Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie
drukuj

Organy szkoły i ich kompetencje

Organami Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie są:

 1. DYREKTOR,
 2. RADA PEDAGOGICZNA,
 3. RADA RODZICÓW,
 4. SAMORZĄD UCZNIOWSKI.

 

Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

 

DYREKTOR

Dyrektor zespołu szkół jest organem jednoosobowym, który kieruje wszystkimi obszarami działalności szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:

 1. kierowanie działalnością szkoły,
 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 3. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 4. realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
 5. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności 
 6. za ich prawidłowe wykorzystanie,
 7. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
 8. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
 9. ponoszenie odpowiedzialności za właściwą organizację oraz przebieg sprawdzianu i egzaminów, przeprowadzanych w szkole,
 10. stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
 11. możliwość skreślania ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły,
 12. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
 13. przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
 14. współpraca z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim,
 15. kontrola obowiązku szkolnego oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach wcześniejszego przyjęcia ucznia do szkoły podstawowej, odroczenia obowiązku szkolnego oraz zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.

 

 

RADA PEDAGOGICZNA

Rada pedagogiczna jest wewnętrznym kolegialnym organem szkoły, w której skład wchodzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie. Rada rodziców działa w oparciu o zapisy ustawy o systemie oświaty, przepisy wykonawcze i Regulamin Rady Pedagogicznej.

 

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

 

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
 2. projekt planu finansowego szkoły,
 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 4. propozycje dyrektora szkoły  w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

 

RADA RODZICÓW

Rada rodziców działa w oparciu o zapisy ustawy o systemie oświaty, przepisy wykonawcze i Regulamin Rady Rodziców. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

 

Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności:

 1. możliwość występowania do dyrektora, innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
 2. udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu,
 3. działanie na rzecz stałej poprawy bazy szkolnej,
 4. pozyskiwanie środków finansowych w celu wsparcia działalności szkoły,
 5. współdecydowanie o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,
 6. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki (jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego lub programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną),
 7. delegowanie jednego przedstawiciela do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły,
 8. opiniowanie programu planu finansowego składanego przez dyrektora.

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 

Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 4. prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 
 6. z własnymi potrzebami i potrzebami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
 7. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marek Durczak
Odpowiada:Marek Durczak
Wytworzył:Marek Durczak
Data ostatniej zmiany:2013-11-14 09:20:50

Archiwum

Data Autor
2013-11-14 08:15 Marek Durczak zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1043