowuje i przygotowuje uczniów do wypełniania obowiązków świadomych obywateli poprzez organizowanie apeli, uroczystości szkolnych i klasowych, w czasie których wpaja się miłość do Ojczyzny, poszanowanie konstytucji RP, godła i symboli narodowych, oraz umożliwia poznanie przeszłości i teraźniejszości kraju, budzi szacunek do tradycji narodowych

e) szkoła przygotowuje do życia w społeczeństwie i poszanowania prawa  poprzez  zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami ucznia oraz respektowanie go zarówno przez uczniów jak i nauczycieli

f) wychowawcy klasowi organizują życie klasy, starając się wyrabiać u uczniów pozytywne cechy charakteru jak: uczciwość, samodzielność, wytrwałość, obowiązkowość, wrażliwość, życzliwość, prawdomówność i tolerancję

g) szkoła organizuje dla uczniów mających trudności w nauce zajęcia wyrównawcze,

szkoła umożliwia uczniom niepełnosprawnym pełną integrację z dziećmi zdrowymi, starając się zapewnić im szeroką pomoc

h) szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, organizując koła przedmiotowe i koła zainteresowań w miarę możliwości i potrzeb uczniów: nauczyciele stawiają większe wymagania uczniom najzdolniejszym, zachęcając ich do poszerzania wiedzy poprzez wskazaną literaturę

i) szkoła rozwija sprawność fizyczną, kształtuje nawyki uprawiania sportu, turystyki i innych form aktywnego wypoczynku, organizując zajęcia szkolnego koła sportowego, wycieczki rowerowe i krajoznawczo-turystyczne oraz umożliwia uczniom udział w rozgrywkach sportowych

j) szkoła włącza uczniów do działań służących ochronie przyrody, uświadamia rolę i zadania człowieka w kształtowaniu środowiska poprzez udział w zalesianiu, budowę karmników dla ptaków oraz organizowanie prac porządkowych; nauczyciele wykorzystują treści programów nauczania do wpojenia uczniom zasad harmonijnego współżycia człowieka z przyrodą

k) szkoła przygotowuje uczniów do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze poprzez kształtowanie zainteresowań literaturą piękną, organizowanie konkursów czytelniczych, wyjazdów do kina, teatru, muzeum, projekcję filmów, upowszechniając w ten sposób dorobek literatury i kultury narodowej i światowej

l) szkoła dba o prawidłową higienę i zdrowie uczniów, ściśle wykorzystując wnioski wynikające z bilansów zdrowia do działań profilaktycznych i korekcyjnych oraz wychowawczych i opiekuńczych, wprowadzając prawidłową organizację pracy uczniów zgodnie z zasadami higieny, organizując przeglądy czystości pomieszczeń i higieny osobistej uczniów, włączając dzieci do współodpowiedzialności za utrzymanie higieny, ładu i porządku w szkole

ł) szkoła przeciwdziała niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji, popularyzując wśród uczniów i rodziców wiedzę z zakresu potrzeb psychicznych dzieci i młodzieży, poznając warunki życia uczniów, zwracając szczególną uwagę na dzieci ze środowisk zagrożonych, przestrzegając zakazu palenia papierosów i spożywania alkoholu na terenie szkoły.

 

§ 6

Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada: 12 sal lekcyjnych, salę dla oddziału przedszkolnego, pracownię multimedialną, salę gimnastyczną, salę korekcyjną, bibliotekę, czytelnię, pracownię komputerową, aulę, świetlicę szkolną i terapeutyczną, gabinet medycyny szkolnej.

 

§ 7

Zadania szkoły wynikające z przepisów bhp /rozporządzenie MENiS z dnia 17 sierpnia 1992r. Dz. U. z 1992r. Nr 65, poz. 331 z późn.zm./.

