drukuj

Przedmiot działalności

Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie prowadzi działalność edukacyjną oraz opiekuńczo – wychowawczą. Misją zespołu szkół jest tworzenie szkoły nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej, która umożliwia wszechstronny rozwój uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości oraz dobrze przygotowuje ich do dalszego kształcenia i życia, w myśl motta „Różne są nasze możliwości, ale wspólne dążenia ku przyszłości”.

 

 

Nauczanie prowadzone jest w trzech etapach edukacyjnych:

  1. I etap – edukacja wczesnoszkolna (kształcenie zintegrowane) w klasach I – III szkoły podstawowej,
  2. II etap – nauczanie przedmiotów i bloków przedmiotowych w klasach IV –VI szkoły podstawowej z uwzględnieniem zajęć religii lub etyki i wychowania do życia w rodzinie,
  3. III etap - nauczanie przedmiotów i bloków przedmiotowych w klasach I – III gimnazjum z uwzględnieniem zajęć religii lub etyki i wychowania do życia w rodzinie.

 

 

Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz przepisach wydawanych na jej podstawie, a w szczególności:

  1. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
  2. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
  3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
  4. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego oraz ramowy plan nauczania,
  5. realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

 

 

Celem szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego w poszanowaniu godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

 

Szczegółowe cele i zadania, różnorodne formy wspierania uczniów oraz formy współdziałania z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki określa § 2 Statutu Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie oraz § 2 Statutu Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie. W realizacji celów i zadań uwzględnia się również zapisy programów wychowawczych szkoły podstawowej i gimnazjum oraz szkolnych programów profilaktyki.

 

Za realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły odpowiada dyrektor zespołu szkół oraz rada pedagogiczna.

 

 

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. W Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie znajdują się, oprócz oddziałów ogólnodostępnych, również oddziały integracyjne. Do oddziałów integracyjnych przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile liczba dzieci niepełnosprawnych w oddziale nie przekracza pięcioro. Szkoła zbiera informacje od przedszkoli (zwłaszcza przedszkola z oddziałami integracyjnymi) o ilości dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, rodzajach niepełnosprawności, jak również o innych indywidualnych potrzebach edukacyjnych przyszłych uczniów (za zgodą rodziców, prawnych opiekunów dziecka). Co roku informacje te zbierane są podczas spotkań organizowanych przez przedszkole, w rozmowach indywidualnych z rodzicami oraz na spotkaniach zespołów d/s integracji funkcjonujących w szkole i w przedszkolu. W oddziałach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli wspierających, posiadających odpowiednie kwalifikacje do pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Szkoła prowadzi oddziały integracyjne w oparciu o zasady uwzględnione § 5 Statutu Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie oraz § 5 Statutu Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marek Durczak
Odpowiada:Marek Durczak
Wytworzył:Marek Durczak
Data ostatniej zmiany:2013-11-14 15:05:11

Archiwum

Data Autor
2013-11-14 15:00 Marek Durczak zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 270