tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna w Piasecznie
drukuj

Ogłoszenie - Konkurs na najem lokalu użytkowego

OGŁOSZENIE

DYREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIASECZNIE Z DNIA 07.02.2020 r. W SPRAWIE: KONKURSU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO ORAZ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, ZLOKALIZOWANEGO W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W PIASECZNIE W BUDYNKU CENTRUM EDUKACYJNO-MULTIMEDIALNYM W PIASECZNIE PRZY UL. JANA PAWŁA II 55.

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie ogłasza konkurs na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 75,64 m2, zlokalizowanego w Bibliotece Publicznej w Piasecznie w budynku Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 55, usytuowanego na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 9/2 i nr 10/2, w obrębie 0014 na Jana Pawła II 55 w Piasecznie, przeznaczonego na cele prowadzenia działalności handlowo-gastronomicznej (kawiarnianej) oraz części nieruchomości gruntowej o powierzchni 75 m2stanowiącej działkę nr ew. 9/2 i 10/2, położonej w obrębie 0014 miasta Piaseczno przy ul. Jana Pawła II 55, przeznaczonej na cele ogródka kawiarnianego.

Konkurs na wyłonienie najemcy lokalu użytkowego oraz części nieruchomości gruntowej odbędzie się dwuetapowo:

  • w pierwszym etapie zainteresowani złożą oferty pisemne zawierające koncepcję zagospodarowania lokalu użytkowego i części nieruchomości gruntowej w terminie do 21.02.2020 do godziny 14.00.
  • w drugim etapie zbierze się w dniu 24.02.2020 o godzinie 11.00 powołana przez dyrektora komisja i wybierze spośród ofert najlepszą wg miesięcznego czynszu najmu i koncepcji zagospodarowania.

Przed konkursem przystępujący zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia przyjęcia warunków określonych w ogłoszeniu i regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu dostępny jest w Bibliotece Publicznej w Piasecznie w budynku Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 55, w Sekretariacie na I piętrze pokój M 1.36 oraz na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie  https://www.e-bip.org.pl/bibliotekapiaseczno.

Oferenci przystępujący do  konkursu  powinni  dokonać  wpłaty  wadium  w  wysokości 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych zero groszy) na konto znajdujące się w Banku Pekao SA, Nr konta 94 1240 6351 1111 0010 8769 8056 najpóźniej do dnia 21.02.2020 r. oraz powinni złożyć oferty pisemne zgodnie z wymogami zawartymi w regulaminie konkursu w określonym wyżej czasie i miejscu.

WYKLUCZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE:

  • Najemcy gminnych lokali użytkowych nie wywiązujący się z warunków umowy najmu lokalu użytkowego nie mogą brać udziału w konkursie.
  • W konkursie nie mogą brać także udziału podmioty, które pozostaje w zwłoce z uregulowaniem należności na rzecz Biblioteki Publicznej w Piasecznie.
  • W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które w okresie jednego roku od daty ogłoszenia niniejszego konkursu nie przystąpiły lub odmówiły zawarcia umowy będącej wynikiem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub przetargowego na najem nieruchomości lub lokali użytkowych, organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno lub jednostki organizacyjne Gminy.
  • W konkursie nie mogą brać również udziału podmioty, które nie w stanie wykazać przynajmniej rocznego okresu doświadczenia w działalności gastronomicznej w ciągu dwóch lat przed datą ogłoszenia niniejszego

Wadium złożone w gotówce przez wygrywającego konkurs ulega zarachowaniu na poczet czynszu najmu. Wadium złożone przez innych uczestników konkursu podlega zwrotowi w ciągu 1-5 dni od rozstrzygnięcia (ogłoszenia wyniku) konkursu. Wadium przepada, gdy oferent, który konkurs wygrał uchyla się od podpisania umowy.

Przedmiot konkursu można oglądać w dniach od 10.02.2020r. do 14.02.2020 r. w godzinach 9.00-11.00. Osobą  uprawnioną  do  kontaktu  z  oferentami  w  zakresie  udzielania  informacji o lokalu jest Pani Agnieszka Żelechowicz tel: 504 022 586 oraz Pan Przemysław Witkoś tel: 505 710 252

Informacje dotyczące konkursu udzielane będą drogą elektroniczną na adres kadry@biblioteka-piaseczno.pl

Oferty  pisemne  należy  składać  w Bibliotece Publicznej w Piasecznie w budynku Centrum Edukacyjno – Multimedialnym w Piasecznie ul. Jana Pawła 55 w Sekretariacie na I piętrze pokój M 1.36 w godzinach 8.00-15.00 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2020r. o godzinie 11°0 w sali konferencyjnej  Biblioteki Publicznej w Piasecznie w budynku Centrum Edukacyjno – Multimedialnym w Piasecznie ul. Jana Pawła 55.

Lista podmiotów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeń znajdujących się w Bibliotece Publicznej w Piasecznie w budynku Centrum Edukacyjno – Multimedialnym w Piasecznie ul. Jana Pawła 55 24.02.2020 w dniu r. do godziny 16.00.

Komisja ds. konkursu najmu lokalu użytkowego oraz części nieruchomości gruntowej odbędzie się w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Piasecznie w budynku Centrum Edukacyjno - Multimedialnym Piaseczno ul. Jana Pawła 55  (w wyznaczonym wyżej dniu i godzinie).

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu najmu lokalu użytkowego oraz części nieruchomości gruntowej wynosi 2 800,00 zł nettoPostąpienie wynosi minimum 20,00 zł. ). Na dzień ogłoszenia konkursu, Wynajmujący nie jest płatnikiem podatku VAT.    W przypadku zmiany statusu Wynajmującego jako podatnika podatku VAT, Wynajmujący doliczy do podanej kwoty czynszu oraz opłat dodatkowych właściwą stawkę podatku VAT.

Najemca wyłoniony w konkursie własnym kosztem i staraniem wykona w lokalu użytkowym oraz części nieruchomości gruntowej prace adaptacyjne w niezbędnym zakresie uzgodnionym z zarządcą nieruchomości, przystosowując zarówno lokal użytkowy jak i część nieruchomości gruntowej do prowadzenia działalności handlowo­-gastronomicznej (kawiarnianej) oraz wyposaży kawiarnię i zewnętrzny ogródek kawiarniany w meble i sprzęt.

Termin rozpoczęcia działalności handlowo-gastronomicznej (kawiarnianej) we wskazanym lokalu użytkowym i części nieruchomości gruntowej określa się na maksymalnie 1 miesiąc od dnia podpisania umowy najmu.

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia konkursu, a także warunków lub odwołania konkursu z uzasadnionej przyczyny.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Sylwia Chojnacka-Tuzimek
Odpowiada:Łukasz Krzysztof Załęski
Wytworzył:Łukasz Krzysztof Załęski
Data ostatniej zmiany:2020-02-08 16:20:34

Archiwum

Data Autor
2020-02-08 16:11 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 121