 1. Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany prowadzić zajęcia obowiązkowe, pozalekcyjne i inne organizowane przez szkołę zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.
 3. Niedopuszczalne jest pozostawianie uczniów podczas zajęć bez opieki.
 4. Przed lekcjami i podczas przerw pełnione są dyżury nauczycieli zgodnie z harmonogramem.
 5. Wychowawca klasy zobowiązany jest do zapoznania uczniów z regulaminami obowiązującymi w szkole.
 6. Szczególną opieką wychowawca klasy otacza uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządu ruchu i innymi dysfunkcjami.

 

 

ROZDZIAŁ III

Organy szkoły i ich kompetencje

 

 

§ 8

 1. Organami szkoły są:

a)     Dyrektor Szkoły

b)     Rada Pedagogiczna

c)     Rada Rodziców

d)     Samorząd Uczniowski

 1. Organy szkoły współdziałają ze sobą.
 2. Każdy organ planuje swoją pracę na rok szkolny i jest zobowiązany zapoznać ze swoim planem pozostałe organy.
 3. Organy szkoły mogą włączać się do realizacji planów innych organów i rozwiązywania konkretnych problemów szkoły.
 4. Organy mogą na swoje zebrania zapraszać przedstawicieli innych organów szkoły w celu wymiany informacji i poglądów.
 5. W przypadku powstania w szkole sytuacji konfliktowej wszystkie organy szkoły są zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych działań, leżących w ich kompetencjach, w celu rozwiązania konfliktu i osiągnięcia porozumienia. W przypadku niemożności rozwiązania konfliktu można zwrócić  się o pomoc do organu prowadzącego lub nadzorującego szkołę, zgodnie z kompetencjami.

 

 

§ 9

Zadania dyrektora szkoły:

 1. Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz:

a)     Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

b)     Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne

c)     Współpracuje z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego

 1. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących
 2. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 3. Organizuje proces dydaktyczno-wychowawczy:

a)     sprawuje nadzór pedagogiczny

b)     przygotowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny

c)       odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów    

      przeprowadzonych w szkole

d)       dokonuje oceny pracy nauczycieli

e)       motywuje nauczycieli do innowacji, podnoszenia kwalifikacji.

5.   Podejmuje decyzje związane z realizacją obowiązku nauki:

a)       zwalnia ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na podstawie opinii lekarza
lub poradni psychologiczno-pedagogicznej

b)       zwalnia ucznia z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych

c)       organizuje nauczanie indywidualne na podstawie orzeczenia poradni
pedagogiczno-psychologicznej

d)       organizuje indywidualny tok nauki

e)       wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania
przedszkolnego poza szkołą

f)        dopuszcza zaproponowany przez nauczycieli program nauczania do użytku
szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

6.    Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i
pracowników niebędących nauczycielami. W szczególności decyduje w sprawach:

a)       zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły

b)       przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom szkoły

c)    występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w
sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych
pracowników szkoły.

 1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców,
  samorządem uczniowskim.
 2. Dyrektor szkoły powołuje i odwołuje wicedyrektora szkoły.

 

§10

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.
  1. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w
   szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym,
   osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,
   w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji.
  2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
   1. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w
    każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu
    rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania
    mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z
    inicjatywy dyrektora szkoły albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
   2. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest
    odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania
    zgodnie z regulaminem rady.
   3. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a)         opiniowanie planów pracy szkoły

b)   podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.

c)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w
szkole

d)   ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.

7.   Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)      organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych

i pozalekcyjnych

b)        przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch obowiązkowych
godzin zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkoły podstawowej,

c)     projekt planu finansowego szkoły

d)       wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień

e)        propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i
zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

 1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O
  wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący
  szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 2. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do
  uchwalenia radzie szkoły.
 3. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
  dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

§11

 1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów
  1. W skład rad rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad klasowych, wybranych w
   tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
  2. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory
   przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
  3. Rada Rodziców uchwala szczegółowy regulamin swojej działalności.
   1. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu
    prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i
    opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
   2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 

a)      uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego i
profilaktycznego szkoły

b)     opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły

c)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły

d)     zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego oraz wysłuchanie informacji o jego
realizacji przedstawionych przez dyrektora

e)      wnioskowanie wspólnie z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim do
organu prowadzącego o nadanie imienia szkole

f)       opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu
podręczników

g)     opiniowanie wprowadzenia do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć
edukacyjnych.

