Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie
drukuj

Przyjmowanie i załatwianie spraw

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W JAROCNIE

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się za pośrednictwem kancelarii Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie w godzinach urzędowania.

 

Kancelaria szkoły czynna jest od poniedziałku do piątku

od godz. 7:30 do godz. 15:30.

 

Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie załatwia sprawy bez zbędnej zwłoki, jeżeli posiada wszystkie wymagane dokumenty oraz informacje potrzebne do jej załatwienia. W przypadku spraw bardziej skomplikowanych lub wymagających uzupełniania o dodatkowe dowody lub wyjaśnienia, termin rozpatrzenia sprawy może ulec wydłużeniu. Pracownicy kancelarii szkoły załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu oraz stopnia pilności.

 

Składanie dokumentów odbywa się w kancelarii Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie

(pokój 30)

ul. Waryńskiego 11

63-200 Jarocin

tel. (62) 747 20 06 wew. 9

fax (62) 747 20 06 wew. 21

 

Dokumenty można przesyłać również pocztą elektroniczną na adres mailowy zespolszkolnr5@jarocin.pl

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego treść kierowanej korespondencji winna zawierać co najmniej wskazanie:

  1. osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
  2. adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica),
  3. przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia powyższych wymogów. Jeżeli w korespondencji nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, korespondencję pozostawia się bez rozpoznania.

 

 

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG / WNIOSKÓW

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W JAROCINIE

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie, a w przypadku jego nieobecności wicedyrektor zespołu szkół, przyjmują skargi i wnioski w godzinach pracy szkoły (kontakt: tel. 62 747 20 06, pokój nr 30 lub 35, e-mail: zespolszkolnr5@jarocin.pl).

 

Zgodnie z treścią § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Zgodnie z treścią przywołanego rozporządzenia, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się w trybie i na zasadach określonych w dziale VIII  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

O sposobie załatwienia skargi/wniosku zawiadamia się skarżącego / wnioskodawcę.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marek Durczak
Odpowiada:Marek Durczak
Wytworzył:Marek Durczak
Data ostatniej zmiany:2019-10-30 08:46:35

Archiwum

Data Autor
2013-11-21 15:23 Marek Durczak zobacz
2013-11-21 15:20 Marek Durczak zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 917