§12

 1. W szkole działa samorząd uczniowski reprezentujący wszystkich uczniów.
 2. Szczegółowe zasady wyboru i działania samorządu określa regulamin samorządu uczniowskiego.

3.  Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:

a)   prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i
stawianymi wymaganiami

b)  prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu

c)   prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań

d)  prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej

e)   prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w
porozumieniu z dyrektorem

f)    prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

§13

Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora w jego pracy,
współodpowiedzialności za wszystkie decyzje, dotyczące uczniów oraz stworzenia uczniom bezpiecznych warunków podczas zajęć lekcyjnych, przerw i wszystkich zajęć
pozalekcyjnych na terenie szkoły.

 

 

 Rozdział IV Organizacja pracy szkoły

§14

 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, ferii zimowych i letnich oraz przerw
  świątecznych określa rozporządzenie MEN.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
  arkusz organizacyjny szkoły, opracowany przez dyrektora na podstawie szkolnych planów
  nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ
  prowadzący.
 3. W arkuszu szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z
  liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych
  przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych
  nauczycieli.
 4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor ustala tygodniowy rozkładzajęć edukacyjnych z uwzględnieniem higieny pracy ucznia.

§15

Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną powołuje wicedyrektora i określa zakres jego obowiązków.

§16

 1. Podstawową jednostką szkoły jest oddział.
 2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 26.
 3. Oddział dzieli się na grupy na zajęciachw klasach IV-VI z języków  obcych, informatyki    

      i wychowania fizycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§17

1. Każdy oddział szkolny podlega opiece jednego nauczyciela uczącego w tym oddziale, zwanego dalej wychowawcą.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi swój oddział poprzez jeden etap edukacyjny.

3. W sytuacjach konfliktu między zespołem klasowym a wychowawcą, samorząd klasy, Rada Rodziców, nauczyciele uczący w danej klasie mogą występować z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy klasy.

4. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może zmienić wychowawcę klasy.

5. W przypadku, gdy wychowawca klasy nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, dyrektor szkoły może zmienić wychowawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

§ 18

Organizacja oddziału przedszkolnego.

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
 2. Liczba dzieci w jednym oddziale nie może przekraczać 25 wychowanków.
 3. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku.
 4. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
  1. Czas trwania zajęć  dydaktyczno-wychowawczych jest dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci.
  2. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalany przez wychowawcę.
  3. Sposób dokumentowania zajęć określają odrębne przepisy.
  4. Na życzenie rodziców szkoła  może organizować inne zajęcia dodatkowe.
  5. Czas trwania zajęć dodatkowych wynosi 30 minut.
  6. Oddział przedszkolny realizuje program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
  7. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów.
  8. Dzieci mogą być również odbierane przez inne osoby zapewniające bezpieczeństwo dziecku upoważnione pisemnie przez rodziców lub prawnych opiekunów.
  9. Dzieci nie wydaje się osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takich przypadkach szkoła prosi o interwencję służby porządkowe.

 

 

 

 

 

 

§ 19

Rekrutacja.

 

 1. Wiek dziecka uprawnionego do zajęć w oddziale przedszkolnym określa Ustawa o systemie oświaty.
 2. Dokładne zasady rekrutacji określa regulamin rekrutacji.
 3. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
 • matek lub ojców samotnie je wychowujących,
 • matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 • dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.
 1. W dalszej kolejności dzieci według daty złożenia podania o przyjęcie.

 

 

                                                         § 20

Cele i zadania oddziału przedszkolnego.

 

 1. Celem oddziału przedszkolnego jest objęcie opieki nad  dziećmi, w szczególności:
 • zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu w szkole,
 • stymulowanie rozwoju wychowanków,
 • kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata,
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż.,
 • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zapewnienie w miarę potrzeb konsultacji i pomocy specjalistycznej,
 • współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.
 •  

 

§ 21

Prawa i obowiązki wychowanka.

 

 1. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, przepisów oświatowych oraz statutu szkoły, w szczególności ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego,
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
 • poszanowania jego godności osobistej,
 • poszanowania jego własności.

.

 1. Wychowanek ma obowiązek:
 • szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów,
 • po zakończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy,
 • zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy,
 • nie przeszkadzać odpoczywającym dzieciom,
 • być posłusznym poleceniom wychowawcy,
 • nie oddalać się od grupy.

 

 

 

 

 

§ 22

Zadania nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziale przedszkolnym.

 1. Nauczyciel współdziała z rodzicami /prawnymi opiekunami/ w sprawach wychowania i nauczania.
 2. Zapoznaje rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
 3. Prowadzi obserwacje rozwoju psychofizycznego dziecka, dokumentuje swoje obserwacje.
 4. Przekazuje rodzicom informacje o postępach edukacyjnych i zachowaniu dziecka.
 5. Uwzględnia opinię rodziców w planowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 6. Planuje pracę wychowawczo-dydaktyczną na dany rok szkolny.
 7. Współpracuje ze specjalistami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zdrowotnej.
 8. Przeprowadza analizę gotowości dzieci 5 i 6-letnich do podjęcia nauki w klasie pierwszej.

 

§ 23

 

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców /prawnych opiekunów/, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.
 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 3. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy określa regulamin świetlicy.

 

§ 24

 1. W szkole działa biblioteka szkolna. Jej nadrzędnym zadaniem jest wspieranie procesu dydaktycznego poprzez gromadzenie księgozbioru, umożliwiającego rozwijanie zainteresowań i wzbogacanie wiedzy uczniów.
 2. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają gromadzenie księgozbioru, korzystanie z zasobów na miejscu /czytelnia/ oraz wypożyczanie do domu.
 3. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 4. Godziny pracy biblioteki winny umożliwić korzystanie z księgozbioru zarówno w czasie zajęć lekcyjnych, jak i po ich zakończeniu.
 5. Nauczyciele bibliotekarze ściśle współpracują z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w celu jak najlepszego wyposażenia biblioteki w niezbędne lektury, poradniki, filmy i inne zasoby.
 6.  

§ 25

Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora.

 

§ 26

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym i nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.
 2. Wybrane, obowiązkowe zajęcia edukacyjne, koła przedmiotowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, np. w formie wycieczek  przedmiotowych, realizowanych w muzeum, teatrze, kinie.
 3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 4. Dyrektor w szczególnych przypadkach może zarządzić skrócenie lekcji do 35 minut.

 

§ 27

Szczegółowy sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w szkole i poza szkołą określają:

a)     Regulamin wycieczek szkolnych

b)     Regulamin dyżurów nauczycielskich

c)      

§ 28

Szkoła umożliwia odbycie studenckich praktyk pedagogicznych studentom wyższych uczelni na podstawie umów z tymi uczelniami.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

Zadania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych szkoły

 

§ 29

 1. Nauczyciel jest zobowiązany prowadzić zajęcia mając na uwadze troskę o dobro ucznia i poszanowanie jego godności.
 2. Do szczegółowych zadań nauczyciela należy:

a)     Dbałość o prawidłowy kształt procesu dydaktyczno-wychowawczego

b)     Dbałość o wysoką jakość kształcenia

c)        Indywidualizacja metod i sposobów nauczania w zależności od możliwości uczniów

d)        Pomoc w przezwyciężeniu trudności w nauce

e)        Troska o bezpieczeństwo ucznia, jego harmonijny rozwój

f)         Rozwijanie i wzbogacanie własnego warsztatu pracy, troska o powierzone mu
pomoce dydaktyczne i inne mienie szkoły

g)     Aktywny udział w pracach zespołów przedmiotowych i problemowych

h)     Określenie wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny i konsekwentne ich

przestrzeganie

i)      Sprawiedliwe i obiektywne ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia

j)      Planowanie swoje pracy

k)     Prowadzenie wymaganej w szkole dokumentacji

l)      Realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby

i zainteresowania uczniów

m)   Przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie

pierwszej szkoły podstawowej

n)     Wybór podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego.

 

§30

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami.
 2. Wychowawca powinien:

a)        organizować zajęcia zespołu klasowego, kształtować atmosferę dobrej pracy,
życzliwości i koleżeństwa oraz przyjaźni uczniów,

b)        współdziałać z nauczycielami uczącymi w klasie, której jest wychowawcą, dla doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i z rodzicami w celu wczesnego wykrywania chorób i skutecznego ich zwalczania oraz eliminowania przyczyn niedostosowania społecznego i ochrony przed skutkami demoralizacji środowiska,

c)     inicjować pomoc uczniom mającym trudności w nauce, otaczać opieką
uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz
organizować niezbędną pomoc w tym zakresie,

d)     systematycznie informować rodziców o postępach w nauce, trudnościach
rozwojowych i zachowaniu uczniów na terenie szkoły oraz organizować
kontakty między rodzicami a nauczycielami i Dyrektorem Szkoły,

e)        współpracować z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców w realizacji zadań
dydaktyczno-wychowawczych,

f)         inspirować i organizować środowisko wychowawcze na rzecz szkoły i
prowadzić możliwie do jak najpełniejszej integracji szkoły ze środowiskiem,

g)        inicjować samorządną działalność uczniów poprzez stwarzanie dogodnych
warunków do działalności organizacji uczniowskich działających w szkole
oraz sprawować opiekę nad samorządem klasowym,

h)     systematycznie oddziaływać na wychowanków w celu kształtowania ich

poczucia odpowiedzialności za własne czyny oraz wyrabiania pożądanych

postaw prospołecznych i obywatelskich,

i)      wyrabiać u uczniów trwałe nawyki uczestnictwa w życiu szkoły i zajęciach

pozalekcyjnych,

j)      czuwać nad realizacją obowiązku szkolnego,

k)     podejmować działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów wewnątrz klasy oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

l)      otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka, inspirując i wspomagając jednocześnie działania zespołowe uczniów,

m)   prowadzić określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasie.

3. Wychowawcy spełniają swoje zadania w formach odpowiednich do wieku uczniów,

   ich potrzeb oraz warunków środowiskowych.

4. Formy pracy wychowawczej w klasach najmłodszych polegają głównie na:

a)        poznaniu środowiska rodzinnego powierzonych dzieci,

b)        obserwowaniu zachowań uczniów na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych, a także w
sytuacjach nieprzewidzianych,

c)        indywidualizowaniu pracy wychowawczej na podstawie rozeznania zespołu
klasowego,

d)        oddziaływaniu własnym przykładem, stawaniu się dla uczniów wzorem osobowym i
autorytetem moralnym,

e)        interesowaniu się uczniem, jego zamiłowaniami oraz grupą uczniowską i stosunkami
w niej panującymi,

f)         dodawaniu uczniom odwagi i wiary we własne siły, budowaniu motywacji do
działania, ukazywaniu perspektyw, preferowaniu pochwał i wyrazów aprobaty,
ograniczaniu upomnień i kar,

g)        okazywaniu szacunku dla osobowości uczniów, życzliwości, dyskrecji, taktu oraz
kultury pedagogicznej z jednoczesnym stawianiem wysokich wymagań,

h)     kształtowaniu pozytywnych cech charakteru, grzeczności i kultury osobistej poprzez wykorzystywanie sytuacji zaistniałych na lekcjach i poza lekcjami oraz treści wychowawczych zawartych w programach nauczania,

i)      wdrażaniu uczniów do poszanowania mienia szkolnego, społecznego, prywatnego i własnego.

5. W klasach programowo starszych w/w formy pracy są rozszerzane i pogłębiane.

Poza nimi stosuje się:

a)        dobór odpowiedniej tematyki godzin wychowawczych, treści zajęć pozalekcyjnych i
pozaszkolnych,

b)        ukierunkowanie ze względu na potrzeby uczniów różnorodnych zajęć z zakresu
umiejętności praktycznych, przydatnych w codziennym życiu,

c)        kompensowanie braków opiekuńczo-wychowawczych wobec uczniów
zaniedbanych, rozwijanie profilaktyki resocjalizacyjnej w środowiskach
zdemoralizowanych,

d)        eksponowanie integrującej roli samorządu uczniowskiego.

6. Formami kontaktów wychowawców i innych nauczycieli z rodzicami są: ogólne zebrania
rodziców, wywiadówki klasowe, indywidualne kontakty z rodzicami.

7. Obowiązkiem wychowawcy jest zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami oceniania,
klasyfikowania i promowania, określonymi prawem oświatowym oraz z postanowieniami
szczegółowymi przyjętymi przez szkołę.

 

§31

 1. Zadania nauczyciela bibliotekarza:

a)        bibliotekarz na równi z innymi nauczycielami uczestniczy w dydaktyczno-
wychowawczej pracy szkoły i jest członkiem Rady Pedagogicznej,

b)        poprzez współpracę z rodzicami i placówkami pozaszkolnymi wpływa na rozwój
czytelnictwa w środowisku.

 1. Do podstawowych form pracy pedagogicznej nauczyciela bibliotekarza należą:

a)        udostępnianie zbiorów,

b)        udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,

c)        poznawanie uczniów, ich potrzeb czytelniczych i zainteresowań,

d)        przysposobienie czytelniczo-informacyjne prowadzone z poszczególnymi uczniami i
grupami oraz lekcje biblioteczne z zespołami klasowymi,

e)        kontrolowanie i ocenianie wiadomości z zakresu przysposobienia czytelniczego na
lekcjach bibliotecznych oraz w postaci testów i konkursów w innych formach swojej
działalności,

f)         współdziałanie z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych i
rozwijania kultury czytelniczej uczniów,

g)        informowanie nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów oraz
przygotowywanie sprawozdań z działalności biblioteki na posiedzenia Rady
Pedagogicznej,

h)     współpraca z rodzicami uczniów, szkolnymi organizacjami, kołami zainteresowań,

i)      współpraca z innymi bibliotekami pozaszkolnymi i instytucjami kultury.

 1. Nauczyciel bibliotekarz spełnia zadania typu administracyjno-technicznego związane z organizacją pracy bibliotecznej, a więc gromadzeniem, opracowaniem i konserwacją zbiorów oraz ich udostępnieniem, a także planowaniem, sprawozdawczością i statystyką biblioteki.

 

§32

1. Do obowiązków pedagoga należy:

a)        Rozpoznawanie sytuacji ucznia: uzdolnień, zainteresowań, trudności,
niepowodzeń

b)        Analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych

c)        Praca z uczniem z objawami niedostosowania społecznego

d)        Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wnikających z
programu wychowawczego i planu profilaktyki

e)        Wspieranie działań opiekuńczych i wychowawczych nauczycieli

f)         Wybór form pomocy pedagogicznej - we współdziałaniu z wychowawcą klasy

g)        Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami
specjalistycznymi w celu właściwego wyboru form pracy z uczniem

h)     Aktywny udział w opracowywaniu szkolnego planu wychowawczego i profilaktycznego.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Ocenianie, klasyfikacja i promowanie uczniów

 

§33

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określa wewnątrzszkolny regulamin, będący załącznikiem do statutu.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

Współpraca z rodzicami

 

§34

1.    Rodzice mają prawo do:

a)        Zapoznania się ze statutem szkoły, wymaganiami edukacyjnymi, szkolnym
zestawem programów i podręczników

b)        Uzyskanie pełnej i obiektywnej informacji o sytuacji szkolnej swojego dziecka

c)        Uzyskanie porad i wskazówek psychologa i pedagoga

d)        Wnoszenia inicjatyw wzbogacających pracę szkoły

e)        Wyrażania swojej opinii o szkole.

2.   Rodzice mają obowiązek:

a)        Dopilnowanie systematycznego uczęszczania swojego dziecka do szkoły

b)     Usprawiedliwiania w terminie nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych

c)        Bieżącego analizowania postępów w nauce swojego dziecka

d)        Udziału w zebraniach i spotkaniach klasowych organizowanych przez szkołę.

§35

 1. Harmonogram konsultacji i zebrań z rodzicami zawarty jest w kalendarzu szkolnym.
 2. Miejscem udzielania informacji o uczniu jest szkoła.
 3. Nie udziela się informacji podczas dyżurów nauczycielskich oraz telefonicznie.
 4. W przypadku utrudnionego kontaktu wychowawcy z rodzicami wszczynana jest odpowiednia procedura.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

§36

 

 1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

§ 37

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 38

 1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
 2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści, w szczególności psycholog, pedagodzy, logopeda.
 3. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

a)     rodzicami uczniów,

b)     poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,

c)     placówkami doskonalenia nauczycieli,

d)     innymi szkołami i placówkami,

e)     organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 

§ 39

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

a)     ucznia,

b)     rodziców ucznia,

c)     nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem,

d)     poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

 

§ 40

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

a)     klas terapeutycznych,

b)     zajęć rozwijających uzdolnienia,

c)     zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

d)     zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

e)     porad i konsultacji.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 

§ 41

 1. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej.
 2. Nauczanie w klasach, o których mowa w ust. 1, jest prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z uwzględnieniem konieczności dostosowania metod i form realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
 3. Klasy, o których mowa w ust. 1, organizowane są z początkiem roku szkolnego w przypadku zaistnienia w szkole takiej potrzeby.
 4. Liczba uczniów w klasie, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 15 osób.
 5. Objęcie ucznia nauką w klasie, o której mowa w ust. 1, wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Nauka ucznia w klasie terapeutycznej trwa do czasu usunięcia opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia nauką w klasie tego typu.

 

§ 42

 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
 2. Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 8 osób.
 3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

 

§ 43

 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 2. Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 5 osób.
 3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

 

§ 44

 1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5.
 2. Zajęcia logopedyczne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4.
 3. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10.
 4. Zajęcia, o których mowa w ustępach poprzedzających, prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

 

§ 45

 1. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut.
 2. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu trwania tych zajęć.

 

§ 46

Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców oraz nauczycieli prowadzą nauczyciele, nauczyciele wychowawcy i specjaliści.

 

§ 47

 1. Nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści prowadzą działania, mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokajania.
 2. Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują  w klasach I–III obserwację i pomiary pedagogiczne, mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.
 3. Działania, o których mowa w ust. 1, mają także na celu rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 4. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, nauczyciel wychowawca lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora.

 

§ 48

 1. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do zespołu składającego się z nauczycieli, nauczycieli wychowawców oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.
 2. Zespół, o którym mowa w ust. 1, tworzy dyrektor.
 3. Zespół tworzony jest dla:

a)     ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii,

b)     ucznia, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą.

 1. Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów.
 2. Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy szczególne.

 

§ 49

Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

a)     prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w     tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów,

b)     minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,

c)     prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

 

§ 50

Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

a)     prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,

b)     diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym uczniem,

c)     prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb,

d)     podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,

e)     współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

Prawa i obowiązki ucznia

 

§ 50

Uczeń ma obowiązek:

 1. Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.
 2. Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywanie na  nie punktualnie. W razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają.
 3. Właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: uczeń ma obowiązek zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela.
 4. Systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych.
 5. Uczęszczania w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych i wyrównawczych.
 6. Postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności.
 7. Dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu.
 8. Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią.
 9. Dbania o piękno mowy ojczystej.
 10. Okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
 11. Podporządkowania się zarządzaniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycielom oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego.
 12. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego:
  • uczeń okazuje szacunek dorosłym i kolegom,
  • przeciwstawia się przejawom wulgaryzmu i brutalności,
  • szanuje poglądy i przekonania innych,
  • szanuje godność i wolność drugiego człowieka,
  • zachowuje tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu chyba, że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu.
 1. Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów:
  • uczeń nie pali tytoniu i nie pije alkoholu,
  • nie używa narkotyków ani innych środków odurzających,
  • jest czysty i schludny.
 1. Troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz.
 2. Za zniszczone mienie szkoły uczeń ponosi odpowiedzialność materialną - rodzice naprawiają zniszczone pomoce i urządzenia, lub pokrywają koszty napraw.

Uczeń ma prawo do:

 1. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystywaniu wszystkich możliwości szkoły.
 2. Wyrażania opinii na temat treści nauczania oraz uzyskiwania wyjaśnień na pytania związane z treścią nauczania.
 3. Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania w ich rozwiązywaniu pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień.
 4. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich.
 5. Wyrażania opinii dotyczących życia szkoły.
 6. Wyboru przez siebie organizacji, do której chce należeć; w przypadku organizacji działającej poza szkołą - za wiedzą i zgodą dyrektora.
 7. Uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 8. Uczestnictwa w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach organizowanych przez szkołę.
 9. Odpoczynku na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych.
 10. Opieki socjalnej na zasadach określonych przepisami.
 11. Jawnej przeprowadzonej na bieżąco oceny swojego stanu wiedzy i umiejętności; zachowanie się w szkole i poza nią ocenia się odrębnie.
 12. Powiadomienia z wyprzedzeniem i terminem w zakresie pisemnych sprawdzianów; w ciągu dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.
 13. Dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i powtórnego (w uzgodnionym terminie) sprawdzianu i oceny wiedzy.
 14. Pomocy ze strony kolegów.
 15. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie/ ma prawo do składania skarg wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły.
 16. Informację o trybie i sposobie składania skarg przekazuje wychowawca klasy na spotkaniach rodziców oraz naradach klasowych.

 

ROZDZIAŁ X

Nagrody i wyróżnienia

§ 51

Za wzorową naukę i wzorowe zachowanie uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

 1. Pochwałę wychowawcy klasy wobec klasy.
 2. Pochwałę dyrektora wobec szkoły.
 3. List pochwalny wychowawcy i dyrektora szkoły do rodziców.
 4. Nagrodę rzeczową.
 5. Dyplom uznania.
 6. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
 7. Wytypowania do uczestnictwa w wycieczce lub innej imprezie organizowanej dla wyróżniających się uczniów.

§ 52

Kary

 1. Odsunięcie od wycieczki lub innej imprezy szkolnej.
 2. Upomnienie wychowawcy klasy.
 3. Upomnienie lub nagana dyrektora szkoły.
 4. Zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ XI

Przepisy końcowe

 

§ 53

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 54

Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny.

§ 55

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o systemie oświaty oraz akty prawne wydane na jej podstawie.

§ 56

Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszego statutu są:

a)     Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

b)     Program profilaktyki

c)     Program wychowawczy

d)     Regulamin Rady Pedagogicznej

e)     Regulamin Rady Rodziców

f)      Regulamin wycieczek szkolnych

g)     Regulamin dyżurów nauczycielskich

h)     Regulamin biblioteki

i)      Regulamin świetlicy szkolnej

j)      Regulamin świetlicy terapeutycznej

 

 

 

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Skowron
Odpowiada:Anna Skowron
Wytworzył:Anna Skowron
Data ostatniej zmiany:2012-11-19 08:07:08
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2115